Listen to the text.

terça-feira, 26 de maio de 2015

Historia muzealnictwa w Krakowie rozpoczyna się pod koniec XIX wieku. -- History museum in Krakow begins at the end of the nineteenth century.

 Najstarszym muzeum jest Muzeum Archeologiczne założone w 1850 roku przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. 7 października 1879 roku Rada Miasta Krakowa powołała do życia Muzeum Narodowe. Z kolei początki Muzeum Czartoryskich sięgają aż 1801 roku. W 1876 Czartoryscy oddali do użytku publicznego swoją Bibliotekę. Kolejna otwarta w Krakowie instytucja to Muzeum Historyczne, które powstało w 1899 roku.


Na uwagę zasługuję również Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie. W 1920 roku zbiory Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego zostały przekazane Muzeum Narodowemu, Centrum Sztuki swoją siedzibę uzyskało dopiero w roku 1994. Do dzisiaj możemy podziwiać tam ogromny zbiór przedmiotów związanych z Japonią. Obecnie Centrum jest siedzibą Ogólnopolskiego Klubu Bonsai.


W czasie wojny pomieszczenia muzealne służyły innym niż muzealne celom, więc po jej zakończeniu starano się jak najszybciej udostępnić je publiczności. Po zakończeniu działań wojennych Muzeum Archeologiczne i Muzeum Etnograficzne otrzymały nowe siedziby, w których umieszczono zachowane zbiory. Działalność wznowiło też Muzeum Czartoryskich, które utraciło wiele wspaniałych eksponatów.


Z czasem pojawiały się nowe obiekty muzealne. W 1977 roku ich liczba wzrosła do szesnastu. Na początku lat osiemdziesiątych było ich już dwadzieścia jeden. Wraz z powstawaniem nowych obiektów wzrastało również zainteresowanie zwiedzających. Największą popularnością w latach siedemdziesiątych cieszyły się: zbiory wawelskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Historii UJ i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.


Najważniejsze pozostało jednak Muzeum Narodowe. Zostało ono oddane w zarząd Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1949 roku. Muzeum, tak jak inne, wzbogacało swoje zbiory poprzez zakupy, darowizny i depozyty. Anna Lewandowska przekazała na rzecz muzeum 36 prac olejnych Olgi Boznańskiej.

Drugim pod względem ważności było Muzeum Czartoryskich, które w 1951 roku stało się oddziałem Muzeum Narodowego. Siedem lat później rozpoczęto budowę Biblioteki Czartoryskich. W roku 1984, po dziesięciu latach konserwacji, podczas Dni Krakowa nastąpiło otwarcie budynku.

Samodzielność uzyskało również Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (do tej pory istniało jako oddział Archiwum Akt Dawnych). Siedzibą muzeum stał się pałac Pod Krzysztofory. W 1969 roku urządzono i oddano dla publiczności Regionalne Muzeum Młodej Polski "Rydlówka".

W odnowionym średniowiecznym budynku Collegium Maius powstało Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórcą muzeum był Karol Estreicher. Estreicher usunął z dziedzińca pomnik Mikołaja Kopernika, co spotkało się z licznymi głosami sprzeciwu. W jego miejsce kazał umieścić studnię. Sprowadził do muzeum liczne kontrowersyjne eksponaty jak np.: cukierki spożywane podczas obiadów czwartkowych, niedopałki cygar przez Mickiewicza na Wezuwiuszu. Muzeum otwarto na sześćsetlecie założenia Akademii Krakowskiej.

Ekspozycje organizowane były najczęściej w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, którego prezesem był przez 26 lat Karol Estreicher.

W 1945 roku powstały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Zbiory szybko się powiększały i zostały zaprezentowane publicznie na wystawie pt. Rozwój zbiorów wawelskich w 40-leciu Polski Ludowej 1945-1985. Na Wawelu prezentowane były cztery stałe wystawy: Sale i komnaty, Skarbiec, Zbrojownię, Wschód w zbiorach wawelskich, a później także Wawel Zaginiony. Urządzano też liczne wystawy okresowe. Wawel eksponował zbiory obce i brał udział w wystawach za granicą, udostępniając swoje cenne zbiory.

Powojenne krakowskie placówki zostały odbudowane, tworzono również nowe muzea, a ilość ich inicjatyw została zwiększona. W 1945 roku zostało utworzone Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wizyta Włodzimierza Lenina w Krakowie zaowocowała stworzeniem muzeum jego imienia.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

--in
History museum in Krakow begins at the end of the nineteenth century. The oldest museum is the Archaeological Museum was founded in 1850 by the Cracow Scientific Society. October 7, 1879 the City Council established the Krakow National Museum. In turn, the beginnings of the Czartoryski Museum date back to 1801 years. In 1876 Czartoryskis the distance to your library for public use. Another open in Krakow Historical Museum is an institution that was established in 1899.


Noteworthy is also the Museum of Japanese Art and Technology "Manggha" in Krakow. In 1920, the collection of Felix 'Manggha "Jasieński were transferred to the National Museum Art Centre headquartered obtained only in 1994. Until today, we can admire there a huge collection of objects related to Japan. Currently, the Centre is the headquarters of the National Bonsai Club.


During the war museum spaces serve purposes other than the museum, so after its completion as soon as possible tried to make them available to the public. After the war, the Museum of Archaeology and Ethnography Museum received a new headquarters, which keep preserved collections. The activities also resumed the Czartoryski Museum, which has lost a lot of great exhibits.


Over time there were new museum objects. In 1977, the number increased to sixteen. In the early eighties there were already twenty-one. Along with the emergence of new facilities increased the interest of visitors. The most popular in the seventies enjoyed: collections of Wawel Castle, the National Museum, the Museum of History of the Jagiellonian University and the Historical Museum of Krakow.


Most important, however, it left the National Museum. It has been assigned in the Ministry of Culture and the Arts in 1949. Museum, like others, enriched its collections through purchases, donations and deposits. Anna Lewandowska donated to the museum 36 oil paintings by Olga Boznańska.

Second in importance was the Czartoryski Museum, which in 1951 became a branch of the National Museum. Seven years later, the construction of the Czartoryski Library. In 1984, after ten years of maintenance, during the Days of Krakow was opened building.

Independence also received the Historical Museum (until now existed as a branch of Archives of Historical Records). The museum became a palace Krzysztofory. In 1969, they decorated and given to the public Regional Museum of Young Polish "Rydlówka".

The renovated medieval building Collegium Maius of the Jagiellonian University Museum was established. The creator of the museum was Karol Estreicher. Estreicher removed from the courtyard statue of Nicolaus Copernicus, which met with the many voices of opposition. In its place he had put well. He brought the museum a number of controversial exhibits such as .: candy eaten during lunch Thursday, cigar butts by Mickiewicz Vesuvius. The museum was opened on sześćsetlecie founding of the Academy of Cracow.

Exposures were usually held in the building of the Fine Arts Society, whose chairman was Charles for 26 years Estreicher.

In 1945, he created State Art Collections at Wawel. Collections were expanding quickly and have been presented to the public at the exhibition Fri. The development of the Wawel collections in the 40th anniversary of Polish People's Republic from 1945 to 1985. The Wawel were presented four permanent exhibitions: Sale and chambers, Treasury, Armoury, East in the collections of Wawel, and later Lost Wawel. The device also many temporary exhibitions. Wawel foreign collections exhibited and participated in exhibitions abroad, providing their valuable collections.

The post-war Krakow institutions have been rebuilt, and new museums were created and the amount of their initiatives has been increased. In 1945 he was created Historical Museum of Krakow. The visit of Vladimir Lenin in Krakow resulted in the creation of a museum in his name.

"AFRICA AFRICANS": EXPOSIÇÃO SOBRE ARTE AFRICANA CONTEMPORÂNEA ENTRA EM CARTAZ


Em 25 de maio é comemorado o Dia Internacional da África e, por isso, a data foi escolhida para a abertura da “Africa Africans”, maior exposição sobre arte contemporânea africana já realizada no Brasil. A mostra fica em cartaz no Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, até o dia 30 de agosto. A entrada é franca.

A OBRA “SKYLINES”, DE EL ANATSUI, É UM DOS DESTAQUES DA EXPOSIÇÃO 
“AFRICAN AFRICANS” ©DIVULGAÇÃO


“Africa Africans” reúne cerca de 100 obras, de mais de 20 artistas, em diversos suportes e linguagens. A exposição tem foco na criação de artistas africanos, nascidos e residentes no continente ou fora dele, assim como artistas de origem africana que, mesmo tendo nascido fora da África, dialogam com a pluralidade de experiências estéticas e sociais presente nas diversas regiões do continente.


Uma das obras de maior destaque da exposição é a “The British Library”, do artista plástico nigeriano-britânico Yinka Shonibare. A instalação é formada por 6.225 livros coloridos encapados por tecidos dutch wax – conhecidos como tecidos africanos, mas fabricados na Holanda com uso de técnicas inspiradas na arte milenar do batik. Shonibare debate nesta obra questões como colonialismo, pós-colonialismo e hibridismo e explora o impacto da imigração sobre todos os aspectos da cultura britânica, considerando as noções de território e lugar, identidade cultural, deslocamento e refúgio.


Outro nome que chama atenção é El Anatsui, ganês radicado na Nigéria e considerado o mais importante artista africano da atualidade – suas criações fazem parte das coleções públicas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York; Museum of Modern Art, em Nova York; Los Angeles County Museum of Art; Indianapolis Museum of Art; British Museum, em Londres; e Centre Pompidou, em Paris, entre outras instituições. Ele está presente na mostra paulistana por meio da escultura “Skylines”, de 2008.


Vale lembrar que a primeira etapa do projeto “Africa Africans” aconteceu em abril, durante o SPFW Verão 2016, quando cinco estilistas africanos apresentaram seus trabalhos em um desfile realizado no Museu Afro Brasil. Foram eles: Palesa Mokubung (África do Sul); Amaka “Maki” Osakwe (Nigéria); Jamil Walji’ (Quênia); Xuly Bët (Mali); e Imane Ayissi (Camarões). A iniciativa foi uma excelente oportunidade de conhecer, sem filtros ou estereótipos, a visão e a produção de moda de um continente com referências tão fortes e inspiradoras.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://ffw.com.br/lifestyle/cultura/africa-africans-exposicao-sobre-arte-africana-contemporanea-entra-em-cartaz-741/


Exposição “Africa Africans” @ São Paulo
De 25 de maio a 30 de agosto
Museu Afro Brasil – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. Parque Ibirapuera – Portão 10
De terça-feira a domingo, das 10 às 17hs
Entrada franca

Veja na galeria a seguir algumas das obras de arte presentes na exposição “Africa Africans”, no Museu Afro Brasil.

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga ( MNAA ), António Filipe Pimentel, é um dos 17 historiadores de arte que entregam na quarta-feira, ao papa Francisco, em Roma, o manifesto "Arte e Cultura ao serviço da paz no mundo".


Diretor do Museu de Arte Antiga participa em delegação que vai entregar manifesto ao papaFonte do museu, em Lisboa, revelou hoje à agência Lusa que o diretor, especialista em arte antiga, foi convidado a participar na delegação de 17 países de quatro continentes que estarão presentes na Conferência Internacional para a Cultura, Arte e Paz.

Nesse encontro vão assinar o documento oficial para a promoção do património e das atividades culturais como língua universal para o diálogo entre os povos, para entregar numa audiência geral com o papa.

Participam, entre outros, Sabine Haag, especialista em arte moderna e contemporânea, diretora do Museu Kunsthistorisches de Viena, na Áustria; Sergei Androsov, especialista na arte europeia no Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia; Juan Ignacio Vidarte, especialista em arte contemporânea, diretor-geral do Museu Guggenheim de Bilbao, em Espanha.

Nina Torres, especialista em arte contemporânea, diretora executiva da Miami River Art Fair, nos EUA, e Dimitrios Pandermalis, especialista em arqueologia e arte antiga, diretor do Museu da Acrópole, em Atenas, na Grécia, estão também entre os especialistas.

Participam ainda no encontro especialistas em conservação, patronos da arte e colecionadores de todo o mundo.

Na quinta-feira decorrem encontros institucionais e os delegados irão participar num painel de debate, moderado por Alessandro Cerioli, intitulado "Arte, luz de Deus, iluminando a humanidade com a luz divina da arte".

Na sede do parlamento italiano, no Palácio Montecitorio, haverá um encontro moderado por Mario Baccini, ex-ministro da Função Pública e presidente da Agência Nacional de Microcrédito e da Fundação Foedus.

Criado em 1884, o MNAA acolhe a mais relevante coleção pública de arte antiga do país, de pintura, escultura e artes decorativas, portuguesas e europeias, e da Expansão Marítima Portuguesa, com exemplares que vão da Idade Média ao século XIX, incluindo o maior número de obras classificadas como tesouros nacionais.

Além dos Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, o acervo integra ainda, entre outros tesouros, a Custódia de Belém, de Gil Vicente, mandada lavrar por D. Manuel I, datada de 1506, e Biombos Namban, do final do século XVI, que registam a presença dos portugueses no Japão.

Grão Vasco, Gregório Lopes, Cristóvão de Morais, Sebastião Rodrigues, Josefa D'Óbidos, Domingos António de Sequeira são alguns dos pintores portugueses patentes no MNAA.

Piero della Francesca, Hans Holbein, o Velho, Pieter Bruegel, o jovem, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Jan Steen, Pieter de Hooch, van Dyck, Murillo, Ribera, Nicolas Poussin, Tiepolo, Francisco de Zurbarán e Jheronymus Bosch são alguns dos mestres europeus representados na coleção do MNAA.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://www.sapo.pt/noticias/diretor-do-museu-de-arte-antiga-participa-em-_5563205585af1d677bd8c53c

Música no Museu com concerto de harpa dia 3 de junho 2015, concerto no Museu da Gente será o único realizado no "Nordeste" em Aracaju, Sergipe, Brasil.

No próximo dia 03 de junho, às 19h, o projeto 'Música no Museu', considerado a maior série de música clássica do Brasil na atualidade, estará de volta à Aracaju, novamente no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda. Com a promoção do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana, o projeto trará o RioHarpFestival, que é uma das maiores séries de concertos de harpa no Brasil. O concerto no Museu da Gente será o único realizado no Nordeste e contará com a harpista sergipana Thais Rabelo.


(Foto: Ascom)
Thais é harpista da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE), Mestre em Música pela Universidade Federal da Bahia e Técnica em Música com habilitação em piano pelo Conservatório de Música de Sergipe. Durante o concerto, a musicista interpretará peças solo e formará duo com o músico Jair Maciel, no cello e contrabaixo acústico. O repertório contará com peças de composição e arranjo da própria harpista, que também interpretará músicas de compositores renomados. Dentre as peças estão Rio São Francisco-Correnteza, Thais Rabelo; Lord of the Rings, Howard Shore; Ave Maria, Charles Gounod; Noites Brasileiras, Luiz Gonzaga; dentre outros.

A apresentação no Museu da Gente Sergipana é aberta a todos os públicos e a entrada é gratuita. O museu está localizado na avenida Ivo do Prado, 398, Centro, Aracaju, Sergipe, Brasil.

RioHarpFestival

O RioHarpFestival existe há 10 anos e é considerado o maior festival de harpas do mundo. Desde 1º de maio até 30 de junho serão realizados 150 concertos, que vão além do Rio de Janeiro e se expandem para cidades de São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste, incorporando a Espanha (Madrid) e Portugal (Lisboa e Porto).

O projeto Música no Museu, iniciado no ano de 1997, tem o patrocínio dos Correios e foi reconhecido pelo RankBrasil como a maior série de música clássica do Brasil. Todos os concertos do projeto são gratuitos, englobando diversos gêneros musicais, contemplando desde a Música Antiga até a Contemporânea, com uma variação enorme de intérpretes e seus respectivos instrumentos, trazendo ainda um caráter didático de formação de plateia. A outra peculiaridade é a valorização de compositores brasileiros contemporâneos, além de nomes internacionais e nacionais já consagrados.


Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti -  Ascom Instituto Banese/Museu da Gente Sergipana

The History of Please Touch Museum. - Over three decades and more than a million visitors later, Please Touch Museum is still bringing knowledge, fun and a whole new world of excitement to young children and their parents who make the trek from all over the country to this revolutionary museum.

Portia Sperr didn’t set out to revolutionize Philadelphia’s museum industry. It just worked out that way.

The year was 1976. Pet rocks, bellbottom pants, and disco were all the rage. In Philadelphia, as the nation gathered to celebrate the 200th anniversary of the Declaration of Independence with spectacular Bicentennial festivities, Please Touch Museum opened its doors to the public. On Sunday, October 2, in a 2,200 square foot space tucked away in a small corner between the dinosaur skeletons and wooly mammoths at the Academy of Natural Sciences, a dozen parents, educators, and artists led by Sperr, a Montessori educator, came together to offer over 400 visitors, patiently waiting in line, a new kind of museum—a hands-on environment in which “learning was child’s play.”


Please Touch Museum was a pilot project, with a small staff and a small budget, but it was the first museum ever dedicated to serving children ages 7 and under. For three short hours, children played, weighed and, of course, touched their way through exhibits that engaged their senses and ignited their imaginations, while parents fought the instinctive urge to warn, “Don’t touch that!”

In a matter of a few weeks, the museum’s visitation grew so rapidly that additional staff was hired and families had to come through in shifts. It quickly became evident that 2,200 square feet was just not enough for this popular little experiment. By 1978, Please Touch relocated to a larger space on nearby Cherry Street. Hours of operation were Tuesday through Sunday from 1:30 to 4:30 p.m. Wednesday morning hours were added after children and parents staged a mini-protest.

During the next four years, the museum commissioned local artists to create works for children to enjoy, consulted scholars from several disciplines to add intellectual content to the museum’s exhibits, and developed culturally diverse programs designed for young audiences. Just like the children it served, Please Touch seemed to grow bigger and bigger with each passing year.

In 1983, Please Touch, faced again with long lines of children waiting to play, decided the time had come to find a permanent location. With the help of many generous donors, Please Touch Museum purchased and renovated a three-story, 30,000 square foot building in the heart of Philadelphia’s museum district at 210 N. 21st Street. In an interactive environment scaled to young children’s developmental needs, Please Touch was now able to unite the arts, sciences, and humanities in multidisciplinary experiences that encouraged children and parents to play and learn together. 1983 was also the birth year of Artie the Elephant, created from toys and found objects by Philadelphia artist Leo Sewell. From opening day in 1983 to 1993 the museum’s attendance grew 70%, memberships increased 52%, full-time staff increased from nine to 37, and the operating budget more than tripled.

In the following years, Please Touch made leaps and bounds in the areas of exhibits, educational programs, collections, and community involvement. In 1985, Please Touch awarded its first Book Award, the only award of its kind to honor the publication of quality books for young children. The award is given annually to two books in categories based on the age of the museum’s visitors, kids under the age of seven. 1986 was marked “Please Touch Museum Year” by a Philadelphia City Council resolution, and by 1988, Please Touch Museum was accredited by the American Association of Museums.

And after 12 years of outstanding leadership, founding director Portia Sperr passed the reigns in 1988 to Nancy Kolb, who became the museum’s new Executive Director.

Please Touch Museum introduced the “Great Friend to Kids” (GFTK) Awards in 1996, honoring individuals and organizations with ties to the Philadelphia region that have made outstanding contributions towared enriching the lives of children. Past GFTK winners include the Philadelphia Eagles, Sheryl Leach- creator of Barney, Alex Scott- Founder of Alex’s Lemonade Stand, local television performers Captain and Mrs. Noah, the Philadelphia Mural Arts Program, and others.

Seven years after the move to 21st Street, even the new building started to become cramped. An opportunity to purchase an adjoining building opened, and the museum moved quickly to secure it. As a result of a $4 million capital campaign to fund the purchase of the new building, Please Touch introduced 40% more exhibit space.

At its 21st Street home, Please Touch was home to nine interactive exhibits and featured daily gallery activities based on science, art and music, including Alice’s Adventures in Wonderland, The SuperMarket, Sendak,Barnyard Babies, Story Garden, Move It!, Kids Construct, Recycled City, Kids Creations, and a variety of temporary traveling exhibits.

In 1998, as the museum’s audience kept on growing, Please Touch looked to grow again, this time to a new facility at Penn’s Landing on the Delaware River waterfront. However, in 2002, when the waterfront development plan failed to materialize, Please Touch was yet again faced with having to find a new home. Disappointment would soon be replaced by opportunity!

Memorial Hall in Fairmount Park presented itself as the perfect new home for Philadelphia’s Children’s Museum. Please Touch Museum agreed to an 80-year lease on February 14, 2005 after receiving final approval from the Philadelphia City Council and the Fairmount Park Commission. On December 15, 2005, Please Touch broke ground on an ambitious renovation and expansion of Memorial Hall. This National Historic Landmark provides three times more exhibit space, a connection to other family destinations like the nearby Philadelphia Zoo, and the opportunity to rehabilitate the centerpiece originally built for the 1876 Centennial Exhibition.

From 2005-2008, construction work was in full force at Memorial Hall—from excavating grounds and giving the building a well-overdue bath to building a carousel house and installing new exhibits along with a huge “monument to play”—a 40-foot replica of the Statue of Liberty’s Arm and Torch in Hamilton Hall. Please Touch Museum’s construction crew made big strides in returning this Philadelphia landmark back to its original glory just in time for the museum to move in and open its doors to generations of children to come at its Grand Opening on October 18, 2008.

Over three decades and more than a million visitors later, Please Touch Museum is still bringing knowledge, fun and a whole new world of excitement to young children and their parents who make the trek from all over the country to this revolutionary museum. With the Grand Opening of Please Touch Museum at Memorial Hall, an 11-year dream was finally realized. While utilizing the grandeur of Memorial Hall to bring together the past, present, and the future, Please Touch Museum stays true to its mission of “enriching the lives of children by creating learning opportunities through play.”


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.pleasetouchmuseum.org/

MUSEOS Y LABORATORIOS DE IDEAS - · en CREACIÓN, INSTITUCIONES,MUSEO, MUSEOGRAFÍA, MUSEOLOGÍA, OPINIÓN. ·

El diseño de un banco impulsor de ideas desde el museo debería estar relacionado fundamentalmente con la Universidad. Un esquema productor de ideas con un perfil universitario avanzado, permitiría disponer de un enlace con la sociedad, con el exterior del museo para abandonar definitivamente el perfil alto de excesivo academicismo y volcarse en lo práctico. Esa salida al exterior debe vincularse ineludiblemente son el ámbito empresarial, que es quien apoya y financia los distintos proyectos de investigación que, finalmente, repercutirán en avances que pueden ser aplicados ya no solo para bien del museo sino también para la sociedad en general.


En realidad, es un modelo anglosajón, habitual en universidades norteamericanas con los postgrados más avanzados; todo se centra en que las empresas puedan desarrollar distintas variables que repercutan en sus crecimientos, dado el interés de las mismas por desarrollar alternativas de futuro. Pero esto es muy difícil en la situación actual, con tanta competitividad, donde no hay tiempo para el estudio, ni medios propios tampoco, en este momento solo hay lugar para la acción. Esta forma de colaboración práctica puede centrarse en la investigación universitaria aplicada, con equipos de mentes frescas y bien orientadas. Se planifican distintos proyectos que se ofertan a la empresa o se dan entrada a demandas de investigación por solicitud de éstas para poner en estudio los proyectos que interesen. En este canal, las áreas competentes serían los másteres y programas de postgrado; el laboratorio experimental y la producción propia, con propuestas realistas para ser aplicadas socialmente. A ello se le suma un grupo de asesoramiento técnico de distintas disciplinas para aumentar su potencial, con tendencias cooperativas y nuevas metodologías para la creación colectiva, porque el trabajo en equipo es muy necesario para ser flexible en los procedimientos, para romper con las previsiones pesimistas o huecas y para multiplicar las respuestas.


A las ideas no llegamos solos, sino que debemos facilitar que se consoliden grupos de opinión desde el conocimiento de las diferentes materias que puedan ser exportadas desde el museo hacia la sociedad. Hoy no podemos dejar de mirar hacia todas las direcciones posibles. Este grupo creador de ideas salvaje es mercenario, esporádico y está solo al servicio del riesgo y su materialización. Cada proyecto precisará de distintos componentes en el grupo, que invadan sin miedo el terreno real desde sus disciplinas y su personalidad. Toda esta cantidad de recursos creativos son los que facilitan el método para activar los trabajos de investigación.


La creación de un banco de ideas para apoyar las acciones de este grupo asesor, que debe estar en red con otros museos y con accesos sencillos, para colectivizar la creación, podría convertirse en una herramienta de extraordinario valor, es más, de inmenso e indiscutible valor. El caso es que, mientras haya ideas, nuestra sociedad podrá tener esperanza, pero nunca apretando a fondo el acelerador. Los procesos de investigación pueden variar en timmings, pero no es dificil imaginar que podrían implicar varios años de estudio y experimentación, en proyectos que pueden ser de práctica y explotación inmediata, pero también con retorno económico a muy largo plazo, de modo que la propiedad intelectual quedará en manos del museo y su convenio con la universidad para hacerla pública. Al mismo tiempo, la situación actual de crisis ha propiciado un escenario adecuado para numerosos especialistas de alto nivel que buscan aprovechar el momento y salir reforzados, con una formación muy cualificada, a la que acuden muy bien preparados, y la misma mecánica favorece los resultados de este encuentro deseado. Los campos de acción pueden ser muy elásticos, desde la comunicación afectiva hasta la accesibilidad, pasando por la semiótica, la inteligencia cognitiva, las emociones, el confort vivencial, los espacios experimentales, patrimonio, acción y gestión cultural; arquitectura de interiores y, por supuesto, todo el ámbito de la museología y la museografía. Es aquí donde podemos encontrar espacio para la creatividad, disciplinas que pueden ser estudiadas y mejoradas, que necesitan desarrollarse para potenciar sus cualidades, puestas al servicio de los demás, creadas al servicio de la sociedad.


La metodología a seguir se redimensionaría, una vez puesta sobre la mesa de operaciones las distintas disciplinas que participen en el proyecto; de este modo, conociéndolas, se estudiarían las interrelaciones entre ellas y se pondrían en cuestión los distintos retos a establecer. Por último, teniendo en cuenta los intereses comerciales de los posibles patrocinadores, se darían salidas a los proyectos ya diseñados. Este modelo tiene como referencia muy cercana la ideología del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, EE. UU.), el laboratorio de ideas más importante del mundo. También, de muy reciente aparición, otro modelo de transversalidad es la Singularity University, en Silicon Valley (EE. UU.), en donde los estudiantes, expertos de determinados campos tecnológicos, se esfuerzan por interconectar las distintas disciplinas y aplican sus especialidades sobre las otras. Por supuesto, este tema es tan apasionante que abre, por sí mismo, toda una puerta a la acción y a la creatividad. Aplicado desde el ámbito de los museos, puede aportar extraordinarios recursos al exterior y alimentarse, al mismo tiempo, de ideas externas, destinadas a un campo que necesita crecer y expandirse más allá de su entorno pasivo.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti  Espacio Visual Europa (EVE)