Listen to the text.

quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

Inovativnost pri restavriranju in sanaciji kamna -- Innovation in the restoration and rehabilitation of stone -- Inovação na restauração e reabilitação de pedra

Parteli se že dalj časa ukvarja s sanacijo, restavriranjem in ohranjanjem vseh vrst kamna. Z leti smo si tako pridobili mnogo izkušenj in referenc, predvsem na področju spomeniško zaščitenega kamna.
Ne obdelujemo samo kamna, ampak tudi glinene izdelke, štukature, freske, oljnate slike ter izdelke iz lesa in kovine. Saniramo vlažne prostore s sušilnimi ometi, obnavljamo stare objekte in svetujemo pri obnovi. Med drugim smo obnovili secesijske štukature v dvorani hotela Union v Ljubljani, strop in stenske štukature v sejni dvorani ljubljanske univerze, Plečnikove stebre v atriju Nuka in Šoli Valentina Vodnika, čez 500 spomenikov, več kot 50 grobnic, portalov, reliefov, nad 30 kamnitih kipov (Kalin, Gorše, Kralj …) in še bi lahko naštevali.

Naša inovativnost pri obdelavi, obnovi in ohranjanju izdelkov iz kamna prednjači pred vsemi vrstami peskanja, mikroerozivno obdelavo, visokim pritiskom vode, brušenjem in vsemi agresivnimi kemičnimi sredstvi. Obdelava, ki jo ponujamo, se bistveno razlikuje – tako postopki kot tudi rezultati. Postopki temeljijo na izsledkih dolgoletnih preizkušanj pravilne kombinacije različnih profesionalnih restavratorskih sredstev. Zaščita je nujno potrebna kot sklepna faza sanacije zaradi vse večjih emisij iz ozračja (kisel dež, UV, smog …). Tudi to izvajamo s pravilno kombiniranimi profesionalnimi sredstvi za kamen.

Za obdelavo zahtevnejši je apnenec podpečan, eden najlepših slovenskih kamnov. Stoletja so ga lomili na pobočju hriba svete Ane, uporabljali pa so ga že Rimljani pri gradnji Emone. Po Sloveniji ga najdemo v portalih, podbojih, stebrih, kamnitih mizah, policah, stenah … Podpeškega apnenca ne kopljejo več, zato ima še večjo vrednost, po obdelavi pa ga je treba temeljito zaščititi s kakovostnimi impregnacijami, ki jih ne dobimo v vsaki trgovini s sredstvi za kamen. Pri pravilni obdelavi podpečana se pokaže svetlo sinji videz kamna, lepo pa se vidijo bele lise – 200 milijonov let stare litiotidne školjke.

Žal je danes pomembna le cena opravljenih storitev, medtem ko so videz, obstojnost in kakovost na zadnjem mestu. Najlaže je pripeljati težke stroje in z njimi uničevati portale, reliefe, kipe …, ker je cenovno najugodnejše. S tem pa se kulturnim spomenikom že dalj časa dela nepopravljiva škoda. Ni dovolj delati samo obrtniško, temveč celostno, natančno in odgovorno, predvsem pa spoštljivo do vrhunskih izdelkov izjemnih mojstrov, ki niso ustvarjali samo za zaslužek, ampak je to bilo tudi njihovo življenje.

( objavljeno v reviji Korak št. III/07 )
OPIS DEL

I. Gre za postopke, ki niso kemično agresivni (pH je v nevtralnem območju) in ne poškodujejo vrhnje plasti sanirane površine.

Dela izvajamo s posebnimi restavratorskimi sredstvi, ki so namenjena restavriranju kamna in z našimi ekološkimi aditivi, ki ta sredstva naredijo učinkovitejša.Večletno razvijanje in preizkušanje na raznovrstnih kameninah in drugih materialih, ki se uporabljajo v kiparstvu, gradbeništvu in kamnoseštvu, nas je pripeljalo do zavidljivih rezultatov.

II. Po odstranjevanju nečistoč in saniranju odbitih delov površino globinsko utrdimo s posebnimi sredstvi za utrjevanje poroznih kamenin. Po utrditvi dodatno izvajamo impregnacijo, ki ščiti površino pred kislim dežjem, oljem, voskom, barvami, soli in pred UV žarki(razpadanje). Površine ostanejo paropropustne, vendar odporne na nastanek madežev iz solitra in na razraščanje alg in mahu.

Tako saniranim površinam je potrebno občasno obrisati umazanijo, ki se nabira na površini, s hladno vodo brez čistil in brez truda.

III. Pri saniranju starih fasad nanašamo po odstranjevanju poškodovanega ometa posebno peščeno reparaturno malto in peščenec za popravila večjih poškodovanih mest.Po želji lahko s peščencem naredimo premaz kot okrasni omet. Po sanaciji ometa izvajamo tudi impregnacijo, z istimi sredstvi kot pri sanaciji kamna, ki podaljša življenjsko dobo tako obdelane fasade.

III. Pri saniranju starih fasad nanašamo po odstranjevanju poškodovanega ometa posebno peščeno reparaturno malto in peščenec za popravila večjih poškodovanih mest.Po želji lahko s peščencem naredimo premaz kot okrasni omet. Po sanaciji ometa izvajamo tudi impregnacijo, z istimi sredstvi kot pri sanaciji kamna, ki podaljša življenjsko dobo tako obdelane fasade.

IV. Pri poškodbah na kamnu ali odbitih delih uporabljamo restavratorsko-štukaturne malte izjemne trdnosti in oprijemljivosti na podlago, ki jih lahko po želji obdelujemo, štokamo, brusimo, modeliramo in barvno prilagajamo osnovni niansi kamna.

V. Antigrafitna zaščita je premaz s posebnimi sredstvi, ki omogočajo lažje in cenejše odstranjevanje napisanih grafitov iz predhodno zaščitenih površin.

Uspešno odstranjujemo grafite iz vseh nezaščitenih površin, brez poškodb površine fasad ali drugih materialov.

VI. Uporabljamo tudi posebno čistilno sredstvo, ki je tako blago, da odstrani samo nečistoče in ohrani barve na štukaturah, freskah in oljnatih slikah.

Barve postanejo spet takšne kakršne so bile, ko jih je nanesel umetnik.

VII. Obnavljamo in ščitimo tudi izdelke iz lesa in kovineCultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

--in via tradutor do google
Innovation in the restoration and rehabilitation of stone

Company Parteli has long engaged in the rehabilitation, restoration and conservation of all kinds of stone. Over the years we have also gained a lot of experience and track record, particularly in the area of ​​the protected monument of stone.

Do not treated only stone, but also clay products, stucco, murals, paintings and oily products of wood and metal. Repaired damp-drying plaster, renovating old buildings and advise reconstruction. Among other things, we renovated Art Nouveau stucco in the hall of Hotel Union in Ljubljana, ceiling and wall stucco in the Chamber of the Ljubljana University, central columns in the atrium of Nuka and salt Valentina Guide, over 500 monuments, more than 50 tombs, portals, reliefs, and over 30 stone sculptures (Kalin, Gorse, King ...) and much more.

Our innovation in the treatment, rehabilitation and conservation of stone products ahead of all types of sandblasting, mikroerozivno processing, high-pressure water, grinding and all the aggressive chemical means. The treatment that we offer, is radically different - both the procedures and the results. Procedures based on the results of many years of trials the correct combination of different professional restoration funds. Protection is urgently needed as the final phase of rehabilitation due to growing emissions from the atmosphere (acid rain, UV, smog ...). Again, this is carried out properly combined with professional agents stone.

For more demanding processing limestone Podpečan, one of the most beautiful Slovenian stones. For centuries it was breaking on the slopes of the hill St. Anne, they were used by the Romans in the construction of the Emona. After Slovenia can be found in portals, jambs, pillars, stone tables, shelves, walls ... Podpeč limestone is not mined anymore, so it has an even greater value, after treatment but should be thoroughly protected with high-quality impregnation, we do not get in each trade means stone. For the correct processing of Podpečan shows the appearance of a bright blue stone, nice but you can see white spots - 200 million years old litiotidne shells.

Unfortunately, today only important price of services rendered, while the appearance, durability and quality in last place. The easiest way is to bring heavy machinery and with them destroyed the portals, reliefs, sculptures ... because it is the best price. This is a cultural monument for a long time part irreparable damage. It is not enough just to work a craftsman, but rather a comprehensive, accurate and responsible, especially with respect to the outstanding masters of world-class products that are not only creating profits, but it was also their lives.


(Published in the journal Step no. III / 07)
--------------------------------
DESCRIPTION

I. These are procedures that are not chemically aggressive (pH in the neutral range) and do not damage the top layer of repaired surface.
Work is carried out with the specific restoration funds intended for the restoration of stone and with our organic additives, these funds učinkovitejša.Večletno is committed to the development and testing of a variety of rocks and other materials used in sculpture, construction and quarry industry, has led us to an enviable Results.


II. After removing impurities and renovating parts of the reflected surface of the deep hardened by specific means of consolidating the porous rock. To consolidate further impregnation is carried out, which protects the surface against acid rain, oil, wax, paint, salt and UV rays (decomposition). Surfaces remain vapor-permeable, but the emergence of resistant stains of saltpetre and overgrowth of algae and moss.

Thus restored surfaces should be periodically wiped the dirt that accumulates on the surface with cold water without detergents and effortlessly.


III. When renovating old buildings is applied after removing the damaged plaster repair mortar special sand and sandstone to repair major injuries mest.Po optionally be done with silicate coating and decorative plaster. After the restoration of the plaster also carried out impregnation by the same means as in the rehabilitation of stone, which prolongs the life of both cultivated facade.


III. When renovating old buildings is applied after removing the damaged plaster repair mortar special sand and sandstone to repair major injuries mest.Po optionally be done with silicate coating and decorative plaster. After the restoration of the plaster also carried out impregnation by the same means as in the rehabilitation of stone, which prolongs the life of both cultivated facade.


IV. In the case of damage to the stone or the reflected parts used for restoration and stucco mortar exceptional strength and adhesion to the substrate, which may optionally be treated, štokamo, sanded, modeling, and color adjust basic shade stone.


V. Antigrafitna protection of the coating with special agents that make it easier and cheaper removing graffiti from previously written-protected areas.
We effectively remove graffiti from all unprotected surfaces without damage to the surface of facades or other materials.


VI. We also use special cleaning agent, which is so mild that it only removes impurities and maintain the color on stucco, frescoes and oil paintings.
Colors become again such as they were when they sprayed the artist.VII. We renovate and protect the products of wood and metal

--br via tradutor do google
Inovação na restauração e reabilitação de pedra

Empresa Parteli tem desde há muito empenhado na reabilitação, restauração e conservação de todos os tipos de pedra. Ao longo dos anos, temos também ganhou muita experiência e trajetória, particularmente na área do monumento de pedra protegida.

Não tratado apenas de pedra, mas também produtos de argila, estuque, pinturas murais, pinturas e produtos oleosos de madeira e metal. Reparado gesso úmido de secagem, renovação de edifícios antigos e reconstrução aconselhar. Entre outras coisas, nós renovado Art Nouveau estuque no hall do Hotel Union em Ljubljana, teto e parede de estuque na Câmara da Universidade de Ljubljana, colunas centrais no átrio do Guia Nuka e sal Valentina, mais de 500 monumentos, mais de 50 túmulos, portais, relevos, e mais de 30 esculturas em pedra (Kalin, Tojo, o rei ...) e muito mais.

A nossa inovação no tratamento, reabilitação e conservação de produtos de pedra à frente de todos os tipos de jateamento, mikroerozivno processamento, água de alta pressão, moagem e todos os meios químicos agressivos. O tratamento que oferecemos, é radicalmente diferente - tanto os procedimentos e os resultados. Procedimentos baseados nos resultados de muitos anos de testes a combinação correta de diferentes fundos de restauração profissionais. Proteção é urgentemente necessária como a fase final de reabilitação devido às emissões crescentes da atmosfera (chuva ácida, poluição atmosférica, UV ...). Novamente, isso é realizado adequadamente combinado com agentes profissionais de pedra.

Para mais exigente calcário processamento Podpecan, uma das mais belas pedras eslovenos. Durante séculos foi quebrando nas encostas do monte St. Anne, eles foram usados ​​pelos romanos na construção do Emona. Após a Eslovénia pode ser encontrado em portais, ombreiras, colunas, mesas de pedra, prateleiras, paredes ... Podpeč calcário não é mais minado, por isso tem um valor ainda maior, após o tratamento, mas deve ser bem protegido com impregnação de alta qualidade, nós não entrar em cada comércio significa pedra. Para o processamento correto de Podpecan mostra a aparência de uma pedra azul brilhante, bom, mas você pode ver manchas brancas - 200 milhões de anos escudos litiotidne idade.

Infelizmente, hoje só importante preço dos serviços prestados, enquanto a aparência, durabilidade e qualidade em último lugar. A maneira mais fácil é trazer maquinaria pesada e com eles destruíram os portais, relevos, esculturas ... porque é o melhor preço. Este é um monumento cultural por um longo tempo parcial danos irreparáveis. Não é suficiente apenas para trabalhar um artesão, mas sim uma abrangente, precisa e responsável, especialmente no que diz respeito aos mestres em circulação de produtos de classe mundial que não estão apenas criando lucros, mas também era suas vidas.


(Publicado na revista Passo no. III / 07)
--------------------------------
DESCRIÇÃO

I. Estes são procedimentos que não são quimicamente agressivos (pH na faixa neutra) e não prejudicam a camada superior da superfície reparada.
O trabalho é realizado com os fundos de restauração específicos destinados para a restauração da pedra e com os nossos aditivos orgânicos, estes fundos učinkovitejša.Večletno está comprometida com o desenvolvimento e teste de uma variedade de pedras e outros materiais utilizados na escultura, construção e indústria pedreira, levou-nos a uma invejável Resultados.


II. Após a remoção de impurezas e renovar partes da superfície refletida da profunda endurecido por meios específicos de consolidação da rocha porosa. Para consolidar ainda mais a impregnação é realizada, que protege a superfície contra a chuva ácida, óleo, cera, pintura, sal e raios UV (decomposição). Superfícies permanecer permeável ao vapor, mas o surgimento de manchas resistentes de salitre e crescimento excessivo de algas e musgo.

Assim superfícies restauradas deve ser limpo periodicamente a sujeira que se acumula na superfície com água fria sem detergentes e sem esforço.


III. Quando da renovação de edifícios antigos é aplicada após a remoção da areia especial argamassa de reparação gesso danificado e arenito para reparar lesões graves mest.Po opcionalmente ser feito com revestimento de silicato e gesso decorativo. Após a restauração do reboco também efectuou impregnação pelo mesmo meio como na reabilitação de pedra, o que prolonga a vida de ambos fachada cultivada.


III. Quando da renovação de edifícios antigos é aplicada após a remoção da areia especial argamassa de reparação gesso danificado e arenito para reparar lesões graves mest.Po opcionalmente ser feito com revestimento de silicato e gesso decorativo. Após a restauração do reboco também efectuou impregnação pelo mesmo meio como na reabilitação de pedra, o que prolonga a vida de ambos fachada cultivada.


IV. No caso de danos para a pedra ou as partes reflectidas utilizados para a restauração e estuque argamassa excepcional resistência e adesão ao substrato, o qual pode, opcionalmente, ser tratada, štokamo, polida, modelagem, e ajustar a cor de base de pedra sombra.


V. Antigrafitna protecção do revestimento com agentes especiais que tornam mais fácil e mais barato remoção de graffiti das áreas previamente escritas protegidas.
Nós eficazmente remover grafites de todas as superfícies não protegidas sem danificar a superfície de fachadas ou de outros materiais.


VI. Nós também usamos agente de limpeza especial, que é tão leve que apenas remove as impurezas e manter a cor em estuque, afrescos e pinturas a óleo.
Cores tornam-se mais uma vez como eles eram quando eles pulverizado o artista.VII. Nós renovar e proteger os produtos de madeira e metal

Une expérience bonifiée au nouveau Musée des sciences et de la technologie

Les explications de Marilou Lamontagne

Galeries thématiques, présentation de nouveaux artefacts, expositions interactives... Le Musée des sciences et de la technologie du Canada offrira une expérience bonifiée aux visiteurs, lorsqu'il rouvrira ses portes en 2017.
Un texte de Jean-Sébastien MarierTwitterCourriel

Si on se fie aux rendus architecturaux présentés lundi matin, il devrait être plus facile de s'orienter à l'intérieur des nouvelles installations.
Cinq galeries seront ainsi disposées autour d'un hall circulaire et abriteront des expositions thématiques, dont l'une portant sur la technologie dans notre vie quotidienne. Une sixième galerie, prenant la forme d'un corridor, sera pour sa part consacrée aux artefacts.
« On va essayer de mettre des artefacts partout. On a des plans pour en mettre dans le plancher, dans les murs. [...] Que ça devienne un musée, mais qu'il y ait aussi un aspect plutôt artistique de la manière dont on va faire la présentation. »

— Alexandre Benay, PDG de la Société des musées de sciences et technologies du Canada

Le nouveau Musée des sciences et de la technologie comportera également un espace pour les expositions itinérantes, des salles de classe et de conférences, une cafétéria ainsi qu'un laboratoire créatif.

Un plan des nouvelles installations du Musée des sciences et de la technologie du CanadaUn plan des nouvelles installations du Musée des sciences et de la technologie du Canada Photo : Société des musées de sciences et technologies du Canada

« Il va y avoir un narratif un peu plus clair », lance le président-directeur général de la Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC), Alexandre Benay. « Le Musée, historiquement, a grandi de façon un petit peu ad hoc. »

Si les locaux modernisés de l'établissement seront légèrement plus grands - ils auront une superficie de 83 000 pieds carrés, soit 3000 de plus que par le passé - les responsables du Musée insistent surtout sur le fait qu'ils comptent mieux utiliser l'espace pour exposer des pièces de collection, jusqu'ici reléguées à l'entrepôt, faute d'espace suffisant.

M. Benay cite en exemple du matériel médical et des automobiles. Il espère pouvoir dorénavant renouveler le contenu des salles d'expositions plus fréquemment.


Malgré cette cure de rajeunissement, rendue nécessaire par des problèmes structuraux et la présence de moisissures, le Musée devrait conserver sa vocation familiale. L'une des galeries thématiques sera d'ailleurs consacrée aux enfants.


Ailleurs, on misera sur les outils numériques et l'interactivité, dans l'espoir de plaire aux adolescents et aux autres férus de gadgets.


« C'est vraiment important pour eux, non seulement leur téléphone, mais on voit les [montres intelligentes] puis tous les changements qui s'en viennent », explique la directrice générale du Musée, Christina Tessier.

« C'est une expérience qui est vraiment interactive. C'est numérique. Ça change beaucoup. »

— Christina Tessier, directrice générale du Musée des sciences et de la technologie

Et ce n'est qu'un début. La direction de l'établissement à l'intention de lancer une consultation nationale sur le contenu des galeries.

Allier le vieux et le neuf

L'ampleur des travaux de rénovation et de modernisation du Musée des sciences et de la technologie est importante. Les coûts de l'opération sont évalués à 80,5 millions de dollars.

Les concepteurs des devis architecturaux ont aussi dû relever le défi de conserver une partie des installations existantes. C'est le cas des fondations et de la plomberie.

M. Benay affirme que la situation a été étudiée de près, afin de s'assurer que tout ce qui a été conservé a encore une bonne durée de vie.Video 5'24 '' Rio de Janeiro in alta definizione: è mozzafiato -- Rio de Janeiro em alta definição: de tirar o fôlego -- Rio de Janeiro in high definition: is breathtaking

Quale soggetto migliore di Rio de Janeiro per mostrare tutte le potenzialita dell'alta definzione? Il fotografo californiano Joe Capra ha realizzato "10k Timelapse Demo" con una fotocamera da 80 megapixel e zoom, con una risoluzione 10 volte maggiore rispetto ai video 1080p, normalmente utilizzato come standart nell'alta definzione. 

Anche senza un display a 10k - ancora non sono in commercio - il video ingrandisce i fotogrammi durante la visione con un zoom fino 1005. Ogni foto à scattato in formato RAW, con una dimensione 10.328x7770 pixel.

video 5'24''


video 5'24''


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://www.3nz.it/5473/rio-de-janeiro-10k/?ncid=fcbklnkithpmg00000001&refresh_ce


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google
Que melhor assunto para Rio de Janeiro para mostrar todo o potencial de alta
DEFINIÇÃO? O fotógrafo californiano Joe Capra fez "10k timelapse Demo" com
uma câmera de 80 megapixels e zoom, com uma resolução 10 vezes maior do que o vídeo 1080p, normalmente usado como um do standart em alta definição.

Mesmo sem um 10k display - ainda não estão no mercado - o vídeo aproxima quadros durante a visualização com zoom até 1005. Cada um pegou uma foto em formato RAW, com um tamanho 10.328x7770 pixels.

--in via tradutor do google
What better subject for Rio de Janeiro to show all the potential high
DEFINITION? The Californian photographer Joe Capra has made "10k timelapse Demo" with a 80-megapixel camera and zoom, with a resolution 10 times higher than 1080p video, normally used as a standart in high DEFINITION.

Even without a display 10k - still I am not on the market - the video zooms frames when viewing with a zoom until 1005. Each took a photo in RAW format, with a size 10.328x7770 pixels.

PROYECTO EDUCATIVO DEL MUSEO: TIPO DE ACTIVIDADES · en CULTURA, DIDÁCTICA PARA NIÑOS, MUSEO, MUSEOGRAFÍA, MUSEOLOGÍA, OPINIÓN. ·

Los programas educativos implementados en los proyectos expositivos del museo ya casi son moneda común, y eso es muy, muy bueno. Estos proyectos deben estar dentro de la estrategia de comunicación del museo, pero pueden ir mucho más allá, todo depende de la naturaleza de las actividades que se propongan y al perfil de público al que van dirigidas. Los fundamental es que este tipo de actividades didácticas promueven la movilidad del museo, dejando de ser un almacén de objetos más bien pasivo, para transformarse en una institución comprometida con la difusión de conocimiento, algo que se agradece mucho hoy en día con lo que está cayendo.


Hasta no hace mucho, en la mayoría de los museos, el visitante paseante se limitaba a mirar una pieza sí y la siguiente también, leer textos, ver fotografías, observar arte, bostezar ante un panel, sin más estimulo que su curiosidad pasiva o el gusto personal de ver, de mirar, como un voyeur, sin posibilidad de participar en la acción, al margen de dejarse instruir en el recorrido de las colecciones por un guía o un monitor.Lo fundamental, en cualquier caso, es que nuestro objetivo principal debe ser el de propiciar la aparición de emociones en el público, generar sensaciones al visitante de cara a la exposición, y eso no se puede hacer aplicando la pasividad, es imposible. Por ello, hay que pensar en que tipo de acciones y actividades deberemos llevar a cabo, siempre interactuando con el visitante, sea cual ea su perfil, y así conseguir el objetivo emocional que tanto valoramos los museógrafos. L aparición de las emociones en el visitante es algo que debe ser considerado esencial en el proyecto educativo del museo. Sin emociones no hay nada, el más absoluto de los vacíos. Es como el amor; sin amor la vida no tiene sentido alguno.


Una estrategia muy potente que podemos desarrollar para generar una acción educativa emocional es contextualizar los objetos de la exposición. Hoy por hoy, el uso de la tecnología está al alcance de casi todos los museos. Podemos usar proyecciones audiovisuales, o bien recreaciones escenográficas, realidad aumentada, realidad virtual, para apoyar y complementar el discurso expositivo, buscando la complicidad emocional del visitante, agitando su saquito de las emociones. Se trata también de provocar la curiosidad de manera que genere en el visitante la necesidad de reflexionar sobre la realidad, sobre lo divino y lo humano. Que podamos complementar y potenciar esta curiosidad natural de las personas con la organización de un taller monotemático relacionado con la exposición, eso también ayuda, y mucho.

Studio-Sweet-Studio

A nosotros nos gustan especialmente las contextualizaciones escenográficas, pero también le damos mucho valor a la posibilidad de utilizar dramatizaciones. Podemos representar diferentes hechos y eventos de carácter socio-cultural dentro del museo, o en el patrimonio, de diferentes formas (teatro, guiñol, flashmobs…), algo que se aleje de lo habitual. Es cierto que el lado malo es que con este tipo de actividades no se necesita la implicación directa del visitante, salvo su presencia, pero se puede complementar con otra actividad paralela. Hay que buscar que la motivación del visitante sea un ingrediente que esté presente de continuo en el museo.


Es importante en el diseño del proyecto educativo que las actividades estén directamente relacionadas con los contenidos de la colección, ya sea ésta permanente o temporal, y no como acciones anecdóticas y circunstanciales alejándose de la línea de la comunicación institucional del museo. Siempre que diseñemos una actividad educativa en el museo debemos tener en cuenta que la acción es multidireccional, del museo hacia los visitantes con un perfil universal y atendiendo a la accesibilidad como hecho fundamental, y de los visitantes hacia el museo.


Opinamos que el diseño de estas actividades es mejor que estén diseñadas por empresas externas al museo, con la directa implicación de los profesionales de la institución con responsabilidades en actividades educativas, para que sean ellos los que supresión los guiones didácticos, la información que se proporciona y el cumplimiento del sentido y objetivos que establece el proyecto educativo. La endogamia interna que suele presentarse en la planificación de acciones didácticas es algo muy común en los museos, por eso lo de contar con empresas especialistas externas, ya que la visión desde fuera neutraliza el impertinente hecho endogámico.


Por su parte, las simulaciones y juegos permiten un nivel de interactividad entre el público y el museo mucho más alto, con una participación directa y de gran intensidad para el visitante. Hay muchas formas de juegos y su programación depende exclusivamente de la naturaleza del museo. Si hablamos de historia o patrimonio histórico, juegos como pedir la implicación de los visitantes para que interpreten un personaje histórico, proponiéndoles resolver un problema o ponerlos en situaciones comprometidas pero amables, incluso facilitándoles el disfraz, es algo que suele tener mucha aceptación y es una forma fantástica de que aprendan historia, adquieran conocimientos, sin aburrimiento. Los temas son muy variados, pueden estar relacionados con la conservación del patrimonio a partir del uso de simulaciones contextualizadas, de manera que el público pueda adoptar una postura y defenderla, desarrollando actitudes de compromiso y solidaridad, conociendo el problema desde los diferentes puntos de vista e intereses del museo.

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.Brasileira de 92 anos receberá o principal prêmio de agricultura orgânica mundial

Uma das pioneiras do movimento orgânico no Brasil, a austríaca naturalizada brasileira foi escolhida pelo grande impulso que deu aos movimentos agroecológicos não só no Brasil, como na América Latina, contribuindo, segundo os organizadores, para moldar um paradigma alternativo à agricultura industrial.

Dra. Ana Primavesi

Depois de 65 anos na luta pela saúde dos solos, a engenheira agrônoma Ana Primavesi, de 92 anos, receberá o One World Award – o principal título de agricultura orgânica mundial. Conferido pela International Federation of Organic Agriculture Movements (Ifoam), o prêmio honra ativistas cujo trabalho tenha impactado positivamente a vida de produtores rurais, sobretudo os mais desfavorecidos. Neste ano, a cerimônia será realizada em setembro, na Alemanha.

(Depoimento da Dra. Ana Primavesi, sócia número 1 da AAO – Associação de Agricultura Orgânica, homenageada em Ato Solene na Assembléia Legislativa de São Paulo)

Ana dedicou a sua vida a ensinar como é possível aliar a produção de alimentos à conservação do meio ambiente, nunca se esquecendo do pequeno produtor e das suas necessidades. “O segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio e as plantas, nutridas”, disse em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Em 65 anos de trabalho, Ana não somente revolucionou a produção agrícola, mas também mudou a vida de muita gente para melhor. Por isso esse prêmio é mais que merecido. Se você quer se familiarizar um pouco mais com o trabalho desta agrônoma espetacular, vale a pena ler o livro Manejo Ecológico do Solo – escrito por ela e considerado uma das bíblias da produção orgânica e leitura obrigatória nas faculdades de Agronomia do país – ou assistir o documentário ( 49 minutos ) O Veneno Está Na Mesa, com falas de Eduardo Galeano.


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

Museu de Minérios do Rio Grande do Norte, Brasil, realiza Exposição de peças de cerâmicas.

100 peças estarão em exibição até o dia 25 de janeiro de 2016. 
O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte, localizado noCampus Natal Central do IFRN, realiza na próxima sexta-feira (04), às 9h, a abertura da Exposição ‘Moldando o Barro com as Mãos’. As peças exibidas são do artista de São Gonçalo do Amarante, José de Santana, e do ex-aluno e atual bolsista do Museu, Franklin lima.

Contando com um acervo de aproximadamente 100 peças de cerâmica, a exposição fica aberta ao público até o dia 25 de janeiro de 2015, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

A bolsista de extensão do Museu, Wanessa Oliveira, explica que “a exposição tem ênfase nas cerâmicas de São Gonçalo do Amarante pelo fato de o 'rei do barro' [José de Santana] ter um renome nacional na produção dessa arte”, disse. 

José Santana coordena uma cooperativa na cidade de São Gonçalo onde produz trabalhos conhecidos em todo o Brasil. “Nós teremos também peças que serão vendidas aqui no Museu, são produzidas nessa cooperativa por um grupo de 40 mulheres sob coordenação de Santana”, conta. 

O Museu de Minérios do RN foi inaugurado há um ano. A curadora da instituição cultural, professora Narla Musse, acrescenta que a exposição faz parte das comemorações do aniversário do Museu. “Estamos ainda pensando em uma programação para comemorarmos, mas, a exposição já faz parte dessa festa”, relata Narla.

Além da Exposição "Moldando o Barro com as Mãos", o visitante vai poder apreciar o acervo de gemas e rochas do Museu. “Quem quiser vai poder conferir outras peças que temos em exibição aqui. Teremos guias, pessoas que darão suporte à exposição e ao acervo do local”, acrescenta Wanessa Oliveira.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://portal.ifrn.edu.br/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

Fabergé Museum in Russia, Video: 7 minutes -- Museu Fabergé na Rússia, Video: 7 minutos -- Фаберже музей. Видео: 7 минут

The official opening ceremony of the first privately owned Fabergé Museum in Russia took place on November 19, 2013, in the Shuvalov Palace in St. Petersburg. The founding organization of the museum is the Link of Times cultural and historical foundation, which was established in 2004 by Viktor Vekselberg with the aim of repatriating items of cultural significance to Russia.


Video: 7 minutesVideo: 7 minutesThe idea of creating a series of museums in Russia dedicated to the works of the great jeweler Carl Fabergé first came to the Link of Times in 2004. In that year, Viktor Vekselberg purchased a one-of-a-kind collection of Fabergé works which had been collected by Malcolm Forbes. Since then, the foundation has been collecting Russian works of decorative and fine art and has amassed more than 4,000 items today. In terms of its size, diversity, and the quality of its pieces, many of which belonged to the royal family and other members of the royal courts of Europe, the collection is without a doubt one of the best in the world.The Link of Times foundation began restoring the Shuvalov Palace, located on the embankment of the Fontanka River, in 2006. The foundation did an incredible amount of work over 7 years to reconstruct the historic appearance of the palace and adapt it for use as a museum. In fact, this was the first comprehensive restoration in the entire 200-year history of the palace.

Today, the Shuvalov Palace, with an area of about 4,700 square meters, is again one of the most beautiful palaces in St. Petersburg, a historical monument, and tourist attraction.The most valuable items in the Museum's collection are the nine Imperial Easter Eggs created by Fabergé for the last two Russian emperors. Each of them is a masterpiece of jewelry and art, as well as a unique historical monument to the reign and personal life of Alexander III and Nicholas II.

The exclusivity of the Fabergé collection acquired by the Link of Times foundation also comes from the fact that this collection represents all of the areas the House of Faberge specialized in: objects of fantasy of all kinds, jewelry, small goods, silverware, and interior and religious objects. In addition to works by Fabergé, the collection also includes works by his contemporaries, including famous Russian jewelers and silversmiths such as Sazikov, Ovchinnikov, Khlebnikov, Rückert and many others.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


--br via tradutor do google

A cerimônia de abertura oficial da primeira propriedade privada Museu Fabergé na Rússia teve lugar em 19 de Novembro, 2013, no Palácio de Shuvalov em São Petersburgo. A organização fundador do museu é o link da Times fundação cultural e histórica, que foi criada em 2004 por Viktor Vekselberg com o objectivo de repatriar itens de importância cultural para a Rússia.

A ideia de criar uma série de museus na Rússia dedicados às obras do grande joalheiro Carl Fabergé chegou primeiro ao link da Times em 2004. Naquele ano, Viktor Vekselberg adquiriu uma coleção one-of-a-kind de Fabergé, que funciona foram coletados por Malcolm Forbes. Desde então, a fundação tem vindo a recolher obras russas de arte decorativa e fina e acumulou mais de 4.000 itens de hoje. Em termos de tamanho, diversidade e à qualidade de suas peças, muitas das quais pertenciam à família real e outros membros das cortes reais da Europa, a coleção é sem dúvida um dos melhores do mundo.

A ligação da Times fundação começou a restaurar o Palácio Shuvalov, está localizado nas margens do Rio Fontanka, em 2006. A fundação fez uma incrível quantidade de trabalho ao longo de 7 anos para reconstruir a aparência histórica do palácio e adaptá-lo para o uso como um museu . Na verdade, esta foi a primeira restauração abrangente em toda a história do palácio de 200 anos.

Hoje, o Palácio de Shuvalov, com uma área de cerca de 4.700 metros quadrados, é novamente um dos mais belos palácios de São Petersburgo, um monumento histórico e atração turística.

Os itens mais valiosos na coleção do Museu estão os nove imperial Ovos de Páscoa criado por Fabergé para os dois últimos imperadores russos. Cada um deles é uma obra de arte e jóias, bem como um monumento histórico único para o reino ea vida pessoal de Alexandre III e Nicolau II.

A exclusividade da coleção Fabergé adquirida pelo link da Times fundação também vem do fato de que esta coleção representa todas as áreas da Casa de Fabergé especializados em: objetos de fantasia de todos os tipos, jóias, pequenos bens, talheres, e interior e objetos religiosos. Além de obras de Fabergé, a coleção também inclui obras de seus contemporâneos, incluindo famosos joalheiros e ourives russo como Sazikov, Ovchinnikov, Khlebnikov, Rückert e muitos outros.

Video: 7 minutos


--ru
Официальная церемония открытия первой частной Фаберже музей в России состоялась 19 ноября 2013 года, в Шуваловский дворец в Санкт-Петербурге. Учредительный организация музея связь времен культурной и исторической основы, которая была создана в 2004 году Виктор Вексельберг с целью репатриации предметов культурного значения в Россию.

Идея создания серии музеев в России, посвященных творчеству великого ювелира Карла Фаберже впервые приехал в связь времен в 2004 году этого года, Виктор Вексельберг приобрел единственный в своем роде коллекция Фаберже работы, которые были собраны Малькольма Форбса. С тех пор, Фонд собирает российских произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства и накопил более 4000 пунктов сегодня. С точки зрения размера, разнообразия и качества его частей, многие из которых принадлежали к королевской семье и других членов королевских дворах Европы, коллекция, без сомнения, один из лучших в мире.Связь основания Таймс начал восстановление Шуваловский дворец, расположенный на набережной реки Фонтанки, в 2006 году Фонд сделал невероятное количество работы более 7 лет, чтобы восстановить исторический облик дворца и адаптировать ее для использования в качестве музея , На самом деле, это был первый всеобъемлющий восстановление во всей истории 200-летней дворца.

Сегодня, Шуваловский дворец, площадью около 4700 квадратных метров, снова один из самых красивых дворцов в Санкт-Петербурге, исторический памятник, и достопримечательность.Наиболее ценные предметы в коллекции музея являются девять императорских пасхальных яиц Фаберже, созданное в течение последних двух российских императоров. Каждый из них является шедевром ювелирного искусства и, а также уникальный исторический памятник правления и личной жизни Александра III и Николая II.

Исключительность коллекции Фаберже, приобретенных Ссылка основания Таймс также исходит из того, что эта коллекция представляет все области Дом Фаберже, специализирующихся на: объекты фантазии всех видов, ювелирные изделия, небольшие товаров, серебра и интерьер и религиозные объекты. В дополнение к работам Фаберже, коллекция также включает в себя произведения от его современников, в том числе известных российских ювелиров и серебряников, таких как Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Рюкертом и многие другие.


Видео: 7 минут - https://youtu.be/UUQW9TztA_A