Google+ Followers

quinta-feira, 25 de junho de 2015

Casa memorială Mihail Sadoveanu - Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din Iași este un muzeu municipal, secție a Muzeului Literaturii Române din Iași. -- Memorial House Sadoveanu - Memorial House "Mihail Sadoveanu" University is a municipal museum, a branch of Romanian Literature Museum in Iasi.

Muzeul este amplasat în casa în care a locuit scriitorul Mihail Sadoveanu, amplasată pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12.

Clădirea din dealul Copoului a aparținut istoricului M. Kogalniceanu.
Întâmplarea a vrut ca Mihail Sadoveanu să intre în noua sa casă de la Copou în 1919, într-un moment când George Enescu era pe punctul de a renunța la o reședință, care îi devenise dragă și în care compusese și cântase timp de trei ani, când se stabilise momentan în Iaș, îin urma Primului Război Mondial.

In 1947, Mihail Sadoveanu a donat domeniul în favoarea Institutului de Agronomie din Iași. Castelul cu turn cunoaște acum o noua etapă a istoriei sale. In prima duminică a lunii mai, când arborii și arbuștii din curte înfloresc, aici se organizează tradiționala "Sărbatoare a liliacului". 

La 6 noiembrie 1980, casa din Copou a fost inaugurată ca Muzeu Memorial "Mihail Sadoveanu". Au fost prezenți la festivitate: fiica scriitorului, Profira Sadoveanu, soția sa, Valeria Sadoveanu, I.P.S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, scriitori, oameni de cultură, oficialități din Iași, un numeros public. 

Gazde au fost muzeografii Muzeului Literaturii Romane din Iași, cei care, prin efort și perseverență, au conferit clădirii destinația și aspectul actual. Ansamblul sculptural (autor Dan Covătaru) din grădina muzeului păstrează, cu pioșenie, urna funerară cu rămășițele pământești ale Valeriei Sadoveanu. Dorința scriitorului, de a-și afla odihna veșnica în acest loc, nu s-a materializat încă. 

Reamintim cuvintele sale, rostite la 6 februarie 1938, cu ocazia acordării, de către Universitatea ieșeana, a titlului de "doctor honoris causa" : "Oriunde m-ar purta valurile vieții, dumneavoastră știți că mă întorc aici, așa cum albina, după ce explorează câmpia și cerul, se întoarce la roiul său, fără de care nu poate trăi. Nădăjduiesc ca și popasul meu din urmă, cel definitiv, tot aici va fi. Doresc ca acest popas să fie cât mai întarziat, surprizele existenței și fragilitatea ființei noastre l-ar putea face, însă, și foarte apropiat".


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração:
Gabriela Mangirov

www.turism-iasi.ro/index.php?id=63
ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Memorială_„Mihail_Sadoveanu”_din_Iași
www.infoturism-moldova.ro › Resurse turistice › Case memoriale


--in
Memorial House Sadoveanu

Memorial House "Mihail Sadoveanu" University is a municipal museum, a branch of Romanian Literature Museum in Iasi.

The museum is located in the house where the writer lived Sadoveanu, Mihail Sadoveanu Alley located. 12.
 The building belonged to the history of Copou hill Kogalniceanu.

 Chance Sadoveanu wanted to enter his new home at Copou in 1919, at a time when George Enescu was about to abandon a residence, which had become the darling and composed and sang for three years, it is currently established in IAS, following World War Iin.

In 1947, Sadoveanu donated to the Institute for Agronomy in Iasi. Castle tower knows now a new stage of its history. On the first Sunday of May, when the trees and shrubs in bloom yard, here is organized traditional "celebration of bat".

On 6 November 1980, the house opened as a museum Copou Memorial "Mihail Sadoveanu". Were present at the celebration: the writer's daughter, Profira Sadoveanu, his wife, Valeria Sadoveanu, IPS Teoctist, Metropolitan of Moldova and Suceava, writers, culture, officials from Iasi, a large audience.

Hosts were the curators of the Romanian Literature Museum in Iasi, who through effort and perseverance have given destination and the current layout of the building. Sculptural Ensemble (author Dan Covataru) maintains the museum's garden, reverently, funeral urn with the remains of Valeria Sadoveanu. The desire of the writer, and to find eternal rest in this place, has not yet materialized.


Recall his words spoken on 6 February 1938 when it awarded by the University of Iasi, the title of "doctor honoris causa": "Wherever I would wear the waves of life, you know I'll be back here as bee after explores plain and sky returns to its hive, without which it can live. I hope as my last halt at all, will be here. I want this to be as late stop, surprises existence and the fragility of our being it could be done, however, and very soon. "

Nenhum comentário:

Postar um comentário