Listen to the text.

sexta-feira, 12 de junho de 2015

Maputo, 12 Jun. (AIM) – O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou hoje, em Maputo, o Museu dos Caminhos-de-Ferro de Moçambique (CFM).

Um repositório que narra o dia-a-dia dos maquinistas, fogueiros, condutores, capatazes e assentadores de vias, revisores, mecânicos e serralheiros, conferentes de cargas, cobradores, operadores de máquinas, entre outros profissionais daquela empresa.O Museu localiza-se na estacão dos CFM, na baixa da capital moçambicana. Exibe, entre outros itens, máquinas de costurar encerrados, escopros usados para cortar peças metálicas de pequena espessura, torno usado para trabalhar metais ferrosos e não ferrosos, limadora de peças metálicas ferrosas e não ferrosas, berbequim industrial usado na via para furar carris e travessas.

Nyusi, explicou a razão da inauguração do Museu, afirmando que os CFM não são apenas uma base logística para o escoamento de cargas e para o trânsito e mobilidade de pessoas e bens, mas também são constituem um património de valores no contexto da história dos moçambicanos.

‟Os CFM são uma verdadeira escola de cidadania e de patriotismo. A dimensão social desta empresa é extraordinária. A sua influência é imensa e ultrapassa as suas linhas e os seus pontos. Os CFM sempre foram, são e serão uma escola de operários e de engenheiros, onde sempre se cultivaram os nobres valores das profissões do saber fazer, uma escola do trabalho colectivo, disse.

Afirmou que muitos dos seus profissionais são detentores de um conhecimento empírico único, detendo um vasto campo de saberes que não se podem perder, pois, pela experiência e sabedoria que encerram, devem constituir uma escola para o futuro.

‟Nos caminhos-de-ferro, nos portos ninguém faz nada sozinho. Aqui consolida-se o sentido do conjunto, sublinhou o Presidente.

Para o mais alto magistrado da nação, a história dos CFM confunde-se com a “nossa história, como povo e como nação, pois, a primeira ligação ferroviária, entre a cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, e os Transval, na África do Sul, data de 1895.

Esta ligação deu corpo à vocação geoestratégica de Moçambique, tornando-o num país provedor de serviços. A mesa também decorre da sua extraordinária vantagem comparativa e competitiva na relação e na ligação dos países do hinterland ao mar, pois são os portos e as

linhas-férreas moçambicanos, que permitem que estes países tenham acesso ao trânsito de mercadorias, tanto de exportação como de importação, dinamizando, por conseguinte, as suas economias, nos seus processos sociais.

Explicou que foi através dos Caminhos-de-Ferro que, em 1930, surgiu a camionagem automóvel, entidade que desempenhou um papel decisivo na penetração ao interior, ligação rodoviária proveniente dos transportes em Moçambique.

Os Caminhos-de-Ferro estão ainda na origem da indústria da aviação civil, com a criação, em meados da década 30, do século passado, da Divisão da Exploração dos Transportes Aéreos (DETA) e que as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) são, hoje, um digno sucedâneo.

Por seu turno, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos CFM, Victor Gomes, disse que a iniciativa para a criação de um museu surge na década 60.

Na altura, foi criado o que se designou de gabinete da história dos Caminhos-de-Ferro e foram produzidos dois livros sobre a sua história.

Na década de 90, foi proposta uma avaliação daquilo que poderia ser considerado de espólio dos CFM, tendo-se iniciado uma inventariação primária.

“Já neste século, isso em 2001, consolidou-se o sonho e foi realizada uma primeira visita à chamada Linha de Gaza, na altura, com o intuito de verificar o que havia nas antigas oficinas gerais, antiga camionagem automóvel e se recuperarem os equipamentos, meios e materiais que havia”, explicou.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://www.portaldogoverno.gov.mz/noticias/infraestur/junho-de-2015/pr-inaugura-museu-dos-cfm

Grigore Cobălcescu, Primul profesor titular de geologie și mineralogie -- Gregory Cobălcescu, first professor of geology and mineralogy

Grigore Cobălcescu (n. 22 septembrie 1831, Iaşi, judeţul Iaşi - d. 21 mai 1892, Iaşi), geolog, paleontolog, profesor


Grigore Cobălcescu

Face studiile la Academia Mihăileană până când aceasta este desfiinţată, după aceea în particular. 

Devine profesor de fizică şi de ştiinţele naturii la un liceu din Iaşi, încă de la vârsta de 18 ani. 

Studiază trei ani geologia şi mineralogia la Paris. Reîntors în ţară devine primul profesor titular de geologie şi mineralogie, la Universitatea din Iaşi, unde rămâne pe tot parcursul vieţii. 

Este primul savant care face studii geologice (stratigrafice, petrografice, paleontologice) asupra solului României, scriind despre acest lucru în mai multe lucrări: Elemente de geologie (1859), Calcarul de la Răpidea (1862), prima sinteză în limba română în acest domeniu, Geologia (1881), Studii geologice şi paleontologice asupra unor tărâmuri terţiare din unele părţi ale României (1883), Despre originea şi zăcămintele petrolului în Carpaţi etc. 

Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice din Iaşi, membru al Academiei Române (din 1886), George Cobălcescu este pionierul studiilor geologice şi mineralogice din România, creator de şcoală, profesor al unor viitoare somităţi în domeniu: N. Leon, Grigore Antipa, D. Voinov, Emil Racoviţă etc., lucrările lui fiind folosite şi în străinătate. 

Grigore Cobălcescu a semnat actul de naştere a Geologiei româneşti, prin studiul Calcariul de la Răpidea (cea dintâi lucrare românească de geologie), publicat în 1862 în Revista Română pentru Ştiinţe, litere şi arte, volumul II., dedicat fosilelor din rezervaţia geologică şi paleontologică Repedea, de lângă Iaşi. Datorită descrierii unei paleofaune şi paleoflore este considerat întemeietorul Paleontologiei (ramură a Geologiei). 

Se consideră, însă, că operele cele mai importante pe care le-a creat sunt: Studii geologice şi paleontologice asupra unor tărâmuri terţiare din unele părţi ale României şi Despre originea şi modul de zăcere a petrolului în general şi în particular în Carpaţi. În prima lucrare, publicată la Iaşi, în 1883, fundamentează cercetarea modernă a Neogenului din România, descrie un gen nou de bivalv - Psilodon, având prioritate înaintea francezului Tournouer, care denumeşte acelaşi taxon, Prosodacna, şi face primele observaţii asupra unor fenomene legate de prezenţa şi răspândirea hidrocarburilor. Cea de a doua lucrare, publicată de prof. univ. dr. Gr. Cobălcescu la Academia Română în 1887, reprezintă o sinteză a cunoştinţelor de geologia petrolului precum şi un valoros depozitar de idei originale, rezultate din cercetări personale şi din aplicarea datelor cunoscute la situaţia concretă de pe teritoriul românesc. 

Grigore Cobălcescu a fost, de altfel, cel dintâi care a presupus prezenţa petrolului în Platforma Valahă, dar a şi întrezărit legătura dintre zăcămintele de petrol şi cele de sare gemă din depozitele de molasă. Grigore Cobălcescu a pus şi bazele muzeelor ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Geografie - Geologie, mai întâi prin obţinerea unei camere pentru colecţiile personale şi, apoi, prin cumpărarea, de la firma germană Krantz, a unei colecţii de aproximativ 10 000 de eşantioane de roci şi fosile (pentru activitatea didactică şi de cercetare). Se numără printre fondatorii Societăţii Române de Geografie (1875) şi a Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi (1889). 

Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice din Iaşi, membru titular al Academiei Române (din 1886), George Cobălcescu este creator de şcoală, desfăşurând o prodigioasă activitate didactică şi ştiinţifică, de-a lungul a patru decenii, fiind profesor al unor viitoare somităţi în domeniu: Nicolae Leon, Grigore Antipa, D. Voinov, Emil Racoviţă etc., studiile lui fiind folosite în activitatea cercetătorilor şi a instuţiilor de învăţământ din străinătate. 

Până la dispariţia sa fizică (21 mai 1892), rămâne fidel universităţii, fiind decanul Facultăţii de Ştiinţe, între 1867 - 1870. S-a implicat şi în viaţa socială şi politică (a fost senator în parlamentul ţării din partea Colegiului Universităţii Iaşi, în 1872), dar, mai presus de toate, a rămas in istoria ştiinţei româneşti ca întemeietorul geologiei. 

O insulă din arhipelagul Palmer (în Antarctica, la graniţa dintre oceanele Pacific şi Atlantic) îi poartă numele (Cobalcescou Island.). Numele a fost propus de Emil Racoviţă, în timpul expediţiei sale pe vasul Belgica. 

savantul Grigore Cobălcescu a rămas în istorie pentru realizările sale ştiinţifice, nu şi pentru gestul său excepţional, aceea de a ieşi din politică atunci când interesele ţării au fost lezate. 

Marele savant român Grigore Cobăcescu de cinstit ce a fost, a murit în cruntă sărăcie.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração: Gabriela Mangirov

confluente.ro  ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Cobălcescu


--in
Gregory Cobălcescu, first professor of geology and mineralogy
Gregory Cobălcescu (b. September 22, 1831, Iasi, Iasi County - d. May 21, 1892, Iasi), geologist, paleontologist, teacher
Mihăileană studies at the Academy until it is abolished, then in particular.

Devine professor of physics and natural sciences at a high school in Iasi, from the age of 18.

Explore the geology and mineralogy three years in Paris. Back in the country becomes the first professor of geology and mineralogy at the University of Iasi, where it remains throughout life.

It is the first scholar who made geological studies (stratigraphy, petrography, paleontology) on Romanian soil writing about this in several works: Elements of Geology (1859) Rapid Limestone (1862), the first synthetic Romanian language in this area Geology (1881), geological and paleontological studies on some tertiary lands in parts of Romania (1883), On the Origin and oil deposits in the Carpathians, etc.

Chairman of the Scientific Society of Iasi, a member of the Romanian Academy (1886), George Cobălcescu pioneered the Geological and Mineralogical studies in Romania, creator of school, future teacher leading authority in the field: N. Leon, Gregory Antipas, D. Voinov, Emil Racoviţă etc., his work being used and abroad.

Gregory Cobălcescu signed the birth of the Romanian Geology, through the study of RAPID transgression (the first Romanian work on geology), published in 1862 in Science magazine Romanian, letters and arts, Volume II., Dedicated to fossils of geological and paleontological reserve Repedea, near Iasi. Due paleoflore description of a paleofaune and is considered the founder of Paleontology (branch of Geology). It believes, however, that the most important works they created are: geological and paleontological studies on some tertiary lands in parts of Romania and about the origin and mode zăcere oil in general and particularly in the Carpathians. 

In the first paper, published in Iasi in 1883, based in Romania Neogene modern research describes a new kind of bivalve - Psilodon, having priority over Frenchman Tournouer that same taxon names, Prosodacna, and made the first observation of phenomena related the presence and distribution of hydrocarbons. The second paper, published by prof. Dr. dr. Gr. Cobălcescu Romanian Academy in 1887, is a synthesis of knowledge of the geology of oil and a valuable repository of original ideas from research and application of personal data known to the concrete situation of Romanian territory. Cobălcescu Gregory was, in fact, the first which required the presence of oil in the Wallachian platform, but has glimpsed the link between oil deposits of rock salt and molasse deposits. Gregory Cobălcescu has also established scientific museums in the Faculty of Geography - Geology, first by getting a room for personal collections and then through the purchase of the German company Krantz, a collection of approximately 10 000 samples of rocks and fossils (for teaching and research).
  
It is among the founders of the Romanian Society of Geography (1875) and scientific and literary Society of Iaşi (1889).
 Chairman of the Scientific Society of Iasi, Romanian Member of the Academy (1886), George Cobălcescu is the creator of school, developing a prodigious educational and scientific activities, over four decades, the professor leading authority in the field of the future: Nicholas Leon, Gregory Antipas, D. Voinov, Emil Racoviţă etc., being used in studies by researchers and business The institutions of education abroad.

 Until his physical disappearance (May 21, 1892), it stays true university, the dean of the Faculty of Sciences between 1867 - 1870. It has been involved in social and political life (he was a senator in the country's parliament from University College Iaşi, 1872) but, above all, he remained in history as the founder of Romanian science of geology.

An island archipelago Palmer (in Antarctica, on the border between the Atlantic and Pacific oceans) bears his name (Cobalcescou Island.). The name was proposed by Emil Racoviţă during his expedition on the vessel Belgica.
Cobălcescu scientist Gregory remained in history for his scientific accomplishments, not for his exceptional gesture, which is to leave the policy when the country's interests were harmed.

The great Romanian scholar Gregory Cobăcescu being honest, he died in terrible poverty.

A Rede Europeia de Centros e Museus de Ciência decidiu reconhecer desta forma o papel do cientista português recentemente falecido na área da cultura científica europeia e mundial.

Organização europeia de centros de ciência cria prémios Mariano Gago

Mariano Gago (1948-2015) PEDRO CUNHA

O primeiro Prémio Mariano Gago vai ser atribuído esta quinta-feira à noite durante o congresso anual da Ecsite - Rede Europeia de Centros e Museus de Ciência, a decorrer esta semana em Trento (Itália), anunciou em comunicado a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

A proposta, que partiu de antigos dirigentes desta organização, com os quais o ex-ministro e físico português Mariano Gago (que morreu no passado mês de Abril, vítima de cancro) colaborou activamente nos últimos anos, foi formalmente aprovada pela direcção desta instituição, que representa perto de 400 museus e centros de ciência distribuídos por 50 países e anualmente visitados por cerca de 40 milhões de pessoas, explica ainda o comunicado.

Nesta sua primeira edição, os prémios Ecsite Mariano Gago contemplarão apenas uma categoria – a criatividade –, mas prevê-se que outras surjam em futuras edições. O montante do premio é de 7500 euros, provenientes da Fundação Ernest Solvay, gerida pela Fundação Rei Balduíno (Bélgica).

“O Prémio Ecsite de Criatividade distingue soluções criativas na área da comunicação e da promoção da ciência [junto do público]. É outorgado a uma organização que tenha desenvolvido uma acção ou programa inovadores (…) nos últimos dois anos”, lê-se na página online da Ecsite.

O júri deste ano é composto por Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum, Holanda), Carlos Coelho (empresa Ivity, Portugal), Dariusz Jemielniak (Universidade Kozminski, Polónia) e Jean-Louis Kerouanton (Universidade de Nantes, França).fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/organizacao-europeia-de-centros-de-ciencia-cria-premios-mariano-gago-1698651

MUSEOS DE KAZAJISTÁN -- · en CULTURA, MUSEO,PATRIMONIO, VIAJES.

Kazajistán es el noveno mayor país del mundo en el ranking de las economías emergentes, gracias a sus abundantes reservas de petróleo y además con riquísimos yacimientos de minerales valiosos. Visitar un país con ese nivel de crecimiento generalmente significa pagar altos precios por una habitación de hotel digna, de las que no hacen vomitar a una cabra, ya nos entendéis, también los restaurantes y transporte tienen altos precios, sobre todo al viajar a lo largo de Asia Central si hacemos base en Astana, por ejemplo. La ciudad más grande, Almaty, es casi una reminiscencia de la Europa con sus arboladas avenidas, elegantes cafés, centros comerciales y hedonista vida nocturna, donde se pueden ver las mujeres más bellas a este lado del hemisferio. La capital, Astana, en la estepa norte azotada por el viento, se ha transformado en una obra maestra del siglo XXI con una curiosa profusión de arquitectura futurista al más puro estilo kitsch-high-tech chino. Pero es más allá de las ciudades donde podremos encontrar las mayores aventuras de nuestro viaje, ya sea haciendo senderismo en las altas montañas o en los verdes valles de Tian Shan, en busca de la vida silvestre en la estepa salpicada por pequeños lagos grises, disfrutando de la hospitalidad de las casas de pueblo, en núcleos rurales muy pequeños y dispersos, con fuertes sacudidas de fuerte viento a través de los desiertos occidentales – un grave problema para los que no soportamos el viento – que hay que sufrir si deseamos visitar las remotas mezquitas subterráneas.


Vamos a visitar los 10 principales museos de Kazajistán. Comenzamos…El Museo Estatal Central es uno de los museos más grandes de Asia Central. Su historia comenzó en 1930 en Orenburg, cuando “El Museo de la Región de Orenburg” fue fundado en la Academia Militar Neplyev. Ahora el museo expone colecciones de tres museos existentes: el Museo de la región de Semirechye, al que se añadieron el Museo del Ejército Cosaco y los museos del “Comité Republicano Antirreligioso” son las principales colecciones del Museo del Estado Central. Desde el 1931 el museo se instaló en el edificio de la antigua Catedral, construida en 1904-1907 por el conocido arquitecto de Verny, A.P. Zenkov. El edificio modero del museo fue construido en 1985 por un equipo de arquitectos también locales: Y. Ratushniy, Z. Mustafin y B. Rzagaliyev. En la actualidad la colección del Museo del Estado Central se compone de más de 300.000 objetos del patrimonio etnográfico y religioso kazajo. El museo alberga cuatro grandes salas de exposición, que muestran en sus vitrinas cientos de piezas únicas de Kazajstán, incluido el material espiritual y cultural que ayudan a conocer y comprender los mil años de historia del país.Un francamente feo edificio alberga el Museo de las Artes del Estado con el nombre de A. Kasteyev, el más grande de Kazajistán. El museo expone más de 20 mil objetos en su colección (pintura, gráfica, escultura, memorabilia del teatro y artes decorativas). El Museo Estatal A. Kasteyev de las Artes es miembro del ICOM, la Confederación Internacional de Museos. Hay catorce exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. Las política de adquisiciones del museo comenzó en 1935-36, cuando el Museo Ruso y el Museo Pushkin de Bellas Artes AS donaron 200 obras de maestros rusos y occidentales al museo. El museo cuenta ahora con una colección de más de 23.000 obras entre arte histórico y contemporáneo Kazajstán, trabaja desde la era soviética (1920 de 1990), obras de arte rusas (17a a principios del siglo 20), (siglos 16o a 20a) arte europeo occidental y el arte desde el este de Asia (China, India, Japón y Corea).El Museo de Instrumentos Musicales fue creado en la década de 1980. Es uno de los lugares de mayor interés cultural al sur de la capital. El museo expone instrumentos musicales de Kazajstán y todos los que se han ido recogiendo de todas las regiones del país, así como de los países de la CEI y otras partes del mundo.Se exponen más de cuarenta tipos de instrumentos musicales nacionales kazajo diferentes incluyendo el dombra, kobyz, dangyra, kep-shik, syldyrmak, y los instrumentos musicales nacionales de Rusia, Uigur, Dungan y de otras nacionalidades. Todas estas piezas, alguna antiquísimas fueron recogidas de la colección del propio Museo Central del Estado de Kazajstán y regional y de los pequeños museos de historia del país.Otro edificio muy feo, el del Museo de Arqueología del Instituto de Arqueología de la Academia de ciencias de la República Socialista Soviética de Kazajstán que fue abierto a los visitantes en el año 1973. A partir de junio de 2010, el museo se ha convertido en parte del Museo Estatal de Ciencia patrocinado por la Empresa Estatal de la República, Gylym Ordasy. El museo es el protector exhibidor de tesoros de incalculable valor de las culturas tanto a nivel material como espiritual de las personas que ocupaban el antiguo territorio de Kazajstán. Hay muchas piezas únicas que proceden de las excavaciones de cementerios, asentamientos y antiguas ciudades de Kazajstán en las colecciones del museo. La creación del Museo de Arqueología está conectado directamente con el trabajo de varias generaciones de científicos kazajos que comenzó a partir de la década de 1920, como fueron Alkey Margulan, Akay Nusupbekov, Alisher Akishev, Khasan Alpysbayev, Mir Kadyrbayev, Anna Maksimova, y Karl Baypakov. El trabajo de investigación llevado a cabo por estos científicos en todo el país durante muchos años ha dado lugar a una rica colección de materiales únicos que ilustran perfectamente la antigua y, sobre todo, la historia del periodo medieval de Kazajstán. La exposición del museo se distribuye en tres salas: la primera sala cuenta con exposiciones de la Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad de Hierro. Las salas siguientes van recorriendo la historia de Kazajistán exponiendo los objetos provenientes de cada época. Es un museo muy soso.El museo ha sido creado en el marco del Programa Estatal de defensa del “Patrimonio Cultural” en nombre del Presidente de la República de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev el 2 de julio 2013. En el Decreto del Gobierno de la República de Kazajstán № 675 fue emitida una orden nacional sobre la creación de la institución del Estado republicano con el nombre de: “Museo Nacional de la República de Kazajstán” adscrito al Ministerio de Cultura de la República de Kazajstán. “De acuerdo con el Decreto del Jefe del Estado Darkhan Mynbay fue nombrado Director del Museo Nacional de Kazajstán. El museo está ubicado en la plaza principal de la capital del país, la Plaza de la Independencia, que se integra armoniosamente en el conjunto arquitectónico único compuesto por el monumento “Қазақ Елі”, el Palacio de la Independencia, el Palacio de la Paz y la Armonía, el “Sultán Hazret” mezquita de la catedral y el Museo y Universidad Nacional de las Artes. Muchos valores identificados durante el Programa Estatal de “patrimonio cultural” constituyen el fondo patrimonial del museo de un valor incalculable. El edificio central del museo es un “ojo” con una forma externa inusual. En el complejo el único museo tiene una superficie de 74.000 metros cuadrados y consta de siete bloques con un número variable de plantas. El museo se compone de los siguientes salones: Salón de Astana, Salón de Independientes de Kazajstán , Salón de Oro, Salón de la Historia Antigua y Medieval, el Salón de la Historia, Hall de la Etnografía, Salones de Arte Moderno. La estructura del museo en el estudio del patrimonio nacional está representado por el Instituto de Investigación. También hay instalaciones para un museo para niños, centro de arte infantil, dos salas de exposiciones, talleres de restauración, laboratorios, centros de profesionales, una biblioteca científica con una sala de lectura, una sala de conferencias y puestos de recuerdos. El museo está equipado con equipos de nivel internacional, se utiliza la tecnología de exposición moderna para exposiciones: una pantalla curva única con un contenido especial, que trabaja para dos salas, además de modernos medios de comunicación, un diseño dinámico de la parte central de las modernas Astana, puntos de venta, hologramas, tecnología LED, quioscos sensibles al tacto, y una guía multimedia que proporciona la información en tres idiomas. El museo ha sido el desarrollo de diversos tipos de recorridos con sus programas temáticos, salones especiales en forma de sesiones interactivas y excursiones para el juego. El Museo Nacional aspira a convertirse en una institución cultural intelectual moderna, un lugar para el análisis, la comparación, la reflexión, la discusión y evaluación de las declaraciones sobre el patrimonio histórico y cultural de Kazajstán. Museo Contemporáneo es siempre un diálogo abierto con el visitante. Este museo ha hecho todo lo posible para que sus visitantes participen activamente en su conversación con la historia kazaja.Este museo único está situado en un sótano de la Academia Nacional de Ciencias con exposiciones de piedras semi-preciosas, a la que los visitantes pueden llegar en un ascensor. Su exposición principal incluye colecciones de recursos subterráneos naturales y piedras de Kazajstán. Los visitantes de todas las edades podrán disfrutar de la feria de informática interactiva, demostrando los diferentes procesos geológicos en sus interactivos. El museo también incluye una tienda de venta de joyas, fragmentos de rocas antiguas y piedras preciosas. Este es un buen lugar para comprar las “branquias”, que son réplicas de las joyas de la antigua cultura de Kazajstán. También se pueden ver obras de arte moderno. El Museo también organiza un recorrido geológico de cinco días en la región Zailiy Alatau.La Mezquita Museo Zharkent es un magnífico edificio del siglo XIX, su arquitectura combina motivos de Asia Central y la arquitectura china. El principal material de construcción fue entregado en Zharkent de Aksu, proveniente de las montañas de la región de Ketmen montañas, y abetos de los bosques de Schrenk (que no es el ogro verde). Desde el exterior se puede observar en la arquitectura del edificio elementos interesantes como es el “techo flotante” usado con curva y que termina en una galería con una rampa alrededor del edificio, apoyado con columnas cilíndricas y grandes aleros. Tras el terremoto que ocurrió en 1910, la mezquita fue gravemente dañada y más tarde, concretamente en los años 1975-1978 fue restaurada. La custodia y construcción del edificio se llevó a cabo por el primer gremio mercantil wali Ahune Yuldashev. En su honor la mezquita fue nombrada “Mezquita de Wali Ahune.” El arquitecto jefe fue el chino Hong Pick, se nota.El Museo de Arte Moderno de Astana se encuentra en el complejo del Museo Nacional de la República de Kazajistán en Astana. Pretende mostrar la cultura artística como fusión de las culturas de las identidades asiáticas. Y no es de extrañar, ya que la capital de Kazajstán se encuentra en el corazón de Eurasia. Allí, la galería de retratos de celebridades y gente común, los paisajes y lugares hermosos de la naturaleza de todo el territorio, bodegones, escenas de género y las reflexiones filosóficas sobre la vida se han reunido. El Museo está a sólo 30 años de edad y con los años su colección de arte contemporáneo ha pasado de 500 a 3.000 obras. Originalmente, el Museo de Bellas Artes, que elevó su estatus a finales del siglo XX se puso en manos de la expansión sobre todo con la inauguración del macro complejo. Cada año, la galería presenta las últimas obras de artistas famosos y pinturas dadas como regalos por promotores de la ciudad. Las compras de las exposiciones de arte en curso se realizan sobre la base reglada por la propia institución y supervisada por el gobierno kazajo. Hoy en día, el museo presenta obras únicas de artistas provenientes de Armenia, Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Uzbekistán, Bielorrusia, Georgia, Rusia y Kazajstán. Bajo el techo del museo, descubrirás una importante colección, que se ve no sólo como obras de arte, sino también como la interpretación de la filosofía e identidades de los antiguos pueblos de la URSS.El Museo de la Primera Presidencia de la República de Kazajstán es el museo de la más moderno (recientemente inaugurado) en la historia de Kazajstán. Fue creado a partir del Decreto de los Presidentes el 28 de agosto de 2004. Los primeros visitantes llegaron al museo en marzo de 2005. Se creó a partir de una idea básica, que se refleja en sus exposiciones: la formación de la soberanía nacional de la república y el histórico papel del Primer Presidente NA Nazarbayev en la construcción de un estado democrático e independiente. Los recorridos del museo se hacen en excursiones temáticas en kazajo, ruso e inglés para todas las categorías de los visitantes. Para los efectos de un mayor desarrollo del Museo se promueve y desarrolla desde él investigaciones científicas variadas, dispone de un centro educativo y cultural. Sobre todo, desde el punto de vista científico, las actividades remarcan el concepto del desarrollo más moderno del Museo de la Primera Presidencia de la República de Kazajstán, sobre todo en este último periodo del 2007 al 2012 (ahora estamos en crisis), pero que actualmente espera una mejora de la investigación científica, la modernización de las exposiciones ya un poco rancias, edición de nuevas publicaciones, mejorar las actividades con los visitantes, así como la expansión de las dirección pedagogía del museo pensando en los niños.Está dentro del complejo de Museos de la República, y que está entre museos únicos que por derecho son un orgullo de nuestro país. El edificio que aloja el Museo de la Naturaleza, el Museo de Arqueología, el Museo de Libros Raros y Museo de Historia de la ciencia de Kazajstán, todo como contenidos valorado como el propio patrimonio histórico. La exposición de libros de las fuentes escritas son guías importantes a épocas anteriores. Manuscritos antiguos, libros viejos, primeros periódicos todas estas pruebas documentales del pasado revelan los sorprendentes secretos de la vida de las generaciones anteriores, ayudan a entender el punto de vista y la forma de pensar de nuestros antepasados. Tales valores únicos se guardan en el Museo de Libros. Tiene sólo tres años, pero ya tiene su propio lugar en la museología de Kazajstán. Además, el museo atrae la atención de todos los bibliófilos de la ciudad es el centro para la propaganda de la historia nacional y la cultura de la lectura. El fondo del museo contiene la colección de más de 500 libros y manuscritos raros, el comienzo de la cronología de las cuales se remonta al siglo XVIII. Escritura antigua rúnico, varios alfabetos, del árabe al alfabeto cirílico, se exhibió en la exposición. Ejemplos de manuscritos del Corán y libros impresos primero con la literatura oral de Kazajstán.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti ·

Limesmuseum AalenGelebte Geschichte am UNESCO-Welterbe Limes

Das Limesmusem ist eine Zweigstelle des Archäologischen Landesmuseums und das größte Römermuseum Deutschlands. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemals größten römischen Reiterkastells nördlich der Alpen.

LIMESMUSEUM AUS DER LUFT (© STADT AALEN)

Im Museum wird die Geschichte der Provinz Rätien und Obergermanien sowie die Geschichte rund um das militärische und zivile Leben am Limes dargestellt. Exponate sind unter anderem zahlreiche Funde von Grabungen auf dem Kastellgelände Aalen und im Kastell Rainau-Buch. Während des Jahres finden verschiedene Sonderveranstaltungen statt.

HABEN SIE SICH SCHON EINMAL ALS RÖMER VERKLEIDET UND DAS IN EINEM MUSEUM?
UNESCO-WELTERBE LIMES (© STADT AALEN)

Sicher nicht, deshalb sollten Sie das bedeutendste Römermuseum in Süddeutschland, das Limesmuseum in Aalen, besuchen. Dort hat man sich den Slogan „Spaß mit römischer Geschichte“ zum Motto gemacht.

Zentrales Thema des Museums ist die Besatzung des süddeutschen Raumes durch die Römer im 2. Jh. nach Chr..

Hervorragend restaurierte Waffenfundewie Stoßlanzen und Schwerter, aber auch schwerste Kettenpanzer und mit Spikes benagelte Sandalen weisen auf die gute Ausrüstung des römischen Heeres hin. Imposant wirkt ein im Maßstab 1:1 rekonstruiertes Pfeilgeschütz.

Einblick in das zivile Leben gewähren in aufwendiger Technik hergestelltes Werkzeug und Geschirr. Goldschmuck, Silberschmuck und wohlgeprägte Münzen bezeugen einen bescheidenen Wohlstand. Im Gegensatz dazu stehen wuchtige, aus heimischem Sandstein hergestellte Weihe- und Grabsteine. Einen starken Eindruck hinterlässt eine über 6,5 m hohe Säule zu Ehren des Gottes Jupiter. 

Den Höhepunkt der Ausstellung stellt ein Schatzfund von einmaligen Gebrauchs- und Kulturgegenständen aus dem Kastelldorf Buch dar.

Auf die didaktische Konzeption des Museums wurde großer Wert gelegt.

Detaillierte Zeichnungen, Fotos und Modelle erleichtern das Verständnis der Texte. Mehrere Zinnfigurendioramen, besondere Anziehungspunkte für Kinder, vermitteln ein Bild des damaligen Lebens.
TEILREKONSTRUKTION EINER REITERBARACKE (© LIMESMUSEUM AALEN)

Beachtung verdient auch das vor dem Museum gelegene Freigelände wo sich einst das größte römische Reiterkastell nördlich der Alpen befand. In einer mehrjährigen Grabungskampagne konnte das Stabsgebäude mit dem gut erhaltenen Fahnenheiligtum freigelegt werden. Ein beschilderter Rundweg erklärt diese Anlage. 

Das Limesmuseum und die Ausgrabungen bilden ein eindrucksvolles Informationszentrum der römischen Geschichte in unserem Land.

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, auch an Feiertagen und am Wochenende.
Montag geschlossen, an Feiertagen auch montags geöffnet.

Kostenlose Führung jeden ersten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr.
Hl. Abend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://www.limesmuseum.de/limesmuseum-aalen.37631.52497.htm


ANSCHRIFT

Limesmuseum Aalen
St.-Johann-Straße 5
73430 Aalen
Tel: 07361 528287-0
Fax: 07361 528287-10

Un manuscrit rare prêté par le Vatican à un musée israélien

Un volume manuscrit du 15e siècle d’une œuvre du rabbin et philosophe Maimonide a été prêté par le Vatican au Musée d’Israël de Jérusalem à l’occasion de son 50eanniversaire.


Rédigé en deux volumes en 1457 en Italie, l’un des exemplaires avait été acheté au 19esiècle par un collectionneur italien et avait trouvé son chemin dans la bibliothèque du Vatican. Il s’agit d’une des éditions les plus belles et rares du code de lois juives de Maïmonide (1138-1204), le Mishné Torah, dont l’autre volume appartient depuis deux ans au Musée d’Israël. Le Vatican possède des centaines de manuscrits juifs, certains très rares dont ce livre qui sera exposé pendant trois mois au Musée d’Israël.

Pour le directeur du musée, James Snyder, « ce prêt est un exemple important de la coopération culturelle entre le Vatican et Israël ». « Ce manuscrit rare est un trésor qui relie la littérature juive à l’art italien de la Renaissance », a-t-il ajouté.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.israpresse.net/

Cultura brasileira: - Manaus com arte - fotorrealismo com EDSON QUEIROZ -- Brazilian culture: - Manaus with art - photorealism with Edson QueiroPerfil - Nasceu em 1969, no Paraná da Eva, interior do Amazonas, Brasil. 

Estudou no Instituto Federal do Amazonas.

Em Manaus fez coletivas e individuais

Luciana Nobre, a esposa, viaja com Edson e escreve sobre a foto.
OST, da coleção  de 2006 - 6/7 obrasA borboleta

Sou borboleta, e esta vida, jardim... 
 Escondo, por detrás de asas coloridas,
 O cinza casulo, transformador de mim...
 Hoje, voo leve, frágil, mas destemida...


Dos corações amigos, faço ímpar flor...
 Donde sorvo o néctar... São raios de sol! 
 Oh! Quão doce, de suas brisas, o frescor...
 Sopro de ternuras, perfumes de arrebol!

Monh'alma à solidão, em silêncio serviu...
 Por horas pesadas... frias... a sós... ao chão...
 Bastou! A vida me concedeu seu indulto!

Convidou-me a bailar, à luz primaveril!
 Aceitei... grata! sem temor! sem constrição!
 Desde então, sou liberdade! Por ela luto!

Luciana Nobrefonte: @edisonmariotti #edisonmariotti https://www.facebook.com/edsonoliveira.av?fref=ts
colaboração:  Luciana Nobre
fragmentos


--in
Brazilian culture: - Manaus with art - photorealism with Edson Queiroz


Profile - Born in 1969 in Paraná of Eva, the interior of Amazonas, Brazil.

He studied at the Federal Institute of Amazonas.

In Manaus did collective and individual

Luciana Nobre, his wife travels with Edson and writes about the photo.the butterfly

I am a butterfly, and this life, garden ...
  Hide behind the colorful wings,
  The gray cocoon, transforming me ...
  Today, take flight, fragile but fearless ...


Hearts friends, do odd flower ...
  Where sip nectar ... are sunshine!
  Oh! How sweet, its breezes, the freshness ...
  Tenderness blowing, afterglow of perfumes!

Monh'alma solitude, quietly served ...
  By heavy cold ... hours ... alone ... to the ground ...
  It was enough! Life has given me your pardon!

He invited me to dance, the spring light!
  I accepted ... grateful! without fear! without constriction!
  Since then, I am free! For her grief!

Luciana Nobre

Le musée des coeurs brisés fait escale à Bâle

Le musée historique de Bâle accueille jusqu'au 30 août 2015 le "Musée des Coeurs Brisés". Exposition itinérante et internationale, la collection rassemble des objets de particuliers et se transforme en sanctuaire de nos ruptures amoureuses.
Un téléphone, un frisbee, une brosse à dents, une figurine japonaise, une machine à café, une hache, une affiche déchirée du Titanic, l'exposition des coeurs brisés présente une centaine d’objets du quotidien qui racontent nos chagrins d'amour. Les habitants de Bâle et de la région ont été invités à déposer un objet qui leur tenait à coeur. Effet miroirLes visiteurs parcourent l'exposition avec émotion, "Il y a un effet miroir, chacun se retrouve un peu là dedans, chacun face à ses propres questions. Je trouve bien que des gens aient eu la démarche de conserver ces objets", approuve l'un d'eux.

L'exposition explore toutes sortes de fin amoureuse. La fuite des sentiments, la recherche d'un ailleurs et aussi la mort. "C'est une expo triste, très triste. On espère une jolie fin mais j'imagine que c'est impossible dans une relation brisée", analyse une jeune femme.


L'amour happé par la mort © France 3 / Culturebox

Se débarrasser de la douleur et la faire voyagerExpulser le déchirement, les larmes, la douleur en abandonnant un objet qui nous liait à l'être aimé, il y a quelque chose de cathartique dans la démarche imaginée par le deux artistes croates. A travers cette exposition atypique et autobiographique, Zagreb Olinka et Drazen Grubišić Vistica racontent leur propre rupture amoureuse. 
Et comme le sentiment amoureux est universel l'exposition a fait le tour du monde. Après l'Argentine, Singapour, l'Afrique du Sud, ou encore les Etats-Unis, le "musée des coeurs brisés" s'était posé au Centquatre à Paris en 2012.


"Le musée des Coeurs brisés" à Bâle © France 3 / Culturebox


L'exposition des coeurs brisés à la fois documentaire et fictionnelle rappelle la démarche de la plasticienne Sophie Calle. Elle explore le même sentiment de vide et d'abandon. La rupture amoureuse s'exprime à travers des objets, des photos ou des vidéos.

Je t'aime, je te laisse : Sophie Calle maîtresse des motsDepuis plus de trente ans, l'artiste Sophie Calle raconte ses amours déchus. Son plus bel exemple en la matière est sans doute "No sex last night". Œuvre vidéo tournée au quotidien, la plasticienne explore la fin de sa propre histoire d'amour avec Greg Shepard. A chaque étape, à chaque motel, s'achève un chapitre, clos sur la même phrase en voix off : "No sex last night."

A travers des objets laissés ou des messages anodins elle livre le journal intime de ses chagrins. En 2007, elle représente la France à la Biennale d'art contemporain de Venise avec cette phrase de rupture énigmatique laissée par un amant : "Prenez soin de vous". 107 femmes avaient joué le jeu et décliné la lettre selon leur art. Emmanuelle Laborit actrice sourde et muette lui donne un sens tout particulier. Vidée de ses mots, la douleur exprimée n'en est que plus forte.


A voir jusqu'au 30 août 2015 au musée historique de Bâle (Suisse)
du mardi au samedi 12 - 21h
Dimanche 10 - 17h


LA RÉDACTION VOUS RECOMMANDE


Serge Assier est un photographe de la rue, des hommes, des instants, parfois comparé à Doisneau ou Willy Ronis. Il a photographié 4 villes portuaires : Rabbat, Anvers, Marseille et Barcelone. Des...
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/le-musee-des-coeurs-brises-fait-escale-a-bale-220819