Google+ Followers

terça-feira, 12 de abril de 2016

bẢO TÀNG NHỮNG TÁC PHẨM VĂN HOC VIỆT NAM; --- MUSEUM OF VIETNAM literary works; --- MUSEU do Vietnã obras literárias;

Khánh thành Bảo tàng Văn học Việt Nam với hơn 4.000 hiện vật, tư liệu

Sáng 26.6, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Văn học Việt Nam tại địa chỉ 275 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, với 3.000 mét vuông diện tích trưng bày và hơn 4.000 hiện vật, tư liệu liên quan đến các nhà văn, tác phẩm văn học.


Bảo tàng Văn học Việt Nam trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập từ năm 2011. Bảo tàng có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam. 

Bảo tàng gồm 3 tầng. Tầng một, trưng bày các hiện vật, tư liệu văn học Việt Nam thời cổ, trung đại. Với vị trí trung tâm là biểu tượng hòn đá hình ngọn bút được mang từ Đền Hùng về đây với dòng chữ uyển chuyển, mềm mại "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" của đại thi hào Nguyễn Du. 

Đây chính là nơi trưng bày hiện vật 10 thế kỷ văn học nước nhà (từ thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 19); và lịch sử chữ viết của dân tộc Việt Nam trên các chất liệu giấy dó, vải, kim loại, lá cây. Những không gian tượng minh họa cảnh trường thi, lều chõng, sĩ tử, cảnh vinh quy bái tổ thời phong kiến hết sức sống động, cho người xem cảm nhận được không khí đèn sách, khoa cử náo nhiệt của cha ông một thời. Kèm theo những hiện vật là hệ thống máy tính, màn hình tự động cảm ứng giới thiệu về các hiện vật khi khách tham quan bước vào bảo tàng như những thước phim giới thiệu nền văn học từ thời xa xưa.

Tầng hai là nơi trưng bày hiện vật, tư liệu về các nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với những cái tên lớn như nhà văn Nam Cao, Tế Hanh, Nguyễn Quang Sáng… Bên cạnh đó, đây còn là nơi trưng bày về một số nhân vật tiêu biểu của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20 như Phan Bội Châu, Tản Đà, Hồ Chí Minh; các nhà văn theo các khuynh hướng hiện thực phê phán, cách mạng và lãng mạn.


Tái hiện hình ảnh sĩ tử lều chõng đi thi


Tầng ba là nơi trưng bày về các nhà văn được Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật thời kỳ chống thực dân Pháp, văn học khu V, Nam Trung Bộ, các nhà văn sáng tác ở miền bắc, miền nam. Trưng bày tổ hợp Trường Sơn với nhà thơ tiêu biểu Hoàng Cầm, Phạm Tiến Duật và các kỳ Đại hội của Hội Nhà văn Việt Nam. 

Ngoài ba tầng trên, còn có hai phòng trưng bày về Quan hệ giao lưu quốc tế và Khám phá nông thôn Việt Nam.
Những bản thảo sách chép tay của các nhà thơ, nhà văn được trưng bày tại bảo tàng


Tại lễ khánh thành, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam bày tỏ mong muốn: “Bảo tàng văn học Việt Nam không chỉ là nơi bảo quản, lưu giữ các hiện vật phục vụ cho công tác nghiên cứu văn học mà còn là địa chỉ văn hóa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu về lịch sử văn học Việt Nam".
Hình ảnh mẹ con chị Dậu được tái hiện


Trong tổng số gần bốn vạn tài liệu, hiện vật sưu tầm được, hiện có 3.454 tài liệu, hiện vật được chọn trưng bày; nhiều hiện vật quý như chiếc bàn gỗ cách đây hơn 200 năm Nguyễn Du từng ngồi viết trong thời gian 10 năm sinh sống ở quê vợ Thái Bình; bức tượng Vua Trần Nhân Tông từ chùa Tiêu Sái (nay là chùa Báo Ân), tại Gia Lâm vào thế kỷ 13, khi ông vừa xuống tóc bắt đầu hành trình lên Yên Tử; bộ bàn ghế gỗ gụ Bác Hồ từng tiếp vua Bảo Đại năm 1946; viên gạch đá ong lấy từ Thành Đồ Bàn, nơi chứng kiến cuộc hôn nhân "ngoại giao" nổi tiếng trong lịch sử giữa Huyền Trân công chúa với Chế Bồng Nga; những tấm ván khắc gỗ của dòng họ Phan Huy; bộ sưu tập sách viết trên lá cây của các dân tộc Thái ở miền tây Nghệ An, Chăm ở Bình Thuận, Khmer ở Trà Vinh,...
Chiếc bàn gỗ cách đây hơn 200 năm Nguyễn Du từng ngồi viết 

Bảo tàng mở cửa phục vụ khách tham quan từ 8h30 -11h30 buổi sáng, 14h -16h30 buổi chiều các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.

--in via tradutor do google
MUSEUM OF VIETNAM literary works;

Inauguration of the Museum of Literature Vietnam with over 4,000 artifacts and documents

26.6 morning, in Hanoi, Vietnam Writers' Association held a ceremony to inaugurate Vietnam Literature Museum at 275 Au Co, Tay Ho District, Hanoi, with 3000 square meters of exhibition area and more than 4,000 current objects and documents related to the writer, literary works.

Vietnam Museum of Arts under the Vietnam Writers' Association, is the Prime Minister signed a decision founded in 2011. The museum has the functions of collecting, preserving, researching, displaying and introducing heritage culture, reflecting the formation and development of Vietnam literature.

Museum consists of 3 floors. First floor, showcasing artifacts, Vietnam Data ancient literature, medieval. With its central location is symbolic pen shaped stone was brought from Hung Temple on here with the words flexible, soft "new word the other three digits Mind Resources" of the great poet Nguyen Du.

This is the kind of exhibit literature 10 century country house (from the 10th century to the late 19th century); and writing the history of the people of Vietnam on the material Do paper, fabric, metal, leaves. The scene illustrates space school exam subjects, tents pallet, student, scene cult of honor feudal vivid, the viewer feel the atmosphere of lights, bustling department of his father appointed time. Artifacts are accompanied by computer systems, auto-sensing screen for artifacts introduced when visitors enter the museum as introducing footage literature since ancient times.

The second floor is the kind of exhibit space and materials on the award-winning writer of Ho Chi Minh on literature and art with the big names such as writer Nam Cao, Te Hanh, Nguyen Quang Sang ... Besides, it also a showcase of some of the typical character of the literature of the 20th century Vietnam as Phan Boi Chau, Tan Da, Quezon City; writers follow trends critical realism, revolution and romance.

 Recreate the electronic image tents artist pallet and take the exam
The third floor is home to exhibits about the writer of the State Prize of literature - art against the French colonial era, the literary zone V, South Central, the writers in the north, south. CTS exhibited combination with typical poet Hoang Cam, Pham Tien Duat and Congresses of the Vietnam Writers' Association.

In addition to the three floors above, there are two galleries of international relations and exchanges in rural Vietnam Discover.

The handwritten manuscript of the book poet, writer on display at the museum
At the inauguration ceremony, poet Huu Thinh, chairman of Vietnam Writers' Association, director of the Museum of Literature Vietnam expressed his desire: "Vietnam Literary Museum is not only a place of preservation and storage of artifacts serve for the study of literature, but also address cultural attractions and foreign tourists to visit to learn about the literary history of Vietnam. "

Her mother Rooster image is reproduced
In total nearly four thousand documents, artifacts collected, the existing 3454 document, selected artifacts on display; many precious objects such as wooden table more than 200 years ago, Nguyen Du ever sat writing during 10 years of living in the countryside Pacific wife; statue of King Tran Nhan Tong Sai temple Text (now Bao An Pagoda), at Gia Lam in the 13th century, when he had hair down to begin the journey to Yen Tu; mahogany furniture Uncle Ho once to King Bao Dai 1946; laterite bricks taken from Thanh Ban, which witnessed the marriage "diplomacy" is famous in the history between Huyen Tran Princess with Che Bong Nga; carved wooden planks of the family Phan Huy; collection of books written on the leaves of the Thai ethnic minority in western Nghe An, Binh Thuan Cham, Khmer in Tra Vinh, ...

Wooden table more than 200 years ago, Nguyen Du ever sat writing
Museum is open for visitors from 8:30 -11h30 morning, afternoon -16h30 14h on weekdays, except Saturday and Sunday

--br via tradutor do google
MUSEU do Vietnã obras literárias;

Inauguração do Museu de Literatura Vietnam com mais de 4.000 artefatos e documentos

26,6 manhã, em Hanoi, Vietnã Associação de Escritores 'realizou uma cerimônia para inaugurar Literatura Vietnam Museum a 275 Au Co, Tay Ho District, Hanoi, com 3000 metros quadrados de área de exposição e mais de 4.000 atual objetos e documentos relacionados com o escritor, obras literárias.

Vietnam Museum of Arts sob Associação de Escritores Vietnã ', é o primeiro-ministro assinou uma decisão fundada em 2011. O museu tem as funções de recolha, conservação, pesquisa, visualização e introdução de herança cultura, refletindo a formação e desenvolvimento da literatura Vietnã.

Museu é composto por 3 andares. Primeiro andar, apresentando artefatos, dados Vietnam literatura antiga, medieval. Com a sua localização central é pena simbólica pedra em forma foi trazida de Hung Templo aqui com as palavras flexível, suave "nova palavra os outros três dígitos Mente Recursos" do grande poeta Nguyen Du.

Este é o tipo de exposição de literatura de 10 casa de campo do século (a partir do século 10 para o século 19); e escrevendo a história do povo do Vietname sobre o material de fazer papel, tecido, metal, folhas. A cena ilustra disciplinas escolares espaço exame, tendas de paletes, estudante, cult cena de honra feudal cores vivas, o espectador sentir a atmosfera de luzes, movimentado departamento de seu pai nomeado tempo. Artefatos são acompanhados por sistemas de computador, tela de auto-sensing para artefatos introduzidos quando os visitantes entrar no museu como a introdução de literatura metragem desde os tempos antigos.

O segundo andar é o tipo de espaço para exposições e materiais sobre o escritor premiado de Ho Chi Minh na literatura e na arte com os grandes nomes como o escritor Nam Cao, Te Hanh, Nguyen Quang Sang ... Além disso, também uma vitrine de alguns dos caráter típico da literatura do século 20 Vietnã como Phan Boi Chau, Tan da, Quezon City; escritores seguem tendências realismo crítico, revolução e romance.


 Recriar a imagem eletrônica tendas artista palete e fazer o exame
O terceiro andar é o lar de exposições sobre o escritor do Prêmio Estadual da literatura - arte contra a era colonial francesa, a zona literária V, do Sul e Central, os escritores do norte, sul. CTS exibiu combinação com o poeta típico Hoang Cam, Pham Tien Duat e Congressos da Associação de Escritores Vietnã '.

Além dos três andares acima, existem duas galerias de relações internacionais e intercâmbios na área rural do Vietnã Discover.


 O manuscrito do poeta livro, escritor em exposição no museu
Na cerimônia de inauguração, poeta Huu Thinh, presidente da Associação de Escritores Vietnã ', diretor do Museu de Literatura Vietnam expressou seu desejo: "Vietnam Museu Literário é não só um lugar de preservação e armazenamento de artefatos servir para o estudo da literatura, mas também abordar atrações culturais e turistas estrangeiros para visitar a aprender sobre a história literária do Vietnã. "


 Sua imagem Galo mãe é reproduzido
No total, cerca de quatro mil documentos, artefatos recolhidos, o 3454 documento existente, artefatos selecionados em exposição; muitos objetos preciosos, como mesa de madeira mais de 200 anos atrás, Nguyen Du já sentou escrever durante 10 anos de vida com a mulher Pacific campo; estátua do rei Tran Nhan Tong Sai templo Texto (agora Bao An Pagoda), em Gia Lam no século 13, quando ele tinha cabelo para baixo para começar a viagem para Yen Tu; móveis de mogno Tio Ho, uma vez ao Rei Bao Dai 1946; tijolos de laterita tiradas de Thanh Ban, que testemunhou o casamento "diplomacia" é famoso na história entre Huyen Tran Princesa com Che Bong Nga; esculpida pranchas de madeira da família Phan Huy; coleção de livros escritos sobre as folhas da minoria étnica tailandesa em Nghe An ocidental, Binh Thuan Cham, Khmer em Tra Vinh, ...


 mesa de madeira mais de 200 anos atrás, Nguyen Du já sentou escrever
Museu está aberto para visitantes de 08:30 -11h30 manhã, tarde -16h30 14h nos dias de semana, exceto sábado e domingo

Nenhum comentário:

Postar um comentário