Ouça este texto.

quarta-feira, 18 de outubro de 2017

Celje Pompeii survived two millennia, and discovery can destroy one winter. - Celjski Pompeji preživeli dve tisočletji, odkritje pa lahko uniči že ena zima. - Celje Pompeii sobreviveu a dois milênios, e a descoberta pode destruir no inverno.

While frescoes that can be placed alongside the Pompei borders have survived nearly two thousand years, they can destroy the coming winter if the Celje municipality does not quickly get the contractor.

ARCHIVE OF THE CELJE OF THE PROVINCIAL MUSEUM Excellent preserved frescoes found at the Museum Square in Celje.


Just before the summer vacation, the news was greeted in Celje that when excavating the ground at the Museum Square in Celje, in the yard in front of the Old Countery, they encountered extremely well-preserved frescoes that were created at the end of the 1st century or at the beginning of the 2nd century. As Jure Krajšek, an archaeologist and curator of the Provincial Museum of Celje, described at the time, there are very few preserved frescoes in Europe. Above all, in such sizes, as the frescoes in height reach a meter, and in the length of about six to seven meters. "It's not just about individual fragments that we previously found in Celje, but for entire wall paintings. The corners of the room depict the birds in the year. The parrots, garlands, masks and the special motif of a woman are visible, whose legs change into vegetative They were similarly found in Pompeii, but they were destroyed by the enemy Vesuvu of the year 79, "stressed Krajšek at the time, stressing that the finds are presently only temporarily protected against weather influences. Therefore, in the summer, he stressed that by autumn, construction work should begin. This is the only way that the frescoes will be able to save themselves from winter.

Initially fast, then slowed down

The procedures with which the frescoes could be preserved on site (in situ) were then acquired extremely fast. "Despite the fact that Roman Celeia is largely well researched and presented, the frescoes in front of the Old Count are the only in situ preserved frescoes with figural motifs (bird, dolphin, horse, Victoria ...) in Celje, so the Celje regional unit of the Institute for Protection the cultural heritage of Slovenia in accordance with the legislation on the exceptional nature of discoveries was informed by the Ministry of Culture. The Ministry then issued a decision that recognized the exceptional value of the complex of a Roman villa with perfectly preserved frescoes comparable in color and motives to those of Pompeii. the validity of the proposed presentation of discovered remains at the site of the discovery, "explained the head of the Celje unit, Danijela Brišnik. The frescoes are part of the rich villa, in fact, its bathroom complex with central hot-water heating, which was in use from the first to at least the middle of the fourth century.

"Since the archaeological remains in front of the Old Count were preserved at such a depth that the function of the Museum Square was not truncated with the presentation, in cooperation with the Provincial Museum of Celje, the Municipality of Celje proposed an underground presentation with the implementation of peripheral walls and pilots around building remains and covering the area with padded plates in the area of ​​about 90 square meters and the implementation of the ventilation system and connecting corridor through the lapidarium in the Old County, "continues Brišnikova. "The municipality agreed with the proposal, knowing that in such a way the archaeological remains will be well protected and at the same time attractive. However, due to the extremely sensitive original substance, the paintwork protection with cover should be carried out before this year's winter, so this moment is intensively carried out both the choice of the building contractor and the physical protection of the frescoes for the construction period and the archaeological research at the site of the construction of the perimeter walls of the presentation. 

They are working very hard to protect themselves

On September 20, the Celje municipality announced a tender for the construction of construction works (the deadline for registration was five days), but to date, they have not yet announced the results of the tender. "The procedure for selecting a contractor for the construction of an object to protect the found frescoes on the Museum Square is not yet complete, so we can not answer your questions yet. We assure you that, in accordance with our competences, we are working hard to make valuable frescoes timely to protect it from external influences, "everything that has been explained about this topic at the moment in the municipality. If the announcements of the beautiful autumn are held, the frescoes will be protected in time from winter. "After the protection of archaeological remains with a plate, they will acquire all the necessary restoration and conservation procedures for their preservation and presentation. Through the constructive cooperation of the Municipality of Celje, the Celje Regional Unit and the Restoration Center of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, the Provincial Museum of Celje and the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia We continue this kind of presentation in Celje by discussing the stories of the past, which are described by the archaeological remains in the presentation City under the City, in the pavilion on the Main Square, in the atrium of the National House and elsewhere, "concluded Brišnikova. After all this, it will also be necessary to consider how to make future valuable and unique finds of the city even better on the global tourist map.

ROZMARI PETEK The Celje Museum Square was opened: the remains of the late Roman Catholic villa were found below it; pillars that have been used for the underfloor heating system are still visible.


Rozmari Petek 
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing.
--esloveno
Celjski Pompeji preživeli dve tisočletji, odkritje pa lahko uniči že ena zima.

Medtem ko so freske, ki se lahko postavijo ob bok pompejskim, preživele skoraj dva tisoč let, jih lahko uniči prihajajoča zima, če celjska občina ne bo hitro dobila izvajalca.

image
ARHIV POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE Odlično ohranjene freske, najdene na Muzejskem trgu v Celju.

Tik pred poletnimi počitnicami je v Celju odjeknila vest, da so ob razkopavanju tal na Muzejskem trgu v Celju na dvorišču pred Staro grofijo naleteli na izjemno dobro ohranjene freske, ki so nastale konec 1. stoletja oziroma v začetku 2. stoletja. Kot je že tedaj opisal Jure Krajšek, arheolog in kustos Pokrajinskega muzeja Celje, je tako dobro ohranjenih fresk v Evropi zelo malo. Predvsem pa v takšnih velikostih, saj freske v višino segajo meter, v dolžino pa okoli šest do sedem metrov. "Ne gre namreč le za posamezne fragmente, kakšne smo prej našli v Celju, temveč za cele stenske poslikave. Na vogalih sobe so upodobljeni ptički v letu. Vidne so papige, girlande, maske ter posebni motiv ženske, ki se ji noge spreminjajo v rastlinske vitice. Podobne so bile najdene v Pompejih, a jih je ognjenik Vezuv leta 79 uničil," je takrat poudaril Krajšek in poudaril, da so najdbe trenutno le začasno zavarovane pred vremenskimi vplivi. Zato je že poleti poudaril, da bi se do jeseni gradbena dela morala začeti. Le tako bodo freske uspeli rešiti pred zimo.

Sprva hitro, nato upočasnjeno

Postopki, s katerimi bi freske lahko ohranili na mestu samem (in situ), so nato stekli izjemno hitro. "Navkljub temu, da je rimska Celeja v veliki meri dobro raziskana in prezentirana, so freske pred Staro grofijo edine in situ ohranjene freske s figuralnimi motivi (ptič, delfin, konj, Viktorija …) v Celju, zato je celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno z zakonodajo o izjemnosti odkritij obvestila ministrstvo za kulturo. Ministrstvo je nato izdalo odločbo, s katero je bila kompleksu rimskodobne vile z odlično ohranjenimi freskami, primerljivimi po barvitosti in motiviki s tistimi iz Pompejev, priznana izjemna vrednost, potrdilo pa je tudi utemeljenost predlagane prezentacije odkritih ostalin na mestu odkritja," je pojasnila vodja celjske enote Danijela Brišnik. Freske so namreč del bogate vile, pravzaprav njenega kopalniškega kompleksa s centralnim toplozračnim ogrevanjem, ki je bila v uporabi od prvega do vsaj sredine četrtega stoletja.

"Ker so arheološke ostaline pred Staro grofijo ohranjene na tolikšni globini, da funkcija Muzejskega trga s prezentacijo ni v ničemer okrnjena, je zavod v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje Mestni občini Celje predlagal podzemno prezentacijo z izvedbo obodnih zidov in pilotov okoli stavbnih ostalin in prekritjem območja s povoznimi ploščami v obsegu okoli 90 kvadratnih metrov ter izvedbo prezračevalnega sistema in povezovalnega hodnika preko lapidarija v Stari grofiji," nadaljuje Brišnikova. "Mestna občina se je s predlogom strinjala, zavedajoč se, da bodo na tak način arheološke ostaline dobro zaščitene in hkrati atraktivno prezentirane. Seveda pa je treba zaradi izjemno občutljive originalne substance poslikav zaščito s prekritjem izvesti še pred letošnjo zimo, zato ta hip intenzivno potekajo tako izbira gradbenega izvajalca kot fizična zaščita fresk za obdobje gradnje in arheološke raziskave na mestu izgradnje obodnih zidov prezentacije."

Zelo si prizadevajo za zaščito

Na celjski občini so 20. septembra objavili razpis za izvedo gradbenih del (rok za prijavo je bil pet dni), vendar do danes še niso sporočili rezultatov razpisa. "Postopek izbire izvajalca za gradnjo objekta, ki bo na Muzejskem trgu zaščitil najdene freske, še ni zaključen, zato vam na vaša vprašanja še ne moremo odgovoriti. Zagotavljamo pa vam, da si v skladu s svojimi pristojnostmi zelo prizadevamo, da bi dragocene freske pravočasno zaščitili pred zunanjimi vplivi," je vse, kar so o tej temi trenutno pojasnili na občini. Če bodo napovedi o lepi jeseni držale, bodo freske še pravočasno zaščitili pred zimo. "Po zaščiti arheoloških ostalin s povozno ploščo bodo stekli vsi potrebni restavratorsko-konservatorski postopki za njihovo ohranitev in prezentacijo. S konstruktivnim sodelovanjem Mestne občine Celje, celjske območne enote in Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pokrajinskega muzeja Celje in Ministrstva za kulturo RS tovrstno prezentacijo v Celju nadaljujemo s spletanjem zgodb preteklosti, ki jih pripovedujejo arheološke ostaline v prezentaciji Mesto pod mestom, v paviljonu na Glavnem trgu, v atriju Narodnega doma in še kje," je zaključila Brišnikova. Po vsem tem pa bo nujen tudi razmislek, kako v bodoče dragocene in unikatne najdbe mesta še bolje umestiti na svetovni turistični zemljevid.

ROZMARI PETEK Razkrit Muzejski trg v Celju: pod njim so našli ostanke poznoantične rimske vile; stebrički, ki so služili za sistem talnega ogrevanja, so še vidni.

--br via tradutor do google
Celje Pompeii sobreviveu a dois milênios, e a descoberta pode destruir no inverno.

Enquanto os afrescos que podem ser colocados ao lado das fronteiras de Pompéia sobreviveram quase dois mil anos, eles podem destruir o próximo inverno se o município de Celje não conseguir rapidamente o contratado.

imagem
ARQUIVO DO CELJEIRO DO MUSEU PROVINCIAL Excelente frescos preservados encontrados na Praça do Museu de Celje.

Pouco antes das férias de verão, as novidades foram recebidas em Celje que, ao escavar o terreno na Praça do Museu de Celje, no pátio em frente à Antiga Congregação, encontraram afrescos extremamente bem preservados que foram criados no final do 1º. século ou no início do século II. Como Jure Krajšek, arqueólogo e curador do Museu Provincial de Celje, descrito na época, há muito poucos afrescos preservados na Europa. Acima de tudo, em tais tamanhos, como os afrescos de altura atingem um metro, e no comprimento de cerca de seis a sete metros. "Não se trata apenas de fragmentos individuais que encontramos anteriormente em Celje, mas para pinturas de parede inteiras. Os cantos da sala retratam os pássaros do ano. Os vislumbres, guirlandas, máscaras e o motivo especial de uma mulher são visíveis, cujas pernas Mudaram-se para a vegetação. Eles também foram encontrados em Pompéia, mas foram destruídos pelo Vesuvu inimigo do ano 79 ", ressaltou Krajšek na época, enfatizando que os achados estão atualmente apenas protegidos temporariamente contra as influências climáticas. Portanto, no verão, ele ressaltou que, no outono, o trabalho de construção deveria começar. Esta é a única maneira que os afrescos serão capazes de se salvar do inverno.

Inicialmente rápido, depois desacelerou

Os procedimentos com os quais os afrescos poderiam ser preservados no local (in situ) foram então adquiridos extremamente rápido. "Apesar do fato de que Roman Celeia é amplamente pesquisado e apresentado, os afrescos em frente ao Old Count são os únicos frescos preservados in situ com motivos figurativos (pássaro, golfinho, cavalo, Victoria ...) em Celje, então o Celje unidade regional do Instituto de Proteção, o patrimônio cultural da Eslovênia de acordo com a legislação sobre o caráter excepcional das descobertas foi informado pelo Ministério da Cultura. O Ministério emitiu então uma decisão que reconheceu o valor excepcional do complexo de uma villa romana com frescos perfeitamente preservados de cor e motivos semelhantes aos de Pompeia. A validade da apresentação proposta de restos descobertos no local da descoberta ", explicou o chefe da unidade Celje, Danijela Brišnik. Os afrescos fazem parte da rica villa, de fato, seu complexo de banheiro com aquecimento central de água quente, que estava em uso desde o primeiro até ao meio do século IV.

"Uma vez que os restos arqueológicos em frente ao Conde Antigo foram preservados a uma profundidade que a função da Praça do Museu não foi truncada com a apresentação, em cooperação com o Museu Provincial de Celje, o Município de Celje propôs uma apresentação subterrânea com a implementação de paredes periféricas e pilotos em torno de construção de restos e cobrindo a área com placas acolchoadas na área de cerca de 90 metros quadrados e a implementação do sistema de ventilação e corredor de conexão através do lapidarium no condado antigo ", continua Brišnikova. "O município concordou com a proposta, sabendo que, de tal forma, os restos arqueológicos serão bem protegidos e, ao mesmo tempo, atraentes. No entanto, devido à substância original extremamente sensível, a proteção da pintura com cobertura deve ser realizada antes do ano de hoje inverno, então este momento é intensamente realizado tanto na escolha do empreiteiro quanto na proteção física dos afrescos para o período de construção e da pesquisa arqueológica no local da construção dos muros perimétricos da apresentação ".

Eles estão trabalhando muito para se proteger

Em 20 de setembro, o município de Celje anunciou um concurso para a construção de obras de construção (o prazo de inscrição foi de cinco dias), mas até o momento, ainda não anunciaram os resultados do concurso. "O procedimento para selecionar um empreiteiro para a construção de um objeto para proteger os afrescos encontrados na Praça dos Museus ainda não está completo, então não podemos responder suas perguntas ainda. Nós asseguramos que, de acordo com nossas competências, estamos trabalhando difícil de fazer afrescos valiosos oportunamente para protegê-lo de influências externas ", tudo o que foi explicado sobre este tópico no momento no município. Se os anúncios do outono bonito forem realizados, os afrescos serão protegidos no tempo do inverno. "Após a proteção dos restos arqueológicos com uma placa, eles adquirirão todos os procedimentos de restauração e conservação necessários para a sua preservação e apresentação. Através da cooperação construtiva do Município de Celje, da Unidade Regional Celje e do Centro de Restauração do Instituto para a Proteção do Patrimônio Cultural da Eslovênia, do Museu Provincial de Celje e do Ministério da Cultura da República da Eslovênia. Continuamos neste tipo de apresentação em Celje, discutindo as histórias do passado, que são descritas pelos vestígios arqueológicos na apresentação Cidade sob a Cidade, no pavilhão da Praça Principal, no átrio da Casa Nacional e em outros lugares ", concluiu Brišnikova. Depois de tudo isso, também será necessário considerar como tornar futuras descobertas valiosas e únicas da cidade ainda melhor no mapa turístico global.

ROZMARI PETEK A Praça do Museu Celje foi inaugurada: os restos da tarde católica católica foram encontrados abaixo; Os pilares que foram usados para o sistema de aquecimento por piso ainda são visíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário