Google+ Followers

quinta-feira, 2 de julho de 2015

Colina Breazu - Este vorba de așezarea din eneoliticul final (cultura Horodiștea) din dealul Breazu din zona satului Breazu; situl de la „Bădărău” (așezări din perioada Halstatt și din secolul al IV-lea e.n., precum și vatra medievală a satului Munteni); și de situl de la „Valea Mută” unde se află alte vestigii ale vetrei medievale a satului Munteni, precum și așezări din neoliticul târziu (cultura ceramicii liniare),

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Tăutești, făcea parte din plasa Copou a județului Iași și era formată din satele Tăutești, Zahorna, Horlești, Rediu lui Tătar, Tătărușu și Lețcani, având în total 1100 de locuitori. Existau în comună două mori, două școli și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei și trecerea satelor ei la comuna CopouDupă al Doilea Război Mondial, comuna a fost reînființată sub numele de Rediu-Tătar în cadrul orașului regional Iași, reședința regiunii Iași. În 1968, ea a devenit comună suburbană a municipiului Iași, luând denumirea actuală de Rediu, la fel ca și satul ei de reședință. Tot atunci, satul Tătăruși și-a schimbat numele în Breazu, comuna a primit și satul Valea Lupului, iar câteva sate existente anterior au fost desființate: Zahorna (inclus în Horlești), Beldiman (inclus în Valea Lupului) și Capu Rediului (inclus în Rediu). În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, comuna fiind subordonată direct județului Iași. În 2004, satul Valea Lupului s-a separat pentru a forma o comună de sine stătătoare, iar comuna Rediu a căpătat componența actuală.

Trei obiective din comuna Rediu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local, toate fiind situri arheologice. 

Epoca Bronzului târziu (cultura Noua), perioada Halstatt și secolele al III-lea–al IV-lea e.n. (perioada daco-romană).fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 
colaboração:
Gabriela Mangirov


--in
Colina Breazu

At the end of the nineteenth century, the town was called Tăuteşti, was part of Copou place of Iasi County was formed in villages Tăuteşti, Zahorna, Horlesti, Tatar's Rediu, Tătăruşu and Leţcani, with a total 1,100 inhabitants. There were two mills in the village, two schools and four churches. Socec the 1925 Yearbook recorded abolition of the commune and its villages to the town Copou passage.
After the Second World War, the town was reestablished as the Rediu-Tatar in the regional city of Iasi, Iasi region residence. In 1968, she became suburban community of Iasi, Rediu taking current name, like her village of residence. At that time, the village changed its name Tătăruşi in Breazu, town and village received the Wolf Valley, and some previously existing villages have been removed: Zahorna (included in Horlesti) Beldiman (included in Wolf Valley) and ticks Rediului (included in Rediu). In 1989, it renounced the concept of common suburban town is directly subordinate Iasi County. In 2004, Wolf Valley village seceded to form an independent commune and village Rediu acquired its current composition.

Three goals from the village Rediu included in the list of historical monuments in Iasi County as monuments of local interest, all archaeological sites.

It is the settlement of final eneoliticul (Horodiştea culture) of Breazu hill near the village of Breazu; site of "Bădărău" (settlements Halstatt period and the fourth century AD, and hearth medieval village Munteni); and the site of the "Move Valley" where the other vestiges of the medieval village Munteni hearth and late Neolithic settlements (linear pottery culture)

Late Bronze Age (New Culture), Halstatt period and centuries III-IV en (Daco-Roman).

Nenhum comentário:

Postar um comentário