Listen to the text.

terça-feira, 5 de maio de 2015

The Bangkok National Museum (Thai: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) is the main branch museum of the National Museums in Thailand and also the largest museum in Southeast Asia.

It features exhibits of Thai art and history. The museum is located in 4 Na Phra That, Bangkok 10200, Thailand, occupying the former palace of the vice king (or Front Palace), on the northwest corner of Sanam Luang square.
The museum was established and opened in 1874 by King Rama V to exhibit relics from the rule of King Rama IV's rule. Today the galleries contain exhibits covering Thai History back to Neolithic times. The collection includes The King Ram Khamhaeng Inscription, which was inscribed on UNESCO's Memory of the World Programme Register in 2003 in recognition of its world significance.
Other than preserving and displaying Thai artifacts dated from Dvaravati, Srivijaya, to Sukhothai and Ayutthaya period, the museum also displaying extensive collections of regional Asian Buddhist Arts such as Indian Gandhara, Chinese Tang, Vietnamese Cham, Indonesian Java, and Cambodian Khmer arts.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://en.wikipedia.org/


--
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะไทยและประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใน 4 นาพระธาตุกรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทยครอบครองพระราชวังเดิมของรองกษัตริย์ (หรือด้านหน้าพาเลซ), ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวงตาราง

พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นและเปิดใน 1874 โดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะแสดงพระธาตุจากการปกครองของการปกครองรัชกาลของ วันนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการแกลเลอรี่ที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ไทยกลับไปสมัยยุคคอลเลกชันรวมถึงกษัตริย์รามคำแหงจารึกซึ่งได้รับการจารึกไว้ในหน่วยความจำของยูเนสโกของโครงการโลกสมาชิกในปี 2003 ในการรับรู้ของความสำคัญของโลก

นอกเหนือจากการรักษาและการแสดงศิลปะไทยตั้งแต่สมัยทวารวดีศรีวิชัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาพิพิธภัณฑ์ยังแสดงคอลเลกชันที่กว้างขวางของศิลปะทางพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียเช่นอินเดียคันธาระถังจีน, เวียดนามจามชวาอินโดนีเซียและกัมพูชาศิลปะเขมร

The 8th century bronze torso statue of BoddhisattvaPadmapaniSrivijayan art,ChaiyaSurat Thani, Southern Thailand, demonstrate the Central Java (Sailendran) art influence.

Belokranjski muzej - Bela Krajina Museum ( Slovenia )

O muzeju 

Zgodovina muzeja
Čeprav je bila misel o muzeju v Beli krajini živa že od leta 1910 naprej, se je pri uresničitvi ideje vedno kaj zataknilo. Šele leta 1949, ko je bilo v Metliki ustanovljeno Muzejsko društvo, so se pokazale realne možnosti, da zaživi tudi muzej. To se je v resnici zgodilo čez dve leti, ko je bil 1. maja 1951 Belokranjski muzej slovesno odprt. V treh proštijskih sobah je pokazal obiskovalcem prve zasnove arheološke, kulturnozgodovinske in etnološke zbirke, medtem ko so bili v sobi mestne hiše razstavljeni predmeti narodnoosvobodilnega boja.

Prvih trideset let je bil ravnatelj muzeja Jože Dular, ki je poskrbel, da se je Belokranjski muzej iz skromnih začetkov razvil v pomembno kulturno ustanovo z obsežno stalno razstavo, bogatim arhivom, s polnimi depoji in knjižnico.

Leta 1981, ko je postal ravnatelj muzeja Zvonko Rus, so v gradu odprli Ganglovo razstavišče za občasne razstave, kar je bila pomembna pridobitev. Stalna razstava je bila leta 1991 z vinogradniško zbirko razširjena še na grajsko klet in leta 1998 s postavitvijo lapidarija v del pritličnega arkadnega hodnika.

Po veliki obnovi metliškega gradu se je v jubilejnem petdesetem letu Belokranjskega muzeja začelo pisati novo poglavje v njegovi zgodovini, ki ga najbolj zaznamujejo na novo postavljena stalna razstava, povečano število obiskovalcev in razširitev dislociranih enot.


Metliški grad
Belokranjski muzej domuje v metliškem gradu, ki je bil prvič omenjen leta 1456, verjetno pa je precej starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15. in 16. stoletju igral ključno vlogo pri obrambi Kranjske pred krvavimi turškimi vpadi. Grad, ki je brez večje škode preživel drugo svetovno vojno, v starejši preteklosti ni imel take sreče. Po požarih v letih 1705 in 1790 so ga obnavljali in grajska stavba, ki na Valvasorjevem bakrorezu učinkuje še povsem trdnjavsko, je dobila značaj udobne mestne rezidence.

Prvi lastniki metliškega gradu niso znani. V 16. stoletju so ga imeli v lasti grofje Alapi, nato Frankopani in za njimi zagrebški stolni kapitelj. Leta 1792 ga je kupil ljubljanski krčmar Jožef Savinšek, vendar so ga njegovi poplemeniteni nasledniki leta 1899 prodali. Potem se je zamenjalo še nekaj lastnikov in uporabnikov, po letu 1951 pa se je vanj začel postopoma seliti Belokranjski muzej. Vsi zaposleni so imeli vedno veliko dela z obnovo metliškega gradu, ki še traja in je dosegla največji obseg v letih 1999 in 2000, ko so bili zamenjani celotno ostrešje in kritina, stropi prvega nadstropja in stavbno pohištvo.


Poslanstvo muzeja
Poslanstvo Belokranjskega muzeja Metlika je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti petih osnovnih zbirk (arheologija, etnologija, kulturna zgodovina, novejša zgodovina, umetnostna zgodovina), šestih dodatnih zbirk (lapidarij, naravoslovje, numizmatika, plakati, razglednice, tehniška dediščina) in ene posebne zbirke (donacija Kambič). Muzej izvaja javno službo evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, raziskovanja, varovanja, hranjenja, konserviranja in restavriranja, predstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine na območju Bele krajine oziroma treh belokranjskih občin Metlike, Črnomlja in Semiča.

Belokranjski muzej ima pet stalnih razstav na petih lokacijah (Življenje ljudi v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja v metliškem gradu, Oton Župančič in drugi zaslužni Belokranjci v Vinici, Krajevna muzejska zbirka in Narava Bele krajine v Semiču, Mestna muzejska zbirka v Črnomlju in Galerija Kambič v Metliki) ter Ganglovo razstavišče in Galerijo Kambič za občasne razstave.

Belokranjski muzej kot splošni regionalni muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi in popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in regionalne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še toliko pomembnejša.


--in
About museum
History museum
Although the idea of ​​a museum in Bela Krajina alive from 1910 onwards, was the realization of ideas is always something stuck. It was not until 1949, when it was founded in Metlika Museum Society, they have shown the real possibility that the museum comes to life. This has actually happened over two years ago, when he was 1 May 1951 Bela Krajina Museum inaugurated. In three rooms Provost showed visitors the first design archaeological, cultural and ethnological collections, while they were in the room town house exhibited objects of the national liberation struggle.

The first thirty years he was director of the museum Jože Dular, who has ensured that the Bela Krajina Museum from humble beginnings developed into an important cultural institution with an extensive permanent exhibition, rich archives, with full depots and library.

In 1981, when he became director of the museum Zvonko Rus, the castle opened Gangl Gallery for temporary exhibitions, which was an important acquisition. The permanent exhibition was in 1991 with a collection of vines spread even to the castle cellar, and in 1998 a sculpture display in the part of the ground floor porticoes.

After a large reconstruction Metlika castle in the fiftieth anniversary year of the Bela Krajina Museum began to write a new chapter in its history by the most marked in the new permanent exhibition, an increased number of visitors and the expansion of subsidiary units.Metlika Castle
Bela Krajina Museum is located in Metlika Castle, which was first mentioned in 1456, and is probably much older. Together with the city mainly in the 15th and 16th centuries played a key role in the defense of Kranjska before the bloody Turkish incursions. The castle, which has no major damage survived the Second World War, the elder of the past had no such luck. After the fires in 1705 and 1790 by renovating and building a castle, which in effect copper engraving Valvasor still quite a fortress, was given the character of a comfortable urban residence.

The first owners of Metlika Castle are not known. In the 16th century it was owned by the Counts Alap, then Frankopani and for them the Zagreb chapter of the cathedral. In 1792 it was bought by the Ljubljana landlord Joseph Savinšek, but ennobled by his successors in 1899 sales. Then he changed a few owners and users, since 1951 it has started to gradually migrate Krajina Museum. All employees have always had a lot of work with the restoration of Metlika castle, which is still ongoing and has achieved the largest volume in the years 1999 and 2000, when they were replaced the entire roof and roofing, ceilings of the first floor and woodwork.The mission of the museum
The mission of the Bela Krajina Museum Metlika Bela care for movable cultural heritage represented by objects of five basic collections (archeology, ethnology, cultural history, recent history, art history), six additional collections (lapidary, science, numismatics, posters, postcards, technical heritage ) and one special collections (donation Kambič). The museum carries out a public service registration, collection, documentation, research, protection, preservation, conservation and restoration, promotion and popularizing of movable cultural heritage in the area of ​​Bela Krajina Bela Krajina municipalities or three Metlika, Črnomelj and Semič.

Bela Krajina Museum has five permanent exhibitions at five locations (life of people in the Bela Krajina region from prehistoric times to the mid-20th century in Metlika Castle, Oton Zupancic and other deserving Bela in Vinica, Local museum collection and the nature of Bela Krajina in Semiču, City museum collection in Črnomlju and Kambič Gallery in Metlika) and features the Gangl Gallery and Gallery Kambič for temporary exhibitions.


Bela Krajina Museum as a general regional museum represents a bond between past and present, in particular in the educational processes as permanent and temporary exhibitions, publishing activities and teaching, adult education and promotional programs contribute to the consolidation of national consciousness and regional identity. His concern for the heritage of the frontier province even more important.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.belokranjski-muzej.si/default.asp?sif_co=B5

Pau : le Tour de France aura son musée à ciel ouvert à Tissié

Voilà une initiative qui devrait plaire aux fans de la Grande Boucle. Ils sont chaque année des milliers à suivre les étapes. Ils pourront désormais revivre l'histoire de leurs héros en visitant l'exposition permanente dédiée aux légendes du Tour de France aux abords du Stade Tissié.

La mairie de Pau a dévoilé lundi les premières sculptures qui feront partie des 104 stèles consacrées aux 101 vainqueurs de la Grande Boucle. Ce "Tour des Géants" est un projet de 200 000 € qui devrait attirer chaque année des centaines de touristes, parie le maire de Pau qui veut conforter "Pau comme capitale du Tour de France". "C'est comme un musée très attendu par les fans", confirme l'une des légendes locales : Bernard Hinault. "Ce Tour des géants est une vraie fierté dans cette ville qui respire le Tour de France", renchérit le directeur du Tour Christian Prudhomme conquis par ce "monument évolutif."La mairie de Pau a dévoilé lundi les premières sculptures qui feront partie des 104 stèles consacrées aux 101 vainqueurs de la Grande Boucle. Un projet de 200 000 €. (DR)


Le directeur du Tour Christian Prudhomme et Bernard Hinault sont venus saluer l'initiative de François Bayrou. (Jean-Philippe Gionnet)


La mairie de Pau a dévoilé lundi les premières sculptures qui feront partie des 104 stèles consacrées aux 101 vainqueurs de la Grande Boucle. Un projet de 200 000 €. (DR)
Le tour des géants stèles dédiées aux légendes du Tour de France (DR)


Inauguration le 13 juillet

Le site aménagé sous forme de spirale accueillera une nouvelle stèle de près de deux mètres de haut chaque année. Toutes comportent un texte composé par Christian Laborde chargé de raconter les faits marquants avec sa liberté de ton et d'amoureux du vélo. "Ce sont des mots qui swinguent", savoure François Bayrou. Des textes et des vidéos traduits dans toutes les langues du peloton par un simple coup de flash de smart phone sur les QR code.

Le tour des géants stèles dédiées aux légendes du Tour de France (DR)A découvrir donc des photos des coureurs, mais aussi des données sur le contexte, l'environnement avec des dessins, des caricatures… "Le Tour des géants, ce sont les géants du Tour dont on fera le tour", s'amuse le maire de Pau. Vingt-sept autres totems sont commandés pour les futurs vainqueurs.

Le site sera inauguré le 13 juillet à l'occasion du passage de la Grande Boucle et en présence de nombre de ces légendes. Au premier rang assurément une fan de la première heure : Josy Poueyto, première adjointe et Madame Tour de France à Pau depuis des cycles.

La réaction de Bernard Hinault, présent lundi à Paufonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/05/05/,1249338.php

Le musée Overlord accueille un monstre d'acier de 40 tonnes

A Colleville-sur-Mer, le musée Overlord présentera bientôt au public une pièce d'exception découverte en pleine campagne ornaise, un véritable pont Bailey, un ouvrage servant à faire passer les troupes alliées durant la Bataille de Normandie. 


L'arrivée du pont Bailey au musée Overlord de Colleville ce lundi 4 mai 2015


"Il devait être récupéré par plusieurs agriculteurs et découpé en morceaux pour servir de passage pour les animaux dans les prairies". Triste fin de vie pour un "gros" morceau d'histoire. Le monstre d'acier, 27 mètres de long, 5 mètres de large et 40 tonnes, "dormait" au coeur de la campagne ornaise quand Nicolas Leloup l'a découvert en 2004. Ce collectionneur, passionné par la seconde guerre mondiale, a créé le musée Overlord pour abriter 60% des 10 000 pièces qu'il a dénichées au fil des années. Pas question pour lui de laisser un pont Bailey se faire découper comme de la vulgaire ferraille.

Le pont Bailey a été inventé par un ingénieur anglais Donald Bailey. Sa particularité: tout s'emboite comme un mécano. 40 hommes peuvent le monter en 6 heures. L'ouvrage servait à faire passer les troupes alliée durant la Bataille de Normandie Bientôt, ce seront les touristes qui pourront le franchir au musée Overlord. L'ouvrage est arrivé ce lundi à Colleville-sur-Mer. Il sera intsallé devant le musée et devrait bénéficier dune scénographie particulière. La direction du musée souhaiterait y poser un char Sherman.

Reportage de Elise Ferret et Cyril Duponchel
Intervenants:
- Nicolas Leloup, collectionneur
- Jean-Christophe Lefranc, directeur du musée Overlord


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/05/05/le-musee-overlord-accueille-un-monstre-d-acier-de-40-tonnes-718805.html

Calhas de drenagem entupiram e água entrou no espaço do Museu de Cultura Afro, em Salvador, Brasil.

Obras de arte não foram danificadas; todas foram retiradas por precaução.


O Museu Nacional de Cultura Afro Brasileira (Muncab), localizado no Centro Histórico de Salvador, Brasil,  pode ficar fechado por três meses depois que água da chuva invadiu e alagou o espaço, segundo informou ao G1, na manhã desta terça-feira (5), o presidente da AMAFRO - Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira, José Carlos Capinan.

A Amafro é uma associação fundada em 2002, que idealizou projeto a instalação do Muncab, na capital baiana. Ainda de acordo com Capinan, a situação ocorreu na última sexta-feira (1°) porque os tubos que servem para drenar a água ficaram entupidos e, desde então, o local suspendeu as atividades por causa do alagamento.

"Algumas calhas de drenagem ficaram entupidas e isso fez a água correr para cima das lajes. Foi muito grande o volume de água e invadiu o museu. Não temos uma data de quando vai voltar a funcionar. Esperamos que daqui a três meses esteja tudo em ordem. Vamos atrás de recursos para restaurar os danos", relata.

Ainda segundo o presidente da AMAFRO, cerca de 300 obras estão no local, mas nenhuma delas foi atingida. Contudo, as vitrines e suportes dos objetos de arte foram danificados pela água. "Por precaução tiramos as obras para reserva técnica, um espaço aqui mesmo no museu reservado para peças danificadas ou para restauração. Já fizemos a drenagem, desentupimos as instalações. Acreditamos que não vai acontecer mais", explica.

José Carlos Capinan conta que o perído de três meses para a suspensão das atividades é previsto pois será necessário realizar a restauração das vitrines e das peças de suporte. O número de objetos e os prejuízos não foram calculados, segundo informa.

Desde 2002, o espaço conta com patrocínio através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet e do Fundo Nacional de Cultura, além de apoio de empresas e fundações. Contudo, para custear o Muncab, Capinan conta que é necessária a federalização do museu, ou seja, que a administração do espaço ocorra por parte do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

"Falta a federalização do museu para enfrentar situações como estas e custeios. Desde que o projeto nasceu, a federalização é um componente da própria instalação. O projeto foi apresentado para ser público e federal. Para que a gestão seja feita pelo Ibram, é preciso que ele seja um museu federalizado. Esse projeto já está tecnicamente construído e enviado para a Casa Civil para ser analisado e aprovado. Já tivemos uma reunião com o ministro [da cultura] Juca [Ferreira] e isso foi dado um caráter de urgência para o encaminhamento", explica.

O G1 entrou em contato com o Ibram, para ter informações sobre o processo de federalização do Muncab, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti  http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/05/agua-invade-museu-de-cultura-afro-que-pode-ficar-fechado-por-3-meses.html

Museu de Santa Maria vai ter novo polo e integrar antiga torre do aeroporto ( .pt )

O museu da ilha de Santa Maria vai ter três polos: a sede em Santo Espírito, um novo edifício em Vila do Porto e a antiga torre de controlo do aeroporto, que será recuperada, foi hoje anunciado.O museu funciona atualmente num edifício que resultou da adaptação de casas antigas no centro da freguesia de Santo Espírito, com uma exposição que se centra, justamente, na casa tradicional de Santa Maria e em produções típicas da ilha, como o barro.

Foi neste local que foi hoje apresentado o projeto do novo polo do museu que vai ser construído no centro histórico de Vila do Porto.

O concurso para esta empreitada, no valor de 1,8 milhões de euros, foi aprovado pelo Conselho do Governo Regional dos Açores que se reuniu na segunda-feira à noite, sendo o prazo de execução da obra um ano após o início dos trabalhos, revelou hoje o presidente do executivo, Vasco Cordeiro, à margem da apresentação do projeto.

O terceiro polo do museu de Santa Maria será a antiga torre de controlo do aeroporto, que vai ser recuperada e musealizada em cooperação com a ANA-Aeroportos.

Segundo revelou o secretário regional da Cultura, Avelino Meneses, na segunda-feira, o projeto para a antiga torre de controlo deverá ser apresentado até final de setembro.

O novo polo do museu, em Vila do Porto, vai centrar-se na história de Santa Maria iniciada com o povoamento e articular-se-á com a Casa dos Fósseis, cuja primeira pedra foi lançada hoje e se centra no património paleontológico e na história geológica da ilha, a mais antiga dos Açores.

Já a antiga torre de controlo será dedicada à história da aviação em Santa Maria, que marcou a sua história contemporânea.

O Governo Regional dos Açores termina hoje a sua visita anual a Santa Maria, durante a qual foi ainda apresentado, na segunda-feira, o estudo prévio do projeto de recuperação do cinema construído durante a segunda guerra mundial pela Força Aérea dos Estados Unidos na ilha, onde os norte-americanos mantiveram uma base militar durante alguns anos, antes de terem ido para as Lajes, na Terceira, no início da década de 1950.

Vasco Cordeiro destacou hoje todos estes projetos e afirmou que se trata de "transformar estes espaços não apenas em espaços de preservação da memória" e da história de Santa Maria e dos Açores, mas sobretudo em "impulsionadores do aproveitamento futuro dessa mesma memória para a criação de desenvolvimento e de riqueza", através do turismo, por exemplo.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.acorianooriental.pt/noticia/museu-de-santa-maria-vai-ter-novo-polo-e-integrar-antiga-torre-do-aeroporto

Breathing life into history: the new Swat Museum - Swat is a valley and an administrative district in the Khyber Pakhtunkhwa Province of Pakistan.

Swat Museum

Director of the Italian Archaeological Mission in Pakistan, Dr Luca Maria Olivieri, talks about the Swat Museum.


video 5:20min -
Fifty years ago, on November 10, 1963, a team of dedicated scholars and government officials from Pakistan and Italy celebrated the opening of the Swat Museum at Saidu Sharif. A joint endeavor of the mission of the then Italian Institute for Far and Middle East (IsMEO) and the Department of Archaeology and Museums (DOAM), Government of Pakistan, the museum emerged as a result of the sensibilities of the scholars who had explored the rich cultural heritage of the area as well as the sensitivity of the Wali, Maj. Gen Miangul Jahanzeb (who ruled from 1949 until acceding to Pakistan in 1969) who perceived the immense and universal value of the heritage being unearthed by the Italian Archaeological Mission (IAM) and their Pakistani counterparts.In 1955, Professor Dr Giuseppe Tucci established a permanent mission of the then IsMEO in Swat, housed through the generosity of the Wali at the location which still serves as the headquarters of the Italian Archaeological Mission. This small complex, set amidst stately coniferous trees, dates from the era when the State of Swat benefitted from the progressive vision of its rulers who allocated state resources for the construction of public buildings such as schools and colleges, and who persevered in the development of a utilitarian and elegant architectural style reminiscent of the sleek lines of the Art Deco movement in Europe in the 1930s and 1940s.

Beginning from the first IsMEO expedition of 1956, the Italian Archaeological Mission, in cooperation with DOAM, carried out the archaeological excavations of Udegram and Barikot, and in the Buddhist shrines of the Mingora Valley: Butkara I, Panr I, Saidu Sharif I, etc. Since the beginning, a great number of artefacts were unearthed and therefore there was a need for a place in which the artefacts could be stored, catalogued and exhibited in an appropriate way. For this reason a room at the Jehanzeb College in Saidu Sharif was initially allocated as a Museum. However, since 1958 the Wali had pointed out to the Political Agent of the then Malakand Agency that the archaeological finds were too many and too valuable to be stored in a single room. It was imperative that appropriate arrangements for the housing and display of the invaluable collection be made. The possibility of a setting up a museum was presented by Dr Tucci to F.A. Khan, Director General of the DOAM; the preliminary plans and designs for the Museum were realised by Prof Vittorio Caroli. In 1959, the Wali Sahib ordered the building of an edifice to be used as a museum, and appointed Caroli for its design. The new museum would house his private collection and the Gandharan artefacts collected by IAM. His aim was to preserve for future generations the rich archaeological heritage of Swat.


In 1961, the DOAM acquired the edifices of the first museum and of the Darul-Uloom, both located in the same compound, at the cost of Rs98,000. Both buildings were modified according to the approved plan. The new museum project called for the boarding up of the windows located at the lower part of the galleries in order to accommodate the ever-growing number of artefacts. The Darul-Uloom was converted into a Reserve Collection. The new project saw also the construction of two blocks, one for the curator’s office and the other for the library, overlooking the garden in front of the museum.

On November 10 1963, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, then President of Pakistan, inaugurated the renovated museum in the presence of the last Wali. In his speech on this occasion, Dr Tucci spoke about the “the great historical significance of one of Asia’s most important countries with regard to the contribution it has brought to culture, and to the richness of its artistic output.” Also present at that occasion, were the Head of DOAM, F.A. Khan, the Nawab of Dir, the Wali Ahad H.A. Miangul Auranzeb, and other dignitaries from Italy and Pakistan.

Damaged by the 2005 earthquake, and during the Taliban insurgency of 2007-2009, the Swat Museum has been given a new lease of life. In March 2011, the ACT project took on the rehabilitation/reconstruction of the Swat Archaeological Museum. There was a need to upgrade the structure’s seismic resistance to a level consistent to the area’s high seismicity, and to design a new master plan and new artefact displays. A professional team was formed to achieve these objectives, consisting of ACT’s architects Ivano Marati and Candida Vassallo, and the Consultancy Cell from University of Engineering and Technology (UET), Peshawar. With the addition of new ethnological materials from the greater Swat Valley, the character of the original museum changed from a collection of archaeological finds to a wider scope including the material culture of living communities. Amongst the then 2,000 objects on display visitors will also enjoy important findings discovered in the last ACT excavations at Saidu Sharif, Barikot, Amluk-dara and Gumbat.

Funded by the Italian government, in the framework of the Pakistani-Italian Debt-for-Development Swap Agreement (PIDSA), the construction of a new Swat Archaeological Museum in Saidu Sharif is further evidence of Italy’s commitment in contributing to the protection of the legacy of Pakistan’s rich past. The project lies within the Archaeology-Community-Tourism (ACT) scheme implemented by the Italian Archaeological Mission (IAM) and Directorate of Archaeology and Museums, Government of Khyber-Pakhtunkhwa, aimed at enhancing and supporting the economic development and the income generating capacity of the Swat Valley communities, providing training and employment to local excavation and restoration workers.

Designed to respect the vernacular traditions of the valley as well as architectural principles that enhance the purposes of display and interpretation of cultural resources while protecting them from natural disasters and destructive human behaviour, the Swat Museum is testimony to the unflagging spirit of both the Italian team and their Pakistani partners. Fifty years ago a dream was realised; 50 years hence, another dream unfolds and takes shape under the clear sky of Gandhara, the Land of Many Fragrances.


Swat (Pashto: سوات‎ pronounced [ˈswaːt̪]) is a valley and an administrative district in the Khyber Pakhtunkhwa Province of Pakistan.


It is the upper valley of the Swat River, which rises in the Hindu Kush range. The capital of Swat is Saidu Sharif, but the main town in the Swat valley is Mingora.

It was a princely state (see The Yusafzai State of Swat) in Khyber Pakhtunkhwa until it was dissolved in 1969 along with many other princely states like Dir state and Chitral state. 

The valley is populated mostly by ethnic Pashtuns and Gujjar and Kohistani communities. The languages spoken in the valley are Pashto , Gojri, Torwali and Kohistani. Most non-Pashtoon people of the area are bilingual and fluent in Pashto along with their native languages. 

Throughout the district, there is a less tendency of ethnic discrimination and all of the inhabitants of Swat refer to themselves as Pashtoon irrespective of the communities they belong to.

With high mountains, green meadows, and clear lakes, it is a place of great natural beauty and is popular with tourists. Queen Elizabeth II during her visit to the The Yusafzai State of Swat called it "the Switzerland of the east."

Swat is surrounded by Chitral, Upper Dir and Lower Dir in the West, Gilgit-Baltistan in North And Kohistan, Buner and Shangla in the East and south East.


Partly funded by the Japanese, the excellent Swat Museum in Saidu Sharif should be on anyone's itinerary if they have an interest in Buddhist Swat. Gandharan-style statuettes and friezes depict the lives of the Buddha along with seals, tiny reliquaries and other treasures, mostly from Butkara No 1 and Udegram. In other rooms are pre-Buddhist artefacts, and an ethnographic gallery with traditional carved Swati furniture, jewellery and some wonderful embroideries.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.dawn.com/news/1055399/breathing-life-into-history-the-new-swat-museum

Il Museo Nivola di Orani è un’istituzione dedicata alla figura di Costantino Nivola, all’arte contemporanea, al paesaggio e alle tradizioni viventi.

Il museo è nato nel 1994, pochi anni dopo la morte di Costantino Nivola (1911 – 1988), nativo di Orani, e da allora ha continuato ad espandersi.La collezione permanente può vantare centinaia di opere scultoree e grafiche di Nivola, che giocò un ruolo unico nel modernismo del XX secolo, lavorando a stretto contatto con gli architetti. 

Oltre all’opera di Nivola, il museo ospita mostre temporanee centrate in prevalenza sul rapporto fra l’arte, l’architettura e il paesaggio, con un focus speciale su artisti e movimenti vicini a Nivola, la cui cerchia di amicizie includeva Le Corbusier, Jackson Pollock, Saul Steinberg, Willem de Kooning, Alexander Calder e molti altri protagonisti dell’arte del modernismo.

Il museo nasce nel 1995 dalla ristrutturazione, su progetto di Peter Chermayeff e Umberto Floris, del vecchio lavatoio di Orani, caro a Nivola in quanto luogo-simbolo dell’antica vita comunitaria del paese. Sito in posizione panoramica su una collina, include entro il proprio recinto la sorgente Su Càntaru.

--
Nel 2004 gli spazi espositivi sono stati ampliati con la costruzione, nell’area verde sottostante il lavatoio, di un padiglione disegnato ancora da Chermayeff e inizialmente destinato a contenere i sandcast. Infine, nel 2012, a seguito di un concorso internazionale vinto da Gianfranco Crisci, il complesso è stato integrato dall’aggiunta di una terza e più ampia struttura parzialmente interrata, posta in fondo al piazzale panoramico su cui sorge il lavatoio e ad esso congiunta da una scala interna.

I tre corpi del museo si caratterizzano per concezioni architettoniche distinte: mentre l’ex lavatoio aggiorna e rifunzionalizza uno spazio preesistente di impianto basilicale con tetto a capriate e ampi finestroni centinati, il padiglione sottostante combina l’asciutto blocco dell’esterno, coronato da un tetto a shed, con ampie arcate che tripartiscono l’interno riecheggiando il ritmo dei finestrati del lavatoio. L’ampliamento di Crisci, infine, adagia sul declivio della collina una serie articolata di volumi regolari, dinamizzati da geometrie sbieche.

Il piazzale al centro del complesso, attraversato da una riga d’acqua proveniente dall’antica fonte e prospiciente il suggestivo panorama della vallata, è insieme al parco un elemento chiave dell’insediamento museale e, come questo, ospita alcune sculture.

architettura2


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.museonivola.it/

Biografia


1911 Nasce a Orani il 5 luglio, quinto dei dieci figli di un muratore. Dopo le scuole elementari, lavora come manovale assieme al padre e ai fratelli.


1926 Lascia Orani: il pittore Mario Delitala, incaricato di affrescare a Sassari l’Aula Magna dell’Università, lo porta con sé come apprendista.


1930 Espone alla I Mostra sindacale di Sassari l’acquarello La collina e altri due lavori.


1931 Realizza per il Veglione della Stampa al Teatro Verdi di Sassari la decorazione della sala e il cartellone. Espone alcune xilografie alla II Sindacale di Cagliari. L’imprenditore Gianni Ticca, influente membro del fascismo sardo, gli commissiona una serie di opere decorative per la sua villa di Cala Gonone (Dorgali). Grazie a una modesta borsa di studio del Consiglio dell’Economia Corporativa di Nuoro, si iscrive all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza (ISIA). Qui incontra altri due borsisti sardi, Salvatore Fancello e Giovanni Pintori, ai quali si legherà di stretta amicizia.


1932 Espone alla III Sindacale di Sassari Publio Orazio uccide la sorella , Paradiso terrestre e tre disegni a matita.


1933 Lascia la sezione Decorazione Pittorica dell’ISIA per quella, recentemente istituita, di Grafica Pubblicitaria. Tra i suoi maestri sono Edoardo Persico, Marcello Nizzoli, Giuseppe Pagano e Marino Matirini. In febbraio tiene la sua prima personale, alla galleria Perella di Sassari. Non vende nulla, ma l’intera mostra è rilevata in blocco dal conte Ticca per mille lire. In estate dipinge nella villa Ticca il fregio Giochi da spiaggia. Alla IV Sindacale di Cagliari presenta xilografie, disegni e monotipi.


1934 Pagano invita lui e Pintori a collaborare all’allestimento della Mostra dell’Aeronautica Italiana di Milano. In estate organizza con Fancello e Pintori una mostra a Nuoro, presso il bar Deffenu. L’esposizione non riscuote il successo sperato e i tre artisti si convincono dell’inutilità di tentare di affermarsi in Sardegna. E’ sospeso per sei mesi dall’ISIA per aver rifiutato di fare il saluto romano; un tentativo di espellerlo è bloccato dall’intervento di Ticca. Al suo ritorno conosce la giovane ebrea tedesca Ruth Guggenheim, anche lei allieva dell’ISIA.


1935 Consegue il diploma all’ISIA e sposta la sua residenza da Monza a Milano. Si reca a Parigi, ospite della cugina Giovanna Bertocchi.


1936 Chiamato da Pagano, partecipa alla VI Triennale milanese con alcuni interventi di decorazione, tra cui una serie di pannelli pittorici per la Mostra dell’architettura rurale curata dallo tesso Pagano e da Guarniero Daniel. Grazie ancora a Pagano e ai Guggenheim, amici di Adriano Olivetti, è assunto come grafico all’Ufficio Sviluppo e Pubblicità Olivetti di Milano, diretto da Renato Zveteremich, dove inizialmente collabora alla redazione delle tavole del Piano regionale della Valle d’Aosta.. Poco dopo fa assumere all’Olivetti anche Pintori. Frequenta i giovani artisti e il gruppo di intellettuali che si riuniscono nel cenacolo di Cardarelli, Quasimodo, Sinisgalli e Alfonso Gatto.


1937 Diventa direttore artistico della sezione grafica dell’Ufficio Pubblicità Olivetti. Su invito di Pagano, collabora all’allestimento del Padiglione Italiano all’Esposizione Internazionale di Parigi. La visione del padiglione repubblicano spagnolo contribuisce a far maturare in lui sentimenti antifascisti. Tornato in Italia, collabora con Pagano e Bianchetti alla Mostra del Tessile Nazionale di Roma.


1938 Con Fancello e Zveteremich esegue l’allestimento per uno stand alla Mostra della Montagna a Torino. Realizza interventi decorativi per due arredamenti dello studio BBPR a Milano e un grande pannello per il negozio Olivetti in Galleria. Sposa Ruth Guggenheim e si reca in viaggio di nozze a Orani. Alla fine dell’anno riceve a Milano la visita del pittore sardo Carmelo Floris, in partenza per Parigi, al quale dà alcuni indirizzi di fuorusciti da contattare nella capitale francese. Alla fine di dicembre parte con la moglie per Basilea, dove già si trovano i genitori di lei, e di qui si reca a Parigi.


1939 A Parigi frequenta gli esuli italiani antifascisti e collabora al giornale del movimentoGiustizia e Libertà. Carmelo Floris, al ritorno in Italia, è stato arrestato dall’OVRA; Nivola, avendo saputo di essere a sua volta ricercato, parte per gli Stati Uniti.


1940 Diventa art director della rivista Interiors, lavoro che lo porta in contatto con maestri dell’architettura e del design europei quali Gropius, Albers, Breuer, Moholy Nagy. A New York, frequenta le cerchie degli anarchici che ruotano intorno ai giornali L’adunata dei Refrattari e Il Martello ma anche la scena artistica newyorkese, stringendo rapporti con De Kooning, Kline, Léger, Pollock, Esteban Vicente, Hedda Sterne.


1941 Aderisce alla Mazzini Society, associazione antifascista che conta fra i suoi membri Lionello Venturi, Carlo Sforza, Franco Modigliani, Toscanini, Salvemini, Borghese. Conosce Josep Lluis Sert e Paul Lester Wiener e frequenta gli ambienti degli artisti émigrés di cui fanno parte Frederick Kiesler, Alexander Calder; conosce il giovane architetto Peter Blake. Diventa art director del periodico femminile You.


1942 Ritrova a New York a Saul Steinberg, che aveva già conosciuto a Milano.


1943 Espone in aprile con Saul Steinberg in una doppia personale alla Wakefield Gallery.


1944 Aggiunge ai suoi incarichi di grafico quello per la rivista The New Pencil Points (poiProgressive Architecture). Nasce il figlio Pietro, cui seguirà due anni dopo Claire. Esegue in collaborazione con l’architetto Bernard Rudofsky la serie di sculture in gesso Ideal nudes per la mostra Are clothes modern? Al MoMa di New York.


1946 Conosce Le Corbusier e ne diviene amico. Per quattro anni divideranno lo studio.


1947 Inizia una serie di ricerche pittoriche improntate alla lezione postcubista appresa da Le Corbusier. Si reca in Italia con l’intenzione di trovare un appartamento a Milano per sé e la famiglia, ma le tragiche condizioni del paese appena uscito dalla guerra lo convincono a ritornare negli Stati Uniti.


1948-49 Compra una casa a Springs, presso East Hampton. Qui, giocando con i figli sulla spiaggia, inventa la tecnica del sand casting.


1950 Debutta come scultore in una personale alla Tibor de Nagy Gallery di New York. Con Bernard Rudofsky trasforma il giardino della casa di Springs in un’opera d’arte ambientale.


1952 Torna in Sardegna come inviato di Fortune.


1953 Pubblica su Interiors il progetto Pergola village- Vined Orani.


1954 Realizza un pannello in gesso per lo showroom Olivetti di New York, con la tecnica delsand casting, ottenendo un immediato successo internazionale. Tiene una personale alla galleria Peridot di New York. Realizza il Four Chaplains War Memorial a Falls Church, Virginia. Diventa direttore del Design Workshop dell’Università di Harvard.


1955 Esegue il rilievo Gruppo di inquilini per la lobby della casa di Raymond Loewy nella Fifth Avenue, New York. E’ inserito nella prima lista di artisti per la decorazione dell’UNESCO a Parigi accanto a Moore, Gabo, Pevsner, Léger, Mirò, Arp, Calder Picasso, Noguchi, Burle-Marx.


1956-57 Tiene una Mostra nella Robinson Hall della Harvard Graduate School of Design. Esegue la decorazione del Mutual Hartford Insurance Company di Hartford, Connecticut, e della William E. Grady Vocational High School di Brooklyn. Disegna una casa estiva da costruire nella sua proprietà di Springs, il cui progetto è pubblicato su Progressive Architecture. Insieme a Richard Stein partecipa al concorso per un monumento alla Battaglia di Batan Corregidor, con un progetto che anticipa la Land Art. Realizza un murale per la Gagarin House a Litchfield, progettata da Breuer.


1958 Ad Orani esegue il graffito della Chiesa di Sa Itria, la tomba della madre e del fratello e una serie di sculture che espone nelle strade del paese. Esegue un murale nel patio della casa di Sert a Cambridge. Tiene una personale alla Architectural League e una mostra alla Bertha Schaefer Gallery, entrambe a New York.


1959 Partecipa, senza successo, al concorso per il monumento alla «Brigata Sassari» a Sassari. Esegue dei bassorilievi per la facciata del Chicago Exposition Center di Chicago e degli affreschi e delle sculture per la Public School 46 di Brooklyn. Realizza un murale nella Quincy House a Harvard. Tiene una personale a Milano, alla galleria del Milione.


1960-1961 Su invito di Eero Saarinen, esegue le sculture per i college Morse and Stiles della Yale University. Realizza decorazioni murali per il Motorola Building di Chicago. Insegna alla Columbia University.


1962 Presenta i Letti in una personale all’Ariete di Milano. E’ tra i membri del team di esperti internazionali incaricati di studiare lo spostamento del tempio di Abu Simbel, in Egitto, a seguito della costruzione della diga di Assuan.


1963 Progetta i pannelli per gli uffici del Federal Office di Kansas City e le decorazioni murali e le sculture per la Stephen Wise Recreation Area di New York. Espone alla Andrew Morris Gallery di New York i Letti in terracotta.


1965- 1966 Per Nuoro realizza la sistemazione di una piazza dedicata al poeta Sebastiano Satta. Decora la facciata del Bridgeport Post Newspaper a Bridgeport.


1967- 1968 Lavora alle sculture per la Public School 320 di Brooklyn, alle sculture e ai graffiti per la White Plains Plaza, ai rilievi e ai graffiti per l’area di ricreazione del Children’s Psychiatric Hospital nel Bronx a New York. Realizza la scultura che rappresenta l’Italia alle Olimpiadi di Città del Messico e i bassorilievi per la sede del giornale Janesville Gazette di Janesville. Inizia a progettare un monumento ad Antonio Gramsci, che l’amministrazione di Ales, paese natale del filosofo, si offre di costruire (l’incarico del monumento verrà alla fine trasferito a Gio Pomodoro).


1969-1970 Realizza i graffiti per la Division for Employment Security Program di Boston, le sculture per la Public School 55 di State Island, New York, un bassorilievo e delle sculture il Continental Office Building di Philadelphia. Insegna al Carpenter Center for the Visual Arts della Harvard University.


1971-1972 Esegue due sculture per la Criminal and Family Court del Bronx, il rilievo per il Palazzo delle Legislazioni di Albany a New York e il murale per la Public School 17 Queens di Long Island.


1973-1975 Insegna ad Harvard, al Carpenter Center. Nel 1974 inizia la serie delle Madri in marmo.
1978-1980 Insegna all’Università di Berkeley dove tiene anche una personale. Espone alla Galleria d’Arte Duchamp di Cagliari disegni, sculture e ceramiche eseguite col ceramista Luigi Nioi.

1981-1982 
Progetta le sculture per la nuova sede della Mobil Oil di Washington. Insegna all’Accademia Reale delle Belle Arti dell’Aja, Olanda.

1983-1984
 Mostre personali al Carpenter Center e alla Washburn Gallery di New York.

1986-1987 
Inizia a lavorare alle sculture per la nuova sede del Consiglio Regionale della Sardegna a Cagliari. Tiene a San Quirico d’Orcia, in Toscana, una mostra delle sue ultime sculture.

1988
 Da tempo malato di cancro, muore a Long Island, il 6 maggio.

MUSEOS Y OLFATO · en CREACIÓN, DISEÑO, MUSEO,MUSEOGRAFÍA, MUSEOLOGÍA, OPINIÓN, TECNOLOGÍA. ·

Cada sentido es capaz de crear en nosotros una infinidad de registros únicos, cambiantes y diferenciados. Sin embargo, estamos limitados en la relación al olfato y emociones. Apenas aprovechamos recursos sensitivos concretos ya que apoyamos nuestras acciones en el ámbito de los sentidos “convencionales”, como son la visión y el oído, el primero es el sentido más viciado que tenemos. Las personas ciegas son capaces de obtener ricos matices en todos sus sentidos, desarrollan una elevada sintonía con la naturaleza a través de todo su cuerpo, consiguiendo involucrarse con el mundo de un modo ampliamente sensitivo y directo. Esto es debido a que tienen ejercitados los demás sentidos porque los necesitan para sobrevivir, por puro instinto. Apoyándonos en el aprendizaje y la práctica de esta apertura sensorial, visitaremos un mundo riquísimo, siendo una práctica que debería ser ejercitada como hacemos con la comunicación oral, como estudiar gramática o fomentar la creatividad. De esta forma, desde la infancia estos recursos pueden ser desbordantes, se encuentran en todos nosotros de forma exuberante, pero vamos poco a poco haciéndolos desaparecer en beneficio de lo visual. 

Es cierto que nunca los perdemos, pero vamos despertando nuestro conocimiento ante la realidad usando siempre las mismas capacidades sin recurrir a las demás. El diseño museográfico en exposiciones tanto permanentes como temporales, nos ha permitido poner en práctica la idea de que es realmente importante que todos nosotros nos dejemos “embriagar por los sentidos” a la hora de recibir cualquier clase de información didáctica.


El olfato es capaz de activar millones de sensores en nuestro interior, haciendo que nuestro cerebro viaje en el tiempo, o de recordar plenamente un hecho o lugar. Solamente el olfato como herramienta nos descubre la capacidad de vivir un espacio-tiempo de una forma diferente y, diríamos, muy objetiva, con una precisión fuera de lo común. 

Escalas, formas y materiales pueden llegar a configurarse para edificar un entorno, capaz de ser definido íntegramente. La búsqueda de recursos experimentales nuevos puede provocar en niños y no tan niños acortar distancias con respecto a mundos imaginarios, a lo visual y también a lo tangible; la exposición puede aventurarse con ellos propiciando viajes hacia nuevos y desconocidos territorios.

Normalmente, debemos contar con la ayuda y colaboración de químicos especialistas en la fabricación de aromas. Hay muy buenos fabricantes de olores de todo tipo. El objetivo es el de convertir aromáticamente varios estados emocionales o, incluso, lugares físicos concretos. En una exposición sobre la tauromaquia conseguimos fabricar el olor a puro mezclado con el aroma a alero recién regado; más sofisticación ya es imposible. 

Queremos que los visitantes cierren los ojos y sueñen con realidades cercanas y conocidas pero que en realidad no están allí dónde nos encontramos. Debemos, eso sí, definir muy bien cuales son las sensaciones que queremos provocar en los visitantes del museo a partir de una aroma concreto para que este concepto pueda ser trasladado al profesional químico con claridad. Si hacemos una exposición sobre tumbas egipcias, buscaremos la forma de reproducir el olor a cripta. Si hacemos una exposición sobre la Antártida, crearemos el olor a hielo y sal.


La metodología para el análisis tiene su tiempo desde el punto de olfato del visitante. Las primeras reacciones son muy superficiales y pensamos en qué es lo que huele, en su contenido. Queremos hacer de químicos o experimentados perfumistas, preguntándonos por su composición. Pero esa es una información irrelevante para nosotros. 

Una segunda experiencia ante el elemento aromático nos lleva mucho más lejos, hasta los confines de nuestro interior, y empiezan a multiplicarse eléctricamente imágenes y situaciones que vivimos hace mucho tiempo, que creíamos desterradas u olvidadas. Es difícil de creer, pero la reconstrucción de historias es imparable, llegando incluso a tener la sensación de volver a revivir cuanto vuelve a surgir entre nosotros como un verdadero deja-vú.


Sensación o espacio, todas las pruebas aromáticas nos llevan hasta el punto de partida inexorablemente. Al principio, confundidos, los visitantes creen que se trata de un ejercicio de difícil concreción, subjetivo y personal, pero cuando comparten sus ideas, todos se encuentran en situaciones análogas, increíblemente similares.


¿Has soñado alguna vez con lo que hueles? Debes dejarte llevar sin prejuicios, libremente, y descubrirás un potencial desmesurado ahora quizás inactivo. Trata de ayudar a pensar en cómo desarrollarlo, en cómo exponerlo a tu mundo y conseguirás un caudal imparable de imaginación.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti Espacio Visual Europa (EVE)

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, trasferito nella sede attuale nel 1993, propone al primo piano un percorso cronologico-didattico della storia e della cultura della Sardegna, dall'Età prenuragica (6000 a.C. circa) sino ad epoca bizantina (VIII secolo d.C.), attraverso i materiali delle antiche collezioni museali.

I piani superiori espongono i materiali secondo criteri topografici, illustrando i più importanti siti archeologici presenti nelle province di Cagliari e Oristano.
Il percorso cronologico prende avvio con l'esposizione dei reperti riferibili alle culture del Neolitico, dell'Eneolitico e del primo Bronzo, provenienti da alcuni dei principali siti, quali il riparo sotto roccia di Su Carroppu di Sirri (Carbonia) o l'insediamento abitativo e funerario di Cuccuru s'Arriu (Cabras), con le statuette in pietra di divinità femminili; numerosi i materiali legati alle culture eneolitiche di Ozieri, Filigosa, Monte Claro, Abealzu, del Campaniforme.

Di eccezionale importanza e interesse la collezione di piccoli bronzi che presentano una ricca varietà di raffigurazioni: guerrieri armati di arco o spada, capitribù, divinità femminili, figure offerenti, donne e uomini al lavoro, ma anche raffigurazioni animali, tra i quali prevalgono il toro e il cervo. Essi testimoniano l'organizzazione sociale e religiosa pubblica nonché la vita quotidiana della civiltà nuragica.

Le successive fasi della colonizzazione fenicia e della dominazione punica, tra l'VIII e il III secolo a.C. sono ben rappresentate dalla ricostruzione del Tofet di Tharros (Cabras) e dai materiali provenienti dai siti di Nora (Pula), Monte Sirai (Carbonia) e Sant'Antioco.

Di epoca romana sono le ceramiche a vernice nera, a pareti sottili, italica, gallica, africana, i vetri e le lucerne. Interessanti alcuni lingotti di piombo che presentano, impresso, il nome dell'imperatore sotto il quale furono prodotti.
Notevoli le oreficerie puniche ed i gioielli bizantini.La mostra “MATER. PERCORSI SIMBOLICI SULLA MATERNITÀ”, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con i Patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della Regione Emilia Romagna e della Diocesi di Parma, promossa dal Comune di Parma, in programma dal 8 marzo al 28 giugno 2015 al Palazzo del Governatore si propone attraverso una selezione di capolavori archeologici e artistici, (da Rosso Fiorentino, Pinturicchio, Veronese, Moretto, ad Hayez, Casorati, Ernst, Giacometti, fino a Michelangelo Pistoletto e Bill Viola) di esplorare l’aspetto sacrale della maternità e il suo ruolo fondamentale nella cultura mediterranea.

Oltre alle numerose opere provenienti da più di 70 importanti musei e collezioni italiane si potranno ammirare i magnifici reperti del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; bronzi nuragici di Madre con fanciullo in grembo di Urzulei e Madre con bambino di Serri, la statuetta votiva in terracotta di Madre con bambino di Bithia, la Stele con figura femminile con disco di Sulci – Thopet, la statuetta di Astarte di Carbonia – Monte Sirai e le celebri Dee Madre provenienti da Cuccuru S’Arriu.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.archeocaor.beniculturali.it/index.php?it/211/musei/13/museo-archeologico-nazionale-di-cagliari
PER BLOG 5PER BLOG 6PER BLOG 1PER BLOG 2  aPER BLOG 3iPER BLOG 4DSC_9464


Museo Archeologico Nazionale di Cagliari
Museu arqueológico
Endereço: Piazza Arsenale, 1, 09123 Cagliari, Itália