Listen to the text.

sexta-feira, 19 de agosto de 2016

Le Musée dans la rue" à Alger du 24 au 29 août. --- The Museum in the Street" in Algiers from 24 to 29 August. --- O Museu na Rua" em Argel, de agosto 24-29

Lancé pour la première fois en 2013, le "Musée dans la rue" revient pour une nouvelle édition à partir du 24 août, et prendra place à la Promenade des Sablettes à Alger.
Plusieurs musées seront mobilisés pour cette manifestation, notamment, le musée national du Bardo, le musée de l’Enluminure, le musée des Beaux Arts d’Alger, le MAMA et bien d’autres musées et centres culturels.

L’objectif et de cette manifestation organisée par le ministère de la culture est de rapprocher le citoyen du musée en créant une espèce de communication entre le public et l'établissement.

Chaque année le public manifeste un réel intérêt pour cet évènement. Lors de la précédente édition une foule nombreuse visitait les différents stands d’exposition.

Le public avait découvert des collections conservées par sept musées d’archéologie, trois musées d’arts et traditions populaires et quatre musées d’art moderne de la capitale et de différentes régions d’Algérie.

Cette année encore des expositions et ateliers seront organisés tout au long de cette manifestation afin de sensibiliser le grand public à la préservation des richesses patrimoniales et mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel du pays.

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.
--in via tradutor do google
"The Museum in the Street" in Algiers from 24 to 29 August

Launched for the first time in 2013, the "Museum in the Street" is back for a new edition from August 24 and will take place at the Promenade des Sablettes in Algiers.

Several museums will be mobilized for the event, including the Bardo Museum, the Museum of Illumination, the Museum of Fine Arts of Algiers, the MAMA and many other museums and cultural centers.

The objective and the event organized by the Ministry of Culture is to bring citizens closer to the museum by creating a kind of communication between the public and the institution.
Each year the public is showing a real interest in this event. At the previous edition a large crowd visited the various exhibition stands.

The public had discovered collections held by seven archaeological museums, three museums of arts and popular traditions and four modern art museums in the capital and different regions of Algeria.
This year exhibitions and workshops will be held throughout the event to raise awareness for the preservation of heritage resources and enhance the cultural heritage material and immaterial countries.
--br via tradutor do google
"O Museu na Rua" em Argel, de agosto 24-29

Lançado pela primeira vez em 2013, o "Museu na Rua" está de volta para uma nova edição de 24 de agosto e terá lugar na Promenade des Sablettes em Argel.

Vários museus serão mobilizados para o evento, incluindo o Museu Bardo, o Museu da Iluminação, o Museu de Belas Artes de Argel, o Mama e muitos outros museus e centros culturais.

O objetivo eo evento organizado pelo Ministério da Cultura é o de aproximar os cidadãos do museu através da criação de uma espécie de comunicação entre o público ea instituição.
A cada ano o público está mostrando um interesse real neste evento. Na edição anterior uma grande multidão visitaram os diversos stands de exposição.

O público tinha descoberto coleções detidas por sete museus arqueológicos, três museus de artes e tradições populares e quatro museus de arte moderna na capital e em diferentes regiões da Argélia.
Este ano, exposições e oficinas serão realizadas durante todo o evento para aumentar a consciência para a preservação dos recursos patrimoniais e melhorar o material património cultural e países imateriais.

Pestera Ghetarul De La Scarisoara. --- Glacier Cave Scarisoara. --- Glacier caverna Scarisoara, maior caverna subterrânea na Roménia.

Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România. De aici îi vine și numele de „ghețar” iar „Scărișoara” provine de la comuna Scărișoara situată 16 km mai jos, de care aparținea administrativ în vremea când a fost numită astfel. Acum aparține comunei Gârda de Sus, județul Alba.


Drumul spre peșteră pornește din comuna Gârda de Sus, situată pe valea Arieșului Mare la 32 km amonte de Câmpeni (pe DN75). Din centrul comunei se desprinde drumul carosabil de pe Gârda Seacă pe care se ajunge, după aproximativ 1 km, la gura Văii Ordâncușa. De aici există trei variante. Prima este poteca turistică marcata cu cruce roșie, care mai întâi trece prin cătrumul Mununa și după un traseu de 10 km, ajunge la Peștera Scărișoara. Cea de a doua variantă este drumul asfaltat de pe valea Ordâncușei, de 23 km. care duce până în cătunul Ghețar. Ultima și cea mai nouă variantă este pe Valea Gârda Seacă. La 2 km de la gura Urdâncușei pornește un drum forestier prin Mununa până la Ghețar lung de 12 km. Peștera este localizată la 46°29′23″N 22°48′35″E.

Nu se cunoaște data exactă când a fost descoperită peștera. Cea mai veche mențiune asupra peșterii este făcută de A. Szirtfi în 1847. K. F. Peters și A. Schmidl dau primele informații științifice în 1861, respectiv 1863. Al. Borza studiază repartiția florei și fenologia vegetației din pereții avenului, Emil Racoviță (1927) cercetează formațiunile de gheață iar V. Pușcariu (1934) face o prezentare științifică și turistică. "Rezervațile" Ghețarului sunt explorate de-abia în 1947 de Maxim Pop și Mihai Șerban. După o stagnare de 15 ani, studiul Ghețarului Scărișoara este reluat în 1965 de Iosif Viehmann, Gh. Racoviță, M. Șerban, T. Rusu și V. Crăciun.

Peștera Ghețarul de la Scărișoara face parte din sistemul carstic Ghețar - Ocoale - Dobrești. Este formată în calcare de vârstă Jurasic superior, dispuse monoclinal pe direcția NV-SE, la o altitudine de 1.165 m, la marginea platoului carstic Ghețari - Ocoale. Cândva Valea Ocoale curgea la suprafață. Odată cu dizolvarea în freatic a peșterii Scărișoara apele coboară în subteran. Ieșirea apei la lumină se făcea prin Pojarul Poliței. Continuând dizolvarea, apa coboră în Avenul din Șesuri cu ieșire la suprafață în Izbucul Poliței. Golul rămas uscat al Scărișoarei, în urma prăbușirii avenului de intrare, se umple cu gheață în timpul glaciațiunilor.

După încălzirea vremii gheața începe să se topească și dispare jumătate din volum, dar este alimentată în fiecare iarnă cu un nou strat la suprafață. Topirea are loc și la bază ghețarului, astfel că de la bază dispare o secțiune și o alta se depune sus. Cea mai veche gheață de la bază are 4.000 de ani. Pe carote de gheață recoltate în 2005, cercetătorii de la Institutul de Speologie Emil Racoviță Cluj și mulți asociați străini, descifrează din trecut o mulțime incredibilă de date. Cum a fost vremea în fiecare an din ultimii 4.000, când au fost incendii în zonă, când și cât aur se exploata în Apuseni pe vremea dacilor.

Intrarea în Ghețarul de la Scărișoara se face printr-un impresionant aven, a cărui gură, cu un diametru de 60 m, se deschide în pădurea din marginea platoului. O potecă îngustă săpată în stâncă și câteva scări metalice ancorate în pereți înlesnesc coborârea celor 48 m cât măsoară adâncimea avenului. Pe fundul lui se păstrează în tot timpul anului un strat gros de zăpadă. Aici se pătrunde în Sala Mare printr-un impresionant portal măsurând 24 m lățime și 17 m înălțime.

Topografia Ghețarului de la Scărișoara este simplă, deoarece peștera reprezintă o încăpere unică cu o dezvoltare totală de 700 m. În mijlocul acestei încăperi se află un imens bloc de gheață, cu un volum de 80.000 m3 și care dăinuie în peșteră de peste 4.000 de ani. Fața superioară a blocului (3.000 m2) formează podeaua Sălii Mari. În partea dreaptă acest planșeu se frânge într-un tobogan abrupt de gheață, care dă într-o zonă, denumită Biserica. Aici apar primele formațiuni stalagmitice de gheață. Aceasta este zona turistică, restul fiind rezervație științifică, cu două sectoare distincte.

În latura din dreapta intrării se află Rezervația Mică, la care se ajunge coborând o verticală de 15 m în rimaia dintre stâncă și gheață. În stânga se află Rezervația Mare, spre care se coboară o verticală de 20 m la baza căreia galeria continuă puternic descendentă. Aceasta este Galeria Maxim Pop. În amândouă rezervațiile, lângă ghețar reapar stalagmitele de gheață, dintre care unele au o existență permanentă iar altele se topesc în cursul verii, dar se refac în forme asemănătoare în lunile de iarnă.


Dincolo de aceste speleoteme înghețate, aspectul peșterii se schimbă total, locul gheții fiind luat de concrețiuni de o mare diversitate și frumusețe. Stalactite, stalagmite, coloane, draperii parietale, coralite, gururi.... Acestea abundă mai ales în Galeria Coman - o prelungire îngustată a Rezervației Mari - care coboară în pantă accentuată până la adâncimea maximă a peșterii de 105 m, apropiindu-se în același timp la numai câțiva metri de cea de a doua perlă a sistemului carstic Scărișoara - peștera Pojarul Poliței. De fapt, între cele două cavități a existat cândva, înainte de începutul formării blocului de gheață, o comunicare naturală.

Ghețarul de la Scărișoara este important pentru știință în primul rând în complexul de fenomene care se datoresc prezenței gheții și structurii generale a peșterii: morfogeneză și evoluția formațiunilor de gheață, stratificarea masivului de gheață etc. Avenul, prin flora sa variată, diferențiată pe nivele, oferă botaniștilor un interesant și permanent teren de cercetare.

Fauna cavernicolă este săracă, cel mai de seamă reprezentant fiind Pholeuon proserpinae glaciale Jeann. În gheața peșterii s-a descoperit un schelet aproape întreg de Rupicapra.
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariottiColaboração: Alexandra Anghelache

Colaboração: Gabriela Mangirov

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.--in via tradutor do google
Glacier Cave Scarisoara.

Scarisoara- or Scărişoara Glacier hosts the largest underground glacier in Romania. Hence it is called the "glacier" and "Scărişoara" comes from the village Scarisoara located 16 km below, to which the administration at the time when it was named. Now it belongs to the commune Garda de Sus, Alba County.

The road to the cave starts from Garda de Sus village, situated on the valley Aries Mare 32 km upstream of Câmpeni (the DN75). From the center of the roadway road emerges from the Garda Seacă that is reached after about 1 km at the mouth Ordâncuşa Valley. From here there are three options. The first is the tourist trail marked with the red cross, which first goes through cătrumul Mununa after a route of 10 km, reaching Scarisoara-. The second variant is Ordâncuşei paved road from the valley, 23 km. The glacier that leads up to the hamlet. Last, and this latest version is Garda Dry Valley. 2 km from the mouth Urdâncuşei Mununa starts a forest road by up to 12 km long glacier. The cave is located at 46 ° 29'23 "N 22 ° 48'35" E.

It is not known the exact date when the cave was first discovered. The earliest mention of the cave is made of A. Szirtfi in 1847. K. F. Peters and A. Schmidl give first scientific information in 1861 or 1863. Al. Borza studying the distribution of flora and vegetation phenology of the pothole walls, Emil Racovita (1927) investigates ice formations and Puşcariu V. (1934) make a scientific presentation and tourism. "Reserve" Glacier are explored only in 1947 by Maxim Pop and Mihai Serban. After stagnating for 15 years, the study Scarisoara is taken up in 1965 by Joseph Viehmann, Gh. Racoviţă, M. Serban Rusu and V. T. Christmas.

Glacier Cave Scarisoara glacier is part of the cave system - Districts - Dobreşti. Consists upper Jurassic age limestone, arranged monoclinal NW-SE, at an altitude of 1,165 m on the edge of the karst plateau glaciers - Districts. Districts Valley once flowed on the surface. With the dissolution in groundwater cave Scărişoara descend underground waters. Water outlet to light was made by Measles policy. Continuing dissolution, water descended into the pit of Şesuri exit to the surface Izbucul Police. The goal of SCARISOARA remained dry after the collapse pothole entrance fills with ice during the ice ages.

After heating time the ice starts to melt and disappear half the volume, but is fed every winter with a new layer on the surface. Melting occurs at the base of the glacier, so that the base section disappears and another is deposited above. The old ice from the bottom is 4000 years. The ice cores collected in 2005, researchers from the Institute of Speleology Emil Racovita Cluj and many foreign associates, deciphers the past a lot of incredible data. How was the weather in each of the previous 4000, when there were fires in the area, when and how to exploit gold in the Apuseni Dacian times.

Entry into Glacier Scarisoara is through an impressive pit, whose mouth, with a diameter of 60 m, opens the forest edge of the plateau. A narrow path carved into the rock and some metal stairs anchored walls facilitate lowering the 48 m depth as measured pothole. His butt is maintained throughout the year a thick layer of snow. Here enters the Hall through an impressive portal measuring 24 m wide and 17 m high.

Topography Glacier Scărişoara is simple, because the cave is a room unique with a total development of 700 m. In the middle of this room is a huge block of ice with a volume of 80,000 m3 and lingering in the cave for over 4,000 years . The top face of the block (3,000 m2) form the floor of the Great Hall. On the right side this floor is broken in a steep ice slide, which gives an area called Church. It appears first ice stalagmite formations. This is a tourist area, the rest being scientific reserve, with two distinct sectors.

The right side of the entrance is the Little Reservation, which is reached down a 15-meter vertical rock and ice of the rhyme. At left is the Great Reservation towards which descends a vertical of 20 m that relies heavily gallery continues downward. This is the Maxim Pop Gallery. In both reserves, next to reappear glacier ice stalagmites, some of which have a permanent existence and others melt in the summer, but recover in similar forms in the winter months.

Beyond these speleothems frozen cave layout changes totally, instead of ice being taken by concretions of great diversity and beauty. Stalactites, stalagmites, columns, curtains parietal, coral, stalagmites .... They abound especially Coman Gallery - an extension narrowed Reserve Mari - downhill emphasized to the maximum depth of the cavern 105 m, approaching the while only a few meters from the second bead system Scărişoara - cave Measles policy. In fact, between the two cavities once existed, before the start of block ice formation, a natural communication.

Scărişoara Glacier is important for science primarily in complex phenomena that are the result of ice conditions and the general structure of the cave: morphogenesis and evolution of ice formations, massive ice stratification etc. Pothole, through its diverse flora, differentiated levels offer an interesting and botanists permanent research ground.

Cave fauna is poor, the most important representative being Pholeuon proserpinae glacial Jeanne. The ice cave was discovered almost the entire skeleton of Rupicapra.
--be via tradutor do google
Glacier caverna Scarisoara, maior caverna subterrânea na Roménia.

Scarisoara- ou Scarisoara Glacier hospeda o maior glaciar subterrânea na Roménia. Por isso, é chamado de "geleira" e "Scarisoara" vem do Scarisoara aldeia situada 16 km abaixo, para que a administração no momento em que foi nomeado. Agora ele pertence à comuna Garda de Sus, Alba County.

O caminho para a caverna começa a partir da aldeia de Garda de Sus, situada no vale do Aries Mare 32 km a montante da Câmpeni (a DN75). A partir do centro da estrada estrada emerge da Seacă Garda que é atingido após cerca de 1 km na boca Ordâncuşa Valley. A partir daqui há três opções. A primeira é a rota turística marcados com a cruz vermelha, que atravessa primeiramente Mununa cătrumul depois de um percurso de 10 km, atingindo Scarisoara-. A segunda variante é Ordâncuşei estrada pavimentada a partir do vale, 23 km. A geleira que leva até a aldeia. Por último, e esta última versão é Garda Dry Valley. 2 km da foz Urdâncuşei Mununa começa uma estrada florestal em até 12 km de comprimento geleira. A caverna está localizada a 46 ° 29'23 "N 22 ° 48'35" E.

Não se sabe a data exata em que a caverna foi descoberta pela primeira vez. A primeira menção da caverna é feita de A. Szirtfi em 1847. K. F. Peters e A. Schmidl dar primeira informação científica em 1861 ou 1863. Al. Borza estudar a distribuição da flora e fenologia da vegetação das paredes caldeirão, Emil Racovita (1927) investiga formações de gelo e Puşcariu V. (1934) fazem uma apresentação científica e turismo. "Reserva" Glacier são exploradas apenas em 1947 por Maxim Pop e Mihai Serban. Depois de estagnação durante 15 anos, o Scarisoara estudo é retomado em 1965 por Joseph Viehmann, Gh. Racoviţă, M. Serban Rusu e V. T. Natal.

Glacier caverna Scarisoara geleira faz parte do sistema de cavernas - Distritos - Dobreşti. Consiste calcário Jurássico superior, dispostos monoclinal NW-SE, a uma altitude de 1.165 m na borda das geleiras planalto cárstico - Distritos. Distritos Vale fluiu uma vez na superfície. Com a dissolução nas águas subterrâneas caverna Scarisoara descem águas subterrâneas. saída de água para a luz foi feita por política de sarampo. Continuando a dissolução, a água desceu ao poço da saída Şesuri à superfície Polícia Izbucul. O objetivo do Scarisoara permaneceu seco após a entrada colapso buraco enche de gelo durante as eras glaciais.

Depois de aquecer o tempo que o gelo começa a derreter e desaparecer metade do volume, mas é alimentado a cada inverno com uma nova camada sobre a superfície. Fusão ocorre na base da geleira, de modo que a secção de base e desaparece outra é depositado acima. A idade do gelo do fundo é de 4000 anos. Os núcleos de gelo coletados em 2005, pesquisadores do Instituto de Espeleologia Emil Racovita Cluj e muitos associados estrangeiros, decifra o passado um monte de dados incríveis. Como foi o tempo em cada um dos anterior de 4000, quando havia incêndios na área, quando e como a exploração de ouro nos tempos Apuseni Dacian.

Entrada em Glacier Scarisoara é através de um pit impressionante, cuja boca, com um diâmetro de 60 m, abre a borda da floresta do planalto. Um caminho estreito escavado na rocha e algumas escadas de metal ancorado paredes facilitar a redução da profundidade de 48 m como buraco medido. Sua bunda é mantido durante todo o ano uma espessa camada de neve. Aqui entra no Hall através de um portal impressionante medindo 24 m de largura e 17 m de altura.

Topografia Glacier Scarisoara é simples, porque a caverna é uma sala única, com um desenvolvimento total de 700 m. No meio desta sala é um enorme bloco de gelo com um volume de 80.000 m3 e persistente na caverna por mais de 4.000 anos. A face superior do bloco (3.000 m2) formam o chão do Grande Hall. No lado direito neste piso está quebrado em uma lâmina de gelo íngreme, o que dá uma área chamada Igreja. Parece primeiras formações de gelo estalagmites. Esta é uma área turística, o ser reserva científica repouso, com dois setores distintos.

O lado direito da entrada é a Reserva Little, que é atingido por uma rocha verticais de 15 metros e gelo da rima. À esquerda é o Grande Reserva para o qual desce uma vertical de 20 m que depende fortemente galeria continua para baixo. Este é o Pop Galeria Maxim. Em ambos os reservas, ao lado reaparecer estalagmites de gelo da geleira, alguns dos quais têm uma existência permanente e outros derreter no verão, mas recuperar em formas semelhantes nos meses de inverno.

Para além destes espeleotemas alterações de layout caverna congelados totalmente, em vez de gelo que está sendo tomada por concreções de grande diversidade e beleza. Estalactites, estalagmites, colunas, cortinas parietais, coral, estalagmites .... Eles abundam especialmente Coman Gallery - uma extensão estreitou Reserve Mari - downhill enfatizou que a profundidade máxima da caverna 105 m, aproximando-se do que apenas alguns metros da segunda sistema de talão Scarisoara - política Sarampo caverna. De facto, entre as duas cavidades, uma vez existido, antes do início da formação do bloco de gelo, uma comunicação natural.

Scarisoara Glacier é importante para a ciência principalmente em fenômenos complexos, que são o resultado de condições de gelo ea estrutura geral da caverna: morfogênese e evolução das formações de gelo, maciço estratificação de gelo etc. caldeirão, através de suas diversas flora, níveis diferenciados oferecer um interessante e botânicos terrestres pesquisa permanente.

fauna cavernícola é pobre, o representante mais importante é Pholeuon proserpinae glacial Jeanne. A caverna de gelo foi descoberto quase todo o esqueleto de Rupicapra.

Agendas Mundi LXXXIV – Museos en Madagascar . · en ARTE, CULTURA, INSTITUCIONES, MUSEO, OPINIÓN, PATRIMONIO, VIAJES. ·

Lemures, baobabs, selvas tropicales, desierto, buceo, deportes de aventura… Madagascar es un destino de ensueño para los amantes del aire libre y el ejercicio. La fauna y la flora son impresionantes aquí, combinados con paisajes épicos de una increíble diversidad: se puede pasar de la selva al desierto en tan sólo 300 kilometros. Pocos lugares en la Tierra ofrecen un intenso caleidoscopio de tal naturaleza. Hay cañones de piedra de arenisca, piedra caliza, montañas karst, colinas fértiles en cascada con terrazas de arrozales, bosques de todo tipo – frondosos, secos y espinosos – y un suelo rico en laterita que le dio al país su apodo de la “Isla Roja”. Con 5.000 kilometros de costa, el mar nunca está muy lejos, de color turquesa con playas idílicas en lugares muy tranquilos, otras en sitios peligrosos.

National Geographic Magazine

Madagascar es un lugar único: El 5% de todas las especies de animales y vegetales conocidas se puede encontrar aquí, y sólo aquí. Ésta es la isla del lémur, por supuesto, pero hay muchas criaturas, más extrañas y maravillosas: El aye-aye, mono muy extraño de aspecto con enormes orejas, coloridos camaleones perfectamente camuflados, insectos de forma irregular, ranas gigantes, rayas elegantes y tortugas, varias especies de tiburones y ballenas jorobadas durante los meses de invierno, hay de todo y para todos los gustos. Los árboles y las plantas son tan impresionantes, ya se trate de los baobabs, el ravinala Fanning (palma del viajero), los cientos de orquídeas o los bosques espinosos del desierto del sur.

Olivier Grunewald para National Geographic

La isla de Madagascar ha sido poblada por sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes de diversos rincones del Océano Índico. Este crisol de culturas se ha convertido en un intrincado conjunto de creencias y rituales que veneran los espíritus de sus antepasados. Para los viajeros, los que queráis asistir a una famadihana (exhumación tradicional y entierro cuando los familiares pueden comunicarse con sus antepasados) puede ser el punto culminante de vuestro viaje. Hay mucha historia por descubrir, desde las colinas sagradas de Antananarivo a la historia del pirata de la Île de Sainte-Marie.

Huffington Post

Visitar lo mejor de Madagascar puede ser difícil (y muy caro): Es la cuarta isla más grande del mundo con unos caminos complicados. Para aquellos que disfrutan de la aventura, sin embargo, este es destino perfecto: La conducción off-road es fenomenal, hay parques nacionales que sólo ven unos pocos cientos de visitantes al año, con regiones que viven en total autarquía durante la época de lluvias, con nieblas densas que hacen fundamental el uso del control remoto en un avión privado o un barco para llegar allí. También existen más actividades de las que se pueden abarcar en 20 días: Senderismo, buceo, ciclismo de montaña, kitesurf, escalada en roca, lo que sea. ¡Ah!, y hay un montón de piscinas naturales, también playas y hamacas para recuperarse del esfuerzo, con una buena gastronomía. Vamos a comprobar ahora que nos ofrece Madagascar en su vertiente de museos. Tenéis que tener en cuenta, que hay varios museos que se anuncian en las guías turísticas pero que en realidad se encuentran cerrados al público, ojo al dato.

Olivier Grunewald para National Geographic

Museo Andafivaratra (sin website) | AntananarivoUbicado en un magnífico palacio barroco de color rosa, este museo es la antigua casa del primer ministro Rainilaiarivony, el mandatario que tenía tres esposas detrás del trono (Rasoherina, Ranavalona II y Ranavalona III) entre 1864 y 1895. La colección del museo es una variedad combinada de polvo y objetos de interés de reyes y reinas del clan Merina, que también nos enseña sobre algunos de los coloridos personajes de aquella época. El museo se cerró en 2015 debido a las fugas de agua, pero está a puntito de abrir de nuevo. Las joyas de la corona de Merina fueron robadas en 2013 y aún no se han recuperado. De los objetos restantes, entre los más interesantes está un retrato al óleo un tanto extraño de la reina Ranavalona I, rechoncha con una crinolina seda coral y el ceño fruncido, mientras que Jean Laborde, el aventurero francés, su amante, se puede ver en una fotografía en blanco y negro. También hay un enorme trono dorado, los originales de los tratados comerciales importantes entre Madagascar y los EE.UU., el Reino Unido y Francia, escudos, cotas de malla, y una selección aleatoria de los regalos de las coronas extranjeras a través del tiempo. Las explicaciones de las exposiciones son en inglés y en francés.

Museo del Puerto (no tiene website) | ToamasinaEl pequeño museo, que pertenece a la universidad, se encuentra en la entrada al puerto de la capital de Madagascar. El museo se constituye en apenas dos cuartos con aperos de labranza, instrumentos de pesca, hallazgos arqueológicos y artesanías tribales. Las mini exposiciones se complementan con carteles que muestran proyectos locales de conservación y la deforestación. Algunos de los subtítulos están en inglés, incluyendo traducciones de algunos proverbios de Madagascar que os resultarán, con casi total seguridad, absolutamente crípticos.

Museo de Arte y Arqueología (sin website) | AntananarivoEste pequeño museo ubicado en el barrio Isoraka de la capital, nos ofrece una visión general sobre las excavaciones arqueológicas alrededor de la isla, incluyendo unas piedras inmemoriales con decoraciones encontradas en el sur de la isla (un lugar conocido como Aloalo). En realidad, es una institución que tiene como objetivo contribuir a la enseñanza de la técnica, la arqueología y la civilización antigua y almacenando algunos objetos etnográficos provenientes de todas partes de la isla. El depósito contiene alrededor de 7.000 objetos, con representación de todas las regiones y tribus en la colección. El museo programa exposiciones temporales sobre la vida de Madagascar (cocina, música, etcétera). Entre los objetos expuestos en la colección permanente podemos ver unos talismanes utilizados en el tradicional ceremonias, y poco más. Un consejo: Contratad un guía que os explique un poco más detalladamente los contenidos.

Museo Cedratom (sin website)| TuléarEste museo que es parte de la universidad local, nos ofrece una muestra de las características más importantes de la cultura local. En este particular museo se pueden ver cosas realmente extrañas, como un óvulo de elefanta, de aves y otras rarezas, incluyendo una antigua máscara con dientes humanos reales. Es un lugar interesante, si alguna vez tienes la suerte de encontrártelo abierto. El horario oficial significa poco allí y el guardián de la puerta que tiene la llave, aun no adivina si alguien va a ir a visitar el museo o no. Lo dejamos a vuestro criterio y suerte.

Museo Arqueológico de Ilafy (sin website) | IlafyEste museo ilustra la vida tribal en torno a la isla de Madagascar, a partir de exposiciones muy curiosas, incluyendo reproducciones de tumbas, herramientas de caza y pesca, tallas de madera modernas, e información acerca de los rituales mágicos y religiosos. Un experto guía os mostrará el lugar si queréis.

Museo Casa de L’Isalo (sin website) | Parque Nacional e L’IsaloNo os frustréis si los botones no funcionan en este pequeño museo interactivo, ya que no funcionarán, pero aún así este pequeño museo es una buena introducción a la historia, la cultura y la geología del parque de L’Isalo. Ya solo el lugar merece la pena de ser visitado. Si te vas a quedar en la ciudad, puedes combinarlo con un viaje a La Fentre, o hacer una pausa aquí si te diriges hacia el norte, en Tular.

Museo de la Gendarmería Nacional | MoramangaEste es un pequeño museo cuyo interés está en el lugar más que en los contenidos. Como no podía ser de opta forma, se pueden visitar exposiciones sobre cañones, uniformes de la policía, una antiguo vehículo que hacía de taxi local, y un enorme manojo de marihuana seca.

Museo del Pirata | AntananarivoSi te gustan los piratas, este es un buen lugar de visita. Hablamos de los piratas que trabajaban y trabajan incluso hoy en día, frente a la costa de Somalia. En este museo se informa especialmente sobre los piratas que hacían parada y fonda en Madagascar hace 300 años. Finalmente, estos piratas históricos, que nunca fueron derrotados por la fuerza, acabaron desapareciendo por varias razones: la violencia del mar, la (pena de muerte), la disuasión (se incorporaron a la vida civil como autoridades públicas), los incentivos en tierra (por ejemplo, la adjudicación de las parcelas de los colonos) y ofertas de amnistía. Hoy por hoy, sin la colaboración real de Somalia para erradicarlos, el problema pirata no se resolverá. El desarrollo y la estabilización del país (Somalia) será igualmente importante. Sobre esto y algunas cosas más se habla en este particular museo.
 

 
Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Espacio Visual Europa (EVE)

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Từ Festival Gốm sứ Bình Dương nghĩ về văn hóa rượu cần. --- Binh Duong Ceramics Festival from thinking about wine culture. --- Festival Binh Duong de Cerâmica; pensar sobre a cultura do vinho.

Trong đầu tháng 9 này, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Festival Gốm sứ Bình Dương lần thứ nhất năm 2010. Bình Dương nói riêng, miền Đông Nam bộ nói chung là quê hương của gốm sứ với sự tồn tại của những lò gốm nổi tiếng từ Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Biên Hòa... Sản phẩm của các làng gốm đi khắp nơi, tùy theo nhu cầu, thị hiếu của từng vùng. Với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn- Tây Nguyên, họ ưa chuộng hầu hết các loại ché (hay chóe, ghè) của Bình Dương, Biên Hòa và tậu mua càng nhiều càng tốt để ủ rượu, làm tài sản và từ đó hình thành nên văn hóa rượu cần hết sức độc đáo, thể hiện bản sắc tộc người.

Ché- sản phẩm làng nghề

Gốm là một ngành nghề có mặt ở đất Bình Dương, Biên Hòa hàng mấy trăm năm nay kể từ khi người Việt (và cả người Hoa) đến lập nghiệp ở vùng đất này. Họ phát hiện ra nguồn đất trắng cao lanh- nguồn nguyên liệu lý tưởng để làm đồ gốm. Với bàn tay tài hoa của người thợ, gốm sứ Bình Dương, Biên Hòa không chỉ đa dạng về mẫu mã, chủng loại, màu sắc mà là sản phẩm giàu tính nghệ thuật. Trong vô số loại đồ sành sứ đó, ché vừa là sản phẩm dân dụng vừa là loại hình đồ gốm mang tính thẩm mỹ cao và được tiêu thụ mạnh ở miền Tây và Tây Nguyên. Trưng bày ché trong Festival Gốm sứ. Ảnh: Tấn Vịnh 
Ché chính là hũ đựng rượu, đựng nước, bụng to, thân thon. Ở miền đông Nam bộ có 3 loại ché. Ché Quảng Đông đắp nổi, men ngũ sắc, đề tài mẫu đơn, trĩ, hoặc lưỡng long tranh châu. Ché Triều Châu có men trắng, vẽ ngũ sắc, các đề tài long, phụng, độc long vờn địa cầu. Ché Phước Kiến thường trơn, chỉ trang trí những cái núm 5 cạnh liên tục, hoặc khắc chìm đề tài hoa lá, tráng men nâu. Năm 1942, ông Vương Đông (chủ lò Thành Long) ở Bà Lụa (Chính Nghĩa, Bình Dương) sáng tác ra mẫu ché Thượng, hình dáng giống như ché Nam bộ, nhưng bắt chước hình tượng dây lá khác biệt. Loại hình sản phẩm này được bán lên vùng Tây Nguyên và miền núi các tỉnh miền Trung. 

Ở Bình Dương có vài lò gốm chuyên sản xuất ché như ché Đào Xương. Từ năm 1930-1945, lò gốm Đào Xương hoạt động mạnh và sản xuất ra những loại ché độc đáo. Ché Đào Xương làm bằng đất sét luyện kỹ, tạo hình bằng bàn xoay, tráng men trắng đục, nung ở nhiệt độ cao. Ché của ông luôn có nắp, nắp đậy giống hình lá sen, nhưng thay thế cái cuống lá lại là một cái ngù hình hoa sen búp. Nắp ché thường vẽ hai cành hoa. Đặc biệt, hai bên thân ché, họa sĩ dùng kỹ thuật tải (vờn màu) men tạo hai vầng trăng sáng nằm giữa hai đám mây. Phía ngoài có hai cành hoa hồng với mấy cái bông đang nở, mấy cái bông hàm tiếu và đủ lá già lá non. Kỹ pháp tạo hình là tạo mảng lớn, rồi dùng cọ lông cứng tỉa tách thêm một số chi tiết. 


Văn hóa rượu cần

Rượu cần là loại rượu được đựng trong những chiếc ché hay ghè bằng sành, sứ do người Kinh ở đồng bằng làm ra. Với đồng bào miền núi, ché rượu cần là một loại tài sản quý. Những gia đình khá giả luôn có một vài bộ ché lớn nhỏ khác nhau được cất giữ cẩn thận trong nhà. Cùng với trâu, bò, cồng chiêng, đồ trang sức, ché cũng là thước đo của sự giàu có của mỗi gia đình. Người ta sắm ché chẳng những để ủ rượu cần mà để dành như vật gia bảo, có thể làm sính lễ trong cưới hỏi, đền bù khi xử phạt, thanh toán nợ nần, làm quà biếu tặng bạn bè, người thân, sui gia.

Hầu hết các dân tộc ở vùng Trường Sơn- Tây Nguyên đều tự làm ra rượu cần để uống. Người Cơtu làm rượu cần từ nếp than, nếp đỏ, mì, bắp, kê, bo bo (ý dĩ)... Các loại lương thực này sau khi nấu chín, mang ủ cho lên men rồi cho vào ché để một thời gian sẽ thành rượu. Người ta gọi là rượu cần vì dùng cần để hút hoặc rượu ghè, rượu ché vì chúng được đựng trong ghè, ché. Ngày xưa người Cơtu làm men bằng gạo, lá trầu rừng, củ riềng, vỏ quế phơi khô giã mịn trộn đều rồi nặn thành bánh men. Bánh men được phơi khô cho cứng và bảo quản được lâu hơn để dành nấu rượu. Khi nào dùng thì giã bánh men thành bột trộn với cơm rượu rồi ủ một thời gian trong ché, men càng để lâu ủ rượu càng ngon.


Rượu cần không thể thiếu trong các lễ hội ở Tây nguyên. 
Với nhiều tộc người, ché là hiện vật rất linh thiêng, nơi trú ngụ của các vị thần linh. Khi tiến hành các lễ nghi cúng sức khỏe, ăn mừng lúa mới, cưới gả, đồng bào không quên lấy huyết gà bôi vào miệng ché để làm phép, thông báo và mời thần ché cùng dự tiệc với gia chủ. Từ ngày thường đến các lễ hội lớn của cộng đồng đều có nhu cầu thưởng thức rượu cần. Người ta hiếm khi uống rượu cần một mình mà thưởng thức, chung vui của cả cộng đồng. Người được mời uống rượu phải tuân theo các quy định của tập tục như là một thứ văn hóa rượu cần. Nghi thức uống rượu cần đã được quảng bá trong các lễ hội lớn. Những chiếc cần rượu bóng mượt được cắm vào ché rượu, sẵn sàng mời khách quý cùng thưởng thức, thể hiện tình đoàn kết. Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống dân tộc, tay cầm quả bầu hay chiếc sừng trâu châm nước vào ché với cử chỉ hết sức ân cần, làm cho khách tràn đầy cảm xúc và phấn khích.

Bảo tàng Ché cổ

Người dân tộc thiểu số sẵn sàng bỏ tiền của, tài sản để sắm đủ các loại ché. Qua các thế hệ, họ tích lũy được nhiều loại ché cổ được làm ra cách đây vài trăm năm. Ché túc ché tang của người Ê đê, ché rlung của người Mnông là các loại ché quý, có thể đổi bằng nhiều tiền, trâu, bò, cồng chiêng. Các loại ché có màu men đẹp, lạ, có hoa văn rồng và hoa văn hình học, hoa lá được đồng bào rất ưa thích. Ché còn có nhiều kiểu dáng cao thấp, to nhỏ, tròn dài khác nhau. Ché “mẹ bồng con” là loại ché đặc biệt, trên miệng ché có gắn những chiếc ché con, là sản phẩm quý giá không phải nhà nào cũng có được. Người Cơtu thích các loại ché có nắp để bảo quản rượu được lâu dài. Các loại ché đều có giá trị ngang giá khác nhau, ché rlung nhỏ đổi một con trâu nghé, ché vừa đổi được con trâu choi, ché lớn đổi được con trâu lớn có bộ sừng dài. 

Ché là hiện vật góp phần làm nên văn hóa rượu cần Tây Nguyên. Vùng Trường Sơn-Tây Nguyên chính là một bảo tàng ché cổ khổng lồ của cả nước. Đối với đồng bào miền núi, một khi họ còn uống, sản xuất rượu cần thì vẫn còn dùng ché. Tuy nhiên những loại ché cổ đang phải đối diện với nạn buôn bán, săn lùng của những lái buôn đồ cổ. 

Giá trị văn hóa to lớn của các ché rượu cần có thể thấy ở nhiều phương diện, từ tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu cuộc sống đến cuộc sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa, nếp sống, lối ứng xử của cộng động. Ché rượu cần biểu hiện của sự giàu có; men rượu cần kết nối tình cảm, sẻ chia giữa người với người. 

Ngày nay, người miền núi vẫn còn thích dùng rượu cần vì đó là thức uống gắn với truyền thống ẩm thực của họ. Các loại ché xưa là tài sản quý của mỗi gia đình được truyền qua nhiều thế hệ. Nhà nước cần có biện pháp gìn giữ, bảo tồn ché và bảo tồn văn hóa rượu cần. Các bảo tàng địa phương cần tích cực sưu tầm và phối hợp triển lãm, trưng bày bộ sưu tập ché cổ của đồng bào trong các lễ hội lớn như: Festival Cồng chiêng, Festival Gốm sứ, ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên... nhằm giới thiệu đến công chúng nét đặc trưng của văn hóa các tộc người Trường Sơn- Tây Nguyên.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.--in via tradutor do google
Binh Duong Ceramics Festival from thinking about wine culture.

In early September, the Ministry of Culture, Sports and Tourism in coordination with the provincial People's Committee of Binh Duong Ceramics Festival held the first Pacific 2010 Pacific in particular, the Southeast generally hometown ceramics with the existence of the famous kilns from Thu Dau Mot, Lai Thieu, Bien Hoa ... Products of the pottery village around, depending on the needs and tastes of each region. With ethnic minorities Son Truong Highlands region, they favored most of the jars (or Choe, flaking) of Binh Duong, Bien Hoa and bought as much as possible to buy brewer, as an asset and from culture that formed the very unique wine, express ethnic identity.

Che- village products

Ceramics is a land occupations available in Binh Duong, Bien Hoa hundreds of people this year since Vietnam (and the Chinese) to settle in this land. They found a high white ground source cold- ideal raw material for making ceramics. With the skilful hands of artisans, pottery of Binh Duong, Bien Hoa is not only diversity of models, types and colors that are rich in artistic products. In numerous categories including crockery, jars of both civil products is both the pottery of high aesthetic and was in great demand in the West and the Central Highlands.

 Gallery jars in Ceramics Festival. Photo: Tan Bay
Gallery jars in Ceramics Festival. Photo: Tan Che's Bay wine jar containers, water containers, belly, body slim. In the South East there are 3 types of jars. Guangdong jars of Relief, iridescent glaze, Thread forms, hemorrhoids, or competitive European dragons. Chaozhou jars with white glaze, painted in five colors, the theme of dragon, phoenix, dragon playing toxic planet. Phuoc Kien jars often slippery, just decorate the knob 5 consecutive edges, or engraved floral theme, glazed brown. 1942, Mr. Wang Dong (owner Jackie oven) in Ba Lua (The Meaning, Pacific) composed the sample jar Shanghai, jars shaped like the South, but this is imitating different image. This type of product is sold to the mountains of the Central Highlands and central provinces.

In Binh Duong has specialized in manufacturing kilns few jars as jars Digging Bone. Since 1930-1945, kilns Digging Bone activity and produce a unique type of jar. Jars of clay Digging Bone engineering practice, shaped by turntable, white glazed, baked at high temperatures. His jars always have the lid, the lid-like lotus leaves, but the petiole alternative is a lotus bud pompons. Jar lids often draw two flowers. In particular, both sides of the jar, using technical painter load (playing color) enamel create two bright moon between two clouds. Outside there are two pink flowers with some cotton ones are hatched, several cotton content and enough goofy older leaves young leaves. Carefully shaping approach is to create a large array, and then use a natural bristle brush trimmed add some more separation.

Wine culture

Wine is wine comes in a jar or flaking of porcelain, ceramic tile in the delta of the Kinh people make out. With people in mountainous, brew need is a real asset. The wealthier families always have a couple of jars of different sizes to be stored carefully in the house. Along with cattle, gongs, jewelry, jars is also a measure of the wealth of each family. People shopping for incubation jars not only wine, but to spend as heirlooms, wedding presents can make in weddings, when sanctioned compensation, debt payments, gifts, donations make friends, relatives, in-laws .

Most of the Truong Son ethnic groups in the Central Highlands region are self-made wine to drink. Cotu make wine from coal lines, red lines, wheat, corn, millet, Sorghum (the course) ... The kind of food after cooking, bring fermented brewed pour into a jar for a while going into wine. It is called wine because alcohol use need to suck or flaked, wine jars, as they are contained in flaking, jars. Cotu old days fermentation with rice, betel leaf forest, galangal root, cinnamon bark smooth pounding dried and then molded into a cake mix yeast. Cake yeast is dried for storage hardware and longer to spend winemaking. When used, the yeast cake pounding into flour and mixed with rice wine brewed some time in the jar, so long as brewer yeast as delicious.

 Indispensable wine festivals in the Central Highlands.
Indispensable wine festivals in the Central Highlands. With many ethnic groups, jars is very sacred artifacts, the abode of the gods. When conducting health worshiping ceremonies, celebrate the new rice, marry, people do not forget the blood of chickens placed in the mouth jars to allow, informed and invited to the party spirit jars along with the owner. From weekdays to the major festivals of the community wishing to enjoy wine. It is seldom that drinking wine alone enjoy, the fun of the whole community. Who are invited to drink must comply with the provisions of mores as a wine culture. Drinking wine ritual has been promoted in the major festivals. These units need to be plugged into a sleek wine jars of wine, you are ready to invite guests to enjoy, express solidarity. The young women in traditional costumes of ethnic, holding a gourd or horn fill the jars with very considerate gesture, make guests full of emotion and excitement.

Museum tea

Indigenous people are willing to spend money and assets to purchase all kinds of jars. Through the generations, they accumulated a variety of ancient jars were made in the last few hundred years. Funeral jar jar sufficiency of Ede, rlung jar of precious jars Mnong is kind, can be exchanged with money, cattle, gongs. Colored ceramic jars Types beautiful, strange, and dragon patterned geometric patterns, flowers are very favorite people. Jar also has many high-low design, to small, round different lengths. Jars of "mother carried you" is a special type of jars, on the mouth of the jar jar fitted with child, is not valuable product family has been. Cotu like the kind of jar with a lid to preserve the wine is long. The types of jars are different par value, small jars rlung a buffalo calf change, just change jar was buffalo chol, large jars of change is huge buffalo with long horns.

Artifact jar is contributing to the wine culture Highland. Truong Son-Tay Nguyen region is a giant museum of ancient jars country. For mountain people, once they are drinking, wine production is still used jars. But what kind of ancient jars are facing trafficking, hunting of the antiques dealer.

Great cultural value of the wine jars can be found in many ways, from consumers, satisfy the needs of life to the spiritual life, cultural activities, lifestyle and behaviors of the community. Wine jars expression of wealth; Do men need emotional connection, shared among people.

Today, people still prefer the mountains because it's wine beverages associated with their culinary traditions. The old type jars are the property of each family wealth is passed down through generations. The state should take measures to preserve, conserve and preserve jars of wine culture. The local museum should actively collect and coordinate exhibitions, showcasing a collection of fellow antique jars in major festivals such as Festival gong, Ceramics Festival, a festival of ethnic culture Highland ... to introduce the public to the cultural characteristics of ethnic groups Highlands School Son.
--br via tradutor do google
Festival  Binh Duong de Cerâmica; pensar sobre a cultura do vinho.

No início de setembro, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo em coordenação com o Comitê Popular da província de Binh Duong Cerâmica Festival realizou o primeiro Pacific 2010 Pacífico, em particular, o Sudeste geralmente cidade natal cerâmicas com a existência dos famosos fornos de Thu Dau Mot, Lai Thieu, Bien Hoa ... produtos da aldeia de cerâmica ao redor, dependendo das necessidades e gostos de cada região. Com minorias étnicas região Filho Truong Highlands, que favoreceu a maioria dos frascos (ou Choe, descamação) de Binh Duong, Bien Hoa e comprou tanto quanto possível comprar cerveja, como um activo e da cultura que formaram o vinho muito original, identidade étnica expresso.

produtos Che- aldeia

Cerâmica é uma terra ocupações disponíveis em Binh Duong, Bien Hoa centenas de pessoas este ano desde o Vietnã (e os chineses) para liquidar nesta terra. Eles encontraram uma fonte de alta terra branca a frio matéria-prima ideal para fazer cerâmica. Com as mãos hábeis de artesãos, cerâmica de Binh Duong, Bien Hoa não é apenas a diversidade de modelos, tipos e cores que são ricos em produtos artísticos. Em inúmeras categorias, incluindo louças, potes de ambos os produtos civis é tanto a cerâmica de alta estética e foi em grande demanda no Ocidente e do Planalto Central.

 frascos Galeria de arte em cerâmica Festival. Foto: Tan Bay
frascos Galeria de arte em cerâmica Festival. Foto: Tara jarra de vinho Baía de Tan Che, recipientes de água, barriga, corpo magro. No Sudeste, existem 3 tipos de frascos. frascos de Guangdong de alívio, esmalte iridescente, formas de rosca, hemorróidas, ou dragões europeu competitivo. frascos Chaozhou com esmalte branco, pintado em cinco cores, o tema do dragão, Phoenix, dragão jogando planeta tóxico. frascos de Phuoc Kien, muitas vezes escorregadio, apenas decorar o botão 5 bordas consecutivas ou tema floral gravado, marrom envidraçada. 1942, o Sr. Wang Dong (proprietário Jackie forno) no Ba Lua (The Meaning, Pacífico) compôs o frasco da amostra Xangai, frascos dados forma como o Sul, mas isso está imitando imagem diferente. Este tipo de produto é vendido para as montanhas do Planalto Central e as províncias centrais.

No Binh Duong tem se especializado na fabricação de fornos de alguns frascos como frascos de escavação de Bone. Desde 1930-1945, fornos de escavação actividade óssea e produzem um único tipo de frasco. Vasos de barro de escavação prática de engenharia de osso, em forma de prato, branca envidraçada, cozido em altas temperaturas. Seus frascos têm sempre a tampa, as folhas de lótus tampa-like, mas a alternativa pecíolo é um Lotus bud pompons. tampas de jarro, muitas vezes tirar duas flores. Em particular, ambos os lados do frasco, usando carga pintor técnico (jogando cor) esmalte criar dois lua brilhante entre duas nuvens. No exterior, existem duas flores cor de rosa com alguns dos mais algodão são nascidos, vários conteúdo de algodão e suficientes pateta folhas mais velhas folhas jovens. Cuidadosamente moldar abordagem é criar uma grande variedade, e, em seguida, use uma escova de cerdas naturais aparado adicionar mais alguma separação.

cultura do vinho

O vinho é vinho vem em um frasco ou descamação da porcelana, telha cerâmica no delta do povo Kinh fazer para fora. Com as pessoas em montanhosa, necessidade bebida é um ativo real. As famílias mais ricas têm sempre um par de frascos de diferentes tamanhos para ser armazenado com cuidado em casa. Junto com o gado, gongos, jóias, frascos, também é uma medida da riqueza de cada família. Pessoas que compram para frascos de incubação não só vinho, mas para gastar como herança, presentes de casamento pode fazer em casamentos, remuneração, quando sancionada, os pagamentos da dívida, presentes, doações fazer amigos, parentes, sogros .

A maioria dos grupos étnicos Truong Son na região do Planalto Central são o vinho self-made para beber. Cotu fazer vinho a partir de linhas de carvão, linhas vermelhas, trigo, milho, painço, sorgo (o curso) ... O tipo de alimento após o cozimento, trazem fabricado cerveja fermentados despeje em um frasco por um tempo indo em vinho. Ele é chamado de vinho porque o uso de álcool precisa chupar ou em flocos, jarros de vinho, como eles estão contidos em descamação, potes. COTU velho dias de fermentação com arroz, floresta folha de betel, raiz galanga, casca de canela suavizar batendo seco e, em seguida, moldado em uma levedura mistura de bolo. levedura massa é seca para hardware de armazenamento e mais tempo para passar vinificação. Quando utilizado, o bolo de levedura batendo em farinha e misturado com vinho de arroz fabricado algum tempo no frasco, desde que levedura de cerveja como um delicioso.

 festivais de vinho indispensáveis ​​no Planalto Central.
festivais de vinho indispensáveis ​​no Planalto Central. Com muitos grupos étnicos, frascos é artefatos muito sagrado, a morada dos deuses. Ao realizar saúde adorando cerimônias, celebrar o novo arroz, casar, as pessoas não se esqueça do sangue de frangos colocados nos frascos de boca para permitir que, informados e convidados a os frascos espírito de festa, juntamente com o proprietário. De dias de semana para os principais festivais da comunidade que desejam desfrutar de vinho. É raro que beber vinho sozinho desfrutar, a diversão de toda a comunidade. Que são convidados a beber deve estar de acordo com as disposições do mores como uma cultura do vinho. Beber vinho ritual tem sido promovida nos principais festivais. Estas unidades precisam ser conectado a uma capa jarros de vinho de vinho, você está pronto para convidar os hóspedes para desfrutar, a solidariedade expressa. As jovens mulheres em trajes tradicionais da etnia, segurando uma cabaça ou chifre de encher os frascos com gesto muito amável, que os hóspedes cheia de emoção e excitação.

chá Museum

Os povos indígenas estão dispostos a gastar dinheiro e bens para comprar todos os tipos de frascos. Através das gerações, acumularam uma variedade de frascos antigos foram feitos nos últimos cem anos. jar Funeral jar suficiência de Ede, jar rLung de frascos preciosos Mnong é gentil, podem ser trocados com dinheiro, gado, gongos. padrões geométricos coloridos jarros de cerâmica Tipos bonito, estranho, e dragão estampados, flores são pessoas muito favoritas. Jar também tem muitos design high-low, a pequenas rodada diferentes comprimentos,. Frascos de "mãe realizada você" é um tipo especial de frascos, na boca do frasco frasco equipado com uma criança, não é valiosa família de produtos tem sido. Cotu como o tipo de frasco com uma tampa para preservar o vinho é longa. Os tipos de frascos são valor nominal diferente, pequenos frascos rLung uma mudança de búfalo bezerro, basta alterar frasco estava búfalo chol, grandes jarros de mudança é enorme búfalo com chifres longos.

jar artefato está contribuindo para a cultura do vinho Highland. região Truong Son-Tay Nguyen é um museu gigante de frascos antiga país. Para as pessoas de montanha, uma vez que eles estão bebendo, a produção de vinho ainda é usado frascos. Mas que tipo de frascos antigos estão enfrentando o tráfico, caça do negociante de antiguidades.

Grande valor cultural dos jarros de vinho podem ser encontrados em muitos aspectos, por parte dos consumidores, satisfazer as necessidades de vida para a vida espiritual, atividades culturais, estilo de vida e comportamentos da comunidade. jarros de vinho expressão da riqueza; Os homens precisam de conexão emocional, compartilhada entre as pessoas.

Hoje, as pessoas ainda preferem as montanhas, porque é bebidas de vinho relacionadas com as suas tradições culinárias. O velho tipo frascos são propriedade de cada riqueza da família é passado através de gerações. O Estado deve tomar medidas para preservar, conservar e preservar frascos de cultura do vinho. O museu local deve coletar ativamente e coordenar exposições, apresentando uma coleção de companheiros de frascos antigos em grandes festivais como o Festival gongo, Cerâmica Festival, um festival de cultura étnica Highland ... para introduzir o público com as características culturais de grupos étnicos Highlands Filho School.