Listen to the text.

sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Auniversary: ​​The latest discovery! Where now the tunnel? --- Zamek Książ: Najnowsze odkrycie! Dokąd teraz tunelem? --- Auniversary: ​​A mais recente descoberta! Onde está agora o túnel?

Ice Tower, which was discovered in the castle Książ, contains more surprises. We already know that there are two tunnels extending towards the east and west - one is blind, but the second probably leads to the terraces below the castle. Unfortunately, it was partitioned stone wall, and its removal must be agreed with the conservator. What else is hidden tower?

Lift time

In place of excavations they meet really three different castles Książ. This from the Middle Ages, from the thirteenth century, when it was established there moat defending a small castle then. This from the seventeenth century, when the tower was built ice. And this from the twentieth century, from the dark Nazi era, when destroyed its remains. It is also a journey into the depths of the earth, because the moat was 10 meters below the current access road to the tunnel of economic and at the medieval Oślej roads, traces of which can be seen on the terrace below.

- When the current road built in the twentieth century, was filled basements already demolished the tower and its foundations. When removed hence the big tree, its roots revealed the cellar ceiling. After her odgruzowaniu found two tuneliki. We knew the tower of the figures, but we did not know anything about her foundation. They may be older than she was. They demolished it probably when built courtyard of honor in the first half. XVIII century. This is a great historical discovery, completely unrelated to World War II, an insight into the history of the castle during the great reconstruction at the time of Maximilian von Hochberg. We did not have yet discovered such a rank - says Andrzej Gaik guide to the castle Książ.

Two windows and a thick glass

By the way, also unearthed traces of medieval fortifications dry moat. It is also a very valuable find, though perhaps not as spectacular as tunnels.

- Now we have to reveal everything, organize, and see what will determine the conservator who has already received from us documentation. We want to show the tower tourists are unlikely to be able to descend to the bottom, because the tunnels are too low, 120 - 140 cm and technically we do not have the possibility of making them available, but we think of thick glass, which you will come to look inside and see highlighted the bottom of the tower and the entrance to the tunnel - says Bogdan Rosicki, employee supervising the excavation of the castle.

This little bigger fridge. I fireplace

Tunnel Out on the west side is admittedly baffled wall, but you can see that there has been made drainage, which must have drainage, so the next step is the search for work GPR exit on the terrace below. It is not yet clear role of the tunnel, maybe, he says Bogdan Rosicki, it was just dehydration towers, in which, after the ice melted. Today, moreover, stands in the water. Tower ice refrigerator was old times here in the winter were removed chunks of ice from the castle ponds that slowly melted over the summer months, keeping the temperature 3-4 degrees Celsius, suitable for storage of meat, dairy and other products. That hung here inks provide hooks found. But not only hooks found.

- The most exciting thing - there were parts of the fireplace. We have no idea of ​​which it is the room because it is very destroyed, and, as we know, fireplaces was in the lock 300. We're trying to go to any match. Were also well-preserved fragments of the roof, a lot of broken porcelain with German subtitles, metal components such as buckles or hardware. When we finish work, we will present these items - says Bogdan Rosicki.

The castle itself is its documentation

Since the case "gold train" temporarily subsided, find Książ is of great interest. How to tell the employees of the company operating the excavations, visitors are looking into them very often. Immediately after the discovery of the tourists came from Silesia. Excavations will be taken care of an archaeologist. Of course, there are supervised 24 hours a day.

Of course, there are others in the castle legendary objects that can suddenly be discovered during renovation work or other accident. They are sought after, for example, medieval dungeons beneath the Gothic part of the castle, which is a lot of information. Says Bogdan Rosicki, we all hoped that the blind tunnel leads into the courtyard of honor and can somehow be combined with other underground passages. We do not know what else in this place find, because really the Książ is one big mystery.

- We have no documentation, because everything deported Germany. And here is the problem, because in Książ operate in the dark. If she was, it would not need to dig - says Andrzej Gaik.

The decision conservator to continue the work may be known in a few days.

Text and photo: Magdalena Sakowska







Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.






--pl 
Zamek Książ: Najnowsze odkrycie! Dokąd teraz tunelem?

Baszta lodowa, którą odkryto w zamku Książ, zawiera kolejne niespodzianki. Już wiemy, że są tam dwa tunele odchodzące w kierunku wschodnim i zachodnim – jeden jest ślepy, ale drugi prawdopodobnie prowadzi na tarasy poniżej zamku. Niestety, został przegrodzony kamienną ścianą, a jej usunięcie musi być uzgodnione z konserwatorem zabytków. Co jeszcze kryje baszta?

Winda czasu
W miejscu wykopaliska spotykają się tak naprawdę trzy różne zamki Książ. Ten ze średniowiecza, z XIII wieku, kiedy powstała tam fosa broniąca niewielkiego wtedy zamczyska. Ten z XVII wieku, kiedy to zbudowano basztę lodową. I ten z XX wieku, z mrocznych nazistowskich czasów, gdy zniszczono jej pozostałości. Jest to też podróż w głąb ziemi, bo fosa znajdowała się 10 metrów poniżej obecnej drogi dojazdowej do tunelu gospodarczego, a na poziomie średniowiecznej Oślej Drogi, której ślady widać na tarasie poniżej.

- Gdy budowano obecną drogę w XX wieku, zasypano piwnice rozebranej już wtedy baszty i jej fundamenty. Kiedy usunięto stąd wielkie drzewo, jego korzenie odsłoniły strop piwnicy. Po jej odgruzowaniu odnaleźliśmy dwa tuneliki. Znaliśmy basztę z rycin, ale niczego nie wiedzieliśmy o jej fundamentach. Mogą być starsze niż ona. Rozebrano ją prawdopodobnie, kiedy budowano dziedziniec honorowy w I poł. XVIII wieku. To wielkie odkrycie historyczne, zupełnie niezwiązane z II wojną światową, wgląd w historię zamku podczas jego wielkiej przebudowy w czasach Maksymiliana von Hochberg. Nie mieliśmy jeszcze odkrycia takiej rangi – mówi Andrzej Gaik, przewodnik po zamku Książ.

Dwa szyby i gruba szyba

Przy okazji odkopano też ślady umocnień średniowiecznej suchej fosy. To również bardzo cenne znalezisko, choć może nie tak spektakularne, jak tunele.

- Teraz musimy wszystko odsłonić, uporządkować i zobaczymy, jakie będą ustalenia konserwatora zabytków, który już otrzymał od nas dokumentację. Chcemy pokazać basztę turystom, raczej nie będą mogli schodzić na dół, bo tunele są zbyt niskie, 120 – 140 cm i technicznie nie będziemy mieli możliwości ich udostępnienia, ale myślimy o grubej szybie, na którą będzie można wchodzić, żeby zajrzeć do środka i obejrzeć podświetlone dno baszty i wejścia do sztolni - mówi Bogdan Rosicki, pracownik zamku nadzorujący wykopaliska.

Taka trochę większa lodówka. I kominek

Tunel odchodzący w stronę zachodnią jest wprawdzie przegrodzony ścianą, ale widać, że został tam zrobiony drenaż, który musiał mieć odpływ, więc kolejny krok prac to poszukiwania georadarowe wyjścia na tarasie poniżej. Nie jest jeszcze jasna rola tunelu, może, jak mówi Bogdan Rosicki, był on po prostu odwodnieniem baszty, w której przecież topniał lód. Dziś zresztą stoi w nim woda. Baszta lodowa była lodówką dawnych czasów, tu w zimie znoszono bryły lodu z zamkowych stawów, które powoli topniały przez letnie miesiące, zachowując temperaturę 3-4 stopni Celsjusza, odpowiednią do przechowywania mięsa, jego przetworów i innych produktów. O tym, że wieszano tutaj tusze, świadczą odnalezione haki. Ale nie tylko haki odnaleziono.

- Z najciekawszych rzeczy – znalazły się fragmenty kominka. Nie mamy pojęcia, z której jest on sali, bo jest bardzo zniszczony, a, jak wiemy, kominków było w zamku 300. Próbujemy go do jakiejś dopasować. Znalazły się też dobrze zachowane fragmenty pokrycia dachowego, dużo potłuczonej porcelany z niemieckimi napisami, elementy metalowe, jak klamry czy okucia. Kiedy skończymy prace, zaprezentujemy te przedmioty – mówi Bogdan Rosicki.

Zamek sam jest swoją dokumentacją

Ponieważ sprawa „złotego pociągu” chwilowo ucichła, znalezisko w Książu budzi wielkie zainteresowanie. Jak mówią pracownicy firmy prowadzącej wykopy, zwiedzający zaglądają do nich bardzo często. Zaraz po odkryciu zjawili się turyści ze Śląska. Wykopaliska zostaną objęte opieką archeologa. Oczywiście, są dozorowane 24 godziny na dobę.

Rzecz jasna, są w zamku inne legendarne obiekty, które mogą nagle zostać odkryte podczas prac remontowych lub przez inny przypadek. Są poszukiwane na przykład średniowieczne lochy pod gotycką częścią zamku, o których jest sporo informacji. Jak mówi Bogdan Rosicki, wszyscy liczyli na to, że ślepy tunel prowadzi pod dziedziniec honorowy i może jakoś łączy się z innymi przejściami podziemnymi. Nie wiadomo, co się jeszcze w tym miejscu odnajdzie, bo tak naprawdę cały Książ jest jedną wielką zagadką.

- Nie mamy dokumentacji, bo wszystko wywieźli Niemcy. I tu jest problem, bo w Książu działamy po omacku. Gdyby ona była, to nie trzeba by było kopać – mówi Andrzej Gaik.

Decyzja konserwatora zabytków co do kontynuowania prac może być znana już za kilka dni.

Tekst i foto: Magdalena Sakowska






--br via tradutor do google
Auniversary: ​​A mais recente descoberta! Onde está agora o túnel?

Ice Tower, que foi descoberto no castelo Książ, contém mais surpresas. Nós já sabemos que há dois túneis que se estendem em direção ao leste e oeste - um é cego, mas o segundo provavelmente leva aos terraços abaixo do castelo. Infelizmente, ele foi dividido parede de pedra, e sua remoção deve ser acordado com o conservador. O que mais está torre escondida?

tempo de elevador
No lugar de escavações eles se encontram realmente três diferentes castelos Książ. Isso a partir da Idade Média, a partir do século XIII, quando foi estabelecido há fosso defender um pequeno castelo então. Isso a partir do século XVII, quando a torre foi construída gelo. E isso a partir do século XX, desde a era nazista escuro, quando destruiu os seus restos mortais. É também uma viagem para as profundezas da terra, porque o fosso era de 10 metros abaixo da estrada de acesso atual para o túnel de econômico e nas estradas Oslej medievais, vestígios de que pode ser visto no terraço abaixo.

- Quando a estrada actual construído no século XX, foi preenchido porões já demoliu a torre e seus fundamentos. Quando removido, portanto, a grande árvore, as suas raízes revelou o teto do porão. Depois de sua odgruzowaniu encontrou dois tuneliki. Sabíamos que a torre das figuras, mas não sabia nada sobre sua fundação. Eles podem ser mais velhos do que ela. Eles demoliram provavelmente quando construído pátio de honra na primeira metade. século XVIII. Esta é uma grande descoberta histórica, completamente alheios a II Guerra Mundial, uma visão sobre a história do castelo durante a grande reconstrução no momento da Maximilian von Hochberg. Nós não ter descoberto ainda essa classificação - diz Andrzej Gaik guia para o castelo Książ.

Duas janelas e um vidro grosso

By the way, também descobriu vestígios de fortificações medievais fosso seco. É também um achado muito valioso, embora talvez não tão espectacular como túneis.

- Agora temos que revelar tudo, organizar e ver o que vai determinar o conservador que já recebeu de nós documentação. Queremos mostrar a torre turistas não são susceptíveis de ser capaz de descer até o fundo, porque os túneis são muito baixos, 120 - 140 cm e tecnicamente não temos a possibilidade de torná-los disponíveis, mas nós pensamos de vidro grosso, que você venha a olhar para dentro e ver destacou o fundo da torre ea entrada para o túnel - diz Bogdan Rosicki, empregado supervisionar a escavação do castelo.

Este frigorífico pouco maior. I lareira

Túnel para fora no lado oeste é reconhecidamente perplexo parede, mas você pode ver que não foi feita a drenagem, o que deve ter drenagem, então o próximo passo é a busca de saída GPR trabalho no terraço abaixo. Ainda não está claro papel do túnel, talvez, ele diz Bogdan Rosicki, era apenas torres de desidratação, em que, depois de o gelo derretido. Hoje, além disso, está na água. Torre de gelo geladeira era nos velhos tempos aqui no inverno foram removidos pedaços de gelo das lagoas do castelo que lentamente derretido ao longo dos meses de Verão, mantendo a temperatura de 3-4 graus Celsius, adequado para o armazenamento de carne, laticínios e outros produtos. Pendurado aqui tintas fornecem ganchos encontrados. Mas não só os ganchos encontrados.

- A coisa mais excitante - havia partes da lareira. Nós não temos idéia de qual é o quarto porque ele está muito destruída, e, como sabemos, lareiras estava na fechadura 300. Estamos tentando ir a qualquer jogo. Também eram fragmentos bem preservados do telhado, um monte de porcelana quebrada com legendas em alemão, componentes metálicos, tais como fivelas ou hardware. Quando terminar o trabalho, vamos apresentar esses itens - diz Bogdan Rosicki.

O próprio castelo é a sua documentação

Desde o caso "trem de ouro" temporariamente diminuído, encontrar Książ é de grande interesse. Como saber os empregados da empresa que opera as escavações, os visitantes estão olhando para eles muito frequentemente. Imediatamente após a descoberta dos turistas vieram de Silésia. As escavações serão tomados cuidados de um arqueólogo. Claro, existem são supervisionados 24 horas por dia.

Claro, há outros nos objetos lendários do castelo que podem de repente ser descobertos durante os trabalhos de renovação ou outro acidente. Eles são procurados, por exemplo, masmorras medievais sob a parte gótica do castelo, que é um monte de informações. Diz Bogdan Rosicki, todos esperávamos que o túnel sem saída leva para o pátio de honra e de alguma forma pode ser combinado com outras passagens subterrâneas. Nós não sabemos o que mais neste lugar encontrar, porque realmente o Książ é um grande mistério.

- Nós não temos nenhuma documentação, porque tudo deportado Alemanha. E aqui está o problema, porque em Książ operar no escuro. Se ela fosse, não seria necessário cavar - diz Andrzej Gaik.

O conservador decisão de continuar o trabalho pode ser conhecido em poucos dias.

Texto e foto: Magdalena Sakowska






Pakistan has unearthed the city defeated by Alexander the Great. --- Paquistão desenterrou a cidade derrotado por Alexandre, o Grande.

The ruins that Directorate of Archaeology & Museums Government of Khyber Pakhtunkhwa & Italian archaeologists have unearthed in modern-day Barikot, in Pakistan´s Swat valley, once belonged to Bazira, the city conquered by Alexander the Great.

The finding, of which AGI news agency is giving a preview, was confirmed by the tests that have just been carried out.

The excavations, which are conducted by ISMEO in partnership with Directorate of Archaeology and Museums of the Khyber-Pakhtunkhwa Province, are financed through the ACT Project under the debt conversion agreement between Italy and Pakistan.

In short, Italian archaeologists working in the Italian-Pakistani excavations in the Swat valley did not go on vacation this summer.

The Italian Archaeological Mission (renamed ISMEO), founded by Giuseppe Tucci in the Swat District in 1955, has been excavating in Barikot since 1984. The ISMEO has continued to be operational and has celebrated its 60th year of activity last November with a cycle of conferences and exhibitions in China, a Country very close to Pakistan.

Since 2011 the excavations at Barikot, the ancient Bazira (12 hectares including the acropolis) have concentrated on approximately one hectare in the south-western quadrant of the city.

Bazira is mentioned in classical sources as having been put under siege and conquered by the Macedonians led by Alexander the Great towards the end of the 4th Century BC. Up to now there had been no trace of this ancient city. Archaeologists had dated the city at the Indo-Greek period of King Menander, the Greek King of Buddhist faith who ruled almost two centuries after Alexander and whose coins were found in the excavation site.

During the last few weeks, an analysis of the materials conducted with the help of the CIRCE team headed by Prof Filippo Terrasi (Napoli2 University, Department of Mathematics and Physics) revealed that the pre Indo-Greek city levels can be dated with absolute certainty at the middle of the 3rd Century BC, one century prior to the city walls, which means in the middle of the Mauryan period. And that´s not all: the protohistoric village unveiled by the trench foundations outside the city walls dates back to 1100-1000 BC.

"Today it is clear that the Indo-Greeks fortified a city that already existed and that, in order to build the city walls, they destroyed most of the stratigraphy and exposed extremely ancient structures through extended and deep terracing work. We used to think that the city lays on nothing more than a late protohistoric settlement. Today we know that it was already a city and that the ruins at the foot of the walls are 800 years older than we had originally thought," said the Mission Director, Luca M. Olivier.

- Swat Museum is halfway between Mingora and Saidu , which contain a collection of Gandhara sculptures taken from some of the Buddhist sites in Swat






Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://Www.kparchaeology.com

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.




--br via tradutor do google

Paquistão desenterrou a cidade derrotado por Alexandre, o Grande.

As ruínas que Directorate of Archaeology & Museus Governo de Khyber Pakhtunkhwa e arqueólogos italianos foram descobertos em tempos modernos Barikot, em Pakistan's Swat Valley, pertenceu a Bazira, a cidade conquistada por Alexandre, o Grande.

A descoberta, da qual a agência de notícias AGI está dando uma prévia, foi confirmada pelos testes que acabam de ser realizadas.

As escavações, que são conduzidos por ISMEO em parceria com a Direcção de Arqueologia e Museus da Província de Khyber-Pakhtunkhwa, são financiados por meio do Projeto ACT no âmbito do acordo de conversão da dívida entre a Itália e Paquistão.

Em suma, os arqueólogos italianos que trabalham nas escavações italianos e Paquistão no vale Swat não ir de férias este verão.

A Missão italiana Arqueológico (renomeado ISMEO), fundada por Giuseppe Tucci no Distrito Swat em 1955, tem escavado em Barikot desde 1984. O ISMEO continuou a ser operacional e comemorou o seu 60º ano de actividade em novembro passado com um ciclo de conferências e exposições na China, um país muito próximo ao Paquistão.

Desde 2011 as escavações em Barikot, a antiga Bazira (12 hectares, incluindo a Acrópole) concentraram-se em cerca de um hectare no quadrante sudoeste da cidade.

Bazira é mencionado em fontes clássicas como tendo sido colocada sob cerco e conquistada pelos macedônios liderados por Alexandre, o Grande, no final do século 4 aC. Até agora não tinha havido nenhum vestígio desta cidade antiga. Arqueólogos tinha saído da cidade, no período indo-grega do rei Menandro, o rei grego de fé budista, que governou quase dois séculos depois de Alexandre e cujas moedas foram encontradas no local da escavação.

Durante as últimas semanas, uma análise dos materiais realizados com a ajuda da equipe de CIRCE dirigido pelo Prof. Filippo Terrasi (Universidade Napoli2, Departamento de Matemática e Física) revelou que os níveis cidade Indo-gregos pré pode ser datado com absoluta certeza em o meio do século 3 aC, um século antes dos muros da cidade, o que significa no meio do período de Mauryan. E isso é não é tudo: a vila protohistoric revelado pelas fundações trincheira fora dos muros da cidade remonta a 1100-1000 BC.

"Hoje está claro que os indo-gregos fortificada uma cidade que já existia e que, a fim de construir as muralhas da cidade, que destruiu a maior parte da estratigrafia e expostos estruturas extremamente antigos através do trabalho de terraceamento prolongado e profundo. Costumávamos pensar que a cidade coloca em nada mais do que um acordo protohistoric tarde. Hoje sabemos que já era uma cidade e que as ruínas ao pé das paredes são 800 anos mais velho do que inicialmente tinha pensado ", disse o diretor da missão, Luca M. Olivier
Google Tradutor para empresas:Google Toolkit de tradução para appsTradutor de sitesGlobal M.

- Swat Museum está a meio caminho entre Mingora e Saidu, que contém uma coleção de esculturas Gandhara tirado de alguns dos locais budistas em Swat.

HULL: CULTURE OF THE CITY IN THE UNITED KINGDOM IN 2017 --- HULL: CIDADE DA CULTURA NO REINO UNIDO EM 2017

Maritime Museum


The museum is housed in the Victorian Dock Offices in Queen Victoria Square. These nautical themed offices were designed by Christopher G Wray and originally opened in 1871. Now they display Hull's maritime activities from the late 18th century to present.

Discover the whaler’s craft of Scrimshaw and see a full sized whale skeleton, alongside superb ship models and stunning artefacts from Hull's whaling, fishing and merchant trade.

Maritime galleries

The collections are divided into three main categories whaling; fishing and the merchant trade and concentrate on Hull's maritime activities from the late eighteenth century to the present.

Whaling originaly began in the 16th century but really took off from c.1760. By the 1820s there were more than 60 whalers sailing out to the Arctic every season which brought back the produce, oil and baleen (whalebone), of some 600 Greenland whales. The oil was used for lamp fuel, softening coarse woollen cloths and various industrial processes including tanning.

The displays are remarkably comprehensive, showing the skeletons of various species of whale as well as the whole range of harpoons and tools used in the trade. Journals, logbooks and contemporary paintings of the ships are to be found as well as the largest collection of scrimshaw this side of the Atlantic. These decorated pieces of whalebone, walrus tusks and sperm whale teeth are the folk art of the whaler produced in his spare time aboard ship or after his return home.

-
HULL: CULTURE OF THE CITY IN THE UNITED KINGDOM IN 2017


The City of Kingston upon Hull in Yorkshire, UK Northeast coast, is in the transformation process with a series of new cultural spaces, art installations and contemporary spaces that justify its classification as UK City of Culture 2017.

Hull, founded in the twelfth century, has always been a city of commerce, a military port and fishing and industrial metropolis, according to VisitBritain portal features to suggest a two-day getaway in this destination classified culture of the city in the UK in 2017.

First, the portal recommends for accommodation three hotel units, namely the Kingston Theatre Hotel, a 28 room hotel to the Victorian style in the historic city center which emphasizes the Clapham Restaurant, The Lazaat, which is surrounded by 1 , 42 hectares of gardens, and even the the Gardeners Country Inn, which has a restaurant and a traditional pub.

The two-day itinerary suggested begins in the heart of Hull that besides the architecture that marks the passage of time in the city dating from the twelfth century, has museums like the Streetlife Museum of Transport and East Riding Museum of Archaeology.

On this first day, visitors can still get to know the stories and legends of the Grade II Listed Pub, visit the only museum dedicated to disco "Museum of Club Culture", the historic pub "The Mission" and end with a meal at Francesca's Cucina Italiana .

The itinerary suggestion for the second day include shopping in the shopping centers of St Stephen and Princes Quay before lunch at The Hull Pie.

In the afternoon, visitors can learn about the exhibits on marine life and even see sharks on the trip by the scenic elevator futuristic aquarium The Deep, and know the techniques of Scrimshaw (painting and sculpture in ivory) of the whalers from Hull and history the city, the Victorian Dock Office in Queen Victoria Square.

The 1884 Dock Street Kitchen is the suggestion for dinner in a former cable factory.







Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://www.hullcc.gov.uk/portal/page?_pageid=221,631051&_dad=portal&_schema=PORTAL


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.







--br via tradutor do google
Museu marítimo

O museu está instalado nos escritórios da doca do Victorian em Queen Victoria Square. Esses escritórios temáticos náuticos foram desenhados por Christopher G Wray e originalmente inaugurado em 1871. Agora eles exibem actividades marítimas de Hull a partir do final do século 18 até o presente.

Descubra ofício do baleeiro de Scrimshaw e ver um esqueleto de baleia de tamanho completo, juntamente com modelos de navios excelentes e artefactos deslumbrantes a partir do casco de caça às baleias, pesca e comércio comerciante.

galerias marítimas

As coleções são divididas em três categorias principais baleeiros; pesca e do comércio comerciante e concentrar-se em actividades marítimas de Hull a partir do final do século XVIII até o presente.

Whaling originalmente começou no século 16, mas realmente decolou de c.1760. Na década de 1820, havia mais de 60 baleeiros à vela para o Ártico a cada temporada que trouxe de volta o produto, o óleo e barbatanas (baleia), de cerca de 600 baleias da Groenlândia. O óleo foi usado para o combustível lâmpada, suavizando tecidos de lã grossa e vários processos industriais, incluindo bronzeamento.

Os monitores são extremamente abrangente, mostrando os esqueletos de várias espécies de baleia, bem como toda a gama de arpões e ferramentas utilizadas no comércio. Revistas, diários de bordo e pinturas contemporâneas dos navios podem ser encontrados, bem como a maior coleção de scrimshaw deste lado do Atlântico. Estas peças decoradas de baleia, presas de morsa e dentes de baleia de esperma são a arte popular do baleeiro produzida em seu tempo livre a bordo do navio ou depois de seu retorno para casa.

-
HULL: CIDADE DA CULTURA NO REINO UNIDO EM 2017
A cidade de Kingston upon Hull, em Yorkshire, na costa Nordeste do Reino Unido, está em processo de transformação com uma série de novos espaços culturais, instalações artísticas e espaços contemporâneos que justificam a sua classificação como UK City of Culture 2017.

Hull, fundada no século XII, sempre foi uma cidade de comércio, um porto militar e de pesca e uma metrópole industrial, segundo caracteriza o portal VisitBritain ao sugerir uma escapada de dois dias neste destino classificado cidade da cultura no Reino Unido em 2017.

Em primeiro lugar, o portal recomenda para alojamento três unidades hoteleiras, designadamente o Kingston Theatre Hotel, um hotel de 28 quartos ao estilo victoriano no centro histórico da cidade no qual se destaca o Clapham Restaurant, o The Lazaat, que se encontra rodeado por 1,42 hectares de jardins, e ainda o The Gardeners Country Inn, que conta com um restaurante e um tradicional pub.

O itinerário de dois dias sugerido começa no centro histórico de Hull que, além da arquitectura que marca a passagem do tempo na cidade que data do século XII, conta com museus como o Streetlife Museum of Transport e o East Riding Museum of Archaeology.

Neste primeiro dia, os visitantes podem ainda ir conhecer as histórias e lendas do Grade II Listed Pub, visitar o único museu dedicado a discotecas "Museum of Club Culture", o pub histórico "The Mission" e terminar com uma refeição no Francesca's Cucina Italiana.

A sugestão de itinerário para o segundo dia contempla compras nos centros comerciais de St Stephen e de Princes Quay, antes do almoço no The Hull Pie.

Durante a tarde, os visitantes podem conhecer as exposições sobre vida marinha e até ver tubarões na viagem pelo elevador cénico do aquário futurista The Deep, e conhecer as técnicas de Scrimshaw (pintura e escultura em marfim) dos baleeiros de Hull, bem como a história da cidade, na Victorian Dock Offices em Queen Victoria Square.

O 1884 Dock Street Kitchen é a sugestão para o jantar numa antiga fábrica de cabos.