Listen to the text.

sexta-feira, 3 de julho de 2015

El-Haik, une histoire à découvrir...au musée des arts populaires de Médéa

Après les journées Haïk organisées par des associations à Alger voilà que le musée des arts traditionnels consacre à cette tenue traditionnelle toute une exposition.


El-Haik, voile traditionnel qui s’imposa durant plus de deux siècles comme l’habit de référence pour la femme algérienne avant de céder le terrain, à partir des années 80, devant de nouvelles tendances calquées sur d’autres cultures, est à l’honneur au musée régional des arts et des traditions populaires de Médéa jusqu’à la mi-juillet prochain, rapporte l'Agence de presse algérienne (APS).

L’exposition, accessible au public de jour comme de nuit, retrace l’histoire et l’évolution du Haik, depuis ses premières apparitions jusqu’à ce jour, les types de voiles répandus en Algérie ainsi que les tentatives engagées, depuis quelques années, par l’association Belaredj pour faire "revivre" cette ancienne tradition vestimentaire.

Des coins du musée sont consacrés, en outre, aux accessoires et bijoux qui étaient associés au port du Haik. Un autre espace est réservé aux voilettes El-Ajar, élément très important dans l’apparat de la femme algérienne de l’époque.

El-Haik fut porté pour la première fois, vers l’an 1792, sur décision du Bey de Constantine, selon les organisateurs du Salon. La Mlaya, voile de couleur noir, en vogue dans la partie Est de l’Algérie, fait son apparition à cette époque, alors qu’à des centaines de kilomètres, plus au Sud, des femmes optaient, depuis des lustres, pour d’autres formes de voiles. Il s’agit, en l’occurrence, de l’Afer et du Tiseghnest, un type de haik dont se couvrent les femmes de cette région du pays, selon la même source.

Ce drapé tissé, qui enveloppait tout le corps de la femme et la mettait à "l’abri" du regard des hommes, fut décliné sous différentes styles et couleurs, sa valeur varie selon le tissu avec lequel il est conçu.


Le blanc est la couleur dominante dans le type de Haik porté dans les régions du Nord et l’Ouest du pays, alors que le noir reste exclusif à la région de l’Est. Quant au grand Sud, El-haik est adopté dans des couleurs assez nuancées, qui vont du bleu foncé, au jaune ou au vert pistache, pour certains habits traditionnels qui font office de voile.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.huffpostmaghreb.com/2015/06/29/el-haik-une-histoire-a-decouvrirau-musee-des-arts-populaires-de-medea_n_7687824.html

Cakovec Museum of Medimurje -- Muzej Međimurja Čakovec osnovan je kao Gradski muzej Čakovec 19. veljače 1954. godine, a s radom je započeo 15. ožujka te iste godine.


O Muzeju

Tada novootvorena ustanova definirana je kao kompleksan muzej zavičajnog tipa, što je i danas. Od samih početaka sakupljačka politika povezana je isključivo s područjem Međimurja, a karakter muzeja definiran je kao kulturno-prosvjetni. Muzej je u začetku imao samo dva zaposlenika – direktora i kustosa Aleksandra Schulteisa, akademskog kipara te Stjepana Leinera, administrativnog službenika koji je ujedno radio i poslove prepariranja i fotografiranja građe. Obojica su bili veliki entuzijasti koji se nisu libili ni fizički zahtjevnih poslova uređenja muzejskih prostora i premještanja namještaja i kamene građe, niti obilaska čitavog Međimurja biciklima kako bi prikupili umjetnički i povijesno vrijednu građu za fundus Muzeja.U svrhu poticanja građana na darivanje ili prodaju predmeta za budući muzej postavljena je u travnju 1954. godine Kulturno-historijska izložba u Domu sindikata. Namjera ove izložbe bila je upoznavanje građanstva s budućom djelatnošću muzeja. Najveći dio predmeta za izložbu bio je posuđen, a kasnije i otkupljen od građana za muzejski fundus u nastajanju.

Muzejska uprava preselila je u prostore utvrde Staroga grada u rujnu 1954. godine te je napokon, nakon rješavanja problema sa stanarima i određenog perioda adaptiranja prostora, muzej otvoren za javnost 29. svibnja 1955. godine. Već s 1. srpnjem 1955. godine čitav kompleks Starog grada stavljen je pod zaštitu i dobiva status kulturno-historijskog spomenika Rješenjem Konzervatorskog zavoda Hrvatske u Zagrebu. Iduće, 1962. godine, Muzej postaje vlasnik cijelog objekta Staroga grada, a 1965. donošenjem Statuta, Gradski muzej Čakovec mijenja naziv u Muzej Međimurja Čakovec. Muzejski je stalni postav prvo desetljeće i pol obitavao u manjoj zgradi utvrde, a nakon iseljenja Gimnazije 1967. godine iz centralne palače Starog grada, postepeno i planski seli na prvi i drugi kat centralnog zdanja gdje je smješten i danas. Muzej je također vlasnik arheološkog lokaliteta bivšeg pavlinskog samostana s kapelom Svete Jelene u Šenkovcu i rodne kuće našeg najpoznatijeg slikara 20. stoljeća Ladislava Kralja Međimurca koja je od 1979. godine pretvorena u Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Međimurca, sa stalnim i galerijskim postavom otvorenim za javnost.


MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5
40 000 Čakovec
Hrvatska

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 
http://mmc.hr/o-muzeju/

--in
About the Museum

Cakovec Museum of Medimurje was founded as the City Museum Cakovec 19 February 1954, and work commenced on 15 March of that same year.

Then the newly created institution is defined as a complex native museum type, which is today. From the very beginning gatherers policy is associated exclusively with the area of ​​Međimurje and the character of the museum is defined as culture and education. The museum is in the beginning had only two employees - director and curator Alexander Schulteisa, a sculptor and Stephen Leiner, administrative officer who is also a radio and taxidermy work and photographic material. Both were great enthusiasts who did not hesitate nor physically demanding jobs decorating museum space and moving furniture and stone materials, or tour the whole Medjimurje bicycles to collect art and historically valuable material for the collections of the Museum.

In order to encourage citizens of the donation or sale of objects for the future museum was set in April 1954. The cultural and historical exhibition in the House of Trade Unions. The intention of this exhibition was to introduce the citizens to the future activities of the museum. Most of the objects for the exhibition was borrowed and later purchased by the citizens of the collections in the making.

The museum's administration has moved to a space fortress of Old Town in September 1954, and finally, after solving the problems with tenants and certain period of adaptation of space, the museum opened to the public on May 29, 1955. Already 1 July 1955, the entire complex of the Old City was placed under protection and is given the status of cultural and historical monuments of the Decision of Croatian Conservation Institute in Zagreb. Next, in 1962, the museum becomes the owner of the entire building of the Old Town, and in 1965 the adoption of the Statute, the City Museum Cakovec changed its name to Museum of Čakovec. The museum's permanent exhibition of the first decade and a half lived in a small building works and after the eviction Gymnasium in 1967 from the central Old Town mansion, gradually and deliberately moving the first and second floor of the central building where it is located today. The museum is also the owner of the archaeological site of the former Pauline monastery with the chapel of St. Helen in Senkovec and the birth house of our most famous painters of the 20th century Ladislav Kralj of Medimurje which has since 1979 turned into a memorial collection Ladislav Kralj of Medimurje, with a permanent exhibition and gallery open to the public.

Muzej narodne osvoboditve Maribor -- The National Liberation Museum Maribor

O muzeju

Muzej narodne osvoboditve Maribor je začel delovati kot samostojna muzejska ustanova 1. maja 1958. Ustanovil ga je takratni Okrajni ljudski odbor Maribor. Njegovi zametki pa segajo že v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju v Mariboru odprta zbirka o narodnoosvobodilnem boju. To je bila prva tovrstna zbirka v slovenskih kompleksnih muzejih. Vsebinski koncept muzeja je bil natančno opredeljen ob njegovi ustanovitvi. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.
Muzej ima svoje prostore v meščanski vili na vogalu Mladinske in Ulice heroja Tomšiča, ki jo je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja dal zgraditi mariborski podjetnik Scherbaum. Med prvo svetovno vojno je v njej nekaj časa delovalo avstroogrsko vrhovno poveljstvo soške fronte, v dvajsetih letih mariborska oblast, po letu 1930 gozdarska šola, po drugi svetovni vojni najprej mariborska OZNA, nato mestne politične organizacije in od leta 1954 muzej.

Glavna naloga muzeja je zbiranje, hranjenje, proučevanje in prezentacija muzejskega gradiva za obravnavano obdobje. Poleg zanimivih in bogatih muzejskih zbirk, ki štejejo že več deset tisoč muzealij, je zelo bogata tudi muzejska fototeka, ki hrani veliko dokumentarnih fotografij in negativov, pa tudi precej video in avdio gradiva. Posebnost muzeja je arhiv z nad 120 tekočimi metri prvovrstnega gradiva okupatorjevega in partizanskega izvora. Muzej pridobiva gradivo z odkupi in donacijami.

Naš muzej je bil tudi med prvimi v Sloveniji, ki je uvedel delovno mesto kustosa pedagoga. Tudi danes je muzejska pedagoška služba s svojimi raznovrstnimi oblikami dela z obiskovalci eden od stebrov muzejske dejavnosti, saj s svojo pestro paleto aktivnosti - od klasičnih ogledov muzejskih razstav do številnih otroških in andragoških delavnic, ki so v zadnjem času še posebno aktualne, pa preko priprav dijakov na maturo, izvajanja obveznih izbirnih vsebin za srednješolce, organizacije kulturnih dnevov ter številnih drugih, obiskovalcem privlačnih, oblik predstavitve dela muzeja ter našega kulturnega bogastva, privlači v muzej vsako leto veliko število obiskovalcev.

V muzeju upravlja tudi s fondom industrijske dediščine. Maribor je bil med prvo in drugo svetovno vojno, pa tudi takoj po drugi svetovni vojni eno izmed največjih industrijskih središč v takratni Jugoslaviji. Konec 20. stoletja pa je s seboj prinesel propadanje številnih industrijskih obratov, zapiranje delovnih mest in tovarn in s tem številne stiske ljudi. V tovarnah, ki so zapirale svoja vrata so ostali stroji, ki so v 20. stoletju pomagali ime Maribora ponesti v svet. Z ustanovitvijo oddelka za industrijsko dediščino jih poskušamo rešiti pred popolnim propadom.


Muzej narodne osvoboditve Maribor

Poleg rednega muzejskega dela posvečamo veliko pozornost raziskovanju novejše zgodovine. Bibliografija muzejskih delavcev je izredno bogata, od zloženk, razstavnih katalogov, samostojnih monografij, znanstvenih razprav in člankov, do ocen in poročil.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.muzejno-mb.si/


--in
The National Liberation Museum Maribor

About museum
The National Liberation Museum Maribor started operating as an independent museum institution on 1 May 1958. It was founded by the then District People's Committee of Maribor. Its beginnings can be traced back to 1947 when it was at the Regional Museum Maribor outstanding collection of national liberation struggle. This was the first collection of its kind in the Slovenian museums complex. The substantive concept of the museum has been well defined on its creation. It is a historical museum that deals with the museological and historiographical reading recent history of northeastern Slovenia.

The museum has its premises in a bourgeois villa on the corner of Youth and Streets hero Tomšiča by the mid-nineties built Maribor businessman Scherbaum. During the First World War it some time to work Austro-Hungarian High Command of the Isonzo Front, in twenty years, Maribor oblast, after 1930 forestry school, after World War II first Maribor OZNA, then urban political organization and since 1954 a museum.

The main task of the museum is the collection, preservation, study and presentation of museum material for the period. In addition to interesting and rich museum collections, which are considered already tens of thousands of museum exhibits, the museum also very rich photo archive, which keeps a lot of documentary photographs and negatives, as well as much video and audio material. Specialty museum has an archive of over 120 running meters of first-class material occupying forces and partisan origin. Museum acquires material with purchases and donations.

Our museum was also among the first in Slovenia, which introduced the post of curator pedagogue. Even today, the museum educational service to its diverse forms of work with the visitors one of the pillars of museum activities, thanks to its wide range of activities - from classic hits to numerous museum exhibitions of children's and adult education workshops, which have recently been particularly topical, but through preparation students at the baccalaureate, the implementation of compulsory elective subjects for high school students, the organization of cultural days, and many other visitors attractive, presentation forms part of the museum and our cultural riches, the museum attracts every year a large number of visitors.

The museum also manages the fund from the industrial heritage. Maribor was during the First and Second World War, as well as immediately after the Second World War, one of the largest industrial centers in Yugoslavia. At the end of the 20th century brought with it the decline of many industrial plants, jobs and closing factories and thus many hardships people. The factories were imprisoned its doors to the rest of the machines in the 20th century helped bring the name of Maribor in the world. With the establishment of the Department of industrial heritage by trying to save him from complete ruin.

The National Liberation Museum Maribor


In addition to the regular museum work we pay great attention to research recent history. Bibliography of museum workers is extremely rich, from brochures, exhibition catalogs, monographs independent, scientific papers and articles to reviews and reports.

Memórias indígenas é tema para museus em 2015, As instituições museológicas brasileiras podem se inscrever para a 9ª Primavera dos Museus, temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).30.06.2015 - 18:11 


Os museus do País estão convidados a refletir, discutir e trocar experiências sobre o tema "Museus e Memórias Indígenas". As inscrições, que seguem até o dia 21 de agosto, devem ser feitas no site do Ibram

A 9ª Primavera dos Museus irá ocorrer entre os dias 21 e 27 de setembro. A ideia é que museus e outras instituições culturais desenvolvam uma programação temática especial no início da primavera. "O tema sobre memórias indígenas contribuirá para o fortalecimento das iniciativas culturais em andamento e a criação de novas iniciativas, bem como para o mapeamento dessas ações no território nacional", destacou Carlos Brandão, presidente do Ibram.

Entre as atividades que os museus podem inscrever, estão exposições, visitas guiadas, shows, palestras e exibição de filmes. De acordo com o Ibram, a ocasião é uma oportunidade para promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de intensificar a relação das instituições com a sociedade.

A causa indígena, tema escolhido para a edição da Primavera dos Museus de 2015, é uma das bandeiras da atual gestão do MinC. O tema foi lançado este mês pelo presidente do Ibram, Carlos Brandão, durante Roda de Conversa, em Macapá, na presença do ministro da Cultura Juca Ferreira e de indígenas das etnias Waiãpi, Tiriyo, Kaxuwana e Apalai. 

Museus na primavera

A Primavera dos Museus ocorre anualmente desde 2007 e é resultado de uma ação conjunta entre as instituições museológicas de todo o país e o Ibram. A cada ano, um tema diferente é lançado para nortear as atividades dos museus. Desde a primeira edição, a temporada teve um aumento médio anual de 18%, em relação à participação dos museus. Em 2014, a 8ª edição contou com a participação de 761 museus e com 2.436 atividades.

Larissa Leite
Assessoria de Comunicação
Ministério da Cultura


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.cultura.gov.br/

Le Corbusier: l'architecture du XXe siècle s'offre un musée vivant à Roquebrune - L'architecture du XXe siècle s'offre un musé

Pas peu fier. Pas moins ému non plus d'en être arrivé là.« Enfin », soufflait-il vendredi soir. Patrick Césari, maire de Roquebrune-Cap-Martin et vice président du conseil départemental était enthousiaste à l'idée d'inaugurer un site phare pour sa ville. Un site majeur pour l'histoire de l'architecture du XXe siècle et la conservation de l'œuvre d'un de ses maîtres : Le Corbusier.

Ce, en présence Géraldine Byrne Nason, ambassadeur d'Irlande, de Bernardino Regazzoni, ambassadeur de Suisse et d'un public nombreux.


L'architecture du XXe siècle s'offre un musé - 29733960.jpg
La Villa Eileen Gray, mais aussi Le Cabanon de
 Le Corbusier, les unités de camping, sont désormais ouverts aux visites.

Le cabanon du Suisse, concepteur de génie, ses unités de camping, la Villa E 1027 de l'Irlandaise Eileen Gray et la guinguette l'Étoile de mer forment désormais un ensemble cohérent sous l'appellation de « Cap Moderne ». Allusion au site ancré au pied du Cap Martin et à sa vocation de musée de l'art moderne.

20 ans pour que le projet aboutisse
« Depuis près de vingt ans, il n'y a eu que des obstacles pour voir aboutir ce projet, reconnaît Patrick Césari. Mais en faisant preuve de persévérance, en oubliant les oppositions de détail, les réticences, pour se concentrer sur l'essentiel : la préservation de ce site fabuleux, nous y sommes parvenus. Désormais il va falloir convaincre ceux qui n'ont pas mesuré l'intérêt supérieur de ce lieu, qu'il en vaut la peine et qu'il faut investir pour le conserver. Mais je crois que nous réussirons »

Propriété du Conservatoire national du littoral avec le soutien financier de la Ville de Roquebrune-Cap-Martin, le site a fait l'objet ces derniers mois d'une réfection complète depuis l'ancienne gare SNCF de Cabbé (entrée du musée) jusqu'aux bâtiments eux-mêmes sur le Sentier des douaniers.

Il a fallu ainsi solliciter le concours de la SNCF qui a joué le jeu et mis à disposition un wagon de fret transformé en accueil librairie et qui a octroyé l'utilisation du hangar désaffecté qui sert désormais de vitrine publicitaire à l'ensemble Cap Moderne en arborant les trois visages d'Eileen Gray, du Corbusier et de Thomas Rebutato.

L'entrée de ce musée architectural est ouverte au public mais restreinte à un petit nombre de visiteurs « qui doit être maîtrisé en groupes restreints de part la fragilité des édifices et la valeur inestimable de ce patrimoine », a insisté Michael Likierman, membre de l'association Cap Moderne qui gère le site.

De son côté, Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral, a rappelé les étapes successives pour parvenir à réunir l'ensemble.

« Le conservatoire a acquis le cabanon en 1979, la villa E 1027 n'a pu être rachetée qu'en 1999 et c'est grâce à la donation des héritiers de Thomas Rebutato en 2000 qui ont cédé le bar restaurant et les unités de camping que nous avons pu réunifier l'ensemble. Puis, il a fallu procéder aux travaux de réhabilitation. La très forte proximité de ces trois œuvres architecturales fondues dans la végétation méditerranéenne en fait un site exceptionnel. Mais le conservatoire ne pouvait pas tout faire seul et l'aide des collectivités et du ministère de la culture a été nécessaire pour parvenir à cette première étape. »

Depuis la gare de Cabbé, les visiteurs vont pouvoir redécouvrir la conception avant-gardiste et la conceptualisation architecturale des bâtiments de Cap Moderne.


Un laboratoire de la création architecturale

L'association Cap Moderne se veut très ambitieuse pour ce site et ne souhaite surtout pas le cantonner au seul rôle « d'attrape-touriste ». Le projet final va bien au-delà du simple musée et veut installer un « campus-laboratoire international d'architecture vivante », s'enthousiasme Michael Likierman.

Car selon le mécène idéaliste et amoureux convaincu de l'œuvre de Le Corbusier, « ce projet se fonde sur la connaissance et l'échange de points de vue autour du travail des artistes. De nombreux chercheurs, architectes, étudiants, artistes vont vouloir venir disséquer ce site, le scruter pour mieux apprendre. C'est pourquoi nous comptons poursuivre l'acquisition de terrains mitoyens pour l'édification de bâtiments d'accueil et de recherche. Nous avons gravi une marche déjà mais le chemin n'est pas terminé. »

Et de lancer un nouvel appel à la générosité et au mécénat pour financer de telles infrastructures.

Les visites s'effectuent sur réservation, du mardi au dimanche.

Départs à 10h et 14h30. Durée de la visite : approximativement 2h30.

Tarifs : 15 euros, 10 euros (enfants,familles à partir de 4 personnes, étudiants, demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif en cours de validité).

Gratuité : enfant de moins de 7 ans.fonte: @edisonmariotti #edisonamariotti http://www.nicematin.com/roquebrune-cap-martin/le-corbusier-larchitecture-du-xxe-siecle-soffre-un-musee-vivant-a-roquebrune.2271605.html