Google+ Followers

domingo, 21 de junho de 2015

Casa memorială Vasile Pogor -- Muzeul îsi are sediul în Casa Vasile Pogor, construită pe la 1850 de către vornicul Vasile Pogor și soția sa Zoe. -- The building has a long history linked to the cultural life of Iasi, the city's meeting place for intellectuals, headquarters of Junimea Literary Society (founded in 1863) and Conversations literary magazine (founded in 1867).

Imobilul are un lung istoric legat de viața culturală a Iașiului, fiind loc de întâlnire pentru intelectualitatea orașului, sediu al Societății literare Junimea (fondată în 1863) și al revistei Convorbiri literare (fondată în 1867). Cumpărată în 1901 de principesa Maria Moruzzi, care modifică intrarea principală și schimbă fațadele, așezând deasupra balcoanelor blazonul familiei, casa va fi moștenită de fiul ei, Gheorghe Brătianu care în 1938, când pleacă la București, o închiriază rezidenței regale din Iași. 


A fost restaurată în 1968, în vederea amenajării muzeului, și reparată după cutremurul din 1977. Muzeul prezintă dezvoltarea literaturii române, cu precădere de pe teritoriul Moldovei, începând cu anul 1800 și până în zilele noastre. 

Clădirea are nouă încăperi, la parter și etaj, plus două holuri, în care sunt prezentate principalele etape și curente literare din ultimele două secole: perioada scriitorilor Costache Conachi, Vasile Alecsandri, Alexandru Donici, Salonul Daciei Literare, scriitorii pașoptiști si unioniști, momentul fondării Societății Junimea și scriitorii junimiști (Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P. Carp, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ion Slavici și alții), literatura de la Contemporanul și Viața Românească, perioada Garabet Ibrăileanu, sala Masa Umbrelor, sala scriitorilor Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Alexei Mateevici, Calistrat Hogaș, perioada interbelică (George Bacovia, Magda Isanos, Eusebiu Camilar), Nicolae Labiș. 

La parterul casei se află biblioteca muzeului. Sunt expuse obiecte cu valoare memorială, tapiserii, tablouri din secolul al XIX-lea, manuscrise (Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu), fotografii originale, ediții prime ale operelor scriitorilor pe parcursul a 150 de ani.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração:
Gabriela Mangirov
www.monumenteiasi.ro/pagina.php?v=casa_pogor--in
The building has a long history linked to the cultural life of Iasi, the city's meeting place for intellectuals, headquarters of Junimea Literary Society (founded in 1863) and Conversations literary magazine (founded in 1867).Purchased in 1901 by Princess Maria Moruzzi, amending and changing the main entrance facades, balconies placing family crest above the house will be inherited by her son, George Brătianu that in 1938, when departing from Bucharest, Iasi rents royal residence.

It was restored in 1968, in order to set up the museum, and repaired after the earthquake in 1977. The museum presents the development of Romanian literature, especially from Moldova since 1800 and until today.
The building has nine rooms, downstairs and upstairs, plus two halls, which are the main stages and literary trends of the last two centuries: writers Costache Conachi period, Alecsandri, Alexandru Donici, Dacia Literary Salon writers forty-eighters and unionists, the moment of foundation Junimea Society and writers Junimists (Maiorescu, Vasile Pogor, Carp, Mihai Eminescu, Ion Creangă, ILCaragiale Ion Slavici and others), from contemporary literature and Romanian life, period garabet ibrăileanu hall Mass Shadow writers room Sadoveanu Cezar Petrescu, Alexei Mateevici, Calistrat Hogaş interwar period (George Bacovia, Magda Isanos, Eusebius Camilar), Nicolae Labis.

On the ground floor is the museum's library. The exhibits items of memorial, tapestries, paintings from the nineteenth century manuscripts (Sadoveanu, Cezar Petrescu, George Topârceanu, Otilia Casimir, Mihai Codreanu), original photographs, first editions of the works of writers over 150 years.

Nenhum comentário:

Postar um comentário