Google+ Followers

segunda-feira, 6 de julho de 2015

Biserica Sfinții 40 de mucenici -- Holy 40 Martyrs Church

Biserica „Sfinții 40 de Mucenici” este situată în Copou, pe strada Berthelot nr. 14, în apropiere de Facultatea de Informatică, și a fost zidită de hatmanul Vasile Roset împreună cu soția lui Safta pe locul măsurat și stâlpit cu pietre de hotar la tuspatru colțurile de către vornicii de Poartă,hărăzit de domnitorul Ioan Teodor Callimachi(1758-1761),conform hrisovului domnesc din 20 august 1760,și sfințită de mitropolitul Gavriile Callimachi(1760-1786),fratele domnitorului,fost mai întâi mitropolit de Tesalonic(1745-1760)Are hramul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia și Duminica tuturor Sfinților Români. Ctitorul ei a obținut statutul de stavropighie („de sine stătătoare”) pentru biserica ridicată de el, aceasta ținând direct de Biserica cea mare, Patriarhia de Constantinopol și nu de Mitropolia de la Iași.

Biserica „Sfinții 40 de Mucenici” din Iași a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2004.

Catapeteasma bisericii, este cea originală din secolul al XVIII-lea. De o importanță istorică și artistică este icoana Sf. 

Nicolae (1814), pictată de Eustatie Altini, unul dintre cei mai buni pictori autohtoni de icoane din acele timpuri, a cărui casă se învecina cu biserica.

Aici a fost înmormântat Gheorghe Asachi în anul 1869, împreună cu alți membri ai familiei sale. Monumentul său funerar se află în curtea bisericii. Osemintele sale au fost deshumate în anul 1890 pentru a fi depuse în soclul statuii sale, de lângă Biserica Sf. Trei Ierarhi.

Tot aici a slujit o vreme ca diacon scriitorul Ion Creangă.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti www.ziarullumina.ro
colaboração: Gabriela Mangirov


--in
Holy 40 Martyrs Church

Church "Holy 40 Martyrs" is located in Copou Berthelot Street no. 14, near the Faculty of Computer Science, and was built by Hetman Vasile Roset and his wife Safta ranked measuring poles at all four corners milestones by vornicii Porte, bestowed by Prince John Theodore Callimachi (1758-1761 ), under royal charter of 20 August 1760, and consecrated by Bishop Gavrii Callimachi (1760-1786), brother of the ruler, was first Metropolitan of Thessaloniki (1745-1760)

It is dedicated to the Holy 40 Martyrs of Sebaste and Sunday of All Saints Romanian. Its founder obtained the status of stauropegial ("independent") for the church he raised it directly taking big church, the Church of Constantinople and not the Metropolitan of Iasi.

Church "Holy 40 Martyrs" University was included in the list of historical monuments in the county of Iaşi in 2004.

The iconostasis is the original from the eighteenth century. The historic and artistic importance is the icon of St.
Nicholas (1814), painted by Eustatie Altini, one of the best painters of the time local icons, whose house adjoined the church.

Here was buried Gheorghe Asachi in 1869, together with other members of his family. His funerary monument is in the churchyard. His remains were exhumed in 1890 to be submitted its pedestal of the statue next to the Church of St. Three Hierarchs.Here it served for a while as a deacon writer Ion Creangă.

Nenhum comentário:

Postar um comentário