Google+ Followers

quarta-feira, 8 de julho de 2015

Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" -- Agronomic University "Ion Ionescu de la Brad"

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) este o universitate de stat din Iași, România.În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.
Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, intre anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură. În urma demersurilor insistente ale unui grup de profesori entuziaşti, la 2 mai 1905 Senatul Universităţii "Al. I.Cuza" din Iaşi votează în unanimitate, iar mai târziu Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice aprobă înfiinţarea la Facultatea de Ştiinţe a catedrelor de Chimie Agricolă şi Chimie Tehnologică. 

Anul de naştere a învăţământului universitar agricol ieşean este considerat a fi 1912, când, prin Legea Învăţământului Superior publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. La Iaşi debutează astfel o şcoală superioară agricolă, cu cursuri moderne, grupate în două categorii - pregătitoare şi agricole, susţinute de un colectiv de profesori eminenţi: Haralamb Vasiliu, Agricola Cardaș, Ioan Borcea, Autonom Georgescu, Alexandru Obregia, Ion Constantineanu. 

Marea Unire din anul 1918 reîntregeşte teritoriul istoric al românilor şi ridică potenţialul economic, în principal agricol, al României Mari. În această nouă conjunctură social-economică, prof. Agricola Cardas, numit în 1918 director al agriculturii din Basarabia, înaintează în anul 1926 Ministerului Instrucţiunii Publice un memoriu prin care solicită transferul învăţămantului agronomic moldav de la Iaşi la Chişinău, capitala unei regiuni cu mare potenţial agricol. 

În M.O. nr. 82/9 aprilie 1933 s-a publicat Legea pentru transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi, în Facultate de Ştiinţe Agricole a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, cu sediul la Chişinău. Legea stabilea, printre altele, baza materială a noii Facultăţi, alcătuită din imobile, ferme, vii şi peiniere, inclusiv cele de la Iaşi (câmpurile experimentale Ezareni şi Adamachi şi Punctul Zootehnic Copou). Consiliul de Facultate, alcătuit din profesorii Haralamb Vasiliu (Chimie agricola), Agricola Cardas (Zootehnie), Nicolae Florov(Agrogeologie) şi Constantin Motaș (Zoologie), îşi alege decanul în persoana prof. Haralamb Vasiliu (1933-1936, 1938-1940). Sub conducerea acestuia şi a decanului, prof. Agricola Cardas (1936-1938), se realizează organizarea noii Facultăţi, precum şi elaborarea regulamentului propriu de funcţionare academică şi financiară.

În anul 1940 România modernă suferă cea mai cumplită tragedie naţională, prin pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei, a Transilvaniei de nord şi a sudului Dobrogei, respectiv mai mult de o treime din teritoriul naţional. În noua conjunctură politică, cu Basarabia alipită abuziv la Uniunea Sovietică, prin Decretul-lege 3463/15 octombrie 1940, Facultatea de Ştiinţe Agricole de la Chişinău este desfiinţată. Personalul didactic şi parte din bunurile materiale se transfera la Iaşi unde, după un an de dezbateri şi eforturi administrative deosebite, conform Legii 922/17 octombrie 1941, se înfiinţează (din nou) Facultatea de Agronomie. La apelul decanului, prof. Neculai Zamfirescu, cea mai mare parte a personalului se adună la Iaşi, astfel încât, la 15 ianuarie 1942, Facultatea de Agronomie, renăscută din propria cenuşă, reîncepe cursurile cu toţi anii de studii.

În condiţiile grele ale războiului, cu o mână de studenţi şi salariaţi, Facultatea trece prin mari greutăţi administrative care culminează cu evacuarea, în ianuarie 1944, la Geoagiu-Hunedoara. Deşi cursurile se întrerup după vacanţa de Crăciun, evacuarea continuă până în septembrie 1944. Cu profesorii şi studenţii cei mai inimoşi, ce au trecut peste vicisitudinile pribegiei, având ca decan pe prof. Constantin Oescu (1944-1947), la 15 ianuarie 1945 se reiau cursurile în localul Liceului "Aurel Vlaicu" din Orăştie. În aprilie 1945 Facultatea revine la Iaşi. Din nou renaşte viaţa universitară agricolă ieşeană, care, prin munca istovitoare şi dăruirea profesorilor, salariaţilor şi studenţilor, îşi va reveni la normal în anii următori şi nu se va mai întrerupe niciodată.

Anul 1948, prin Decretul din 3 august şi Decizia Ministerului Învăţământului 26237/24 octombrie, deschide reorganizarea învăţământului universitar românesc, a celui agronomic sub forma unor Institute Agronomice în Capitală şi în marile oraşe ale ţării. La Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică (ulterior Agricultură), la care se adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicina Veterinară. 

După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute în anul 1990, vechiul Institut Agronomic funcţionează în prezent sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração: Gabriela Mangirov
www.uaiasi.ro

--in
Agronomic University "Ion Ionescu de la Brad"

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" (USAMV) is a state university in Iasi, România.În 2011 was classified in the second category in Romania, the universities of education and scientific research.

Moldavian agricultural education beginnings are found in the first half of the nineteenth century when, between 1842 and 1848, the first great Romanian agronomist Ion Ionescu de la Brad, presented at the Academy of Iasi first lesson Mihăileană agriculture. Following insistent approaches a group of enthusiastic teachers at May 2, 1905 the Senate of "Al. I.Cuza" University voted unanimously, and later the Ministry of Culture and Public Education approved the establishment of the Faculty of Agricultural Sciences and Chemistry Departments Technological Chemistry.

Year of birth Iasi agricultural university education is considered to be 1912 when the Higher Education Act published in MO / March 27, fixed establishment of the Department of Agricultural Sciences, the Faculty of the University of Iasi. In Iasi zone starts as a high school with modern courses, grouped into two categories - preparatory and agricultural, supported by a team of eminent professors: Haralamb Vasiliu, Agricola Cardas, Ioan Borcea, Autonomous Georgescu, Alexandru Obregia, Ion Constantineanu.

Great Union of 1918 reîntregeşte historical territory of Romanians and raise economic potential, mainly agriculture, Greater Romania. In this new social-economic conjuncture, prof. Agricola Cardas named director of Agriculture in 1918 in Bessarabia, filed in 1926 by the Ministry of Education a memorandum requesting the transfer Moldovan agronomic education from Iasi to Chisinau, capital of a region with great potential agriculture.

In M.O. no. 82/9 April 1933 Law for the transformation of Agricultural Sciences Department of the University of Iasi, in the College of Agricultural Sciences of the University "Al. I. Cuza" University, based in Chisinau. The law established, among other things, the material of the new Faculty, consisting of buildings, farms, vineyards and peiniere, including those from Iasi (Ezareni experimental fields and Adamachi and point Zoo Copou). College Board, made up of teachers Haralamb Vasiliu (agricultural chemicals), Agricola Cardas (Animal Husbandry), Nicolae Florov (agrogeology) and Constantin Motaş (Zoology), the person elects Dean prof. Haralamb Vasiliu (1933-1936, 1938-1940) . Under his and the dean, prof. Agricola Cardas (1936-1938), they organize new Faculty and developing operating rules of academic and financial.

In 1940 the modern Romania suffers the worst national tragedy, the loss of Bessarabia, Bukovina and Herta, North Transylvania and South Dobrogea and more than a third of the national territory. In the new political situation with the Soviet Union illegally annexed Bessarabia by Decree 3463/15 October 1940, the Faculty of Agricultural Sciences in Chisinau is abolished. Teachers and part of material goods is transferred to Iaşi where, after a year of debates and special administrative efforts, according to Law 922/17 October 1941 is set up (again) Faculty of Agronomy. To call the dean, prof. Neculai Zamfirescu, most of the staff gather in Iasi, so on 15 January 1942, the Faculty of Agronomy, reborn from the ashes, begins with years of study courses.

In the difficult conditions of war, with a handful of students and employees, faculty passing through heavy administrative discharge culminating in January 1944, Geoagiu Hunedoara. Although the courses are interrupted by the Christmas holidays, evacuation continues until September 1944. With the most kind-hearted teachers and students, who passed over the vicissitudes of exile, with the dean prof. Constantin Oescu (1944-1947), 15 January 1945 resume classes in a local high school "Aurel Vlaicu" of Drastic. In April 1945 Faculty in Iasi returns. Again Iasi agricultural university life reborn, who through hard work and dedication of teachers, employees and students will return to normal in the coming years and will not interrupt again.

1948, by Decree of 3 August and the Education Ministry's decision 26237/24 of October, open reorganization Romanian university education, to the agronomic form of Agronomic Institute in Bucharest and the big cities. Agronomic Institute of Iasi is established with the Faculty of Agricultural technology (subsequently Agriculture), plus, in 1951 the Faculty of Horticulture and Animal Science Faculty and the Faculty of Veterinary Medicine 1961.


After numerous but temporary academic organization and name changes, the most important took place in 1990, the old Agronomic Institute operates under the name of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (Veterinary Medicine) "Ion Ionescu de la Brad" University includes faculties Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Veterinary Medicine

Nenhum comentário:

Postar um comentário