Google+ Followers

domingo, 12 de julho de 2015

Muzeum Miasta Jaworzna -- Museum of the City of Jaworzno

Za datę powstania muzeum przyjmuje się 23 maja 1972 roku, czyli dzień powołania Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego. Chociaż próby utworzenia muzeum podejmowane były już wcześniej przez pojedyncze osoby lub organizacje, wszystkie kończyły się jednak niepowodzeniem wobec braku zainteresowania władz miasta.Celem stało się gromadzenie i eksponowanie przedmiotów kultury materialnej oraz dzieł sztuki mających bezpośredni związek z regionem jaworznickim i miastem. Zaczątek zbiorów stanowiły przejęte od kopalń zbiory starych map i planów górniczych. Dużą część przekazali w darze członkowie PTTK. Były to: sprzęty domowego użytku, narzędzia gospodarskie oraz prace plastyków amatorów. Ofiarodawcą był także zarząd ZBOWiD-u, który przekazał dokumenty związane z działalnością konspiracyjną Jaworznian podczas II wojny światowej.

Otwarcie ekspozycji odbyło się 15 grudnia 1972 roku w Domu Technika przy ul. Grunwaldzkiej 37. Pierwszym kustoszem był Władysław Gnyp. Powstały następujące działy: geologiczno – petrograficzny, górniczo – przemysłowy, sztuki ludowej, historii rozwoju miasta, numizmatyczny, pamięci narodowej. Organizowano również okolicznościowe wystawy czasowe.

Miejsca na ekspozycję było jednak niewiele. Systematyczne powiększanie zbiorów pociągało za sobą konieczność należytego eksponowania i magazynowania. Rozpoczęto starania o zmianę budynku na większy. Zakończone zostały przeniesieniem muzeum do nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 35. Remont pomieszczeń wykonała kopalnia „Jaworzno”. Zbiory udostępniono zwiedzającym w dniu 28 maja 1975 roku.

Nowa siedziba od początku okazała się za mała. Starania o przyznanie dodatkowego metrażu w tym samym budynku nie przyniosły oczekiwanych efektów. Władze miejskie zapewniały, że do pięciu lat muzeum znajdzie siedzibę w projektowanym parku rozrywki w Osiedlu Stałym. Planowano go połączyć ze skansenem górniczym, którego przygotowanie rozpoczęła kopalnia „Komuna Paryska” („Jan Kanty”). Projekt ten nie doczekał się jednak realizacji.

Na początku lat osiemdziesiątych władze miasta zadecydowały o przejęciu od kopalni „Jaworzno” budynku przy ulicy Pocztowej 5 i jego adaptacji na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej i muzeum. Budynek wyremontowano z dotacji MBP, toteż ona właśnie stała się w 1986 roku jego głównym użytkownikiem. Wiosną następnego roku muzeum zajęło 4 pokoje na pierwszym piętrze. Przeprowadzki dokonano pod okiem kustosza inż. Kazimierza Byrczka.

W 1994 roku placówka została podporządkowana organizacyjnie Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kierownikiem muzeum została wówczas Barbara Rapacz, historyk sztuki. Przydzielone cztery pomieszczenia pozwoliły na utworzenie kilku działów oraz galerii PRO-AM w której organizowano wystawy czasowe i spotkania z twórcami nieprofesjonalnymi.

Znacząca zmiana nastąpiła 17 czerwca 1998 roku. Uchwałą Rady Miejskiej nadano placówce status Muzeum Miasta Jaworzna. Bezpośredni nadzór nad placówką sprawuje gmina. Od lipca 1999 roku funkcję dyrektora pełni mgr Przemysław Dudzik.
--

Jaworzno ma uprawnienia miejskie od 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna i Długoszyn pochodzą z lat 1229-1243. Nieco późniejsze dotyczą Jelenia (1303 rok), Szczakowej (II poł. XIV wieku) i Dąbrowy (XVI wiek). Wymienione osady, obecnie dzielnice miasta, rozwijały się samodzielnie w granicach istniejącej od 1335 roku jaworznickiej parafii.

Duże znaczenie dla dziejów tej ziemi miało jej położenie. Historycznie związane z Małopolską, Jaworzno, w okresie staropolskim leżało na pograniczu ówczesnego państwa polskiego. Wzdłuż rzeki Przemszy w okolicy Jelenia przebiegała zachodnia granica państwa, która przetrwała niezmieniona do 1918 roku. W czasach zaborów jaworznicki teren był pograniczem nie tylko od strony Jelenia, ale doszła także druga granica na Przemszy Białej koło Szczakowej. Austriackie Jaworzno pojawia się wówczas, obok rosyjskiego Sosnowca i niemieckich Mysłowic jako miejscowość usytuowana wokół punktu znanego w historiografii jako Trójkąt Trzech Cesarzy.

W okresie staropolskim historia Jaworzna to dzieje wsi i chłopów. Niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju miejscowości miało górnictwo kruszcowe, które istniało tutaj od wczesnego średniowiecza oraz górnictwo węglowe zapoczątkowane w 1767 roku w Szczakowej, gdzie powstała pierwsza polska kopalnia. Wielkim bodźcem w rozwoju Jaworzna było przeprowadzenie przez Szczakową linii kolejowej na trasie Kraków – Mysłowice, która w 1850 roku przeszła na własność skarbu austriackiego jako Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, a następnie została włączona w ogólnokrajową sieć kolejową Austrii. Dzięki temu Szczakowa uzyskała status ważnego połączenia kolejowego.

Uruchomienie kopalń węgla i hut cynkowych sprowadziło do jaworznickiej okolicy osiedleńców z różnych stron. Większość przybyła zza pobliskiej granicy na Przemszy, czyli z Pruskiego Śląska, ale również z Czech, Węgier. Żyła tu również silnie reprezentowana społeczność żydowska. Do dzisiaj pozostał ślad jej obecności w postaci okazałego kirkutu – cmentarza. Liczba mieszkańców rosła systematycznie w miarę rozwoju tutejszych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.

Współczesne miasto Jaworzno jest efektem kolejnych reform administracyjnych przeprowadzonych po 1945 roku, kiedy to w pierwotny obręb miasta włączano systematycznie pomniejsze gminy i miasteczka. Obecnie Jaworzno, pod względem powierzchni należy do największych miast w Polsce i zamieszkiwane jest przez blisko stutysięczną ludność.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.muzeum.jaw.pl/--in
The date of the founding of the museum adopts on 23 May 1972, ie the day of the appointment of the Organizing Committee of Social Regional Museum. While attempting to create the museum have already been undertaken by individuals or organizations, but all ended in failure against the lack of interest of the city authorities.

The aim was to collect and display of artefacts and works of art that have a direct relationship with the region and the city of Jaworzno. The nucleus of the collection were taken from the mines collections of old mining maps and plans. A large part of the gift handed PTTK members. These were: household utensils, farm tools and the work of amateur artists. Benefactor was also a board ZBoWiD-u, who handed over the documents related to the activities Jaworznian underground during World War II.

Opening of the exhibition was held on 15 December 1972 the House of Technology, ul. Grunwald 37. The first curator was Wladyslaw Gnyp. The resulting following departments: geological - petrographic, mining - industrial, folk art, the history of development of the city, numismatic, national memory. Also organized occasional exhibitions.

Places exposure was, however, very little. Permanently extend the harvest entail the need for proper displaying and storing. Began efforts to change to a larger building. Completed they were moving to new headquarters museum Street. Grunwald 35. Refurbishment of premises made mine "Jaworzno". Collection opened to the public on 28 May 1975.

The new headquarters from the beginning turned out to be too small. Efforts for an additional size of the property in the same building did not bring the expected results. The municipal authorities ensure that the five years the museum will seat in the proposed amusement park in the estate Permanent. It was planned to merge with mining open-air museum, which it began drafting mine "Paris Commune" ("John Edges"). This project, however, did not live to implementation.

In the early eighties, the city authorities decided to take over from the mine "Jaworzno" building on the Postal 5 and its adaptation to the needs of the City Library and Museum. The building was renovated with grants MBP, so she just became in 1986 its main user. In the spring of next year, the museum took 4 rooms on the first floor. Moving made under the supervision of the curator Eng. Kazimierz Byrczka.

In 1994, the institution was subordinated to the organization Public Library. Director of the museum was then Barbara Rapacz, an art historian. Assigned four areas helped create several departments and galleries PRO-AM in which organized exhibitions and meetings with artists unprofessional.

A significant change took place 17 June 1998. Resolution of the City Council was given the status of facility Museum of the City of Jaworzno. Direct supervision is exercised municipality institution. Since July 1999 the Director of MSc Przemysław full Dudzik.

-
Jaworzno city has the authority since 1901. The beginnings of its history, however, dates back to the turn of the twelfth and thirteenth centuries. The first written records of the oldest rural settlements Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna and Długoszyn from the years 1229-1243. A little later refer Deer (1303 years), Szczakowa (the second half. Fourteenth century) and Dabrowa (XVI century). These settlements, now districts of the city, have evolved independently within existing since 1335 years Jaworzno parish.

Of great importance for the history of this land was its location. Historically associated with the Little Poland, Jaworzno, in the old Poland lay on the border between the then Polish state. Along the river Przemsza deer ran around the western border of the country, which has survived unchanged until 1918. In times of annexations Jaworzno area was a frontier not only from the deer, but also reached the second limit on Przemsza White wheel Szczakowa. Austrian Jaworzno then appears next to the Russian and German Myslowice Sosnowiec as a city situated around a point known in historiography as the Three Emperors' Corner.

In the old story Jaworzna is a history of the village and peasants. Undoubtedly of great importance for the development of the town was mining ore that existed here since the early Middle Ages and coal mining started in 1767 in Szczakowa, where he built the first Polish mine. Great impetus to the development of Jaworzna was carried out by the SZCZAKOWA railway line Krakow - Myslowice, which in 1850 became the property of the Austrian treasury as the Imperial and Royal privileged Emperor Ferdinand Northern Railway and was then turned into a nationwide rail network of Austria. Thanks Szczakowa acquired the status of an important rail link.

Starting the coal mines and zinc smelters brought to the area Jaworzno settlers from different angles. Most came from behind a nearby border on Przemsza, that is, Prussian Silesia, but also from the Czech Republic and Hungary. She lived here also strongly represented the Jewish community. To this day, he remains a trace of its presence in the form of the stately cemetery - a cemetery. The number of inhabitants rose steadily with the development of the local industrial and craft.

The modern city of Jaworzno is the result of successive administrative reforms carried out after 1945, when the original precinct of the city consistently integrated in smaller municipalities and towns. Currently Jaworzno, in terms of area is one of the largest cities in Poland and is inhabited by nearly one hundred thousand population.

Nenhum comentário:

Postar um comentário