Google+ Followers

quarta-feira, 8 de julho de 2015

Eveniment organizat de Complexul Muzeal Arad şi Primăria Comunei Frumuşeni, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi Centrului Cultural Judeţean Arad, România

Muzeul din Arad a fost deschis în 1893 ca expozitie de relicve al revolutiei pasoptiste, etalata în holul de la etajul II al Teatrului de Stat. Doua decenii mai târziu, muzeul a fost mutat în nou construitul Palat Cultural (1913), alaturi de filarmonica si biblioteca orasului. Aici au fost amenajate, alaturi de vechea expozitie de relicve, sali de expunere pentru colectia de arheologie si istorie medievala precum si o galerie de arta europeana. În perioada interbelica, au fost adaugate o expozitie de etnografie si doua camere memoriale dedicate oamenilor politici aradeni Vasile Goldis si Stefan Cicio-Pop (1934).

Dupa preluarea puterii de catre comunisti, colectiile si expozitiile de baza au fost reorganizate în spiritul noii ideologii, în 1954-1955 fiind redeschise sectia de istorie veche, “Muzeul Revolutiei de la 1848” si galeria de arta iar în 1956 expozitia de etnografie. În intervalul 1958 – 1988, au fost amenajate sectii ale muzeului în judet: Lipova (Muzeul Orasenesc -1958), Siria (Muzeul Memorial I. Slavici si E. Montia -1960), Savârsin (Muzeul de Arta si Etnografie – 1988) si Minis (Muzeul Viei si Vinului – 1988). 

Dupa o reamanejare radicala care a durat mai bine de doi ani, expozitia permanenta de arheologie si istorie din cadrul Palatului Cultural, a fost redeschisa în 1979. Galeria de arta a fost mutata într-un nou sediu, pe care îl ocupa si astazi, unde a fost vernisata în 1984. 

În urma schimbarilor politice din decembrie 1989, expozitiile de baza au eliberate de balastul ideologic, iar în 1992 a fost deschisa sectia de stiinte ale naturii si un an mai târziu cea de istorie interbelica. Galeria de arta, remodelata în întregime, a fost vernisata, în forma ei actuala, în 1998. În decembrie 2004, a fost vernisata expozitia permanenta ”Arad – Decembrie 1989”.

Din anul 1967 apare publicatia Ziridava care cuprinde articole si studii stiintifice, ilustrând aria de acoperire a sectiilor muzeului. Începând din 1992 se editeaza revista Studii si Comunicari de Arta si Arhitectura, din 1995 Armonii Naturale, cuprinzând cercetari în domeniul stiintelor naturii, iar din 1999 Zarandul, revista de cercetari etnologice.

Atelierul multimedia Kinema Ikon, înfiintat în 1970, editeaza, începând cu anul 1994, revista Intermedia, si produse hypermedia iar în anul 2003, a reprezentat România la Bienala de Arta Contemporana de la Venetia.

La ora actuala, muzeul detine peste 125.000 piese si este un actor foarte activ pe scena culturala aradeana fiind un ferment în reformarea acesteia.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.museumarad.ro/Eveniment organizat de Complexul Muzeal Arad şi Primăria Comunei Frumuşeni, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi Centrului Cultural Judeţean AradCercetare preventivă
SIT A1_1 Şagu (Autostrada Arad – Timişoara – Lugoj)
Colectiv: George Pascu Hurezan - responsabil, Florin Mărginean, Victor Sava (specialişti), Luminiţa Andreica, Adelina Stoenescu, Cosmina Cojocaru, Agnes Szekely, Roberto Tănăsache, Cristian Budihală, Lucian Budihală, Zlatoie Ţmor, Daniel Preda, Vasile Mizgan (tehnicieni de săpătură) Obiective: Cercetarea arheologică preventivă a fost determinată de necesitatea descărcării de sarcină arheologică a sitului identificat în hotarul comunei Şagu, situat pe viitorul tronson al autostrăzii Arad-Timişoara, între kilometrii 0+19.900 – 0+20.620.

Reultate: Au fost descoperite 321 de complexe arheologice (numerotate de la 1 la 321 – Cx_1/Cx_321). Dintre acestea au fost descoperite 13 complexe ce aparţin secolelor III-V d.Hr., iar 308 aparţin epocii târzii a bonzului (BD şi HA1). Dintre toate complexele arheologice săpate se remarcă cele în care au fost identificate numeroase resturi de cuptoare, greutăţi de lut. Inedit este faptul că în toate aceste gropi au fost descoperite numeroase părţi de cuptoare decorate. Printre descoperirile cele mai interesante se numără şi o groapă menajeră în care au fost depuse numeroase bucăţi din pereţii unor locuinţe. Importanţa acestor artefacte rezidă în posibilitatea de a reconstituii modalitatea de construcţie a locuinţei respective. Aceasta s-a putut realiza datorită numeroaselor impresiuni de crengi şi scânduri prezente pe aceste bucăţi de pereţi. O altă descoperire remarcabilă este o groapă în care au fost identificate resturile unui cuptor de ars ceramică, împreună cu un lot de vase ceramice (o parte dintre acestea sunt rebuturi) şi greutăţi de lut. Resturile de cuptor şi ceramică au fost aruncate în această groapă în urma unei „defecţiuni tehnice”, care a survenit probabil în timpul arderii lotului de ceramică. 


Săpătura extinsă a unui asemenea sit duce la o mai bună cunoaştere a finalului epocii bronzului din Banat şi Crişana, iar surprinderea orizonturilor cronologice BD şi HA1 oferă o mai bună cunoaştere a cronologiei relative. Toate descoperirile efectuate până în prezent arată importanţa acestui sit în rafinarea cronologiei relative a finalului epocii bronzului din această zonă. Pe lângă aceasta situl oferă informaţii vaste cu privire la habitatul acestei conumităţi, îndeletnicirile acestor oameni, organizarea internă a aşezării şi nu în ultimul rând asupra credinţelor magice ale acestei comunităţi umane.Prezentarea cercetarilor arheologice
"CETATEA VECHE" SANTANA (JUDETUL ARAD)

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca

Invitati: drd. Victor SAVA – arheolog (Complexul Muzeal Arad), dr. Florin GOGÂLTAN – cercetator (Institutul de Arheologie si Istoria Artei Cluj-Napoca)


--in
Event organized by The Museum Arad and beauty Village Hall, with the support of Arad County Council and County Cultural Center Arad, Romania


Arad Museum was opened in 1893 as the Revolution forty-eighters relics exhibition, displayed in the hall on the second floor of the State Theatre. Two decades later, the museum was moved to the newly built Cultural Palace (1913), along with the philharmonic and the city library. Here they were furnished with old relics exhibition halls exposure to archeology and medieval history collection and a gallery of European art. In the interwar period, they were added to an exhibition of ethnography and two memorial rooms dedicated politicians and Stefan Vasile Goldis Arad Cicio-Pop (1934).
After the communist takeover, collections and exhibitions were reorganized into basic spirit of the new ideology, in 1954-1955 the department reopened ancient history, "Museum of the Revolution of 1848" and art gallery and ethnographic exhibition in 1956. Between 1958 - 1988, sections of the museum were built in the county: Lipova (City Museum -1958), Syria (Memorial Museum I. Slavici and E. Montia -1960), Savârsin (Museum of Art and Ethnography - 1988) and Minis (Vine and Wine Museum - 1988).
After a radical reamanejare that lasted more than two years, permanent exhibition of archeology and history of the Cultural Palace, was reopened in 1979. The Art Gallery was moved into a new headquarters, which he occupies today, where It was opened in 1984.
Following the political changes in 1989, exhibitions basic ideological ballast were issued, and in 1992 opened a science department and a year later the interwar history. Art gallery, fully remodeled, was opened in its current form in 1998. In December 2004, the permanent exhibition was opened "Arad - December 1989".
Since 1967 appears Ziridava publication that contains articles and scientific studies illustrating the scope of the museum premises. Beginning in 1992, edits the journal Communication Studies and Art and Architecture, 1995 Natural Harmonies, including research in the natural sciences, and in 1999 Zarandul magazine ethnological research.
Kinema Ikon multimedia workshop, founded in 1970, publishes, since 1994, Intermedia magazine and hypermedia products and in 2003, represented Romania at the Biennale of Contemporary Art in Venice.
Today, the museum holds over 125,000 pieces and is a very active actor on stage is a ferment in Arad cultural recast.

-
Team: George Pascu Hurezan - responsible, Florin Mărginean, Victor Sava (specialists), Luminita Andreica, Adelina Stoenescu, Cosmina Cojocaru, Agnes Szekely, Roberto Tănăsache, Cristian Budihală, Lucian Budihală, zlato Ţmor, Daniel Preda, Vasile Mizgan (excavation technicians ) Objectives: preventive archaeological research has been driven by necessity archaeological discharge of the site identified in Sagua border village, located on the next section of Arad-Timisoara motorway, between kilometers 0 + 19900-0 + 20.620.

Reult: 321 were discovered archaeological complex (numbered from 1-321 - Cx_1 / Cx_321). Of these 13 were discovered complex belonging III-V centuries AD and the late Bronze Age 308 belong (BD and HA1). Of all the archeological complexes dug into the stands identified numerous remains of kilns, clay weights. Novel is that these pits were discovered many parts of stoves decorated. Among the most interesting discoveries included a domestic pit in which they were submitted numerous pieces of walls of homes. The importance of these artifacts is the possibility of building reconstituii how those dwelling. This has been made possible thanks to the many impressions of branches and planks present on these pieces of walls. Another remarkable discovery is a hole in the identified remains of a pottery kiln with a lot of pottery (some of them are scrap) and weights of clay. Oven and ceramic scraps were thrown into the pit after a "technical failure", which likely occurred during firing ceramic batch.

Extensive excavation of a site also lead to a better understanding of the end Banat Crisana Bronze Age and surprise BD chronological horizons and HA1 provides a better understanding of the relative chronology. All the discoveries made to date shows the importance of this site in refining relative chronology of the end of the Bronze Age in this area. In addition the site provides extensive information about this conumităţi habitat, occupations of these people, the internal organization of the settlement and not least the magical belief that human communities.


Nenhum comentário:

Postar um comentário