Listen to the text.

domingo, 30 de julho de 2017

Hue Royal Maritime Museum. Vietnam - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Việt Nam --- Hue Royal Maritime Museum. Vietnã

The Royal Antiquities Museum of Hue is a museum under the management of Hue Imperial Relics Center. The main building of the wooden museum, with 128 precious wooden pillars, on the columns carved with four sacred figures: long-li-quy-worship and more than 1000 poems in Han. This building is the Long An power built in 1845 under the reign of the Nguyen Dynasty, the reign of Thieu Tri. At present, the museum displays more than 300 gold, chinaware, porcelain, Hue, royal and royal artifacts, the costumes of the Nguyen dynasty, giving visitors an overview of Hue royal life.


Located in the Citadel, this is the earliest established museum in Hue, in 1923, with the first name of the Musee 'Khai Dinh. After that, it was changed five times: Hue Ancient Temple (since 1947, under the Central Council). On September 29, 1958, according to Decree 1479-DG / ND, the Institute of Antiques changed its name to the Hue Museum of the Institute of Archeology, the Ministry of National Education of the Republic of Vietnam. At the same time the Antiquities Chamber was also incorporated into the Hue Museum. Then renamed the Museum of Antiquities (since 1979), the Antiquities Museum of Hue (since 1992) Hue Museum of Fine Arts (since 1995) and finally the Hue Imperial Museum of Art .


The Museum of Antiquities in Hue has up to 700 artifacts: pottery, glazed pottery from the Ly dynasty to the Nguyen dynasty. There are also Chinese, Japanese, French ceramics ... It can be said that the museum is a collection of ceramics of the Nguyen and other countries.


In addition to the exhibits on display, the museum also stores thousands of other artifacts. The most famous here is the blue glaze, commonly known as "Bleu de Hue" - also known as "Hue lam Hue". This is a "high-tech" type of furniture, made by the Nguyen court from the famous pottery factory in China, based on preferences, designs, sizes that the king of Vietnam Outlined in the "order". Thus, antiques are blue is the work has no copies and is "unique" by the work according to orders. In glaze ware there are also some products made in France, Japan, Britain, USA ... About 100 clothes of kings, queens, princes, mandarins, soldiers are also stored in warehouses. few. There are also many unique handcrafted artifacts that are considered invaluable.On the campus of this museum, there is another warehouse that houses more than 80 Cham artifacts collected in the ancient Ou and Ly Ly, and brought out from Tra Kieu during archaeological excavations there. In 1927. Cham artifacts have been evaluated by researchers as rare cultural heritages.

In the museum, textiles play a very important role, reflecting the life and activities of people during the dynasty and is a testament to a historical period. It reflects the golden age of the dynasty and is one of the living specimens reflecting the Vietnamese textile industry in a historical period.

Hue was the capital of Vietnam under Nguyen dynasty where the king's residence and work and the place of recreation games. The game of imperial mandarins and elites was very rich, and King Bao Dai appeared in many Western-style games. In particular, Bao Dai and Tu Duc have a very special game and two very good game this lake.

In Hue Imperial Museum of Fine Arts is presenting three types of ponds.

The costumes of the Nguyen rulers are also of many kinds and each of them has its own name, color and is worn only on specific occasions. These can be divided into groups: tidal costumes, tidal costumes, ritual and casual clothing. Each group includes: shirts, hats, belts, trousers, boots, hosiery ... sewn in their own way, with their own names and different color patterns. Currently in Hue Museum of Fine Arts is quite full of the costumes of the Nguyen Dynasty.
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.
--vt
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là một viện bảo tàng trực thuộc sự quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Tòa nhà chính của viện bảo tàng bằng gỗ, có 128 cây cột gỗ quý, trên các cột có hình chạm khắc tứ linh: long - li - quy - phụng và hơn 1000 bài thơ bằng chữ Hán. Tòa nhà này chính là điện Long An xây năm 1845 dưới thời vua Hiến tổ nhà Nguyễn, niên hiệu là Thiệu Trị. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 300 hiện vật bằng vàng, sành, sứ, pháp lam Huế, ngự y và ngự dụng, trang phục của hoàng thất nhà Nguyễn, cho khách tham quan một cái nhìn tổng thể về cuộc sống cung đình Huế.

Nằm trong Thành Nội, đây là Bảo tàng được thành lập sớm nhất ở Huế, vào năm 1923, với danh xưng đầu tiên là Musee’ Khải Định. Sau đó, nó đã năm lần được thay đổi tên: Tàng Cổ Viện Huế (từ năm 1947, dưới thời hội đồng chấp chính Trung Kỳ). Ngày 29 tháng 9 năm 1958 chiếu theo Nghị định 1479-DG/NĐ thì Viện Tàng cổ đổi tên thành Viện Bảo tàng Huế thuộc Viện Khảo cổ, Bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Nam Cộng hòa. Cùng lúc đó Phòng Cổ vật Chàm cũng được sát nhập vào Viện Bảo tàng Huế. Rồi lần lượt đổi tên là Nhà trưng bày cổ vật (từ năm 1979), Bảo tàng cổ vật Huế (từ năm 1992) Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế (từ năm 1995) và cuối cùng là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện có tới 700 hiện vật: gốm mộc, gốm tráng men từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn. Ngoài ra còn có gốm sứ Trung Hoa, Nhật Bản, Pháp... Có thể nói bảo tàng là một bộ sưu tập gốm sứ của triều Nguyễn và các nước.

Ngoài các hiện vật được trưng bày, bảo tàng còn cất giữ hàng ngàn hiện vật khác. Nhiều nhất ở đây là đồ sứ men lam, thường được gọi là "Bleu de Hue" – còn gọi là đồ cổ "pháp lam Huế". Đây là "đồ kiểu" được chế tác bằng kỹ thuật cao, do triều đình nhà Nguyễn đặt làm từ các lò sản xuất đồ gốm nổi tiếng bên Trung Hoa, căn cứ theo sở thích, mẫu mã, kích cỡ mà vua quan Việt Nam nêu ra trong "đơn đặt hàng". Như thế, đồ cổ pháp lam là các tác phẩm không có bản sao và là "độc nhất vô nhị" bởi do các tác phẩm làm theo đơn đặt hàng. Trong kho gốm men cũng có một số đồ sản xuất tại Pháp, Nhật, Anh, Mỹ... Khoảng 100 bộ áo quần của các vua, hoàng hậu, hoàng tử, quan lại, lính tráng cũng đang được lưu giữ ở kho đồ vải. Ngoài ra còn rất nhiều hiện vật làm bằng thủ công khá độc đáo được xem là vô giá.

Trong khuôn viên bảo tàng này, còn có một nhà kho khác tàng trữ hơn 80 hiện vật Chàm được sưu tầm tại vùng châu Ô, châu Lý ngày xưa, và mang ra từ Trà Kiệu trong những cuộc khai quật khảo cổ học tại đó vào năm 1927. Riêng các hiện vật Chàm đã từng được những nhà nghiên cứu đánh giá là những di sản văn hóa quy hiếm.

Trong bảo tàng, đồ dệt có vai trò hết sức quan trọng, phản ánh đời sống, sinh hoạt của người dân thời vương triều và là một minh chứng cho một thời kỳ lịch sử. Nó phản ánh một thời kỳ vàng son của vương triều và là một trong những tiêu bản sống phản ánh nghề dệt truyền thông của người Việt trong một giai đoạn lịch sử.

Huế là kinh đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn là nơi ăn ở và làm việc của vua quan và là nơi diễn ra những trò chơi tiêu khiển. Trò chơi của vua quan và giới thượng lưu bấy giờ rất phong phú, đến đời vua Bảo Đại xuất hiện thêm rất nhiều trò chơi mang phong cách Tây Âu. Trong đó, Bảo Đại và Tự Đức có một trò chơi rất đặc biệt và hai ông rất giỏi trò chơi đầu hồ này.

Trong Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế hiện đang trưng bày ba loại đầu hồ.

Trang phục của các bậc vua chúa nhà Nguyễn cũng có nhiều loại và mỗi loại lại có tên gọi riêng, màu sắc riêng và chỉ mặc trong những dịp cụ thể. Các thứ ấy có thể phân thành các nhóm: trang phục thiết đại triều, trang phục thiết thường triều, trang phục nghi lễ và thường phục. Mỗi nhóm bao gồm: áo, mũ, đai, quần, hốt, giày ủng, hia hài... được may theo cách thức riêng, có tên gọi riêng và có màu sắc hoa văn khác nhau. Hiện nay trong Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế còn khá đầy đủ về các trang phục của vua chúa triều Nguyễn.
--br via tradutor do google
Hue Royal Maritime Museum.

O Royal Antiquities Museum of Hue é um museu sob a gestão do Hue Imperial Relics Center. O edifício principal do museu de madeira, com 128 pilares preciosos de madeira, nas colunas esculpidas com quatro figuras sagradas: adoração longa e mais de 1000 poemas em Han. Este edifício é o poder Long An construído em 1845 sob o reinado da Dinastia Nguyen, o reinado de Thieu Tri. Atualmente, o museu exibe mais de 300 artefatos de ouro, porcelana, porcelana, Hue, real e real, os figurinos da dinastia Nguyen, dando aos visitantes uma visão geral da vida real de Hue.

Localizado na Citadela, este é o primeiro museu estabelecido em Hue, em 1923, com o primeiro nome do Musee 'Khai Dinh. Depois disso, mudou cinco vezes: Templo antigo de Hue (desde 1947, sob o Conselho Central). Em 29 de setembro de 1958, de acordo com o Decreto 1479-DG / ND, o Instituto de Antiguidades mudou seu nome para o Museu Hue do Instituto de Arqueologia, o Ministério da Educação Nacional da República do Vietnã. Ao mesmo tempo, a Câmara das Antiguidades também foi incorporada ao Museu Hue. Em seguida, renomeou o Museu das Antiguidades (desde 1979), o Museu das Antiquidades de Hue (desde 1992) Museu das Belas Artes de Hué (desde 1995) e, finalmente, o Museu de Arte Imperial de Hue.

O Museu das Antiguidades em Hue tem até 700 artefatos: cerâmica, cerâmica glazada da dinastia Ly para a dinastia Nguyen. Há também cerâmica chinesa, japonesa e francesa ... Pode-se dizer que o museu é uma coleção de cerâmica do Nguyen e de outros países.

Além das exposições em exibição, o museu também armazena milhares de outros artefatos. O mais famoso aqui é o esmalte azul, comumente conhecido como "Bleu de Hue" - também conhecido como "Hue lam Hue". Este é um tipo de mobiliário "de alta tecnologia", feito pelo tribunal de Nguyen, da famosa fábrica de cerâmica da China, com base em preferências, desenhos, tamanhos que o rei do Vietnã descreveu na "ordem". Assim, as antiguidades são azuis, o trabalho não tem cópias e é "único" pelo trabalho de acordo com os pedidos. Em artigos de esmalte, existem também alguns produtos fabricados na França, Japão, Grã-Bretanha, EUA ... Cerca de 100 roupas de reis, rainhas, príncipes, mandarins e soldados também são armazenadas em armazéns. poucos. Há também muitos artefatos artesanais únicos que são considerados inestimáveis.

No campus deste museu, há outro armazém que abriga mais de 80 artefatos Cham coletados no antigo Ou e Ly Ly, e trazidos de Tra Kieu durante as escavações arqueológicas lá. Em 1927. Os artefatos de Cham foram avaliados pelos pesquisadores como heranças culturais raras.

No museu, os têxteis desempenham um papel muito importante, refletindo a vida e as atividades das pessoas durante a dinastia e é um testemunho de um período histórico. Ele reflete a idade de ouro da dinastia e é um dos espécimes vivos que refletem a indústria têxtil vietnamita em um período histórico.

Hue foi a capital do Vietnã sob a dinastia Nguyen, onde a residência e o trabalho do rei eo lugar dos jogos recreativos. O jogo dos mandarins e elites imperiais era muito rico, e o rei Bao Dai apareceu em muitos jogos do estilo ocidental. Em particular, Bao Dai e Tu Duc têm um jogo muito especial e dois muito bons jogos neste lago.

Em Hue, o Museu Imperial de Belas Artes apresenta três tipos de lagoas.

Os trajes dos governantes Nguyen também são de vários tipos e cada um deles tem seu próprio nome, cor e é usado apenas em ocasiões específicas. Estes podem ser divididos em grupos: trajes de marés, trajes de maré, roupa ritual e casual. Cada grupo inclui: camisas, chapéus, cintos, calças, botas, meias ... costurados à sua maneira, com seus próprios nomes e diferentes padrões de cores. Atualmente, no Museu das Belas Artes de Hue está bastante cheio dos trajes da Dinastia Nguyen.

The Museum of the Portuguese Language in the 15th edition of the International Literary Festival of Paraty (FLIP), Rio de Janeiro, Brazil. - O Museu da Língua Portuguesa na 15.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), Rio de Janeiro, Brasil. - 葡萄牙语博物馆在国际文艺节(FLIP)第十五版,里约热内卢,巴西。

The main attraction of the museum is an audiovisual installation that seeks to recreate the experience of Praça da Língua, a Portuguese-language planetarium that honors the written, spoken and sung language, in a sound and light show with the participation of several artists.


Hugo Barreto, secretary general of the Roberto Marinho Foundation, one of the institutions that support the Portuguese Language Museum and is also directly involved in the organ restoration project, closed since December 2015 after a major fire, told Lusa that it is the First time the museum participates in FLIP.


"This is the first time that the museum has been taking a cut of its content to FLIP ... We are going to take an audiovisual show that was running in the Praça da Língua in a pocket version that will be exposed inside the House of Culture of Paraty, "he said.


The secretary general of the Roberto Marinho Foundation said that this facility will present images inside a cube formed by four screens, where people can enter to have an immersion experience.


The exhibition will also have photos of the restoration of the museum building.

Currently the Museum of the Portuguese Language, which works at the Luz station in the center of the city of São Paulo, is closed for restoration work and, according to Hugo Barreto, it must be reopened to the public within two years.


"The museum [of the Portuguese Language] is due to be reopened in the first half of 2019, around May and June, but by the end of 2018 we intend to have the building restored," he concluded.

Hugo Barreto also mentioned that the idea of ​​taking activities from the Portuguese Language Museum to FLIP was born from the partnership of the institutions that run the museum with EDP.

"EDP is one of the partners that supports the reconstruction of the museum and proposed that we think of an action from the point of view of the Portuguese language within this festival of literature that has Portuguese as the Their official language, "he explained.

In a press release, Miguel Setas, president of EDP Brasil, highlighted the company's sponsorship of the Portuguese Language Museum and FLIP.

"The Portuguese language is a valuable heritage that unites Brazil and Portugal and is nowadays the most spoken language in the southern hemisphere and one of the most spoken in the world.The EDP success in Brazil more than 20 years is closely linked to this common heritage" , said.

"We do not hesitate when we have the opportunity to become Master sponsors of the restoration of the Portuguese Language Museum. Now, as FLIP sponsors, we continue to focus on valuing our common language and its creative and cultural manifestations", added the president of EDP Brasil .

In addition to the exhibition, there are also talk wheels, literary workshop and artistic presentations inside gave a special programming parallel to FLIP.

All activities of the Portuguese Language Museum during the literary event of Paraty will be held at the Cultural House of the city, are free and open to the general public.

The exhibition will remain on display at the venue until the end of August.


http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-07/exposicao-interativa-em-caminha-celebra-lingua-portuguesa-na-flip

Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.
--br
O Museu da Língua Portuguesa na 15.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), Rio de Janeiro, Brasil.

A principal atração do museu é uma instalação audiovisual que busca recriar a experiência da Praça da Língua, uma espécie de planetário do idioma português que homenageava a língua escrita, falada e cantada, num espetáculo de som e luz com participação de vários artistas.

Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, uma das instituições que apoiam o Museu da Língua Portuguesa e que também está envolvido diretamente no projeto de restauração do órgão, fechado desde dezembro de 2015 após um grande incêndio, contou à Lusa que é a primeira vez que o museu participa na FLIP.

"É a primeira vez que o museu vai levando um recorte do seu conteúdo para a FLIP. (...) Vamos levar um espetáculo audiovisual que rodava na Praça da Língua em uma versão 'pocket' [de bolso] que será exposto dentro da Casa de Cultura de Paraty", disse.


O secretário-geral da Fundação Roberto Marinho contou que esta instalação apresentará imagens dentro de um cubo formado por quatro telas, onde as pessoas poderão entrar para ter uma experiência de imersão.

A exposição vai ter também fotos da restauração do prédio do museu.

Atualmente o Museu da Língua Portuguesa, que funcionava na estação da Luz, no centro da cidade de São Paulo, está fechado recebendo obras de restauro e, segundo Hugo Barreto, deve ser reaberto ao público no prazo de dois anos.

"O museu [da Língua Portuguesa] deve ser reinaugurado no primeiro semestre de 2019, por volta de maio e junho. No final de 2018, porém, já pretendemos ter o prédio restaurado", concluiu.

Hugo Barreto mencionou ainda que a ideia de levar atividades do Museu da Língua Portuguesa à FLIP nasceu da parceria das instituições que gerem o museu com a EDP.

"A iniciativa também foi da EDP, que propôs a ação. A EDP é uma das parceiras que apoia a reconstrução do museu e nos propôs que pensássemos numa ação do ponto de vista da língua portuguesa dentro deste festival de literatura que tem o português como a sua língua oficial", explicou.

Num comunicado à imprensa, Miguel Setas, presidente da EDP Brasil, destacou o patrocínio que a empresa dá ao Museu da Língua Portuguesa e à FLIP.

"A língua portuguesa é um patrimônio valioso que une Brasil e Portugal. É hoje a língua mais falada no hemisfério sul e uma das mais faladas no mundo. O sucesso de mais de 20 anos da EDP no Brasil está intimamente ligado a este patrimônio comum", disse.

"Não hesitamos quando surgiu a oportunidade de nos tornarmos patrocinadores Máster da restauração do Museu da Língua Portuguesa. Agora, como patrocinadores da FLIP, continuamos apostando na valorização do nosso idioma comum e nas suas manifestações criativas e culturais", completou o presidente da EDP Brasil.

Além da exposição, acontecem também rodas de conversa, oficina literária e apresentações artísticas dentro deu uma programação especial paralela a FLIP.

Todas as atividades do Museu da Língua Portuguesa durante o evento literário de Paraty serão realizadas na Casa de Cultura da cidade, são gratuitas e abertas ao público em geral.

A exposição continuará em cartaz no local até final de agosto.--chines simplificado via google
葡萄牙语博物馆在国际文艺节(FLIP)第十五版,里约热内卢,巴西。

博物馆的主要吸引力是一个视听装置,旨在重现PraçadaLíngua的经验,PraçadaLíngua是一个葡萄牙语的天文馆,以一种声音轻松的形式,以数名艺术家的参与为荣,以表彰和口语表达。

罗伯托马里诺夫基金会秘书长雨果巴雷托(Roberto Marinho Foundation)是支持葡萄牙语言博物馆的机构之一,也是直接参与器官恢复项目的机构之一,于2015年12月以后在大火中关闭,告诉Lusa,这是第一次博物馆参与FLIP。

“这是博物馆第一次将其内容缩减为FLIP ...我们将会在PraçadaLíngua举行一个视听节目,内容将以” Paraty文化,“他说。


罗伯托·马里诺夫基金会秘书长说,这个设施将在由四个屏幕组成的立方体内呈现图像,人们可以进入沉浸式的体验。

展览还将展示博物馆大楼的修复照片。

目前,在圣保罗市中心的卢斯驻地工作的葡萄牙语博物馆被关闭进行恢复工作,根据雨果巴雷托的说法,两年内必须重新开放给公众。

“葡萄牙语博物馆”将​​于2019年上半年重新开放,大约在五月和六月,但到2018年底,我们打算恢复建筑物,“他总结说。

雨果巴雷托还提到,从葡萄牙语言博物馆到FLIP的活动的想法源于与博物馆与EDP合作的机构。

他说:“EDP是支持博物馆重建的合作伙伴之一,并提议在葡萄牙语作为他们的官方语言的文学节期间,我们从葡萄牙语的角度考虑采取行动。”

在新闻稿中,EDP巴西公司总裁Miguel Setas强调了该公司赞助葡萄牙语言博物馆和FLIP。

“葡萄牙语是一个有价值的遗产,将巴西和葡萄牙统一起来,现在是南半球最常用的语言,也是世界上最流行的语言之一。二十年来,EDP在巴西的成功与这个共同遗产密切相关“ , 说过。

“当我们有机会成为恢复葡萄牙语言博物馆的赞助商时,我们毫不犹豫,现在,作为FLIP赞助商,我们继续专注于重视我们的共同语言及其创造性和文化表现。” EDP​​巴西

除了展会,还有讲话轮,文艺研讨会和艺术展示内部给出了与FLIP平行的特殊编程。

葡萄牙语言博物馆在Paraty文艺活动期间的所有活动将在城市文化馆举行,免费向公众开放。

展览将在8月底前在场地展出。

Agendas Mundi CXXI – Museos de Arizona (EEUU)

Arizona es un destino que está hecho para viajar por carretera, y si lo haces en moto, pues mejor. Sí, el estado tiene verdaderas joyas a ambos lados de las larguísima cunetas: Monument Valley, el Gran Cañón, Cathedral Rock... 


Pero, al margen de la belleza salvaje y dura, nunca olvidarás las largas y románticas millas (si viajas emparejado) bajo cielos enormes e interminables, encontrándote cara a cara, con los iconos del Oeste.


Archivo EVE


Casa sorpresa revelará un poco más del alma de este estado: para una dosis de desierto, moto y pop, sigue la ruta 66 desde Flagstaff. Para entender la férrea voluntad de los rudos mineros de Bisbee y del resto de Arizona, date un paseo, un poco tortuoso, a través de la robusta Jerome.
La historia de los indios nativos norteamericanos se convierte en contemporánea si te das un garbeo por las aldeas de Mesa-top Hopi, que datan de hace 1000 años. Las controversias acerca de algunos temas candentes - la inmigración, los derechos de los homosexuales, etcétera - han ocupado los titulares del estado hasta hace poco. Pero la polémica de pensamiento local no puede anular el calor humano del sudoeste y la profundidad histórica que encontréis. La belleza antigua y lánguida de Arizona recuerda que los asuntos humanos tienen una vida más bien corta. El majestuoso Gran Cañón, los desiertos de Tucson y las rocas rojas de Sedona... están emplazados aquí por los siglos de los siglos.


Esta ha sido una instalación experimental que no ha sido utilizada durante muchos años. Todo el complejo fue comprado por la Universidad de Arizona en 2007 y ahora es el hogar de muchos experimentos universitarios y programas educativos. Los visitantes pueden ahora hacer un recorrido por la ahora no sellada biosfera y aprender acerca de las más de 3.500 especies exóticas que crecen en la cúpula, así como los experimentos que se llevan a cabo en la actualidad - ninguno de los cuales implica vivir dentro de la cúpula. Se trata de un museo vivo, casi un parque forestal bajo techo.


Fundado en 1928, el Museo del Norte de Arizona inspira amor y cuidado por la belleza y diversidad de la meseta de Colorado. Es recomendable visitar las exposiciones relacionadas con las cuatro principales disciplinas del museo: antropología, biología, geología y bellas artes. También podréis asistir a los festivales anuales de Arte y Cultura Zuni, Hopi, Navajo y Latino. Descubriréis la meseta de Colorado en las aventuras al aire libre que duran una semana y que organiza el propio museo, o comprar auténtico arte nativo americano y joyas en la galardonada tienda del museo.


Este museo de dos pisos está afiliado a la Smithsonian Institution, y se nota. Ubicado en la antigua sede de la Copper Queen Consolidated Mining Company de 1897, los responsables del museo han realizado un excelente trabajo recreando el pasado de la ciudad, el rostro cambiante de la minería y los muchos usos del cobre. Incluso podrás manejar una grúa-pala con un dipper más grande que la mayoría de las salas de estar. Hay un segundo centro de visitantes conectado al museo, también abierto de 10 am a 16 pm, pero cerrado para el almuerzo de mediodía a 1 pm, esto no deja de ser un pueblo con buenas y sanas costumbres rurales.


El condado de Cochise fue creado por el voto de sus ciudadanos en 1881, y Tombstone se convirtió en la capital del condado. El palacio de justicia de dos pisos, diseñado en el estilo victoriano y que vio como numerosos forajidos iban camino de la orca, fue construido con ladrillo rojo en 1882. El palacio de justicia, un ejemplo espléndido de la arquitectura territorial, continuó sirviendo como juzgado del condado hasta 1931, cuando la capital del condado se trasladó a Bisbee. La ciudad de Tombstone arrendó el edificio del palacio de justicia hasta que el condado lo transfirió a la ciudad el 5 de enero de 1942. La ciudad arrendó el edificio a la Comisión de la Restauración de Tombstone, y restauraron el primer piso para hacer un museo sobre su historia. El museo se abrió al público en 1956.


Desde su inauguración en 1959, el Museo de Arte de Phoenix se ha convertido en el museo de arte más grande del suroeste de los Estados Unidos, proporcionando acceso a las artes visuales y programas educativos en el estado de Arizona. En los últimos cincuenta años, han sido millones los visitantes que han pasado por el museo para ver las más de cuatrocientas exposiciones nacionales e internacionales que ha acogido. Las obras locales se muestran junto a una colección internacional que ha crecido a más de diecisiete mil objetos provenientes de América, Asia, Europa, América Latina, América occidental, arte moderno y contemporáneo, fotografía y diseño de moda. El museo organiza exposiciones de fotografía a través de su asociación histórica con el Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona en Tucson. Los visitantes también podréis disfrutar de la galería interactiva PhxArtKids y el exuberante jardín de esculturas Dorrance.


Aquí podrás darte un paseo por los principios de 1900 en el Desert Caballeros Western Museum, donde las escenas recreadas de una calle de aquellos tiempos conducen a un viejo saloon, la oficina de correos y la tienda general. Podrás adquirir muñecas Hopi kachina, coloridos minerales de Arizona y el arte llamativo de artistas occidentales . El museo expone obras de Albert Bierstadt, Thomas Moran y Frederic Remington como sus puntos culminantes. La fiesta anual Up Cowgirl! es un exhibición entre los mese de marzo abril como gran homenaje a una matriz ecléctica de mujeres artistas. Te aseguramos que este museo no te dejará indiferente.


El Museo de Occidente de Scottsdale expone el arte, la historia, la cultura y las leyendas únicas de los 19 estados que componen el Oeste americano. Las exposiciones temporales cuentan con arte occidental, raros artefactos históricos y tesoros culturales en préstamo de algunos de los principales coleccionistas e instituciones del mundo. El edificio contemporáneo es una joya arquitectónica que cumple con los más altos estándares de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. Además de los cientos de obras de arte que figuran en sus galerías, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones interactivas, un hermoso patio de esculturas al aire libre y tienda del museo. En el museo se programan también actuaciones especiales, programas y eventos en el teatro/auditorio, donde se narran las historias del Oeste americano - tanto pasado como presente - a través de los ojos de sus diversos pueblos. 


Construido en 1864, este gran edificio histórico de estilo rústico de Arizona sirvió como residencia para el gobernador territorial y sala de sesiones para el gobierno territorial del estado. El edificio fue utilizado más adelante como hogar por Sharlot Hall, historiadora del estado y poeta. Los alrededores están hermosamente ajardinados con árboles frutales y jardines de rosas. Este museo, el más importante en Prescott, destaca el período de la ciudad como capital territorial (1863-67). Una pequeña exposición en el vestíbulo conmemora su legado. La casa está lleno de recuerdos, desde armas de fuego y pipas de opio hasta cartas. La señora Hall se distinguió primero como poeta y activista antes de convertirse en historiadora territorial, como ya os mencionamos. En 1924, viajó a Washington, DC, para representar a Arizona en el Colegio Electoral vestida con un sobretodo de malla de cobre - actualmente en una vitrina en el vestíbulo - proporcionado por una mina local.


El Observatorio de Lowell, fundado en 1894, es quizás más conocido por haber sido aquí donde se realizó el descubrimiento de Plutón, pero ésa no es la única contribución del lugar a la astronomía. Los astrónomos han estudiado desde aquí el cometa Halley, y el observatorio hizo el descubrimiento en 2007 de un exoplaneta. Lowell opera varios telescopios de investigación, incluyendo el Telescopio Clark original, y el observatorio recientemente agregó un instrumento avanzado llamado el Discovery Channel Telescope. Lugar de visita obligada para los amantes de la astronomía.


Los convictos fueron enviados a Yuma para que se hornearan con el calor del verano, pero, gracias a las paredes gruesas de adobe de la prisión, las condiciones no eran tan malas - obviando que se estaba encarcelado con verdaderas bestias pardas como compañeros -. El castigo más extremo fue el destierro a la Célula Oscura, que todavía asusta a los que se atreven a entrar. Aquí podrás explorar un original cellblock, donde seis internos fueron alojados en cada celda. Tal vez el criminal más famoso alojado aquí fue Pearl Hart, el conocido ladrón de diligencias "Bandit Queen" (?). El recluso más joven tenía 14 años y el más viejo 88. La torre de guardia reconstruida, tiene vistas de 360 ​​grados sobre Yuma, desde dónde podrás observar el cercano Puente Vista, el Río Colorado, los afloramientos de granito que forman el Yuma Crossing, el viejo Fort Yuma, el puente del ferrocarril Union Pacific y el puente de la carretera Ocean-to-Ocean de 1915. El museo de la prisión incluye una presentación en video y artefactos originales carcelarios. Podrás comprar camisetas, casquillos de bala, los llaveros, llaves de la prisión y libros en la tienda de regalos.


Los fans de películas del oeste, ya sean antiguas o modernas, no se pueden perder este lugar. El O.K. Corral no es un recinto cerrado al aire libre, está dividido por calles a partir de la Main Street. Allí s encuentra un pequeño patio cerrado en el corazón del centro de Tombstone, amurallado por edificios circundantes y sellado a ojos indiscretos (y clientes que no paguen) rodeado por una cerca muy alta. El O.K. Corral alcanzó la fama el 26 de octubre de 1881, cuando los Earps y Clantons, y algunos de sus partidarios, planearon encontrarse allí (pero no lo hicieron), para enfrentarse posteriormente en un callejón a media cuadra de distancia. El tiroteo comenzó desde un cuarto para acabar en una calle vecina segundos después. El intercambio de tiros duró quizás unos 30 segundos. Dos McLaurys y un Clanton fueron asesinados, un par de Earps y Doc Holliday resultaron heridos. A pesar de la potencia de fuego, cuatro de los diez antagonistas salieron sin un rasguño. La cuestión principal es que nunca hubo disparos en el O.K. Corral.


El Mesa Arts Center es un complejo de artes escénicas y visuales en el centro de Mesa, Arizona. Con más de 2o.ooo metros cuadrados, la instalación de que costó 95 millones de dólares, fue terminada en 2005, convirtiéndose en el mayor campus integral de artes en el estado. El Mesa Arts Center abarca cuatro salas de exposiciones, con el teartro Farnsworth Studio de 99 plazas y el el teatro Ikeda de 1.600 plazas. El museo es también centro creativo de artes contemporáneas de Mesa, conteniendo cinco galerías de arte de 510 m otros cuadrados de espacio de exposición. La instalación también cuenta con 14 estudios visuales y de artes escénicas. Las áreas de uso múltiple en todo el campus ofrecen espacios de reunión y presentación tanto en interiores como al aire libre.


Sus exposiciones interactivas están diseñadas para involucrar las mentes, los músculos y la imaginación de los niños desde los 10 años, incluidos los adultos que se preocupan por ellos. Los peques podrán subir a nuevas alturas en el Climber, navegar a través de Noodle Forest, o construir una fortaleza en Building Big. Estas son sólo algunas de las aventuras que esperan a los más pequeños en el Museo de los Niños de Phoenix. La instalación única además puede acomodar cualquier tipo de reunión y cumpleaños. Es un lugar muy completo.


El Copper Art Museum es el museo de arte más nuevo de Arizona, que está en perfecta unidad con la antigua localidad de Clarkdale, una hermosa ciudad fundada en 1912. Clarkdale fue construida por el senador W.A. Clark "El Rey del Cobre de América". La producción de cobre industrial se mantuvo entre 1915 y 1953, exportándose a todo el mundo. La colección del museo es la "mayor historia sobre el cobre," exponiendo contenidos tanto de Clarkdale como del " Estado del cobre ". Las exposiciones muestran como el hombre creó el metal rojo. El Copper Art Museum presenta exposiciones de arte de cobre y colecciones para su estudio, que fueron realizadas por caldereros, soldados, artistas y braseros, muchos de los cuales eran maestros en su oficio. Los artefactos exhibidos hacen énfasis en obras americanas y europeas del siglo XVI al XXI.


Museo Heard | Phoenix
El internacionalmente aclamado Museo Heard es uno de los mejores lugares para experimentar la miríada de culturas y arte de los indios americanos del suroeste. Ubicado en Central Avenue, en el centro de Phoenix, el museo acoge a 200.000 visitantes al año y "proporciona a los artistas indios una maravillosa casa que excitará e inspirará a visitantes de todo el mundo". Las once amplias galerías de exhibición del museo y los bellos patios al aire libre muestran el arte tradicional indio americano contemporáneo. La tienda de museos Heard ofrece una variedad de arte nativo auténtico, mientras que la Galería Berlín cuenta con bellas obras de arte contemporáneo en venta.


El Museo del Desierto de Arizona-Sonora está enfocado en la preservación del desierto de Sonora. Los visitantes podrán tener aquí una experiencia de lo que es la quintaesencia del desierto de Sonora, que incluye: un zoológico, jardín botánico, museo de historia natural, acuario y galería de arte. Podrás explorar 21 hectáreas con dos kilómetros de senderos para caminar (si eres capaz de aguantar el calor). Destacan el aviario del colibrí, el Warden Aquarium y el Earth Sciences Center, donde los visitantes descienden a una réplica de cueva de piedra caliza. Podrás disfrutar de las presentaciones de animales vivos que muestran una variedad de animales del desierto y asegúrate de que no falte el Raptor Free Flight (estacional) donde aves nativas de presa vuelan tan cerca de tu cabeza que se puede sentir sus plumas (parecido a lo que se ven en Cabárceno en Cantabria, España).


El Museo de Instrumentos Musicales (MIM) expone instrumentos y música de culturas de todo el mundo. Es la atracción número uno de Phoenix dicho por TripAdvisor. El MIM es el único museo mundial que expone instrumentos musicales de todo el mundo sin excepción. Aquí podrás ver más de 6.500 instrumentos musicales y objetos expuestos en las Galerías Geográficas del MIM usando su avanzado sistema de audio guidePORT, junto con pantallas de video de alta resolución. Los visitantes ven y oyen los instrumentos que se tocan en su contexto cultural original. Otros lugares destacados del MIM incluyen la Galería de Artistas, con instrumentos interpretados por artistas de renombre como Elvis Presley, Johnny Cash, Taylor Swift, Maroon 5, y muchos más. Otro sitio favorito, es la galería de la experiencia, allí los huéspedes pueden tocar instrumentos de todo el mundo. Hay música en vivo en el MIM Music Theater, que acoge a más de 200 conciertos cada año presentando a artistas de todo el mundo, desde el jazz, pasando por el folk americano y hasta música clásica.
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.