Google+ Followers

sexta-feira, 16 de outubro de 2015

Muzeum w Sosnowcu, Poland -- Museum in Sosnowiec, Poland -- Museu em Sosnowiec, Polônia

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY SCHÖNÓWSiedzibą Muzeum w Sosnowcu jest Pałac Schöna wybudowany przez przedstawiciela rodziny fabrykantów z Werdau w Saksonii, Ernsta. Wraz ze swoim bratem Franzem przybył on do Sosnowca w 1875 roku. Osada ta, leżąca na zachodniej rubieży Imperium Rosyjskiego, była wówczas atrakcyjnym terenem dla zagranicznych inwestorów. Dogodne warunki do rozwijania działalności gospodarczej zadecydowały o osiedleniu się tutaj niemieckich przemysłowców branży włókienniczej.

Schönowie należeli do najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli. Zyski czerpali z dwóch wybudowanych przez siebie fabryk włókienniczych. Trzypokoleniowa rodzina mieszkała w Sosnowcu do 1945 roku i w ciągu tych kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta. Położyła ogromne zasługi dla jego rozwoju, między innymi starała się o nadanie praw miejskich, współfinansowała wiele przedsięwzięć publicznych i organizowała szereg akcji charytatywnych. Troszczyła się także o swoich pracowników budując dla nich osiedle mieszkaniowe. Podczas II wojny światowej wspierała polski ruch oporu i pomagała rodzinom aresztowanych.

Pałac Schöna - siedziba Muzeum

Okazały, reprezentacyjny pałac Ernst wzniósł wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej, którą wybudował w 1886 r. Niestety autor projektu ani też dokładna data budowy obiektu nie są znane. Jego bryła zaznaczona jest już na planie Sielca (ówczesnej wsi) z lat 1884-1886, ale budowę ukończono prawdopodobnie dopiero dziesięć lat później.

Pałac, usytuowany na planie czworoboku z basztami w trzech narożach, reprezentuje styl neobarokowy. Posiada cztery kondygnacje, nakrywa go dach mansardowy, a baszty mają cebulaste hełmy. Partię przyziemia zaznaczono kamienną okładziną. Elewacje bogato ozdobiono sztukaterią, wśród której przeważają liście i owoce dębu z monogramem "S". Widoczne są także płyciny dekorowane rocaille´ami i bogatymi girlandami. 

DZIAŁ HISTORII I KULTURY MIASTA

Gromadzi pamiątki z przeszłości Sosnowca i regionu, takie jak archiwalia, druki, ikonografię, realia. Zebrane i stale uzupełniane zbiory ilustrują dzieje miasta od jego zarania do czasów najnowszych.

DZIAŁ SZKŁA

Eksponaty tworzące kolekcję polskiego szkła współczesnego powstały na przełomie lat 70. tych i 80.tych poprzedniego stulecia. Pochodzą z czynnych w tym czasie w Polsce hut szkła gospodarczego i kryształowego. Kolekcja liczy ok. 5000 sztuk, a składają się na nią wzory szkła sodowo-wapniowego i ołowiowego, stanowiące 3/4 ogólnej liczby zbioru oraz szkło artystyczne i unikatowe. Jest to jedyna tego typu kolekcja w Polsce. 

DZIAŁ SZTUKI

Posiada kilkaset obiektów z zakresu polskiej sztuki nowoczesnej: malarstwo, grafikę i rysunek. Zbiór ma charakter wybitnie lokalny, reprezentuje przede wszystkim twórczość artystów sosnowieckich tutaj zamieszkałych czy też urodzonych.

DZIAŁ EDUKACYJNO-PROMOCYJNY

Zajmuje się upowszechnianiem wystaw stałych "Polskie szkło współczesne" i "Schönowie w Sosnowcu" oraz ekspozycji czasowych. Tematyka tych ostatnich wiąże się często z aktualnymi rocznicami dotyczącymi historii Sosnowca i regionu. Dział organizuje wykłady z cyklu "Akademia Wiedzy o Zagłębiu", konkursy plastyczne, fotograficzne, historyczne, sesje popularnonaukowe.
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: 

Anna Malinowskahttp://miastodzieci.pl/katalog/firma/4541:muzeum-w-sosnowcu-palac-schnaCultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


compartilhe--in

Museum in Sosnowiec, PolandThe Palace-Park Schönow

            The Museum in Sosnowiec is Schön's Palace built by a family member as manufacturers of Werdau in Saxony, Ernst. Together with his brother Franz he came to Sosnowiec in 1875. This settlement, which lies on the western borderlands of the Russian Empire, was then an attractive place for foreign investors. Favourable conditions for the development of economic activities decided to settle down here German industrialists textile industry.

            Schönowie were among the wealthiest and most influential citizens. Profits derive from two built their textile factories. Three-generation family lived in Sosnowiec until 1945 and during these decades actively participated in the social life of the city. She put a huge contribution to its development, among other things, sought the granting of civic rights, co-funded many public and organized a number of charity. Also he cared about his workers building a housing development for them. During World War II he supported the Polish resistance movement and helped the families of detainees.

The Schön's Palace - seat of the Museum

Proved, representative of Ernst palace erected along the northern end of worsted spinning mill, which was built in 1886. Unfortunately, the author of the project, nor the exact date of construction of the facility are not known. Its shape is selected on the set Sielec (then village) from the years 1884 to 1886, but construction was completed probably only ten years later.

             The palace, located on a square plan with towers at three corners represent the neo-baroque style. It has four floors, it covers a mansard roof and towers are onion helmets. Party basement marked stone cladding. The facades richly decorated with stucco, among which predominate oak leaves and fruits monogrammed "S". It also includes panels decorated rocaille'ami and rich garlands.

DEPARTMENT OF HISTORY AND CULTURE CITY

             Collects memorabilia from the past Sosnowiec and the region, such as archives, prints, iconography, realities. Accept and constantly replenished collections illustrate the history of the city from its inception to the present time.

DEPARTMENT OF GLASS

             Exhibits forming a collection of Polish contemporary glass created in the late 70's and 80.tych the last century. They come from active at that time in Poland glassworks economic and crystal. The collection has approx. 5000, and it consists of patterns of soda-lime glass and lead crystal, representing 3/4 of the total harvest and glass art and unique. It is the only such collection in Poland.

DEPARTMENT OF ART

             It has hundreds of objects in the field of Polish modern art: painting, graphics and drawing. A collection is a very local, represents primarily the work of artists from Sosnowiec here or born residents.

DEPARTMENT Education and Promotion

            He is spreading the permanent exhibitions "Polish contemporary glass" and "Schönowie in Sosnowiec 'and temporary exhibitions. The subject of the latter is often associated with the current anniversaries relating to the history of Sosnowiec and the region. Department organizes lectures in the series "The Academy of Sciences of the Basin", art competitions, photographic, historical, scientific sessions.


--brMuseu em Sosnowiec, Polônia


O Palácio-Park Schönow

            O Museu em Sosnowiec é o palácio de Schön construído por um membro da família como fabricantes de Werdau em Saxony, Ernst. Juntamente com seu irmão Franz ele veio para Sosnowiec em 1875. Este acordo, que se encontra nas fronteiras ocidentais do Império Russo, foi, então, um lugar atraente para os investidores estrangeiros. Condições favoráveis ​​para o desenvolvimento das actividades económicas decidiu se estabelecer aqui industriais alemães indústria têxtil.

            Schönowie estavam entre os cidadãos mais ricos e mais influentes. Os lucros derivam de dois construíram suas fábricas têxteis. Família de três gerações viviam em Sosnowiec até 1945 e durante essas décadas participaram activamente na vida social da cidade. Ela colocou uma enorme contribuição para o seu desenvolvimento, entre outras coisas, procurou a atribuição de direitos cívicos, muitos público co-financiado e organizado uma série de caridade. Também ele se preocupava com os seus trabalhadores a construção de um conjunto habitacional para eles. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele apoiou o movimento resistência polonesa e ajudou as famílias dos detentos.

O Palácio do Schön - sede do Museu

Provado, representante da Ernst palácio erguido ao longo da extremidade norte da fábrica de fiação de lã, que foi construído em 1886. Infelizmente, o autor do projeto, nem a data exata da construção da instalação não são conhecidos. Sua forma é selecionado no set Sielec (então vila) a partir dos anos 1884 a 1886, mas a construção foi concluída, provavelmente, apenas dez anos depois.

             O palácio, localizado em uma planta quadrada com torres em três cantos representam o estilo neo-barroco. Ele tem quatro andares, que abrange um telhado de mansarda e torres são capacetes de cebola. Partido porão marcado revestimento em pedra. As fachadas ricamente decorado com estuque, entre os quais predominam folhas de carvalho e frutas monograma "S". Ele também inclui painéis rocaille'ami decorados e guirlandas ricos.

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E CULTURA DA CIDADE

             Recolhe recordações do passado Sosnowiec e da região, tais como arquivos, impressão, iconografia, realidades. Aceitar e coleções constantemente reabastecido ilustrar a história da cidade desde o seu início até o presente momento.

DEPARTAMENTO DE VIDRO

             Exposições formando uma coleção de vidro contemporâneo polonês criado no final dos anos 70 e 80.tych do século passado. Eles vêm de ativo naquela época na Polónia GLASSWORKS económica e cristal. A coleção tem aprox. 5000, e consiste em padrões de vidro soda-lime e cristal de chumbo, o que representa 3/4 da colheita e vidro arte total e única. É o único tais coleção na Polônia.

DEPARTAMENTO DE ARTE

             Tem centenas de objetos no campo da arte polonês moderno: pintura, gráficos e desenho. Uma coleção é um muito local, representa principalmente o trabalho de artistas de Sosnowiec aqui ou residentes nascidos.

Departamento de Educação e Promoção

            Ele está se espalhando as exposições permanentes "vidro polonês contemporâneo" e "Schönowie em Sosnowiec 'e exposições temporárias. O tema deste último é frequentemente associada com os aniversários atuais relacionados com a história de Sosnowiec e da região. Departamento organiza palestras na série "A Academia de Ciências da Bacia", concursos de arte,, histórico, sessões científicas fotográficas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário