Listen to the text.

quarta-feira, 10 de maio de 2017

Lễ Phật Đản.. --- Buddha's Birthday celebration. --- Aniversário de Buda.

Phật Đản (chữ Nho 佛誕 -nghĩa là ngày sinh của đức Phật); hay là Vesak (Pali; tiếng Phạn: Vaiśākha, Devanagari: वैशाख, Sinhala: වෙසක් පෝය) là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Sự ra đời của Đức Phật: Hoàng hậu Maya vin một nhánh cây trong khi khai sinh ra Tất-đạt-đa Cồ-đàm lúc đó đang trong tay thần Indra và các vị thần khác nhìn. Tranh cổ của Sri Lanka.


Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông và ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, ngày này chỉ là ngày kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích Ca; tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (kỷ niệm Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn). Ngày Phật Đản hay là lễ Vesak, Tam Hiệp được kỷ niệm vào các ngày khác nhau, tùy theo quốc gia.

Một số quốc gia với đa số Phật tử chịu ảnh hưởng Bắc tông (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam) thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Các quốc gia theo Nam tông thường tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng 4 âm lịch hay là ngày trăng tròn trong tháng 5 dương lịch. Có những năm có 2 ngày trăng tròn trong tháng 5 dương lịch như năm 2007, có nơi tổ chức ngày Vesak vào ngày trăng tròn đầu tiên (ngày 1 tháng 5) trong khi tại nơi khác lại kỷ niệm vào ngày trăng tròn thứ 2 (ngày 31 tháng 5). Cách tính kỷ nguyên Phật lịch tại các quốc gia theo truyền thống Nam tông cũng khác nhau, nên năm Phật lịch có thể cách nhau một năm.

Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm bởi cả hai truyền thống Nam tông và Bắc tông. Ngày nay người ta thường biết đến Phật Đản qua tên gọi Vesak. Từ Vesak chính là từ ngữ thuộc ngôn ngữ Sinhalese cho các biến thể tiếng Pali, "Visakha". Visakha / Vaisakha là tên của tháng thứ hai của lịch Ấn Độ, ngày lễ vào tháng vesākha theo lịch Ấn Độ giáo, tương ứng vào khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch).

Tại Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và các nước láng giềng Đông Nam Á theo Phật giáo Nguyên thủy, lễ Phật đản được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Vaisakha của lịch Phật giáo và lịch Hindu, mà thường rơi vào tháng 4 hoặc tháng 5 của lịch Gregorian phương Tây. Lễ hội được gọi là Visakah Puja (lễ hội Visakah) hay là Buddha Purnima, Phật Purnima (बुद्ध पूर्णिमा), Purnima nghĩa là ngày trăng tròn trong tiếng Phạn hay là Buddha Jayanti, Phật Jayanti, với Jayanti có nghĩa là sinh nhật ở Nepal và Tiếng Hindi. Thái Lan gọi là Visakha Bucha; Indonesia gọi là Waisak; Tây Tạng gọi là Saga Daw; Lào gọi là Vixakha Bouxa và Myanmar (Miến Điện) gọi là Ka-sone-la-pyae (nghĩa là Ngày rằm tháng Kasone, cũng là tháng thứ hai trong lịch Myanmar).

Tại Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Tích Lan, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, các phái đoàn đến từ 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch.

Ngày 15 tháng 12 năm 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc tại phiên hợp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hiệp Quốc,[3] những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hàng năm tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hợp quốc trên thế giới từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch. Thời gian tới, tương ứng với các ngày trong dương lịch:


Tại Việt Nam

Lễ Phật đản được công nhận là một ngày nghỉ lễ chính thức tại miền Nam Việt Nam bắt đầu từ năm 1958 do chính phủ Đệ nhất Cộng hòa của chính thể Việt Nam Cộng hòa thông qua, vào ngày này thường có diễn hành xe hoa trên đường phố. Khi Việt Nam thống nhất sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam năm 1975, thì ngày này không còn là ngày lễ quốc gia.


Năm 2008, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ ngày 13 đến 17 tháng 5, tức ngày 9 đến 13 tháng 4 âm lịch.


Đề tài của đại lễ Phật Đản VESAK 2008: Tam Hợp trên cơ sở Tình Thương, Hòa Bình và Hòa Hợp

Sự cống hiến của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh

Sự thay đổi khí hậu toàn cầu

Những mâu thuẫn trong gia đình

Chiến tranh và hàn gắn

Những thay đổi của xã hội

Giáo dục của Phật giáo

Phật giáo nhập thế

Phật giáo trong giai đoạn kỹ thuật số

Từ sau Đại lễ Phật Đản Vesak 2008, ngày lễ này ngày càng được Phật giáo Việt Nam tổ chức long trọng trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú như diễn hành, rước xe hoa, văn nghệ mừng sự ra đời của Đức Phật và các hoạt động từ thiện khác.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Hoàng Kim Toàn

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_Ph%E1%BA%ADt_%C4%90%E1%BA%A3n

Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.


--in via tradutor do google

Buddha's Birthday celebration.
Buddhist buddha (meaning "buddhist"); Vaisakha (Devanagari: वखाख, Sinhala: පෝය පෝය) is the anniversary of the birth of Gotama Buddha Gotama, born in Lhasa in 624 BC. April 15th lunar year.

According to the tradition of Theravada Buddhism and the influence of Chinese Buddhism, this day is just the birthday of Buddha Shakyamuni; However, according to Theravada Buddhism and Tibetan Buddhism, this day is the Three Traces (celebrating Buddha's birth, Buddha's enlightenment and Buddha's passing into Nirvana). Vesak Day or Vesak Day, the Three Gorges are celebrated on different days, depending on the country.

Some countries with the majority of Buddhists who are influenced by the North (such as China, South Korea, Japan, Vietnam) celebrate Buddha's birthday on the 8th day of the fourth lunar month. Southern countries usually hold the full moon day in the lunar April or the full moon day in May. There are two full-moon years in the calendar month of May, as in 2007, where Vesak Day is celebrated on the first full moon day (May 1) while another place celebrates on the second full moon day ( May 31). The Buddhist calendar in the Theravada traditions is different, so the Buddhist calendar year can be one year apart.

Vesak is a great festival held annually by both Theravadan and Mahayana traditions. Vesak is now known as Vesak. Vesak is the Sinhalese word for the Pali variants, "Visakha." Visakha / Vaisakha is the name of the second month of the Indian calendar, the holiday of the month of vesākha according to the Hindu calendar, respectively around April and May.)

In India, Bangladesh, Nepal and its Southeast Asian neighbors in Theravada Buddhism, Buddha's birthday is celebrated on the full moon day of the Vaisakha month of the Buddhist calendar and the Hindu calendar, which usually falls in April or May. 5 of the Gregorian calendar of the West. The festival is called Visakah Puja (Visakah Festival) or Buddha Purnima, Purnima Buddha (बुद्ध पूर्णिमा), Purnima means full moon in Sanskrit or Buddha Jayanti, Jayanti Buddha, with Jayanti means birthday in Nepal And Hindi. Thailand is called Visakha Bucha; Indonesia called Waisak; Tibetans called Saga Daw; Laos calls Vixakha Bouxa and Myanmar (Burma) called Ka-sone-la-pyae (meaning the full moon day of Kasone month, also the second month in the Myanmar calendar).

At the first World Buddhist Congress, in Colombo, Sri Lanka, from May 25 to June 8, 1950, missions from 26 countries were members that unified the International Buddhist Day on the full moon day of the month. Lunar calendar

On December 15, 1999, at the request of 34 countries, to honor the values ​​of morality, culture, peaceful thought, solidarity and friendship of the Buddha, the United Nations General Assembly at its 54 th session Section 174 of the agenda officially recognizes the Vesak celebrations as an international cultural and religious festival of the United Nations. [3] Anniversaries will take place annually at the headquarters and UN centers in the world from 2000 onwards, are celebrated on the first full moon day of May. Next time, corresponding to the days in the calendar:


Birth of the Buddha: Empress Maya vin a branch of the tree while giving birth to Gotama Gotama at the hands of Indra and other gods. Ancient painting of Sri Lanka.

In Viet Nam
Vesak is recognized as a formal holiday in South Vietnam starting in 1958 by the Republic of the First Republic of the Republic of South Vietnam, on this day often paraded on the wedding day. Street. When Vietnam reunited after the end of the Vietnam War in 1975, it was no longer a national holiday.

In 2008, the United Nations Day of Vesak Celebrations was held in Vietnam, at the National Convention Center, Hanoi from May 13 to 17, April 9-13.

Theme of the Vesak Vesak 2008 [12]: Tripping on the basis of Love, Peace and Harmony

The dedication of Buddhism in building a just, democratic and civilized society
Global climate change
Family conflicts
War and heal
Social changes
Education of Buddhism
Buddhism entered the world
Buddhism in the digital stage
Since the Vesak celebrations of 2008, this holiday has been solemnly organized by the Vietnamese Buddhism throughout the country, with a variety of activities such as parades, procession of flowers, art and the birth of the Buddha. Other charitable activities.

--br via tradutor do google
Aniversário de Buda.
Vesak (as uvas 佛誕 aniversário ou seja Buda); ou Vesak (Pali; sânscrito: Vaisakha, Devanagari: वैशाख, Sinhala: වෙසක් පෝය) é o aniversário de Buda Gautama Buddha nasceu em Park Forest-ti-ni, em 624 aC, ocorreu em abril 15 anos lunares.

Tradicionalmente Budismo Mahayana ea influência da China, hoje apenas o aniversário do nascimento de Buda Shakyamuni; No entanto, de acordo com a televisão sul-budismo e budismo tibetano, então este é o dia em que os três dias e meio (celebrando Vesak, iluminação de Buda e Buda entrou Nirvana). Vesak Day ou Dia de Vesak, a Três Gargantas é comemorado em dias diferentes, dependendo do país.

Alguns países com influências Mahayana predominantemente budistas (como China, Coréia, Japão, Vietnam) costumam comemorar o aniversário de Buda no primeiro dia de 08 de abril lunar. países Theravada sob geralmente realizadas na lua cheia do calendário lunar no dia de lua cheia abril ou maio no calendário. Há cinco dias 2-moon em maio do calendário a partir de 2007, que realizada em Vesak dia de lua cheia primeiro (1 de Maio), enquanto em outros lugares para celebrar no dia 2 de lua cheia ( 31 de maio). Cálculo calendário budista era no país de acordo com a tradição Theravada também é diferente, por isso o ano calendário budista pode ser separado por um ano.

Vesak é uma grande festa a ser realizada anualmente por ambos tradicional Theravada e Mahayana. Hoje em dia muitas vezes é conhecido pelo nome de Vesak Vesak. Vesak é uma palavra da língua dos cingaleses para a variação Pali, "Visakha". Visakha / Vaisakha é o nome do segundo mês do calendário indiano, feriados em janeiro vesakha calendário hindu, que corresponde a cerca de abril de calendário de Maio).

Na Índia, Bangladesh, Nepal e outros países vizinhos no Sudeste Asiático, de acordo com Theravada, Wesak é comemorado no dia de lua cheia do mês Vaisakha budista e calendário hindu, que geralmente cai em abril ou maio 5 do calendário gregoriano ocidental. O festival é chamado Visakah Puja (festival Visakah) ou Buda Purnima, Buda Purnima (बुद्ध पूर्णिमा), Purnima significa dia de lua cheia em sânscrito ou Buda Jayanti, Buda Jayanti, com Jayanti significa aniversário no Nepal e Hindi. Visakha Bucha em Tailândia chamou; Indonésia chamado Waisak; Tibet chamada Saga Daw; Laos chamado Vixakha Bouxa e Myanmar (Burma) chamado Kasone-la-Pyae (ou seja, o décimo quinto dia do mês Kasone, também o segundo mês no calendário Myanmar).

No congresso do mundo budista, pela primeira vez, em Colombo, Sri Lanka, 25 maio-8 junho de 1950, delegados de 26 países são membros da data acordada de Vesak Internacional é o décimo quinto dia do mês investimento lunar.

15 de dezembro de 1999, a pedido de 34 países, para honrar os valores éticos, cultura, pensamentos de paz, solidariedade e amizade do Buda, a Assembleia Geral das Nações Unidas na sessão do 54º seção 174 da agenda foi celebrações é uma festivais culturais, religiosa internacional das Nações Unidas, [3] as atividades comemorativas serão realizadas anualmente na sede formalmente reconhecido e os centros da ONU em todo o mundo a partir de 2000, a ser realizada na lua cheia de maio primeiro calendário. Da próxima vez, correspondentes às datas no calendário:


O nascimento de Buda: Mahamaya vin um galho de árvore ao dar à luz Gautama Buda, que estavam nas mãos dos deuses Indra e outros. Posters de Sri Lanka.

no Vietnã
Wesak é reconhecido como uma autoridade férias em início Vietnã do Sul em 1958 pelo governo Primeira República da política República Vietnã adotou, neste dia, muitas vezes desfile flutuar sobre rua. Quando unificada Vietnã após a Guerra do Vietnã terminou em 1975, esta data já não é um feriado nacional.

2008 Vesak das Nações Unidas, a ser realizada no Vietnã, no Centro Nacional de Convenções de Hanói de 13 a 17 Maio, ou seja 9 a 13 de abril lunar [11].

O tema do Vesak Vesak festival em 2008 [12]: as Três Gargantas na base do Amor, Paz e Harmonia

dedicação budista na construção de uma sociedade de justiça, democracia e civilização
A mudança climática global
As contradições na família
Guerra e curar
Mudanças na sociedade
educação budista
encarnação budista
Budismo na fase digitais
Desde Vesak Vesak 2008, este feriado é Vietnam cada vez budista formalmente realizada em todo o país, com muitas actividades diversas, tais como desfiles, procissões flutuar, artes celebrar o nascimento de Buda e outras atividades de caridade.

MUSEOS DE INDIANA (EEUU). · en ARTE, CULTURA, INSTITUCIONES, MUSEO, OPINIÓN, PATRIMONIO, VIAJES. ·

El estado gira en torno a la carrera de Indy 500 (27 de mayo), – nosotros, los aficionados a la Fórmula 1, sobre todo los que nos criamos con Fernando Alonso en Oviedo (Asturias), estaremos muy pendientes de la carrera de la 500 millas en la que participa por primera vez como rookie , pero, por lo demás, este lugar del mundo tiene los placeres de ritmo lento en la Indiana del maíz: comer pastel en Amish Country, meditar en los templos tibetanos de Bloomington y admirar la gran arquitectura en el pequeño Columbus. Para la cultura popular, la gente de aquí son Hoosiers, como “Indianans”, desde la década de 1830, pero el origen de la palabra es desconocido. Una teoría es que los primeros colonos que llamaban a una puerta se encontraban con un: “¿Quién está aquí?” (“juisder” fonéticamente), que pronto se convirtió en “Hoosier”. Sin duda, es algo para discutir con los lugareños, quizás mientras nos comemos con ellos un sándwich tradicional de lomo de cerdo.

¡¡¡Venga Fernandoooooo!!!

Museo Estatal de Indiana | Indianapolis


Este es el lugar para descubrir los secretos de Indiana. Es un museo de clase mundial, con exposiciones únicas y experiencias prácticas que muestran las historias, eventos y personajes que han ayudado a conformar la historia de Indiana. Situado en el Parque Estatal White River en el centro de Indianápolis, el Museo Estatal de Indiana trae lo mejor del mundo de los museos al estado. Abarca tres pisos, donde el museo narra la historia del estado de los Hoosiers, y cuenta con un calendario de exposiciones durante todo el año para explorar el arte, la ciencia y la cultura de Indiana. Construido completamente con materiales de Indiana – piedra caliza, piedra arenisca, acero, ladrillo y vidrio – el edificio en sí mismo es una obra de arte, con los iconos que representan cada uno de los 92 condados de Indiana integrados en sus paredes exteriores. Una vez dentro, te invitarán a experimentar el pasado, presente y futuro de Indiana a través de las exhibiciones científicas, culturales, de historia y del arte, que ayudan a definir este lugar en el mundo.

Museo de los Niños | Indianapolis


Los objetos del pasado no son sólo algo para admirar. También narran historias – poderosas historias que pueden inspirar, enseñar e incluso cambiar vidas -. Hay más de 120.000 artefactos y especímenes que se encuentran dentro del Museo de los Niños, ayudando a llevar el museo a la vida de los visitantes de manera extraordinaria. Con una rica historia de su colección de más de 80 años, el museo ha estado utilizando objetos para avivar la imaginación y conectar generaciones durante décadas.El Museo Eiteljorg de los Indios Americanos y Arte Occidental fue fundado por el empresario de Indianápolis y filántropo Harrison Eiteljorg. Su misión: inspirar una apreciación y comprensión del arte, la historia y las culturas del Oeste americano y los pueblos indígenas de América del Norte. El museo ejecuta esta misión de manera emocionante y a menudo sorprendente. El Eiteljorg recoge y preserva el arte occidental de alta calidad y objetos culturales de los nativos americanos. Su colección incluye a artistas como T.C. Cannon, N. Wyeth, Andy Warhol, O’Keeffe de Georgia, Allan Houser, Federico Remington, Charles Russell y Kay WalkingStick. La colección de arte contemporáneo de la institución ha sido clasificada entre las mejores del mundo.Desde su creación en 1941, el Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi ha pasado de ser una pequeña colección de enseñanza universitaria a uno de los principales museos universitarios de arte del país. Hoy en día, la colección internacionalmente aclamada del Eskenazi Museum of Art, que abarca desde antiguos joyas de oro y máscaras africanas hasta pinturas de Claude Monet y Pablo Picasso, incluye más de 45.000 objetos que representan casi todas las culturas artísticas a lo largo de la historia.El 7 de noviembre de 1883, una exposición de 453 obras de 137 artistas se abrió en el Hotel Inglés, en el centro de Indianápolis Circle. Fue la primera exposición organizada por la Asociación de Arte de Indianápolis, gracias a la conocida sufragista May Wright Sewell y su marido Theodore, con la ayuda de un pequeño grupo de ciudadanos con mentalidad artística que se había formado unos meses antes. En el proceso, escribieron la declaración de la misión del futuro museo que explicaba sus intenciones. El éxito de esta exposición, que atrajo a multitudes durante sus tres semanas de duración, estableció la Asociación de Arte como un factor viable en la escena cultural local y llevó a programar más exposiciones, así como conferencias y, eventualmente, un campus con un museo y una escuela de arte. Desde que la Asociación de Arte de Indianápolis cambió su nombre al Museo de Arte de Indianápolis en 1969, la organización se ha convertido en el quinto museo de arte enciclopédico más grande del país, con programas de exhibición y educación que superan con creces la repercusión que los fundadores de la Asociación de Arte pudieron haber imaginado.El Indianapolis Motor Speedway Museum, ubicado a cinco millas al noroeste del centro de Indianápolis, en los terrenos de “The Greatest Race Course of the World”, es reconocido como uno de los museos más importantes del mundo dedicado a los automóviles y a las carreras de autos. En 1987, el museo fue considerado punto de referencia histórico nacional. En 1975, Hulman construyó la más grande y moderna instalación del Museo dentro del óvalo del Speedway, cuya apertura coincidió con la celebración del Bicentenario de los Estados Unidos en 1976. Construida de cemento prefabricado y cuarzo de Wyoming, el espacio de exposición del museo mide aproximadamente 15.000 metros cuadrados. El edificio también alberga dos tiendas de regalos propiedad del Speedway, la tienda minorista de fotografía de la pista y oficinas. La colección del Museo exhibe coches de carreras de muchas series, incluyendo IndyCar, NASCAR, Fórmula 1, Sprint, Midget, carreras de motos y carreras de arrastre. Además muestra modelos de motocicletas, dragsters, coches de calle y otros vehículos que han fijado hitos mundiales de la velocidad en tierra en varios puntos de la historia de las carreras.Este museo es una de las instituciones culturales más respetadas del sudoeste de Indianal. El museo de las artes, de la historia y de la ciencia de Evansville es un museo global, que mantiene una colección permanente de más de 50.000 objetos y que incluye bellas artes, artes decorativas, fotografías, documentos históricos, historia antropológica, etnográfica y natural. Es más que un custodio del pasado dedicado a la preservación de la colección permanente. También ofrece a su ciudad y a la región circundante una mezcla dinámica de exposiciones de arte, historia y ciencia así como programas que generan una presencia vibrante en la comunidad.El museo no sólo muestra una venerable colección de arte de Europa y los Estados Unidos, en unas galerías recientemente ampliadas, sino que también se exhiben cientos de obras de arte de África, Asia, las islas del Pacífico y las Américas. La colección anima a los estudiantes y visitantes a abrir sus ojos y mentes a la gran diversidad de culturas del mundo y el arte espectacular que es nuestra herencia común. Los locales le dicen: “la puerta de entrada de Muncie al mundo del arte”.El Museo del Ferrocarril de Indiana es en realidad un tren turístico con museo situado en French Lick. El Museo fue fundado en 1961 en la ciudad de Westport, Indiana, donde el ferrocarril realizó una excursión turística por vez primera, utilizando una pequeña locomotora con tres vagones de pasajeros y una veintena de voluntarios. El número de pasajeros se estimó en unos 500 en 1962. El museo y el ferrocarril permanecieron en Westport hasta que se requirió su traslado en 1971. La organización se mudó a Greensburg, Indiana, donde operó hasta 1976, cuando de nuevo cambió de ubicación. El museo fue trasladado a French Lick en 1978 después de llegar a un acuerdo con la Southern Railway Company. Ellos entregaron al museo un total de dieciséis millas de vía que se extiende de West Baden, Indiana, aproximadamente una milla al norte de French Lick, hasta un pequeño pueblo llamado Dubois, al sur.La única casa victoriana tardía que se conserva del país es un monumento histórico nacional que ofrece a los visitantes una “mirada” a la vida del gran poeta Hoosier. La exposición tiene muebles auténticos y artefactos, e incluye el escritorio del poeta Mr. Riley y su famoso sombrero de copa y caña. El museo invita a retroceder en el tiempo y a conocer el homónimo Riley Hospital for Children, visitando el James Whitcomb Riley Museum Home en el histórico barrio Lockerbie de Indianápolis.

Museo de Arte Snite | Notre Dame


El Museo de Arte Snite ofrece oportunidades para disfrutar, responder, aprender y recibir inspiración de obras de arte originales. Como departamento de arte de la Universidad de Notre Dame, el museo apoya la enseñanza y la investigación, crea y comparte conocimientos, celebra la diversidad a través de las artes visuales, sirve a la comunidad local y explora las dimensiones espirituales del arte. En FWMoA, podrás visitar exposiciones permanentes y temporales de arte americano, bella artes y arte decorativo, además de otras exposiciones que exploran las conexiones interculturales entre obras de arte y artistas de diversos orígenes étnicos y nacionales. El Museo de Arte de Fort Wayne recopila, preserva y exhibe arte americano para involucrar y educar a audiencias amplias y diversas en toda la región agregando valor a sus vidas. El Museo de Arte de Fort Wayne está financiado en parte por Arts United de Greater Fort Wayne y la Comisión de Artes de Indiana. Está acreditado por la Alianza Americana de Museos. Son socios del Distrito Cultural Fort Wayne, una zona del centro de la ciudad repleta de actividades artísticas y culturales durante todo el año.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing.

Le musée de l’Éducation à Rouen présente l’exposition « L’école en Algérie » --- O Museu da Educação em Rouen apresenta "A escola na Argélia"

Le musée national de l’Éducation, à Rouen (Seine-Maritime), propose une exposition sur l’école en Algérie, et l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours.C’est le résultat de plus de deux ans de recherches et d’une réflexion sans tabou d’une équipe scientifique. Jusqu’au 2 avril 2018, le musée national de l’Éducation, à Rouen (Seine-Maritime), propose une exposition intitulée « L’Ecole en Algérie, l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours ». 

Une place dans l’imaginaire métropolitain

L’histoire de l’école dans l’Algérie coloniale est celle d’une cohabitation complexe, difficile et souvent conflictuelle, entre plusieurs systèmes d’enseignement. Or, dans le même temps, l’Algérie a occupé, par le biais de l’école, une place considérable dans l’imaginaire métropolitain.

C’est à partir de ce constat que les promoteurs de l’exposition ont décidé de mettre en valeur cette double réalité, grâce à de nombreuses photos, manuels scolaires, albums, cartes postales, tableaux, tables coraniques, textes officiels, jeux et jouets, et d’une série d’une trentaine d’entretiens vidéo, témoignages filmés, avec des natifs, des militaires, d’anciens élèves et enseignants et de personnalités publiques françaises et algériennes, dont Benjamin Stora, Georges Morin, Marc Ferro, Pierre Nora, Edwy Plenel et Ahmed Djebbar, qui fut ministre de l’Education nationale algérienne de 1992 à 1994.

Ces captations audiovisuelles réalisées par l’équipe du pôle transmedia de Canopé, académie de Caen-Rouen, sont présentées dans l’exposition après montage. Leurs versions intégrales sont visibles à l’accueil du musée et sur le site internet du Munae (Musée national de l’Education). Chacune ne dure pas moins de 20 minutes.

« Un système ruiné et méprisé par les conquérants »

« Ruiné et méprisé par les conquérants, le système scolaire algérien traditionnel a survécu dans des conditions précaires à travers des tentatives d’hybridation ou de rénovation au fil du temps, explique Jean-Robert Henry, commissaire de l’exposition, directeur de recherches honoraire à l’Institut d’études et de recherches sur le monde arabe et musulman ( IREMAM), assisté de Florence Hudowicz, conservateur du patrimoine, Bertrand Lecureur, chargé de conservation et de recherche au Munae et d’Emmanuelle Macaigne, responsable du département conservation du patrimoine. « En faveur des élèves européens, la troisième république a appliqué systématiquement les réformes de Jules Ferry. Mais l’école obligatoire pour tous n’a pas été étendue aux enfants musulmans. Seul 1/10e d’entre eux bénéficie en 1940 d’un enseignement public (indigène). »

Paradoxalement, sous la IIIe république, l’Algérie occupe une place croissante en métropole, dans les manuels, la littérature et l’iconographie scolaires. Une politique de scolarisation massive sera engagée après la seconde guerre mondiale et durant la guerre d’Algérie, mais elle ne s’accomplira vraiment qu’après l’indépendance avec l’aide de la coopération internationale.

Une exposition grand public. L’exposition est constituée de fonds conservés au Munae, 6, rue de Bihorel à Rouen, autour de la représentation de l’Algérie dans les manuels scolaires, les travaux d’élèves, les couvertures de cahiers, les planches murales ou encore la littérature jeunesse. Elle puise aussi largement dans les fonds réunis à Montpellier et à Aix en Provence, à l’Iremam. L’exposition mobilise également de nombreux prêts extérieurs prestigieux émanant notamment des Archives nationales d’Outre-Mer et du Musée du Quai Branly- Jacques Chirac. Jacques Ferrandez, auteur de BD, spécialiste de l’Algérie et adaptateur de textes d’Albert Camus, a créé le visuel de communication de l’exposition. Certaines planches tirées de sa série de BD Carnets d’Orient sont présentées au musée. Les initiateurs de l’exposition insistent : « Cette présentation s’adresse au grand public, non spécialiste, adultes, enfants, public familial et communautés éducatives. Elle s’attache à développer plusieurs niveaux de culture afin que chacun puisse adapter son parcours en fonction de son envie, de ses centres d’intérêt et du temps dont il dispose ».

Une exposition qui se situe dans le prolongement de celle organisée en 2012 au Musée national de l’Armée, aux Invalides, à Paris.

Infos pratiques : 

Centre d’expositions, maison des Quatre fils Aymon, 185, rue Eau de Robec à Rouen. Entrée gratuite.

-
Tél. : 02 35 07 66 61. Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15, sauf le mardi. Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15. 

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 15 août, 1er novembre, 24 et 25 décembre et 31 décembre. 

Films, conférences, ateliers jeune public, visites guidées pour adultes les 13 juillet et 10 août 


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, but what modifies the way of looking and hearing.

--br via tradutor do google
O Museu da Educação em Rouen apresenta "A escola na Argélia"

O Museu Nacional de Educação em Rouen (Seine-Maritime), uma exposição sobre a escola na Argélia e Argélia na escola de 1830 até o presente.
Este é o resultado de mais de dois anos de pesquisa e uma discussão sem tabus de uma equipe científica. Até 2 de Abril de 2018, o Museu Nacional de Educação em Rouen (Seine-Maritime), uma exposição intitulada "A Escola na Argélia, Argélia na escola a partir de 1830 até os dias atuais."

Um lugar no imaginário metropolitana

história da escola na Argélia colonial é o de uma coabitação complexa, difícil e muitas vezes conflituosa, entre vários sistemas educacionais. Mas, ao mesmo tempo, a Argélia decidiu, através da escola, um lugar importante no imaginário metropolitana.

É a partir dessa observação de que os promotores de exposições decidiu destacar esta dupla realidade, com muitas fotos, livros, álbuns, cartões postais, pinturas, quadros do Corão, os textos oficiais, jogos e brinquedos e uma série de trinta entrevistas em vídeo, testemunhos filmados com nativos, militares, ex-alunos e professores de figuras públicas franceses e argelinos, incluindo Benjamin Stora, Georges Morin, Marc Ferro, Pierre Nora Edwy Plenel e Ahmed Djebbar, que foi ministro da Educação nacional argelina 1.992-1.994.

Estas gravações audiovisuais feitas pela equipe de transmedia pólo Canopy, Academia de Caen e Rouen são apresentados na exposição após a montagem. Suas versões completas são visíveis na recepção do museu e no site da Munae (Museu Nacional de Educação). Cada não dura menos de 20 minutos.

"Um sistema arruinado e desprezado pelos conquistadores"

"Arruinada e desprezado pelos conquistadores, o sistema escolar argelino tradicional sobreviveu em condições precárias, através de hibridização ou renovação tentativas ao longo do tempo, disse Jean-Robert Henry, curador, diretor de pesquisa honorário no Instituto de estudos e pesquisas sobre o mundo árabe e muçulmano (IREMAM), assistido por Florence Hudowicz, curador herança, Bertrand Lecureur, responsável pela conservação e pesquisa da Munae e Emmanuelle Macaigne, chefe do departamento de conservação herança. "Em nome dos estudantes europeus, a Terceira República tem aplicado consistentemente as reformas Jules Ferry. Mas o ensino obrigatório para todos não foi estendido para as crianças muçulmanas. Apenas 1 / 10th deles tem em 1940 uma educação pública (nativo). "

Paradoxalmente, sob a Terceira República, Argélia ocupa um lugar crescente na França, nos livros didáticos, literatura e escola iconografia. A política de educação de massa será iniciada após a Segunda Guerra Mundial e durante a guerra na Argélia, mas realmente realizar após a independência com a ajuda da cooperação internacional.

A exposição pública. A exposição é composta de fundos detidos no Munae, 6 rue Bihorel Rouen, em torno da representação da Argélia em livros, trabalho do aluno, cadernos cobre, gráficos de parede ou literatura juventude. Ele também se baseia fortemente em recursos captados em Montpellier e Aix en Provence, Iremam. A exposição também envolve muitos prestigiados empréstimos externos, incluindo a partir do National Archives Overseas eo Musée du Quai Branly- Jacques Chirac. Jacques Ferrandez, autor de quadrinhos, especialista da Argélia e Albert Camus adaptador de textos, criou a exposição visual de comunicação. Algumas placas retiradas de sua série de livros em quadrinhos do Oriente são apresentados no museu. Os iniciadores do show de insistir: "Esta apresentação é para o público em geral, não-especialista, adultos, crianças, público familiar e das comunidades educativas. Destina-se a desenvolver vários níveis de cultura para que todos possam ajustar seu curso de acordo com seu desejo, seus interesses e tempo disponível. "

Esta exposição é uma continuação da realizada em 2012 no Museu Nacional do Exército nos Invalides em Paris.

Informações práticas:
Exhibition Center, casa dos Quatro filho Amon, 185, rue de água Robec em Rouen. Entrada gratuita.
-
Tel. 02 35 07 66 61. Aberto de segunda a sexta-feira das 13:30 a 18:15, exceto terça-feira. Sábado e domingo dez horas - 12:30 e 13:30 - 06:15 p.m ..
Fechado: 1 January, 1 May, 15 de agosto, 1 de novembro 24 e 25 de Dezembro e 31 de Dezembro.
Filmes, palestras, oficinas para jovens, visitas guiadas para adultos 13 de julho e 10 de agosto: