Google+ Followers

quarta-feira, 8 de julho de 2015

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM -- HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM

A mai Múzeum körút 14–16. szám alatti, 8700 négyszögöl nagyságú telket 1813-ban vásárolta meg az állam a Batthyány családtól, a Nemzeti Múzeum számára. A múzeum gyűjteményei ideiglenesen a területen álló villaépületbe kerültek. 1846-ra készült el teljesen a végleges, ma is álló múzeumépület, a Pollack Mihály tervezte impozáns palota. Környezete azonban 1855-ig csupasz „küludvar”-ként várta a rendezést. Parkosítására már Pollacknak is voltak konkrét elképzelései, 1848 elején pedig Muszely Károly pesti műkertész nyújtott be rá terveket.A forradalmi események, melyek fontos színhelye volt a múzeum előtti tér, elsodorták ezeket a terveket és csak a szabadságharc leverése után kerülhetett újra napirendre a Múzeumkert ügye. Mivel az állam nem nyújtott támogatást, társadalmi összefogásból kellett előteremteni a szükséges összeget. Az 1852-től ebből a célból életre hívott „kertalap” javára a Múzeum dísztermében hangversenyeket tartottak. (Az 1850-es években így vált a Nemzeti Múzeum a főváros első számú koncerthelyszínévé.) A gyűjtésből származó pénzből már 1852-ben felépült a ma is álló kertészház, a következő évben pedig Petz Ármin, az Orczy-kert főkertésze elkészítette a Múzeumkert angolparkos tervét. Az első fákat 1855. november 24-én ültették el ünnepélyes keretek között. A korabeli sajtó egyik fontos orgánuma, a Budapesti Hírlap november 26-i számában a következőképpen tudósított a jeles eseményről: „Tegnapelőtt u. m. szombaton ment véghez a nemzeti múzeum udvarán állítandó kert vagy sétatér ugy mondható felavatása. 

Miután a szükséges földmunkálatok és földtöltések befejeztettek, az írt napon dél tájban történt több előkelő hivatalnokok (közöttük pestmegyei főnök Kapy Ede és pesti polgármester Krászonyi József urak,) tudósok és vendégek jelenlétében a város e részének diszére leendő sétatér első élőfáinak ültetése, mely alkalommal muzeumi igazgató cs. k. tanácsos Kubinyi Ágoston úr e kis ünnepély czéljának megfelelő beszédet mondott, minek végével a jelenlévők az elültetett fákat megöntözték. Ezt követte egy vídám s magyar vendégszeretettel fűszeres ebéd a nemzeti múzeumigazgató urnál, mire az említett társaság meghíva volt.” 

Más újságok híradásaiból azt is tudjuk, hogy a kert első fáit a mai Múzeum körút és Bródy Sándor utca sarkán lévő kertrészben ültették el, majd a Kortsák József pesti bádogosmester által külön erre az alkalomra készített díszes öntözőkannával locsolták meg. Az ünnepségen a kor „jelesei” közül megjelent például Eötvös József és a fiatal Podmaniczky Frigyes is.

A kert telepítése Kallina Henriknek, a múzeum első kertészének vezetésével folyt és 1857-ben fejeződött be. Az első fákat a Margitszigetről hozták, majd Egressy Sámuel 1000 facsemetét indított útnak kiskunlacházi birtokáról 12 társzekéren. A legszebb hársfákat báró Sina Simon küldte gödöllői uradalmából. 

A Múzeumkert végleges alakját 1880-ban nyerte el, amikor a Múzeum körút kiszélesítése során 264 négyszögölnyi területet kihasítottak az úttest számára. A kerítést, amely 1865-ben készült el Ybl Miklós tervei szerint, ekkor helyezték beljebb. Az utolsó jelentős kertészeti rendezésre majd száz évvel később, 1973-ban került sor. A kert kezelését 1953-ig a Múzeum látta el, azóta a FŐKERT (korábban: Budapesti Parkfenntartó Vállalat) végzi a kertészeti munkákat. 

A Nemzeti Múzeum kertje a nevezetes március 15-i forradalmi nagygyűlésen kívül számos fontos társadalmi esemény színhelye volt: tartottak itt választójogi gyűlést, sztrájkgyűlést, temetési szertartásokat, megemlékezéseket. De a „Muzi” nemcsak nagy események színhelye, hanem a hétköznapok kedvelt pihenőparkja is volt mindig. Az utóbbi két évtizedben pedig fesztiválhelyszínné (is) vált: 1996 óta ugyanis minden év májusában itt tartják a hazai és határon túli múzeumok találkozóját, a Múzeumok Majálisát.

--in
Hungarian National Museum

The present-day museum tour 14-16. 8700 square feet in size plot of land purchased under number 1813 by the State of the Batthyány family, to the National Museum. The museum collections have been temporarily fixed the Villa building. In 1846 it was made completely out of the final, still existing museum building, designed by Mihály Pollack stately palace. The environment, however, until 1855 naked "küludvar" per awaited the settlement. Parkosítására Pollack has also had specific ideas at the beginning of 1848 it plans submitted by Charles Muszely Pest topiary.

The revolution, which was an important scene in the square in front of the museum, swept those plans and could only be put on the agenda again after the defeat of the War of Independence Museum Gardens affairs. Since the state has not provided support, social összefogásból had to raise the required amount. The benefit of 1852 to that end, brought to life "garden Fund" in the assembly hall of the Museum of concerts were held. (The 1850s thus became the National Museum in the capital's premier koncerthelyszínévé.) Money from gyűjtésből already in 1852 built the still existing gardener house, and the next year Petz Armin, the Orczy Garden főkertésze prepared the Museum Garden angolparkos plan . The first trees were planted in 1855 on 24 November at a ceremony. The press is an important organ of the November 26 edition of the Budapest Homepage reported as follows in the illustrious event: "The day before yesterday u. m. Saturday, went through with a national museum courtyard garden or walking space delivered in the inauguration, so to speak. Once the necessary groundwork and earth embankments finish did is written in the day happened at about noon more upscale officials (including Pest County boss Kapy Ede and Budapest Mayor Joseph Krászonyi lords) scientists and guests in the presence of the first élőfáinak ornament of this part of the city future promenade planted, which once Museums Director cs. k. Councillor kubinyi Mr. Augustine said this little ceremony right czéljának speech, what the end of those present planted trees watered. This was followed by a fun and Hungarian hospitality spicy lunch at the national museum director Lord, what those companies had been invited. "In other newspapers the news of you also know that the first trees of the garden garden area on the corner of present-day museum tour and Brody Sandor Street planted, and the Joseph Kortsák ornate watering specially prepared by the Pest tinsmith hosed at the occasion. The ceremony at the "sign superiors" are released, for example Jozsef Eotvos and young Podmaniczky Frigyes well.

Installing the garden kallina Henry, the museum's first gardener of the leadership and it was completed in 1857. The first trees were brought to Margaret Island, and Samuel Egressy 1,000 saplings launched Kiskunlacháza possession of 12 társzekéren. The most beautiful hársfákat Baron Simon Sina sent Godollo uradalmából.

The final shape of the Garden Museum in 1880 won when during the Museum tour excised 264 négyszögölnyi widening the roadway to the area. The fence, which was built in 1865, designed by Miklós Ybl, then placed farther. The last major horticultural settlement and a hundred years later, in 1973, took place. The garden management until 1953 to see the museum, has been the head gardener (former Budapest Park Maintenance Company) carried out the gardening work.

The National Museum's garden outside the famous revolutionary March 15 rally was the scene of many important social event: a meeting was held in electoral law, strike rally, funeral ceremonies, commemorations. But "Muzi" is not only the scene of great events, but everyday life has always been a popular recreation park. In the last two decades, the fesztiválhelyszínné (also) become: since 1996 because each year is held in May at the meeting of domestic and foreign museums, the Museum May Day.

Nenhum comentário:

Postar um comentário