Ouvir o texto...

quarta-feira, 25 de novembro de 2015

Notranjskem muzeju Postojna. -- Museu Notranjska em Postojna

Od prvih začetkov delovanja, pa vse do danes (maj 2011), muzej ni imel lastnih prostorov. Prva ideja o kraškem muzeju sega v leto 1908. Na predlog takratne Jamske komisije, naj bi se v poslopju, ki je bilo dograjeno za potrebe političnih uradov, uredil Jamski muzej. Tej ideji je sledila pobuda Ivana Andreja Perka v letu 1912 o Znanstvenem jamskem muzeju, ki naj bi ga zgradili v okolici Postojnske jame. Plemenito pobudo je prekinila prva svetovna vojna. Leta 1929 pa je v okviru takratnega speleološkega inštituta deloval tudi Jamski muzej. 
Prizadevanja mnogih so se pričela uresničevati leta 1947 z zamislijo Lea Vilharja o ustanovitvi muzeja in dokončno utrdila v letu 1949 s poimenovanjem muzeja v Notranjski muzej. Po tistem je muzej še nekajkrat spremenil svoje poimenovanje, prvotno ime pa je ponovno povzel po letu 1990. Največ časa, z vmesnimi prekinitvami vse do leta 1995 , je muzej deloval v stari graščini sredi mesta. Zato se je v zavesti lokalnega prebivalstva utrdilo mnenje o tem, da muzej še danes domuje tam. 

S temi prostori je muzej nekaj časa celo upravljal, leta 1952 pa je bila stavba s strani takratnega Okrajnega ljudskega odbora Postojna predana v upravljanje Slovenski akademiji znanosti in umetnosti Ljubljana za nedoločen čas. Akademija je tako prevzela stavbo Notranjskega muzeja, pri čemer so muzeju dovolili ostati v pritličju tega objekta. V teh prostorih še danes deluje SAZU. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je po letu 1990 na podlagi zakona postala lastnica tega objekta in ga po letu 1995 temeljito prenovila. V letu 1995 se je moral Notranjski muzej zaradi prenove stare graščine sredi mesta seliti v objekt na Ljubljanski 10 v prostore, ki si jih deli z Glasbeno šolo. Muzej je tako leta 1995 dokončno ostal brez svojih prostorov. 

Po osamosvojitveni vojni leta 1991, ko je jugoslovanska vojska zapustila Postojno, se je zdelo, da s pridobitvijo ustreznih prostorov za muzej ne bo težav. Vendar se je izkazalo ravno obratno. Po večletnih dogovarjanjih z različnimi institucijami, je občina Postojna v letu 2002 z Ministrstvom za notranje zadeve sicer sklenila predpogodbo, po kateri naj bi se za potrebe Notranjskega muzeja zagotovili prostori na Gregorčičevem drevoredu 2, v katerih je takrat delovala Policijska uprava Postojna, vendar se ta namera ni uresničila. 


PRELOMNO LETO 2005 Z ODLOČITVIJO TAKRATNE VLADE DO LASTNIH PROSTOROV

Leto 2005 je bilo nedvomno prelomno. Vlada RS, ki jo je takrat vodil g. Janez Janša je sklepom štev.: 47803-53/2005/7 z dne 17.11.2005 na občino Postojna neodplačno in za potrebe postavitve muzejskih zbirk prenesla objekt bivše garnizije na Kolodvorski cesti 3 v Postojni. 

S tem je občina »ujela zadnji vlak« za koriščenje sredstev iz. t.i. kulturnega tolarja v višini takratnih 50 milionov tolarjev ( 208.646 eur). Sredstva, ki jih je Ministrstvo za kulturo v času ministrovanja Vaska Simonittija namenilo za prostore Notranjskega muzeja, so tudi edini prispevek tega ministrstva za ta namen. 

V preostalem sta sredstva za celovito in obsežno prenovo stavbe, ki je trajala pet let, zagotovili občina Postojna in Evropska unija. 


RAZLIČNI PROSTORI IN RAZLIČNE STATUSNE OBLIKE DELOVANJA MUZEJA

Notranjski muzej je v svoji zgodovini deloval v različnih statusnih oblikah. Tako je leta 1974 postal Kraška muzejska zbirka v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni, leta 1990 pa je takratna občina ustanovila Notranjski muzej Postojna. Zadnja statusna sprememba sega v leto 2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega muzeja v javni zavod ZNANJE in ohranitvijo njegove samostojnosti omogočila pričetek delovanja v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtonomno in strokovno rast muzeja.


PO PETLETNI OBSEŽNI IN CELOVITI PRENOVI OBJEKTA NOTRANJSKI MUZEJ KONČNO NA SVOJEM

Prenova objekta, ki je trajala pet let, je bila obsežna in zahtevna, kar pričajo tudi sredstva, ki so bila porabljena za ta namen.


---
Zbirka jamskih arheoloških predmetov 

V zbirki jamskih arheoloških predmetov so predvsem predmeti iz jam slovenskega krasa. Številne kraške jame Pivške kotline: Jama v Lozi, Betalov spodmol, Otoška jama ..., so bile človekovo bivališče že v paleolitiku. Naši predniki pa so se v jame zatekali tudi v obdobjih mlajše kamene dobe - neolitika, bakrene dobe - eneolitika, bronaste dobe in v nemirnih časih pozne antike (Predjama, Roška špilja, Bestažovca, ...). Večje število srednjeveških in novoveških predmetov iz te zbirke dokazuje, da so jame občasno nudile zatočišče ljudem tudi v kasnejših obdobjih zgodovine. Posebnost zbirke so predmeti iz jam Tržaškega krasa, ki so jih našli med arheološkimi izkopavanji konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja.

Zbirka predmetov iz kovinskih obdobij prazgodovine

V zbirki hranimo predmete iz naselbin in grobišč bronaste in železne dobe na Notranjskem. Najpomembnejši in najštevilnejši so iz naselbin železne dobe: Šmihela, Tržišča pri Dolenji vasi, Križne gore, … ter z grobišča pod Križno goro. Oblike predmetov so tako posebne in značilne prav za Notranjsko, da lahko govorimo o enotni železnodobni Notranjski skupini.

Zbirka rimskodobnih predmetov

Zbirka zajema predmete iz naselbinskih najdišč zgodnjega rimskega obdobja: Slavina, Stara Sušica, Šmihel, Žerunšček in Razdrto. Predmeti iz grobov, ki so jih našli na Uncu, Svinji gorici in v Postojni pa so iz obdobja od 1. do vključno 4. stoletja

Zbirka srednjeveških in novoveških predmetov

Najmlajša zbirka arheološkega oddelka obsega predvsem predmete visokega in poznega srednjega veka ter deloma novega veka, ki so jih ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih našli na področju grajskih kompleksov v Predjami in Snežniku. Slikovni del od 14. do 17. stoletja.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 

http://www.notranjski-muzej.si/index.html


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


--br
Museu Notranjska em Postojna

Desde o seu início de funcionamento, até hoje (Mai 2011), o Museu não tem instalações próprias. A primeira idéia do museu cárstica remonta a 1908. A pedido do então Caverna Conselho, de estar no edifício, que foi atualizado para as necessidades de cargos políticos, editado Cave Museum. Esta ideia foi seguido por uma iniciativa de Ivan Andrej Perko Em 1912 o museu científico caverna a ser construído nas proximidades de Postojna Cave. Noble iniciativa foi suspensa a Primeira Guerra Mundial. Em 1929, no contexto do então Instituto Speleološkega também atuou Cave Museum.

Os esforços de muitos começaram a implementar em 1947 com a idéia Lea Vilharja que institui o museu e, finalmente consolidou em 1949, nomeando o museu no Museu Notranjska. Depois disso, o museu tem várias vezes alterou a sua denominação, o nome original foi retomada depois de 1990. Na maioria das vezes, de forma intermitente até 1995, o museu é operado em uma antiga mansão no centro da cidade. Portanto, é na mente dos povos locais consolidadas opinião sobre que abriga hoje o Museu lá.

Com estas premissas, o museu algum tempo até conseguiu, em 1952, o edifício foi pelo então Popular do Distrito Comitê Postojna entregou a gestão da Academia Eslovena de Ciências e Artes Ljubljana por um período indeterminado. A Academia também tomou conta do edifício Notranjska Museum, disse que o museu autorizados a permanecer no piso térreo do edifício. Nesses lugares hoje opera SASA. Esloveno Academia de Artes e Ciências, em 1990, com base a lei se tornou o dono desta casa, e depois de 1995, cuidadosamente restaurado. Em 1995, ele teve museu Notranjski devido à renovação da antiga mansão no meio da cidade a se mudar para o edifício em Ljubljana nos seus 10 quartos, que partilha com a Escola de Música. O museu também é em 1995 finalmente saiu sem suas instalações.

Depois da guerra de independência em 1991, quando o exército jugoslavo saiu Postojna, parecia que a aquisição de instalações adequadas para o museu não haverá problemas. No entanto, revelou-se o oposto. Após vários anos de discussões com várias instituições no município de Postojna em 2002 com o Ministério do Interior celebrado um contrato preliminar, segundo a qual, para efeitos do Museu Notranjska fornecer lugares para Gregorčičeva avenida 2, no qual o então agindo Polícia Direcção Postojna, mas esta a intenção não é verdade.

Um ano histórico em 2005 com o então ministro AO ESPAÇO PRÓPRIO

O ano de 2005 foi, sem dúvida, um ponto de viragem. O Governo da República da Eslovénia, que foi, em seguida, chefiada pelo Sr. A decisão de Janez Janša não:. 47803-53 / 2005/7 datada de 17.11.2005, no município de Postojna de forma gratuita e para o layout das colecções dos museus transferidos para as instalações da antiga guarnição de Kolodvorska cesta 3 em Postojna.

Este município "Pegaram o último trem" para a utilização dos fundos. chamado Tolar Cultural dos então 50 milhões tolares (208,646 euros). Os fundos fornecidos pelo Ministério da Cultura no ministro vez Vasko Simonittija reservado para quartos Notranjska Museum, eles também são a única contribuição do Ministério para esta finalidade.

O restante do financiamento para uma reforma abrangente e extensa do edifício, que durou cinco anos, para assegurar o município de Postojna e da União Europeia.

LUGARES DIFERENTES E DIFERENTES FORMAS DE STATUS DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU

Notranjska Museu em sua história, atuou em várias formas de status. Assim, em 1974, tornou-se o Museu Colecção Karst no Instituto de Investigação em Karst Postojna Arts, e em 1990, o município estabeleceu então Notranjska Museum. Última mudança de status começou em 2010, quando o município com a inclusão do Museu Notranjska em uma instituição pública de conhecimento e para a preservação da sua independência lhe permitir iniciar as operações nas novas instalações e garantir as condições para o crescimento profissional e independente do museu.

Após cinco anos de reformas profundas e abrangentes Notranjska Museu finalmente em

Renovação do edifício, que durou cinco anos, era um complexo grande e, que também é evidenciado pelos recursos que foram usados ​​para esta finalidade.

---
Uma coleção de artefatos arqueológicos subterrâneos
A coleção de artefatos caverna são principalmente objetos das cavernas cársticas eslovenos. Bacia Pivka muitas cavernas: Caverna na explicação Betalov spodmol, Otok Caverna ... paradeiro do homem já no Paleolítico eram. Nossos ancestrais estavam na caverna refúgio em tempos de Neolítico - Neolítico, Calcolítico - o Eneolithic, Idade do Bronze e os tempos turbulentos da antiguidade tardia (aperitivos, Roska caverna, Bestažovca ...). Um número maior de objetos medievais e pós-medievais desta coleção mostra que, por vezes, poços fornecer refúgio para as pessoas nos períodos posteriores da história. Coleta de Especialidade de objetos a partir de cavernas do karst Trieste, que foram encontrados durante as escavações arqueológicas no final dos anos 19 e na primeira metade do século 20.

Coleção de metal objetos períodos da pré-história
A coleção é composta de itens de assentamentos e túmulos da Idade do Bronze e do Ferro em Inner. O mais importante e os mais numerosos são os assentamentos da Idade do Ferro: Šmihel, Mercados na vila Dolenja, atravessar as montanhas ... e o cemitério sob a Cruz Mountain. Objetos formas são tão específico e característico para Notranjsko que podemos falar de um único grupo de Ferro Notranjski.

A coleção de objetos romanos
A coleção inclui itens a partir de sites de liquidação do período romano precoce: torneira, Stara Sušica, Šmihel, Žerunšček e Razdrto. Itens de sepulturas que foram encontrados em UNEC, semear Gorica e Postojna são do período a partir de 1 até e incluindo o século 4

A coleção de objetos medieval e moderna
A mais nova coleção do Departamento de Arqueologia consiste principalmente de objetos altos e final da Idade Média eo período moderno em parte pelas escavações arqueológicas de proteção encontradas nos complexos do castelo em Predjama e Sneznik. Obras visuais do 14 ao século 17.

Museu de Arte Moderna, 5 Yusuph Safarov Str. Baku, Azerbaijão.

In March 2009 by the initiative of first lady Mehriban Aliyeva and with the support of the Heydar Aliyev Fund the Museum of Modern Art has been opened in Baku.There is no fixed subject area in the Museum, no imposed routes. Any of two points, two exhibits, and two segments of the Museum are interconnected. The idea of architectural concept of the Museum – the halls with no corner, open passages, inclined walls under various angle – allows to create multidimensional perspective view of pictures, there is a semblance of motion, and metal beams and designs placed all over the space unite all the parts into a single "moving abstract structure.” There are no confined spaces in the Museum. A two-storey building is designed as a whole with an architectural linking device – an art-object of “forgotten staircase”. The author of the Museum concept, architecture and design, the collection and exposition selection is the artist Altay Sadikh-zadeh.

The museum openness to new trends and experiments gives a possibility to get acquainted more closely with peculiar works of such artists, as Rasim Babayev, Ashraf Murad, Gennady Brejatjuk, Fazil Najafov, Mamed Mustafaev, Aga Oussejnov, Ali Ibadullaev, Mir-Nadir Zeynalov, Fuad Salayev, Farhad Halilov, Darvin Velibekov, Eldar Mamedov, Mikail Abdurahmanov, Museib Amirov, Mahmud Rustamov, Huseyn Hagverdi, Eliyar Alimirzayev, Rashad Babayev, Altay Sadikh-zadeh whose works in the context of the Azerbaijan painting of 1960-70s amaze with the novel approach. The project’s main objective is the protection and development of the Azerbaijan school of painting, including the support program of young, bright and already recognized artists, such as Niyaz Najafov, Rashad Babayev, Vugar Muradov, whose works are also exposed in our Museum. Nevertheless, the Museum exposition has products of great European masters – founders of avant-garde style in the world art – Salvador Dali, Pablo Picasso, and Marc Chagall. Also the classics of the western realism are presented by several pictures from private collection. In the concept of the Museum the key idea was a special approach in the formation of a special space for framing of modern Azerbaijan art, avoiding of analogy to well known modern European museums.

The Azerbaijan fine arts could be named as “internal memory” of our people. Also the collection of Azerbaijan classics of figurative art in this period is presented, they are: Sattar Bahlulzade, Tair Salahov, Mikail Abdullaev, Huseyn Aliev, Tagi Tagiev, Nadir Abdurahmanov, Elmira Shahtahtinskaya, Nadir Kasumov, Oktay Sadikh-zadeh, Tokay Mamedov, Togrul Narimanbekov, Omar Eldarov. The Museum of Modern Art is an original well of masterpieces of the modern epoch, presenting over 800 works of art of the Azerbaijan artists and sculptors of the last 70 years. The part of the exposition includes "the unknown" layer of national art referring to the layer of "another" art, generated at period of the Soviet regime. These are unique works of Ashraf Murad, Kamal Ahmed, Mirjavad Javad, Rasim Babayev, which have been rescued by the Museum from inevitable destruction. The presence at the exposition of the works of these masters is a tribute of historical justice.

Contrary to classical museum traditions, the exposition proceeds even out of the exhibition space, being present at spaces of art cafe and the restaurant, included into Museum structure. In the Museum also takes place the exposition of children’s fine arts, giving possibility for development children’s interests and familiarizing them with the world of beauty; a video-hall meant for display of documentaries; exhibition hall for private exhibitions, and also a library and a bookshop in which the collection of books on world art, architecture and sculpture are presented for the visitors of the Museum.

Another joining factor is the color –every part of the museum is white. The museum itself is a showcase of avant-guard art with its free architectural forms, conspicuous metallic structures, a well-chosen and artistically designed exposition of paintings and sculptures.

http://mim.az/content/tarix.html

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


Húngara mostra São Paulo sob olhar de um estrangeiro. -- Hungarian shows in Sao Paulo gaze of a foreigner. -- Magyar mutatja a Sao Paulo tekintete egy idegen

A produtora Tünde Albert mora na capital paulista desde 2012 e é apaixonada pela cidade

A húngara Tünde Albert produziu um vídeo que mostra São Paulo sob um olhar diferente: o de um estrangeiro.

Tünde, que trabalha com promoção de festivais e distribuição de filmes, mora na capital paulista desde 2012 e é apaixonada pela cidade.


José Cordeiro/SPTuris
O imponente Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina

“Desde cheguei a São Paulo, queria saber tudo sobre a cidade. Como tudo é tão grande, intenso, difícil e louco. Entender a mentalidade, o que tem atrás desse caos, quais são as raízes desse lugar”, diz a produtora.

No vídeo, produzido com ajuda de dois amigos, o espanhol Álvaro Lagos e o brasileiro Leandro Kespers, e com versões em inglês e húngaro (ambos legendados em português), Tünde conta um pouco da história dos povos que ajudaram construir São Paulo e compara a arquitetura dos prédios do centro aos das principais cidades europeias. Um dos destaques é o imponente Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina.

Tünde revela que pretende fazer outros vídeos abordando a cultura, arte e gastronomia da maior metrópole do continente.

“Tem que ser um 'survivor' (sobrevivente), mas a intensidade da cena cultural dessa cidade é algo inacreditável”, completa Tünde sobre a cidade.vídeo = 7:23 minutos - legenda em português
https://youtu.be/pmWtpyYK0_U


vídeo = 7:23 minutos - legenda em português
https://youtu.be/pmWtpyYK0_U

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.--in

Hungarian shows in Sao Paulo gaze of a foreigner


The Tünde producer Albert lives in São Paulo since 2012 and is passionate about city

The Hungarian Tünde Albert produced a video that shows São Paulo under a different look: that of a foreigner.

Tünde, working with promotion of festivals and film distribution, lives in São Paulo since 2012 and is passionate about the city.

José Cordeiro / SPTuris
The imposing Martinelli Building, the first skyscraper in Latin America

"Since I arrived in São Paulo, I wanted to know everything about the city. As everything is so great, intense, hard and crazy. Understand the mindset, what's behind this chaos, what are the roots of this place, "says the producer.

In the video, produced with the help of two friends, Spaniard Alvaro Lagos and Brazilian Leandro Kespers, and with versions in English and Hungarian (both subtitled in Portuguese), Tünde tells a little of the history of the people who helped build São Paulo and compares the architecture from the center to the main European cities. One of the highlights is the imposing Martinelli Building, the first skyscraper in Latin America.

Tünde reveals you want to do other videos dealing with culture, art and cuisine of the largest metropolis of the continent.

"There has to be a 'survivor' (survivor), but the intensity of the cultural scene of this city is unbelievable," adds Tünde over the city.vídeo = 7:23 min - inglês
vídeo = 7:23 min - inglês
--hungaro
Magyar mutatja a Sao Paulo tekintete egy idegen

A Tünde producer Albert él São Paulo 2012 óta, és szenvedélyes város

A Magyar Tünde Albert készített egy videót, amely megmutatja, São Paulo alatt más külsőt: hogy a külföldi.

Tünde, dolgozó előmozdítása fesztiválok és filmforgalmazás, él São Paulo 2012 óta, és szenvedélyesen szereti a várost.

José Cordeiro / SPTuris
Az impozáns épület Martinelli, az első felhőkarcoló Latin-Amerikában

"Mivel én érkezett São Paulo akartam mindent tudni a várost. Mint minden annyira jó, intenzív, kemény és őrült. Értse meg a gondolkodásmódot, mi van mögötte ez a káosz, mik a gyökerei ezt a helyet ", mondja a producer.

A videó, segítségével gyártanak a két barát, spanyol Alvaro Lagos és a brazil Leandro Kespers, és a verziók magyar és angol nyelven (mindkettő felirattal portugál), Tünde azt mondja egy kicsit a történetét, akik segítettek felépíteni São Paulo és összehasonlítja az építészet a központtól és a fő európai városokban. Az egyik fénypontja az impozáns épület Martinelli, az első felhőkarcoló Latin-Amerikában.

Tünde felfedi azt szeretné, hogy ne más videók foglalkozó kultúra, a művészet és a konyha a legnagyobb metropolisz a kontinensen.

"Kell, hogy legyen egy" túlélő "(túlélő), de az intenzitása a kulturális élet a város hihetetlen," tette hozzá Tünde a város felett.Historical Museum of the Municipality of Krakow, Pomorska Street, ul. Pomorska 2

This branch of the Historical Museum of the City of Krakow is located in the Silesian House, built in the 1930's as a youth hostel and dormitory for students from Silesia. During the Second World War it became a detention centre for the Nazi political police force, the Gestapo. Throughout the occupation, the building of the Silesian House was a place of torture and suffering for thousands of Poles and people of other nationalities. In the spaces of the first and second storeys, interrogations were conducted of people from the prison on ul. Montelupich. In the cellars, which were converted into cells, people were held after arrests. Gestapo officers subjected the prisoners to brutal torture, which sometimes led to crippling injuries and deaths. On the walls of the three spaces used as cells, original inscriptions from the years 1943 to 1945 (about 600 altogether) were left by the interrogation victims.The basic mission of the branch is to care for this historic site of suffering of many thousands of Poles - the cells of the former Gestapo detention centre in Krakow. The permanent exhibit, entitled "Between the Gestapo and the NKVD. Repressions of Cracovians 1939-1945-1956", presents the most important events of Krakow's history between 1936 - 1956.

The museum has prepared a new tour route, known as the "Route of Remembrance”. It consists of three museum branches: the Oskar Schindler Enamelware Factory, the Eagle Pharmacy, and Pomorska Street. The concept of the route is to display the tragic wartime history of Krakow.

--
The Royal City of Krakow is the most recognizable Polish brand in the world - a magical city referred to as "the Athens of the North" or "the Slavic Rome". 

For centuries it has attracted visitors from every corner of the globe with its unique atmosphere, rich traditions and the inexplicable genius loci which continues to infuse both artists and ordinary people with a special energy as they stroll through the city. In this space filled with history, art, architecture, legends and lyrical nostalgia, the historical past is harmoniously intertwined with the richness of contemporary artistic, cultural, academic, business and social life. Every year, more than 40 festivals and about 3,000 concerts and performances take place in Krakow. The cultural calendar abounds in prestigious events such as Misteria Paschalia, the Jewish Culture Festival or the Sacrum Profanum, recognized by the British magazine "Gramophone" as one of the world's most fascinating cultural events. Krakow has a virtually unlimited potential of tourist attractions. The city successfully combines historical prestige with the quality of life of a modern metropolis. In 2009, nearly 8 million guests visited the city. The rapid development of Krakow's transport and tourist infrastructure has made it a frequent venue of symposiums, conferences and business meetings. 

Krakow's history mirrors Poland's national identity and resonates with a deep cultural heritage stretching back for a millennium. Nowhere else can you find so many treasures of Polish culture and such a dense concentration of monuments and traces of the lives of distinguished people, including scientists and artists. Fully one quarter of the nation's art collections are housed and maintained in Krakow! The largest monument site in Poland is also situated in the city - Wawel, which encompasses over 6,000 priceless architectural objects. Krakow's museums are home to the nation's largest collection of works of art, and they make up an integral part of the city's landscape. This collection contains such gems as Hans Dorn's 15th-century sky globe, and the most precious relic of the region's pre-Christian Slavic society - the stone Zbruch Idol, dating from the turn of the 10th century. 

In acknowledgement of Krakow's contribution to world culture, the city's historical and architectural Old Town was registered by UNESCO in the 1st World Cultural Heritage List in 1978. The decision states that "Krakow grants to future generations this unique collection of monuments of ancient culture - outstanding works of art and architecture". 

Thanks to its artistic atmosphere, extraordinary architecture, abundance of monuments and, most of all, its everyday celebration of culture and art, Krakow was awarded the prestigious title of "European Capital of Culture" by the European Union in 2000. 

Following this momentous distinction, Krakow has recently received a large number of prestigious recommendations. Its historical Main Market Square was selected by the readers of "National Geographic" as one of the 30 most beautiful places in the world. As many as 16 restaurants from Krakow have been included in the red Michelin guidebook and, according to the American bi-weekly "Forbes", Krakow is Poland's second most attractive city for business. 

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 

mhk.pl/oddzialy/ulica_pomorska

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
--br
Museu Histórico da Câmara Municipal de Cracóvia, Pomorska Street, ul. Pomorska 2

Esta filial do Museu Histórico da Cidade de Cracóvia está localizado no Silesian House, construído na década de 1930 como um albergue da juventude e dormitório para estudantes de Silésia. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um centro de detenção para a polícia política nazista, a Gestapo. Ao longo da ocupação, o prédio da Silésia House foi um lugar de tortura e sofrimento para milhares de poloneses e pessoas de outras nacionalidades. Nos espaços dos primeiro e segundo andares, os interrogatórios foram realizados de pessoas da prisão em ul. Montelupich. Nas caves, que foram convertidos em células, as pessoas foram realizadas após as detenções. Oficiais da Gestapo submetidos os prisioneiros à tortura brutal, que às vezes levou a lesões incapacitantes e mortes. Nas paredes dos três espaços utilizados como células, inscrições originais a partir dos anos 1943-1945 (cerca de 600 no total) foram deixados pelas vítimas de interrogatório.

A missão básica do ramo é cuidar para este sítio histórico de sofrimento de muitos milhares de poloneses - as células do antigo centro de detenção Gestapo em Cracóvia. A exposição permanente, intitulada ". Entre a Gestapo eo NKVD repressões de Cracovians 1939-1945-1956", apresenta os eventos mais importantes da história de Cracóvia entre 1936-1956.

O museu tem preparado uma nova rota de turismo, conhecido como o "Route of Remembrance" Ele consiste em três ramos do museu:.. O Oskar Schindler Enamelware fábrica, a Águia de Farmácia, e Pomorska Rua O conceito da rota é para exibir o tempo de guerra trágica história de Cracóvia.

-
A cidade real de Cracóvia é a marca mais reconhecível polaco no mundo - uma cidade mágica referida como "a Atenas do Norte" ou "eslavo Roma".

Durante séculos, tem atraído visitantes de todos os cantos do globo com a sua atmosfera única, tradições ricas e genius loci inexplicável que continua a infundir ambos os artistas e pessoas comuns com uma energia especial como eles passeiam pela cidade. Neste espaço cheio de história, arte, arquitetura, lendas e lírico nostalgia, o passado histórico é harmoniosamente entrelaçadas com a riqueza de contemporâneo artístico, cultural, acadêmica, empresarial e da vida social. Todos os anos, mais de 40 festivais e cerca de 3.000 concertos e apresentações acontecem em Cracóvia. O calendário cultural abunda em eventos de prestígio, tais como Misteria Paschalia, o Festival da Cultura Judaica ou o Sacrum Profanum, reconhecidos pela revista britânica "Gramophone" como um dos eventos culturais mais fascinantes do mundo. Cracóvia tem um potencial praticamente ilimitado de atrações turísticas. A cidade combina com sucesso histórico prestígio com a qualidade de vida de uma metrópole moderna. Em 2009, quase 8 milhões de pessoas visitaram a cidade. O rápido desenvolvimento dos transportes e infra-estrutura turística de Cracóvia tornou um local freqüente de simpósios, conferências e reuniões de negócios.

História de Cracóvia espelha a identidade nacional da Polónia e ressoa com uma herança cultural que remonta profunda por um milênio. Em nenhum outro lugar você pode encontrar muitos tesouros da cultura polonesa e uma concentração tão denso de monumentos e vestígios de vida das pessoas ilustres, incluindo cientistas e artistas. Totalmente quarto das coleções de arte do país estão alojados e mantidos em Cracóvia! O maior site de monumento na Polônia também está situado na cidade - Wawel, que engloba mais de 6.000 objetos arquitetônicos de valor inestimável. Museus de Cracóvia estão abriga a maior coleção da nação de obras de arte, e eles fazem-se parte integrante da paisagem da cidade. Esta coleção contém pérolas como céu globo de Hans Dorn do século 15, e a relíquia mais preciosa da sociedade eslava pré-cristã da região - a pedra Zbruch Idol, que datam do fim do século 10.

Em reconhecimento da contribuição de Cracóvia para a cultura mundial, histórico e arquitectónico da Cidade Velha da cidade foi tombada pela Unesco na Lista de Patrimônio Cultural da Humanidade 1 em 1978. A decisão precisa que "subsídios Cracóvia para as gerações futuras esta colecção única de monumentos da cultura antiga - excelente obras de arte e arquitetura ".

Graças à sua atmosfera artística, arquitetura extraordinária, a abundância de monumentos e, acima de tudo, a sua celebração quotidiana da cultura e da arte, Cracóvia foi agraciado com o prestigioso título de "Capital Europeia da Cultura" pela União Europeia em 2000.


Seguindo esta distinção importante, Cracóvia recebeu recentemente um grande número de recomendações de prestígio. Sua histórica Praça do Mercado foi escolhido pelos leitores da "National Geographic" como um dos 30 lugares mais bonitos do mundo. Como muitos como 16 restaurantes de Cracóvia foram incluídos no guia Michelin vermelho e, de acordo com a American bi-semanal "Forbes", Cracóvia é a segunda cidade mais atraente da Polónia para o negócio.


GERDA WEGENER - En fortælling om kærlighed mellem maler og muse, der sprænger rammerne for kønnets grænser. - - A tale of love between a teacher and muse, that breaks boundaries of gender boundaries. -- Um conto de amor entre um professor e musa, que rompe limites de fronteiras de gênero.

Gerda Wegener (1885-1940) er en unik skikkelse i dansk kunst. Som kvindelig kunstner skildrer hun på enestående vis kvinders skønhed med lige dele indlevelse og begær. Flirtende piger, glamourøse divaer og sensuelle kvinder er blandt Gerda Wegeners yndlingsmotiver. Hertil kommer billederne af hendes transkønnede ægtefælle, Lili Elbe, der som model i Gerda Wegeners kunst udviklede sin kvindelige identitet.
Gerda Wegener, Lili med fjervifte (detalje), 1920. Foto: Morten Pors


-
Netop Gerda Wegeners tvetydige seksualitet og historien om hendes ægtefælle var for svær at forholde sig til i samtiden. Hun sprængte rammerne for sit køn og for kønslig identitet i det hele taget. I dag er tematikken i hendes værker højaktuel. Transkønnede har i den grad indtaget massemedierne, og transikoner som Laverne Cox og Caitlyn Jenner giver de transkønnede en stemme i populærkulturen. Hollywood har opsnappet historien om Lili og Gerda, og filmen The Danish Girl har dansk premiere i februar 2016.
-
I den hidtil største udstilling med denne banebrydende kunstner møder vi en eksperimenterende livslyst fra de farverige og løsslupne 1920ere, der rammer en nerve i vores egen tid.
-
”Kvinden skal slippe sine kvindelige Instinkter og Egenskaber løs, spille paa hele sin kvindelige Charme, og vinde Konkurrencen med Manden i Kraft af sin Kvindelighed – aldrig fordi hun prøver paa at efterligne ham.”
-
Gerda Wegener, 1934

Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934.
Foto: Teatermuseet i Hofteatret
Maler og muse
-
I 1904 giftede Gerda Wegener, f. Gottlieb, sig med landskabsmaleren Einar Wegener (1882-1931), der i dag er kendt som transkvinden Lili Elbe. Lili var Gerda Wegeners yndlingsmodel, og i kunsten skabte de sammen et frirum, hvor Lili kunne udleve sin kvindelige identitet. I 1930 støttede Gerda Wegener ægtefællen, da Lili som en af historiens første gennemgik en række kønsmodificerende operationer. Hun døde året efter som følge af komplikationer efter en sidste operation.
-
Gerda Wegener er i sin kunst fascineret af menneskers leg med identitet gennem udklædning, masker og teater. I skildringerne af Lili poserer Lili som kvinde med sminke, skiftende parykker, kjoler, sko og eksotiske vifter. Vi kommer tæt på parrets venskab og kærlighed som hinandens maler og muse på tværs af de gængse kønsrelationer.
-
”Einar Wegener følte sig som et Menneske, der tvinges til at gaa rundt i en Dragt, som snærer ham og hvori han følte sig latterlig.”
-
Lili Elbe, 1931


Gerda og Einar Wegener foran Gerdas Sur
la route d'Anacapri under udstillingen i
Ole Haslunds Hus,1924. Foto: Det Kongelige Bibliotek
-
Et omstridt værk genfundet
-
En af de største stridigheder nogensinde i dansk kunst skyldtes afvisningen af Gerda Wegeners Portræt af Ellen von Kohl fra både Charlottenborgudstillingen og Den Frie Udstilling i 1907. Det medførte et væld af indlæg i Politiken for og imod den åndfulde, forfinede symbolisme, som man anså billedet for at repræsentere. Modstanderne fik tilnavnet ’bondemalerne’. Gerda Wegener holdt sig udenfor ’bondemalerstriden’, men arrangerede selv en udstilling af billedet i en kunsthandel. Siden har værket ikke været vist, men det er nu genfundet og hænger på ARKEN, så alle ved selvsyn kan overveje, hvordan portrættet i den grad kunne skille vandene i dansk kunstliv anno 1907.
-
”Efter mange Aars Ørkenvandring har der atter vist sig et Foraarstegn i dansk Kunst.”
-
Kunstneren Gudmund Hentze om Gerda Wegeners Portræt af Ellen von Kohl i Politiken i 1907.
-
En dansk pariserinde


Gerda Wegener, Karnevallet (detalje), u.å. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener skilte vandene i København, men fik stor succes i Paris, hvor hun og Lili boede fra 1912 og to årtier frem. De deltog ivrigt i det parisiske forlystelsesliv, som det fremgår af Gerda Wegeners mange skildringer af fest og karneval.
-
Gerda Wegener blev hurtigt en populær portrætmaler og udstillede på Paris’ vigtigste årlige kunstudstillinger, sågar i den franske pavillon på verdensudstillingen i 1925, hvor hun vandt to guldmedaljer. Hertil kommer illustrationer særligt til erotisk litteratur samt design af glasmosaikker til parisiske butikker og rigmandshj
-
Ingen af de store danske kunstmuseer købte nogle af Gerda Wegeners værker, men den franske stat købte tre. Disse er i dag i Centre Pompidous samling – og to af dem kan opleves på ARKENs store udstilling.
-
Kunstner og bladtegner
-
Igennem hele sit kunstnerliv beskæftigede Gerda Wegener sig både med kunst i traditionel forstand og den populære massekultur. Hun vekslede mellem at deltage i vigtige kunstudstillinger primært i Paris og at levere enorme mængder af reklamer, bladtegninger og bogillustrationer inden for mode, satire, humor og erotik.
-
Gerda Wegener fik sit gennembrud som tegner, da hun i 1908 vandt en tegnekonkurrence i Politiken med den bundne opgave at skildre ‘Kjøbenhavnerinden’ og igen i 1909 en om ‘Gadens Figurer’. Herefter blev hun fast knyttet til Politiken som bladtegner. Samtidig leverede Gerda Wegener tegninger til flere andre blade som Klods Hans, Tik-Tak og Vore damer, og i Frankrig var hendes tegninger til førende franske magasiner hendes primære indtægtskilde frem til midten af 1920erne.
-
”Naar man én Gang har fundet Paris, saa kan man ikke tænke sig at leve andre Steder. Selvom jeg elsker Italien, naar jeg vender tilbage og lugter Paris, saa er jeg lykkelig.”
-
Gerda Wegener, 1924


Forsideillustration af Gerda Wegener til Vore Damer, 19. oktober, 1927
-
#malerogmuse
-
Del dine egne billeder fra udstillingen på Instagram og se dem live her på siden.
Husk også at følge ARKEN på @arkenmuseum.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 

http://www.arken.dk/udstilling/gerda-wegener/

colaboração: Jussara Gonzo

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
---in via tradutor do google
GERDA WEGENER - A tale of love between a teacher and muse, that breaks boundaries of gender boundaries.
-
Gerda Wegener, Lili with feather fan (detail), 1920. Photo: Morten Pors
-
Gerda Wegener (1885-1940) is a unique figure in Danish art. As a female artist portrays her uniquely female beauty with equal empathy and desire. Flirty girls, glamorous divas and sensual women are among Gerda Wegener's favorite motifs. In addition, pictures of her transgender spouse, Lili Elbe, which model of Gerda Wegener's art developed her female identity.
-
Just Gerda Wegener's ambiguous sexuality and the story of her husband was too difficult to deal with at the time. She blew up the framework for her gender and sexual identity in general. Today is the theme of her works are highly topical. Transgender people have so consumed the mass media, and transgender icons such as Laverne Cox and Caitlyn Jenner allows Transgenders a voice in popular culture. Hollywood has intercepted story of Lili and Gerda, and the film The Danish Girl has Danish premiere in February 2016th
-
In the largest exhibition of this pioneering artist we meet an experimental zest from the colorful and riotous 1920s that hits a nerve in our own time.
-
"She should get her feminine instincts and qualities loose, play the entire female charm, and win the competition with the man by virtue of his womanhood - not because she's trying to mimic him."
-
Gerda Wegener, 1934
-
Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934. Photo: Theatre Museum
Painter and mouse
-
In 1904 married Gerda Wegener, f. Gottlieb, with landscape painter Einar Wegener (1882-1931), which today is known as trans woman Lili Elbe. Lili was Gerda Wegener's favorite model, and in the art they created together a space where Lili could live his female identity. In 1930 supported Gerda Wegener spouse when Lili as one of history's first underwent a series of gender-switching operations. She died the following year due to complications after a final operation.
-
Gerda Wegener in his art intrigued by people playing with identity through costumes, masks and theater. In depictions of Lili Lili posing as a woman with make-up, changing wigs, dresses, shoes and exotic fans. We get close to the couple's friendship and love each other's picturesque and mouse across the prevalent gender relations.
-
"Einar Wegener felt like a man who is forced to go around in a costume, which movement free and easy him and which he felt ridiculous."
-
Lili Elbe, 1931
-
Gerda and Einar Wegener in front of Gerda's Sur la route d'Anacapri during the exhibition in the Ole Haslund house 1924th Photo: The Royal Library
-
A contentious work rediscovered
-
One of the biggest disputes ever in Danish art was due to the rejection of Gerda Wegener Portrait of Ellen von Kohl, both Charlottenborg exhibition and The Free Exhibition in 1907. This led to a plethora of posts in politics for and against the soulful, subtle symbolism, as you saw the picture to represent. Opponents was nicknamed 'farm painters'. Gerda Wegener remained outside the 'peasant painter dispute', but even arranged an exhibition of the picture in an art trade. Since the plant has not been shown, but it is now recovered and hangs on the ARK, so everyone can see for themselves consider how the portrait in the degree could divide the waters in Danish art anno 1907th
-
"After many years of Desert Hiking has again proved a Foraarstegn in Danish art."
-
The artist Gudmund Hentze about Gerda Wegener Portrait of Ellen von Kohl in politics in the 1907th
-
A Danish Parisienne
-
Gerda Wegener, Carnival (detail), u.å. Photo: Morten Pors
-
Gerda Wegener divided them in Copenhagen, but was a great success in Paris, where she and Lili lived from 1912 and two decades. They participated eagerly in the Parisian entertainment scene, as evidenced by Gerda Wegener's many depictions of celebration and carnival.
-
Gerda Wegener quickly became a popular portrait painter and exhibited at the Paris' most important annual art exhibitions, even in the French Pavilion at the World Exhibition in 1925, where she won two gold medals. Moreover illustrations particularly for erotic literature, and design of glass mosaics to Parisian shops and rigmandshj
-
None of the major Danish art museums bought some of Gerda Wegener's works, but the French government bought three. These are now in the Centre Pompidou's collection - and two of them can be seen at ARKEN exhibition.
-
Artist and cartoonist
-
Throughout his artistic employed Gerda Wegener both with art in the traditional sense and the popular mass culture. She alternated between participating in major art exhibitions primarily in Paris and to deliver huge amounts of advertisements, cartoons and book illustrations in fashion, satire, humor and eroticism.
-
Gerda Wegener got his breakthrough as a draw when she in 1908 won a drawing competition in politics with the bound task to portray 'Kjøbenhavnerinden' and again in 1909, one on 'The street's figures'. She then firmly linked to politics as a cartoonist. At the same time delivered Gerda Wegener drawings for several other magazines like Clumsy Hans, Tik-Tak and our ladies, and in France, her drawings for leading French magazines her primary source of income until the mid-1920s.
-
"When we once found Paris, so one can not imagine living elsewhere. Although I love Italy, when I return and smells Paris, so I am happy. "
-
Gerda Wegener, 1924
-
Cover illustration by Gerda Wegener to Our Ladies, October 19, 1927
-
#malerogmuse
-
Share your own photos from the show on Instagram and see them here.

Remember to follow the ARK onarkenmuseum.
--br via tradutor do google
Gerda Wegener - Um conto de amor entre um professor e musa, que rompe limites de fronteiras de gênero.
-
Gerda Wegener, Lili com ventilador da pena (detalhe), 1920. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener (1885-1940) é uma figura única na arte dinamarquês. Como uma artista feminina retrata sua beleza excepcionalmente feminino com a mesma empatia e desejo. Meninas flirty, divas glamourosas e sensuais mulheres estão entre os motivos favoritos de Gerda Wegener. Além disso, fotos de seu cônjuge transgender, Lili Elbe, qual o modelo da arte de Gerda Wegener desenvolveu sua identidade feminina.
-
Apenas sexualidade ambígua de Gerda Wegener ea história de seu marido era muito difícil de lidar no momento. Ela explodiu a estrutura para seu gênero e identidade sexual em geral. Hoje é o tema de suas obras são de grande actualidade. Transgêneros têm tão consumido a mídia de massa, e os ícones transexuais como Laverne Cox e Caitlyn Jenner permite Transgenders uma voz na cultura popular. Hollywood interceptou história de Lili e Gerda, eo filme The Girl dinamarquês dinamarquês tem estréia em fevereiro de 2016
-
Na maior exposição deste artista pioneiro nos encontrarmos um entusiasmo experimental da década de 1920 coloridos e desenfreadas que atinge um nervo em nosso próprio tempo.
-
"Ela deve ter seus instintos e qualidades femininas solto, jogar todo o charme feminino, e vencer a competição com o homem em virtude de sua condição de mulher -. Não porque ela está tentando imitá-lo"
-
Gerda Wegener, 1934
-
Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934. Foto: Museu do Teatro
Pintor e mouse
-
Em 1904 casou-se com Gerda Wegener, f. Gottlieb, com Einar Wegener pintor de paisagens (1882-1931), que hoje é conhecido como mulher transexual Lili Elbe. Lili era modelo favorito de Gerda Wegener, e na arte que eles criaram juntos um espaço onde Lili poderia viver sua identidade feminina. Em 1930 apoiou cônjuge Gerda Wegener quando Lili como uma das história do primeiro passou por uma série de operações de mudança de sexo. Ela morreu no ano seguinte, devido a complicações após uma operação final.
-
Gerda Wegener em sua arte intrigado com as pessoas que jogam com identidade através de trajes, máscaras e teatro. Em representações de Lili Lili posando como uma mulher com make-up, mudança de perucas, vestidos, sapatos e fãs exóticos. Nós chegar perto de amizade do casal e amor pitoresca e mouse do outro através das relações de gênero prevalentes.
-
"Einar Wegener sentia como um homem que é forçado a ir ao redor em um traje, que o movimento livre e fácil ele e que ele se sentiu ridículo."
-
Lili Elbe, 1931
-
Gerda e Einar Wegener em frente de Gerda Sur la route d'Anacapri durante a exposição na casa 1924 Ole Haslund Foto: A Biblioteca Real
-
Uma obra controversa redescoberto
-
Uma das maiores disputas de sempre na arte dinamarquês foi devido à rejeição de Gerda Wegener Retrato de Ellen von Kohl, tanto exposição Charlottenborg e A Exposição gratuito em 1907. Isso levou a uma infinidade de lugares na política a favor e contra o soulful, simbolismo sutil, como você viu a foto representar. Os opositores foi apelidado de pintores de fazenda '. Gerda Wegener permaneceu fora do "camponês pintor disputa ', mas ainda organizados uma exposição da imagem em um comércio de arte. Desde que a planta não tenha sido mostrado, mas agora está recuperado e paira sobre a arca, para que todos possam ver por si mesmos como o retrato considerar no grau poderia dividir as águas em arte dinamarquês anno 1907
-
"Depois de muitos anos de Caminhada Deserto tem vez provou uma Foraarstegn na arte dinamarquês."
-
O artista Gudmund Hentze sobre Gerda Wegener Retrato de Ellen von Kohl na política no 1907
-
A Parisienne dinamarquês
-
Gerda Wegener, Carnaval (detalhe), u.å. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener dividiu-os em Copenhague, mas foi um grande sucesso em Paris, onde ela e Lili viveu entre 1912 e duas décadas. Eles participaram ansiosamente na cena de entretenimento parisiense, como evidenciado por muitas representações de Gerda Wegener de festa e carnaval.
-
Gerda Wegener rapidamente se tornou um pintor de retratos popular e exibido no mais importantes exposições anuais de arte de Paris ", mesmo no Pavilhão francês na Exposição Mundial em 1925, onde ganhou duas medalhas de ouro. Além disso ilustrações especialmente para a literatura erótica e concepção de mosaicos de vidro de lojas parisienses e rigmandshj
-
Nenhum dos grandes museus de arte dinamarquês comprou algumas das obras de Gerda Wegener, mas o governo francês comprou três. Estes são agora na coleção do Centro Pompidou - e dois deles podem ser vistos na exposição ARKEN.
-
Artista e cartunista
-
Ao longo de sua empregada artístico Gerda Wegener tanto com a arte no sentido tradicional ea cultura de massa popular. Ela alternava entre participando em grandes exposições de arte, principalmente em Paris e para entregar grandes quantidades de propagandas, desenhos animados e ilustrações de livros de moda, sátira, humor e erotismo.
-
Gerda Wegener teve a sua descoberta como um empate quando em 1908 ganhou um concurso de desenho na política com a tarefa limite para retratar 'Kjøbenhavnerinden' e novamente em 1909, um em 'Os números da rua'. Ela, então, firmemente ligada à política como um cartunista. Ao mesmo tempo entregue desenhos Gerda Wegener para várias outras revistas como Clumsy Hans, Tik-Tak e as nossas senhoras, e na França, os seus desenhos para as principais revistas francesas sua principal fonte de renda, até meados de 1920.
-
"Quando uma vez encontrado Paris, por isso não se pode imaginar viver em outro lugar. Embora eu amo a Itália, quando eu voltar e cheiros Paris, por isso estou feliz. "
-
Gerda Wegener, 1924
-
Ilustração da capa por Gerda Wegener para Nossas Senhoras, 19 out 1927
-
#malerogmuse
-
Compartilhe suas próprias fotos do show no Instagram e vê-los aqui.

Lembre-se de seguir o onarkenmuseum ARK.


via ---
Nos séculos passados a maioria esmagadora (para não dizer a totalidade) de artistas que faziam trabalho erótico eram homens. Nenhuma mulher decente faria este tipo de arte pervertida (alias, “mulheres decentes” não podiam fazer nada!).
Porém, estreando a categoria da Dinamarca no blog, conheceremos a dama Gerda Wegener!
Esta autora não só teve uma carreira interessante, mas uma vida pessoal muito interessante. Era filha de um pastor evangélico (!) e foi casada com Einer Wegener, que posava para ela em trajes femininos… e acabou por criar a personalidade de Lili, mais tarde se assumindo como transsexual.
No início do século XX operações de trocas de sexo eram raras, perigosas e proibidas em alguns países. Lili faleceu após complicações pós-operatórias na sexta cirurgia. Mesmo assim, Einer/Lili foi sempre apoiado(a) pela sua mulher Gerda durante todo este processo.
Infelizmente, logo após ficar viúva, a obra da artista acabou ficando um pouco demodé diante de outros novos e vigorosos artistas eróticos que surgiram e ela acabou morrendo na pobreza.
Mesmo assim sua arte ficou e vamos apreciá-la agora!
g0g1g2g3g4g5g6g7g8g9