Google+ Followers

terça-feira, 20 de março de 2018

“Rodin and the Art of Ancient Greece” at the British Museum, London. - "Rodin e a arte da Grécia antiga" no British Museum, em Londres. - "Ροντέν και η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας" στο Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο. - "Роден і мистецтво давньої Греції" в Британському музеї в Лондоні.

Opening later this spring is an curious exhibition combining sculpture, art and ancient Greece. The British Museum in London will host the show, titled “Rodin and the art of Ancient Greece” from April 26, 2018. Running into July 2018, the show celebrates the French sculptor and his subject matter of choice.

1
"Goddesses in diaphanous drapery," figures L and M from the east pediment of the Parthenon, about 438–432 BC Marble 
(© the Trustees of the British Museum)


The exhibition features works by French sculptor Auguste Rodin and the pantheon of sculptures that inspired him. He largely drew his inspiration from the works of the 5th-century BC sculptor Pheidias who is known as the artist who conceived the Parthenon sculptures. The exhibition presents the artist’s work in a new light coupled with how he admired the art of antiquity, particularly that of ancient Greece. The comparison between Rodin’s work and that of the Parthenon sculptures sheds light on the full breadth and depth of Rodin’s vision, and provide new insight into the sculptures of an artist that everyone is familiar with.

The exhibition is organized in collaboration with the Musée Rodin in Paris and features over 80 works in marble, bronze, and plaster, along with some of Rodin’s sketches that are in dialogue with ancient Greek art. The show gives viewers a 360-degree access to many of the works which are kept at an eye level as it is in a sculptor’s workshop. The curation of “Rodin and the Art of Ancient Greece” has been inspired by Rodin’s home and studio in Meudon outside Paris.

“Rodin and the Art of Ancient Greece” runs from April 26 through July 29, 2018 at the British Museum, Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, UK.


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing
--br via tradutor do google
"Rodin e a arte da Grécia antiga" no British Museum, em Londres.

A abertura mais tarde nesta primavera é uma exposição curiosa que combina escultura, arte e Grécia antiga. O British Museum, em Londres, vai sediar o show, intitulado "Rodin e a arte da Grécia antiga", a partir de 26 de abril de 2018. Chegando em julho de 2018, o show comemora o escultor francês e seu assunto escolhido.
1
"Deusas em cortinas diáfanas", figuras L e M do frontão leste do Parthenon, cerca de 438-432 aC Marble (© os curadores do British Museum)

A exposição apresenta obras do escultor francês Auguste Rodin e do panteão das esculturas que o inspiraram. Em grande parte, inspirou-se nas obras do escultor do século V aC, Pheidias, que é conhecido como o artista que concebeu as esculturas do Partenon. A exposição apresenta o trabalho do artista em uma nova luz, juntamente com a admiração da arte da antiguidade, em particular a da Grécia antiga. A comparação entre o trabalho de Rodin e a das esculturas do Parthenon revela toda a amplitude e profundidade da visão de Rodin e fornece uma nova visão das esculturas de um artista com o qual todos estão familiarizados.

A exposição é organizada em colaboração com o Musée Rodin em Paris e apresenta mais de 80 obras de mármore, bronze e gesso, juntamente com alguns esboços de Rodin que estão em diálogo com a arte grega antiga. O show dá aos espectadores um acesso de 360 ​​graus a muitas das obras que são mantidas ao nível dos olhos, como é na oficina de um escultor. A cura de "Rodin e a arte da Grécia antiga" foi inspirada pela casa e estúdio de Rodin, em Meudon, fora de Paris.

"Rodin e a arte da Grécia antiga" corre de 26 de abril a 29 de julho de 2018 no British Museum, Great Russell St, Bloomsbury, Londres WC1B 3DG, Reino Unido.


--gr via tradutor do google
"Ροντέν και η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας" στο Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Το άνοιγμα αργότερα αυτή την άνοιξη είναι μια περίεργη έκθεση που συνδυάζει γλυπτική, τέχνη και αρχαία Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο θα φιλοξενήσει την παράσταση με τίτλο "Ροντέν και την Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας" από τις 26 Απριλίου 2018. Τρέχοντας τον Ιούλιο του 2018, η παράσταση γιορτάζει τον Γάλλο γλύπτη και το αντικείμενο της επιλογής του.

1
"Θεές σε διαφανές κουρτίνα", τα στοιχεία Λ και Μ από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, περίπου 438-432 π.Χ. Μάρμαρο 
(© οι Διευθυντές του Βρετανικού Μουσείου)

Η έκθεση παρουσιάζει έργα του Γάλλου γλύπτη Auguste Rodin και του πάνθεον των γλυπτών που τον ενέπνευσαν. Έχει αντλήσει μεγάλη έμπνευση από τα έργα του γλύπτη Φειδία του 5ου αιώνα π.Χ., γνωστού ως καλλιτέχνη που συνέλαβε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του καλλιτέχνη σε ένα νέο φως μαζί με το πώς θαύμαζε την τέχνη της αρχαιότητας, ιδιαίτερα εκείνη της αρχαίας Ελλάδας. Η σύγκριση μεταξύ του έργου του Ροντέν και εκείνου των γλυπτών του Παρθενώνα φωτίζει το πλήρες εύρος και το βάθος του οράματος του Ροντέν και παρέχει νέα εικόνα για τα γλυπτά ενός καλλιτέχνη που όλοι γνωρίζουν.

Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Musée Rodin στο Παρίσι και περιλαμβάνει πάνω από 80 έργα σε μάρμαρο, χαλκό και γύψο, καθώς και μερικά σκίτσα του Ροντέν που βρίσκονται σε διάλογο με την αρχαία ελληνική τέχνη. Η εκπομπή δίνει στους θεατές μια πρόσβαση 360 μοιρών σε πολλά από τα έργα που διατηρούνται σε επίπεδο ματιών όπως είναι στο εργαστήριο γλύπτη. Η επιμέλεια του «Ροντέν και της Τέχνης της Αρχαίας Ελλάδας» εμπνεύστηκε από το σπίτι και το στούντιο του Ροντέν στο Meudon έξω από το Παρίσι.

Ο Ροντέν και η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας ξεκινά από τις 26 Απριλίου έως τις 29 Ιουλίου 2018 στο Βρετανικό Μουσείο, Great Russell St, Bloomsbury, Λονδίνο WC1B 3DG, Ηνωμένο Βασίλειο.


--uc via tradutor do google
"Роден і мистецтво давньої Греції" в Британському музеї в Лондоні.

Відкриття пізніше цієї весни - це цікава виставка, яка об'єднує скульптуру, мистецтво та давню Грецію. Британський музей у Лондоні з 26 квітня 2018 року проведе шоу під назвою "Роден та мистецтво давньої Греції". У липні 2018 року шоу святкує французький скульптор та його предмет вибору.

1
"Богині в сирому драпіруванні", фігури L і M з східного фронтону Парфенона, близько 438-432 рр. До н. Е. Мармур 
(© Піклувальники Британського музею)

На виставці представлені роботи французького скульптора Огюста Родена та пантеону скульптур, які його надихнули. Він багато в чому надихав його на твори мистецтва 5-го століття до н.е., скульптор Феідіас, відомий як художник, який зачав скульптури Парфенона. Виставка демонструє творчість у новому світлі разом з тим, як він захоплювався мистецтвом давнини, особливо античної Греції. Порівняння роботи Родена і скульптури Парфенона проливає світло на повну ширину і глибину бачення Родена, а також забезпечує нове розуміння скульптур художника, якого всі знають.

Виставка організована у співпраці з Музеєм Роден в Парижі та налічує понад 80 робіт з мармуру, бронзи та штукатурки, а також деякі ескізи Родена, які ведуть діалог з давньогрецьким мистецтвом. Шоу дає глядачам 360-градусний доступ до багатьох робіт, які зберігаються на рівні очей, як це відбувається в майстерні скульптора. Курація "Родена та мистецтва Стародавньої Греції" була натхненна будинком Родіна та студією в Медоне поза Парижем.

"Роден та мистецтво Стародавньої Греції" проходить з 26 квітня по 29 липня 2018 року в Британському музеї, Великому Расселі Св, Блумсбері, Лондон WC1B 3DG, Великобританія.segunda-feira, 19 de março de 2018

Alchemy, flushing toilets and blood-letting: The secrets of medieval Oxford revealed. - Alquimia, vasos sanitários e sangramento: revelaram os segredos da Oxford medieval.

Exclusive: Investigators have found writing equipment, cutlery and even ceramic beer mugs used by students and teachers going back 800 years.

1
Oxford’s medieval secrets: a panorama of the development site and excavations Photos Oxford Archaeology

Archaeologists have been unearthing the realities of daily life at Oxford University – as they were experienced some seven centuries ago.

In one of Britain’s largest-ever urban excavations, investigators have found the writing equipment, refectory cutlery and even ceramic beer mugs used by students and teachers back in the 13th, 14th and 15th centuries.

They’ve even been able to rediscover what Oxford’s medieval scholars were eating – a very wide range of food including beef, lamb, goose, salmon, trout and eggs.

For the first time for many centuries, archaeologists were able to see substantial parts of one of the university’s greatest medieval teaching institutions – a friary established by Franciscan friars in 1224.

It was of pivotal importance in the history of Oxford University.

2
Archaeologist Lisa Kennard with a medieval tile (Oxford Archaeology)

Along with their rivals the Dominicans, the Franciscans were a major force in helping to transform the institution – by focusing on intellectually much more rigorous and challenging subject matter in the curriculum.

Although the university had already existed for a few decades, it had specialised in teaching practical vocationally oriented courses like letter writing, Latin grammar, classical speech making, basic maths and practical law.

However, the Franciscans and their Dominican colleagues and rivals introduced a new emphasis on theology in the curriculum which in turn led to the teaching of advanced philosophy, physics, natural history, geology and even optics. At that stage, theology was viewed as the most ultra-modern cutting-edge intellectual discipline – and was even dubbed “the Queen of the sciences”. The friars used theology and the contents of the Bible as a way into all those other disciplines.

Largely courtesy of those mediaeval friars, Oxford quickly evolved into the international centre of scholarship it still is today. The archaeological investigation is therefore revealing what Oxford life was like during that historically crucial transition.

3
Geraldine Crann, Oxford Archeology’s finds superviser, holds a small leather shoulder bag (Oxford Archaeology)

The operation – directed by archaeologist, Ben Ford of the heritage consultancy, Oxford Archaeology – has yielded well-preserved quills, styluses, and even parchment prickers (the special needles used to rough out page layouts on parchment manuscripts). The archaeologists even unearthed oil lamps to read by, a rare medieval pencil (made of pure lead), bronze book marks, special scissors to cut vellum, and a very rare brass clasp from a large 13th century book. The friars provided copies of syllabus books for their students to use. It demonstrates how teaching was becoming more systematised and more professional.

The excavation has even yielded a small ceramic container that had held Spanish-originating mercury which the friars may well have used for alchemical experiments, mercury-assisted metal gilding – or even for trying to treat leprosy and possibly syphilis.

The archaeological investigation is also important because the Franciscan Friary (known as Greyfriars) was home to some of the most important scholars in Oxford University’s history and indeed the wider history of European academic life.

Among the eminent medieval scholars who taught at Greyfriars were Robert Grosseteste (one of mediaeval Europe’s first great mathematicians and physicists), Roger Bacon (a philosopher, linguist and pioneer of empirical science), Haymo of Faversham (a top international diplomat who taught at Paris, Tours, Bologna and Padua as well as Oxford), John of Peckham (who became Archbishop of Canterbury), Peter Phillarges (an Italian Franciscan widely recognised as Pope in the early 14th century) and William of Ockham (an important philosopher and radical political theorist).

4
Writing implements uncovered (Oxford Archaeology)These “super friars” with great international reputations had the ear of kings and popes and put Oxford more prominently on the map, internationally. They, and their Oxford student ‘hall’ and friary (Greyfriars), were politically very influential and that in turn helped to give the university greater status, thus attracting ever more top teachers and students.

Oxford’s Franciscan friary was home to the friar lecturers themselves – but also to dozens of students.

The archaeological evidence suggests that student life in medieval Oxford probably had at least as large a food and drink component as it does today.

The excavation has produced fragments of hundreds of medieval beer mugs and bits of several large meter high Spanish amphorae (probably used to import wine).

5
Excavating the stone lined water channel and refectory (Oxford Archaeology)

The archaeologists also found fragments of literally hundreds of jugs used to serve liquid refreshments in the friary’s great refectory. Interestingly, many of the more elegant jugs were, in all probability, made specifically for the friary and were decorated with palm frond designs, potentially to commemorate Jesus’s triumphal Palm Sunday entry into Jerusalem shortly before his crucifixion.

The academic staff and students also appear to have eaten well. Archaeological analysis of the friary’s food waste reveals that they feasted on a very wide variety of meat, fish, eggs and cereals. Mutton, lamb, pork, beef, chicken, geese and song birds were all on the menu, as were sea fish (cod, whiting, haddock, herring, eel, gurnard, conger, grey mullet, thornback ray, salmon and sea trout) and freshwater fish (especially roach and dace). The archaeological investigation has also revealed that they had a liking for oysters and mussels – and for hazelnuts and walnuts. For making pottage – a thick mainly vegetable stew – they used wheat, barley, oats and rye.

The dig has even unearthed the iron knives (with bone and wood handles and brass decoration) used to cut up tasty joints of meat at mealtimes (the students and staff would have eaten with their hands rather than using forks). Also found were the iron spoons possibly used for consuming potage and broth, lots of cooking pots – and a huge 60cm-diameter mortar, potentially employed to grind up copious quantities of herbs and spices (some of the seeds of which have been found).

Apart from drinking, eating and, of course, studying, the scholars of mediaeval Oxford also seem to have been keen to look after their physical and spiritual health.

Fragments of at least a dozen mediaeval glass urine sample bottles have been unearthed. These would have been inspected by medically trained friars or barber-surgeons who believed that they could detect disease by assessing the liquid’s colour and clarity. A particularly enigmatic object found by the archaeologists was a beautifully preserved small wooden bowl, made of plum or apple tree wood, which may well have been used to collect blood during bloodletting. It’s known that some medieval people – including members of religious communities – used such bowls to regularly bleed themselves, in the belief that the practice was good for their health! An added inducement, in the case of monks and friars, was that after each bloodletting session they were entitled to three days’ holiday.

But scholars appear also to have been concerned to preserve their spiritual health. Among the objects found in the friary have been a pilgrim badge from a trip to Thomas Becket’s tomb at Canterbury, a pendant displaying the crucifixion – and some tiny ceramic containers, used to hold oil probably for sacramental purposes.

But perhaps the rarest find all is a wooden ball – physical evidence that mediaeval Oxford scholars were playing ball games. It confirms a medieval account of Oxford students entertaining themselves with such distractions – although the historical account is about a student who was actually killed during such a game. Ball games of all sorts were such a source of trouble in medieval England that the government eventually banned all of them. In an official declaration, King Edward III ordained that all his subjects were prohibited “under penalty of imprisonment” from “stone, wood and iron throwing” including “handball, football or hockey” or “other such idle games”.

“Our excavation has allowed us to more fully understand the lives of some of Oxford’s earliest students,” said Ben Ford, the director of the dig. “The hundreds of everyday objects we found our revealing, in remarkable detail, how they and their teachers lived.”

The 18-month-long archaeological excavation also revealed the friary’s chapel, refectory, infirmary, kitchen and its two cloisters – as well as its sewerage system (originally equipped with flushing toilets). Perhaps significantly, the timber-lined sewer channelled all the Franciscan waste directly towards their Dominican rivals’ friary – just 300 meters away.

The full archaeological investigation into the site is due to be completed by 2021. More than 10,000 medieval artefacts and other finds were unearthed during the excavation and are now being analysed. Microscopic examination of all the food remains has started and detailed radiocarbon dating on a range of finds will begin shortly. Ultra-rare octagonal oak columns, possibly from the friary’s 13th century timber church, are also being conserved – and, it is hoped, will go on show in the Museum of Oxford. A beautiful mediaeval tiled pavement from the friary, has just been put on permanent public display, very close to where it was discovered, in the new Westgate shopping centre in central Oxford.


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing

--br via tradutor do google
Alquimia, vasos sanitários e sangramento: revelaram os segredos da Oxford medieval.

Exclusivo: os pesquisadores encontraram equipamentos de escrita, talheres e até certas canecas de cerveja cerâmicas usadas por estudantes e professores que remontam aos 800 anos.

1
Os segredos medievais de Oxford: um panorama do site de desenvolvimento e escavações Fotos Oxford Archaeology

Os arqueólogos estão desenterrando as realidades do cotidiano na Universidade de Oxford - como foram experimentados há cerca de sete séculos.

Em uma das maiores escavações urbanas da Grã-Bretanha, os pesquisadores encontraram o equipamento de escrita, talheres de refeitório e até mesmo canecas de cerveja cerâmicas usadas por estudantes e professores nos séculos XIII, XV e XV.

Eles até conseguiram redescobrir o que os estudiosos medievais de Oxford estavam comendo - uma grande variedade de alimentos, incluindo carne, cordeiro, ganso, salmão, truta e ovos.

Pela primeira vez por muitos séculos, os arqueólogos conseguiram ver partes substanciais de uma das maiores instituições de ensino medieval da universidade - um convento estabelecido pelos frades franciscanos em 1224.

Era de importância fundamental na história da Universidade de Oxford.

2
Arqueóloga Lisa Kennard com uma telha medieval (Oxford Archaeology)

Juntamente com seus rivais, os dominicanos, os franciscanos eram uma força importante para ajudar a transformar a instituição - concentrando-se em questões intelectualmente muito mais rigorosas e desafiadoras no currículo.

Embora a universidade já existisse há algumas décadas, se especializou no ensino de cursos práticos orientados para vocação profissional como a escrita de cartas, gramática latina, fala clássica, matemática básica e direito prático.

No entanto, os franciscanos e seus colegas e rivais dominicanos introduziram uma nova ênfase na teologia no currículo, que por sua vez levou ao ensino de filosofia avançada, física, história natural, geologia e até mesmo óptica. Nessa fase, a teologia foi vista como a disciplina intelectual mais moderna e ultramoderna - e até foi apelidada de "rainha das ciências". Os frades usaram a teologia e os conteúdos da Bíblia como um caminho para todas as outras disciplinas.

Em grande parte, cortesia desses frades medievais, Oxford rapidamente evoluiu para o centro internacional de bolsas de estudo ainda hoje. A investigação arqueológica, portanto, revela o que era a vida de Oxford durante essa transição historicamente crucial.

3
Geraldine Crann, o supervisor de pesquisas de Oxford Archaeology, detém uma pequena bolsa de ombro de couro (Oxford Archaeology)

A operação - dirigida pelo arqueólogo, Ben Ford da consultoria de patrimônio, Oxford Archaeology - produziu pedaços bem bem preservados, styluses e até mesmo pinos de pergaminho (as agulhas especiais usadas para layouts de página em manuscritos de pergaminho). Os arqueólogos até desenterraram lâmpadas de óleo para ler, um lápis medieval raro (feito de chumbo puro), marcas de livros de bronze, tesouras especiais para cortar vitela e um fecho de bronze muito raro de um grande livro do século 13. Os frades forneceram cópias de livros de silêncio para que seus alunos usassem. Isso demonstra como o ensino estava se tornando mais sistematizado e mais profissional.

A escavação até produziu um pequeno recipiente de cerâmica que possuía mercúrio originário de espanhóis, que os frades podem ter usado para experimentos alquímicos, dourados de metal assistido por mercúrio - ou mesmo para tentar tratar a lepra e possivelmente a sífilis.

A investigação arqueológica também é importante porque o convidado franciscano (conhecido como Greyfriars) foi o lar de alguns dos estudiosos mais importantes da história da Universidade de Oxford e, de fato, a história mais ampla da vida acadêmica europeia.

Entre os eminentes estudiosos medievais que ensinaram na Greyfriars, estavam Robert Grosseteste (um dos primeiros grandes matemáticos e físicos da Europa medieval), Roger Bacon (um filósofo, linguista e pioneiro da ciência empírica), Haymo of Faversham (um diplomata internacional que ensinava em Paris , Tours, Bolonha e Pádua, bem como Oxford), John of Peckham (que se tornou arcebispo de Canterbury), Peter Phillarges (um franciscano italiano amplamente reconhecido como Papa no início do século 14) e William of Ockham (um importante filósofo e político radical teórico).

4
Instrumentos de escrita descobertos (Oxford Archaeology)


Esses "super-frades" com grande reputação internacional tinham o ouvido de reis e papas e colocavam Oxford mais proeminente no mapa, internacionalmente. Eles, e o "salão" e o convento de estudantes de Oxford (Greyfriars), eram politicamente muito influentes e, por sua vez, ajudaram a conferir maior status à universidade, atraindo cada vez mais professores e alunos.

O convento franciscano de Oxford foi o lar dos próprios professores do frade, mas também de dezenas de estudantes.

As evidências arqueológicas sugerem que a vida estudantil na Oxford medieval provavelmente tinha pelo menos um componente de alimentos e bebidas tão grande quanto hoje.

A escavação produziu fragmentos de centenas de canecas de cerveja medievais e pedaços de várias ânforas espanholas de grande porte (provavelmente usadas para importar vinho).

5
Escavando o canal de água e o refeitório de pedra (Oxford Archaeology)

Os arqueólogos também encontraram fragmentos de literalmente centenas de jarros usadas para servir refrescos líquidos no grande refeitório do convento. Curiosamente, muitos dos jarros mais elegantes foram, com toda a probabilidade, feitos especificamente para o convento e foram decorados com desenhos de palmeiras, potencialmente para comemorar a entrada triunfal do Domingo de Rádios de Jesus em Jerusalém pouco antes de sua crucificação.

A equipe acadêmica e os alunos também parecem ter comido bem. A análise arqueológica dos resíduos alimentares do convento revela que eles se divertiram em uma grande variedade de carne, peixe, ovos e cereais. Morte, carne de cordeiro, porco, carne, frango, gansos e canção estavam todos no menu, assim como os peixes de mar (bacalhau, merda, arinca, enguia, gurnard, conger, salmonete cinza, raio espinhoso, salmão e truta marinha) e peixes de água doce (especialmente barata e dace). A investigação arqueológica também revelou que eles tinham um gosto por ostras e mexilhões - e por avelãs e nozes. Para fazer pottage - um ensopado grosso principalmente vegetal - eles usaram trigo, cevada, aveia e centeio.

A escavação até desenterrou as facas de ferro (com alças de osso e madeira e decoração de latão) costumavam cortar deliciosas juntas de carne nas refeições (os alunos e a equipe comeriam com as mãos em vez de usar garfos). Também foram encontradas as colheres de ferro possivelmente usadas para consumir potage e caldo, muitos potes de cozinha - e uma enorme argamassa de 60 cm de diâmetro, potencialmente utilizada para moer grandes quantidades de ervas e especiarias (algumas das sementes encontradas).

Além de beber, comer e, claro, estudar, os estudiosos da Oxford medieval também parecem estar ansiosos para cuidar de sua saúde física e espiritual.

Fragmentos de pelo menos uma dúzia de frascos de amostra de urina de vidro medievais foram desenterrados. Isso teria sido inspecionado por frades medicamente treinados ou cirurgiões de barbeiro que acreditavam que poderiam detectar doenças avaliando a cor e a clareza do líquido. Um objeto particularmente enigmático encontrado pelos arqueólogos era uma tigela de madeira de lindamente preservada, feita de ameixa ou madeira de macieira, que pode muito bem ter sido usada para coletar sangue durante a sangria. Sabe-se que algumas pessoas medievais - incluindo membros de comunidades religiosas - usaram essas tigelas para sangrar regularmente, na crença de que a prática era boa para sua saúde! Um incentivo adicional, no caso de monges e frades, foi que, após cada sessão de sangria, eles tinham direito a três dias de férias.

Mas os estudiosos parecem ter se preocupado em preservar sua saúde espiritual. Entre os objetos encontrados no convento foram um emblema de peregrino de uma viagem ao túmulo de Thomas Becket, em Canterbury, um pingente exibindo a crucificação - e alguns pequenos recipientes de cerâmica, usado para armazenar o petróleo provavelmente para fins sacramentais.

Mas talvez a descoberta mais rara seja uma bola de madeira - evidência física de que os eruditos medievais de Oxford estavam jogando jogos de bola. Isso confirma uma conta medieval dos estudantes de Oxford que se divertem com tais distrações - embora a conta histórica seja sobre um aluno que realmente foi morto durante esse jogo. Os jogos de bola de todos os tipos foram uma fonte de problemas na Inglaterra medieval que o governo acabou proibindo todos eles. Em uma declaração oficial, o rei Eduardo III ordenou que todos os seus súditos fossem proibidos "sob pena de prisão" de "lançamento de pedra, madeira e ferro", incluindo "handball, futebol ou hóquei" ou "outros jogos inativos".

"Nossa escavação nos permitiu compreender melhor a vida de alguns dos primeiros alunos de Oxford", disse Ben Ford, diretor da escavação. "As centenas de objetos cotidianos encontramos a nossa revelação, com detalhes notáveis, como eles e seus professores viveram".

A escavação arqueológica de 18 meses também revelou a capela do convento, o refeitório, a enfermaria, a cozinha e seus dois claustros - assim como seu sistema de esgoto (originalmente equipado com sanitários de descarga). Talvez significativamente, o esgoto revestido de madeira canalizou todos os resíduos franciscanos diretamente para o convento dos rivais dominicanos - apenas a 300 metros de distância.

A investigação arqueológica completa no site deve ser concluída em 2021. Mais de 10 mil artefatos medievais e outros achados foram descobertos durante a escavação e agora estão sendo analisados. O exame microscópico de todos os restos de comida começou e o encontro detalhado de radiocarbonos em uma série de achados começará em breve. Colunas de carvalho octogonal ultra-raras, possivelmente da igreja de madeira do século 13 do município, também estão sendo conservadas - e, espera-se, será exibida no Museu de Oxford. Um belo pavimento de azulejos medieval do convento, acabou de ser exibido em público permanente, muito perto de onde foi descoberto, no novo centro comercial Westgate, no centro de Oxford.

Ghost Plot is a fascinating tribute to the 1950s fashion. video - 2:27 min - Trama Fantasma é um fascinante tributo à moda dos anos 1950.

What does cinema have to do with fashion? According to the film Ghost Plot, the two arts share many things. Set in the world of London haute couture in the year 1954, the feature shows the almost neurotic relationship between the stylist Reynolds Woodcock and his creations. The production does not focus on the dynamics of the industry, it tells the obsession of a creative man for his work.


-
In addition, it shows how this relationship, sometimes unhealthy, transports itself to the personal and sentimental life of the individual. The line between art and obsession is tenuous.
-

The work, done in the smallest details and with extreme precision, points out an inflexible personality who is always in search of perfection. It's how the director of the film recently told The New York Times: "Designers, in general, have a reputation as controllers, demanding and rigorous."


Director Paul Thomas Anderson chose Daniel Day-Lewis, a three-Oscar winner, to play the fictional 1950s stylist Reynolds Woodcock. Inspired by the eccentric Charles James and the Spanish Cristóbal Balenciaga, the character has as profession to create dresses for the high-society of London and shows itself a true control freak.


Haunted by his mother's death, the designer sewed messages hidden on the edge of dresses. In spite of being charismatic and genial, it shows itself to be a controlling person. In the film, the female figure is the film's great reference and dramatic point. But, everything changes after he meets Alma (Vicky Krieps), who becomes his true inspirational muse.


But even she would not be able to escape the character's perfectionist characteristic. If, on the one hand, women even have to apologize for their bodies not meeting the standards imposed by the designer, elsewhere in the film, he suggests making a dress for Alma that would leave her with larger breasts.

The fashion inside the movie

The talented costume designer Mark Bridges won the Oscar for the film. He recounted in interviews that House of Woodcock dresses had contrasting inspirations - but when combined, they resulted in harmonious, precision-filled pieces.


To create these extremely luxurious productions and immerse themselves in Balenciaga's universe, Bridges visited the Victoria & Albert Museum and closely examined the radical change of silhouettes that occurred in the middle of the 20th century.

The fashion in London in the post-war period, when the film was set, was more conservative compared to the modernity proposed in Paris. Hence a whole attachment to the production of the film with the aesthetic vision of Charles James - who, in the English capital of the 1950s, projected his dresses for royalty and not so much for the contemporary woman adept at New Look.

The director of the film also confessed that the life of Cristóbal Balenciaga - Christian Dior considered him the great master of the fashion - inspired the construction of the personage. Anderson came to read the biography of the Spaniard and was surprised to discover that the designer gave only one interview throughout his career.

From there, Balenciaga and Woodcock gain many similarities in the film. To begin with, both are children of seamstresses born in the Basque Country in Gipukzoa province, where they spent most of their time watching their mothers work. Their personalities are also almost identical, especially when we look at the fabric requirement and extreme precision during creation.


Known for diving headlong into his characters, Daniel Day-Lewis decided to get acquainted with the whole process of creating stylists. He attended fashion shows in the 1940s and 1950s, consulted fashion collections with the help of the curator of the Victoria & Albert Museum in London, and learned to sew.

Not to mention that, for nearly a year, he was an apprentice to Marc Happel, costume designer for the New York City Ballet. To close with a golden key, she built a Balenciaga dress from scratch, using wife and filmmaker Rebecca Miller as a mannequin.

Mark Bridges, costume designer of the film, also revealed that the actor himself chose his character's elegant wardrobe. The detailing process has a significant point. Even before the pre-production of the film, Day-Lewis had already told the press that this would be his last feature film, ending a 40-year career in film.

The main plot of Ghost Plot is the love story between Reynolds Woodcock and his inspirational muse, Alma, but it also shows the obsessive relationship that can exist between a stylist and the art of creating and producing. The result is a movie full of sewing, details and beautiful dresses. Not to mention the excellent performance of Daniel Day-Lewis, which involves us in the psychological tension of the character.


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing


--br
Trama Fantasma é um fascinante tributo à moda dos anos 1950.

O que o cinema tem a ver com a moda? Segundo o filme Trama Fantasma, as duas artes compartilham muitas coisas. Ambientado no mundo da alta-costura londrina do ano de 1954, o longa mostra a relação quase neurótica entre o estilista Reynolds Woodcock e suas criações. A produção não foca a dinâmica da indústria, ela narra a obsessão de um homem criativo pelo seu trabalho.

-
Além disso, mostra como essa relação, às vezes doentia, transporta-se para a vida pessoal e sentimental do indivíduo. A linha entre arte e obsessão é tênue.
-

O trabalho, feito nos mínimos detalhes e com extrema precisão, aponta uma personalidade inflexível que está sempre em busca da perfeição. É como o diretor do filme recentemente declarou ao jornal The New York Times: “Estilistas, em geral, têm reputação de controladores, exigentes e rigorosos”.

O diretor Paul Thomas Anderson escolheu Daniel Day-Lewis, ganhador de três Oscars, para interpretar o fictício estilista dos anos 1950 Reynolds Woodcock. Inspirado no excêntrico Charles James e no espanhol Cristóbal Balenciaga, o personagem tem como profissão criar vestidos para a alta-sociedade de Londres e se mostra um verdadeiro control freak.

Assombrado pela morte da mãe, o estilista costurava mensagens ocultas na borda de vestidos. Apesar de ser carismático e genial, mostra-se uma pessoa controladora. No longa, a figura feminina é a grande referência e o ponto dramático do filme. Mas, tudo muda após ele conhecer Alma (Vicky Krieps), que se torna a sua verdadeira musa inspiradora.

Porém, nem mesmo ela seria capaz de escapar da característica perfeccionista do personagem. Se, por um lado, mulheres chegam a ter de se desculpar por seus corpos não se encaixarem nos padrões impostos pelo estilista, em outro ponto do filme, ele sugere fazer um vestido para Alma que a deixasse com seios maiores.

A moda dentro do filme

O talentoso figurinista Mark Bridges ganhou o Oscar pelo filme. Ele contou em entrevistas que os vestidos da House of Woodcock tiveram inspirações contrastantes entre si – mas, quando unidas, resultaram em peças harmônicas e cheias de precisão.

Para criar essas produções extremamente luxuosas e mergulhar no universo de Balenciaga, Bridges visitou o Victoria & Albert Museum e examinou de perto a mudança radical de silhuetas que ocorreu no meio do século 20.

A moda em Londres no período pós-guerra, época na qual se passa o filme, era mais conservadora se comparada à modernidade proposta em Paris. Daí surge todo um apego da produção do filme com a visão estética de Charles James – que, na capital inglesa da década de 1950, projetava seus vestidos para a realeza e não tanto para a mulher contemporânea adepta do New Look.

O diretor do filme também confessou que a vida de Cristóbal Balenciaga – Christian Dior o considerava o grande mestre da moda – inspirou a construção do personagem. Anderson chegou a ler a biografia do espanhol e surpreendeu-se ao descobrir que o designer deu apenas uma entrevista em toda a sua carreira.

A partir daí, Balenciaga e Woodcock ganham muitas semelhanças no filme. Para começar, ambos são filhos de costureiras nascidos no País Basco, na província de Gipukzoa, onde passaram a maior parte do tempo observando suas mães trabalharem. As personalidades dos dois também são praticamente idênticas, sobretudo quando analisamos a exigência com o tecido e a extrema precisão durante a criação.

Conhecido por mergulhar de cabeça em seus personagens, Daniel Day-Lewis decidiu conhecer todo o processo de criação dos estilistas. Assistiu a desfiles dos anos 1940 e 1950, consultou acervos de moda com a ajuda da curadora do Victoria & Albert Museum, em Londres, e aprendeu a costurar.

Isso sem falar que, por quase um ano, foi aprendiz de Marc Happel, figurinista do New York City Ballet. Para fechar com chave de ouro, construiu um vestido Balenciaga do zero, usando a esposa e cineasta Rebecca Miller como manequim.

Mark Bridges, figurinista do filme, também revelou que o próprio ator escolheu o guarda-roupa elegante de seu personagem. O processo detalhista tem um ponto significativo. Antes mesmo da pré-produção do filme, Day-Lewis já tinha afirmado para a imprensa que esse seria seu último longa-metragem, fechando um ciclo de 40 anos de carreira no cinema.

O enredo principal de Trama Fantasma é a historia de amor entre Reynolds Woodcock e sua musa inspiradora, Alma, mas mostra também a relação obsessiva que pode existir entre um estilista e a arte de criar e produzir. O resultado é um filme cheio de costura, detalhes e belíssimos vestidos. Sem falar na excelente atuação de Daniel Day-Lewis, que nos envolve na tensão psicológica do personagem.