Google+ Followers

quinta-feira, 17 de setembro de 2015

Проект „Модата и културното наследство“ за нови начини на модна комуникација. -- Project "Fashion and cultural heritage" for new ways of fashion komunikatsiјa

Работилницата за модни изложби „Модата како уметност“, која се одржа на почетокот на мај во Музејот на Македонија е прва од планираните активности што се реализираат во рамките на проектот „Модата и културното наследство“...


Проектот се спроведува во организација на Британски совет Македонија во партнерство со Музејот на Македонија и Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет.

Целта на проектот е да се примени богатото културно наследство од музејските колекциите со облека, текстил и накит во работата на современите дизајнери, а воедно да се изнајдат и нови уметнички начини на модна презентација.

- Современата модна презентација подразбира нагласена интердисциплинарност и мултимедијалност во пристапот. Сè почесто, освен традиционалните ревии и модни едиторијали, во модата се користат перформансите, инсталациите, видеото и други медиуми. За таа цел, студентите по моден дизајн ги споивме со студентите по ентериер и графички дизајн, кои интензивно работеа со кустосите во инспиративниот простор на Музејот на Македонија. Се надеваме дека нивната соработка, со помош на професорите Факултетот како ментори, ќе се материјализира во изложба што за неколку месеци ќе може да и се презентира на јавноста, вели проф. м-р Гордана Вренцоска од Факултетот за арт и дизајн.

Работилницата ја раководеше проф. Сузан Постлвејт од реномираниот Лондонски колеџ за мода, при Универзитет на уметности Лондон. Свои искуства од проектното менаџирање во модата на студентите и музејските кустоси им пренесе Кендал Робинс, програмски раководител за мода од Британски совет во Лондон.

Оние што ги следат модните настани во Македонија ќе се сетат дека Кендал Робинс беше гостинка на Модниот викенд Скопје во октомври 2014 презентирајќи ја Меѓународната модна изложба која секоја година ја организира Британски совет и Британскиот моден совет за време на Лондонската модна недела.

--
Изложба на модни креации од учесници на обука во институтот „Изет Цури“

Модни креаци изработени од посетителите на обуката во Меѓународниот институт на модата „Изет Цури“ беа претставени на изложба во Чифте Амам...Изложбата ја организираа Меѓународниот институт на модата „Изет Цури“, Амбасадата на Франција во Македонија, Францускиот институт во Скопје и општина Чаир. Менторот Цури на учесниците на обуката во Модниот институт им додели сертификати.

– Преку искуството и кредибилитетот на господинот Цури, што го постигна токму во француската модна индустрија, како и големата поддршка на Амбасадата на Франција и Францускиот културен центар, успеавме на жителите на Чаир да им овозможиме да ги научат тајните и да го почуствуваат француската мода на најдобар можен начин. Токму за тоа оваа изложба е за чест на Националниот ден на Република Франција која секоја година се одбележува на 14 јули, рече во обраќањето на отворањето на изложбата градоначалникот на Чаир Изет Меџити.

На настанот присуствуваа и амбасадорката на Франција во Македонија Лоренс Оер, Филип Дурон, пратеник во францускиот Парламент и Беким Незири, министер за економија.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://cooltura.mk/cool-fashion/proekt-modata-i-kulturnoto-nasledstvo-za-novi-nachini-na-modna-komunikacija--in

Project "Fashion and cultural heritage" for new ways of fashion komunikatsiјa


Workshop for fashion exhibitions "Fashion Kakko umetnost" koјa is odrzha of pochetokot of maј st Muzeјot of Makedoniјa is prva sh planned activities shto is realiziraat st within proektot "Fashion and Cultural Heritage" ...


Proektot is sproveduva st organizatsiјa British Soweto Makedoniјa st partnerstvo pm Muzeјot of Makedoniјa and Fakultetot for art and dizaјn at Evropskiot univerzitet.

The purpose of proektot to Prima rich cultural heritage collections CO sh muzeјskite wear, textiles and jewelry st work sovremenite dizaјneri and voedno to iznaјdat umetnichki and new ways of fashion prezentatsiјa.

- Sovremenata fashion prezentatsiјa implied adjusted interdisciplinary and multimediјalnost st pristapot. Sè more often than Revie both traditional and fashion editoriјali, water fashion venal performances, installations, video and other mediums. TAA goal for students of fashion dizaјn them spoivme pm students enterier and grafichki dizaјn, which intensively working sp st curator inspirativniot expanse of Muzeјot of Makedoniјa. Nadel deck is nivnata sorabotka, CA Pomona professors Fakultetot Kakko mentors ќe is materiјalizira st exhibition shto for nekolku ќe months and can be presented to јavnosta, Professor Valley. M Dr. Gordana Vrentsoska sh Fakultetot for art and dizaјn.

Workshop јa rakovodeshe Prof. Suzanne Postlveјt sh renomiraniot koleџ London Fashion at Univerzitet umetnosti of London. His Arts sh menaџiraњe st fashion design students and their carry muzeјskite curator Kendall Robbins programski rakovoditel fashion sh British Soweto st London.

Onie shto them after the fashion accommodate st Makedoniјa ќe be Settat deck Kendall Robbins was gostinka of Modniot Weekend Skopje st October 2014 prezentiraјќi јa Meѓunarodnata fashion exhibition koјa sekoјa year јa organized British fashion Britanskiot Soweto and Soweto time of London Fashion Sundays.

--
Exhibition of fashion creations by participants of the training institute "Izet Curri"


Fashion creationist made by visitors to the training at the International Institute of Fashion "Izet Curi" were presented at the exhibition in Cifte Hammam ...


The exhibition was organized by the International Institute of Fashion "Izet Curi," the French Embassy in Macedonia, the French Institute in Skopje municipality of Cair. Curi mentor the trainees Fashion Institute awarded certificates.

- Through the experience and credibility of Mr. Curi, who scored just at the French fashion industry as well as the great support of the French Embassy and the French Cultural Centre, we were the inhabitants of the chair to enable them to learn the secrets and feel French Fashion best possible way. That's what this exhibition is to commemorate the National Day of France which is annually celebrated on July 14, he said in his address at the opening of the exhibition Mayor of Cair Izet Mexhiti.

The event was attended by French Ambassador to Macedonia Lawrence Auer, Philippe Duron, Member of the French Parliament and Bekim Neziri, Minister of Economy.--br
Projeto "Moda e património cultural" para novas formas de moda komunikatsiјa


Oficina para exposições de moda "Fashion Kakko umetnost" koјa é odrzha de pochetokot de maј st Muzeјot de Makedoniјa é prva sh atividades planejadas shto é st realiziraat dentro proektot "Moda e Património Cultural" ...


Proektot é sproveduva st organizatsiјa britânico Soweto Makedoniјa st partnerstvo pm Muzeјot de Makedoniјa e Fakultetot para a arte e dizaјn em Evropskiot Univerzitet.

O objetivo do proektot para Prima ricos acervos do patrimônio cultural CO sh desgaste muzeјskite, têxteis e jóias st dizaјneri sovremenite trabalho e voedno para iznaјdat umetnichki e novas formas de moda prezentatsiјa.

- Prezentatsiјa moda Sovremenata implícita ajustada interdisciplinar e multimediјalnost st pristapot. SE Mais frequentemente do que Revie tradicional e moda editoriјali, moda água performances venais, instalações, vídeo e outras mídias. Objetivo TAA para estudantes de moda dizaјn los spoivme pm alunos enterier e dizaјn grafichki, que trabalhando intensamente sp st extensão curador inspirativniot de Muzeјot de Makedoniјa. Nadel deck é sorabotka nivnata, mentores professores CA Pomona Fakultetot Kakko ќe é materiјalizira st shto exposição para nekolku ќe meses e pode ser apresentado ao јavnosta, Professor Valley. M Dr. Gordana Vrentsoska sh Fakultetot para a arte e dizaјn.Oficina јa rakovodeshe Prof. Suzanne Postlveјt sh renomiraniot koleџ London Fashion em umetnosti Univerzitet de Londres. Seus Artes sh menaџiraњe st estudantes de design de moda e sua bagagem muzeјskite curador Kendall Robbins programski rakovoditel moda britânica sh Soweto st Londres.

Onie shto-los depois da moda acomodar st Makedoniјa ќe ser convés Settat Kendall Robbins foi gostinka de Modniot Weekend Skopje st outubro 2014 prezentiraјќi јa Meѓunarodnata exposição de moda koјa sekoјa ano јa organizado moda britânica Britanskiot Soweto Soweto e tempo de London Fashion domingos.


--
Exposição de criações de moda pelos participantes do instituto de formação "Izet Curri"


Criacionista de forma feita pelos visitantes do treinamento no Instituto Internacional de Moda "Izet Curi" foram apresentados na exposição em Cifte Hammam ...


A exposição foi organizada pelo Instituto Internacional da Moda "Izet Curi", a embaixada francesa em Macedónia, do Instituto Francês em Skopje município de Cair. Curi orientar os estagiários Fashion Institute receberam certificados.

- Através da experiência e credibilidade do Sr. Curi, que marcou apenas na indústria da moda francesa, bem como o grande apoio da Embaixada da França e do Centro Cultural Francês, fomos os habitantes da cadeira que lhes permitam aprender os segredos e sentir Moda Francesa melhor maneira possível. Isso é o que esta exposição é para comemorar o Dia Nacional da França, que é comemorado anualmente em 14 de julho, ele disse em seu discurso na abertura da exposição prefeito de Cair Izet Mexhiti.

O evento contou com o embaixador francês para a Macedônia Lawrence Auer, Philippe Duron, membro do Parlamento francês e Bekim Neziri, Ministro da Economia.

Nenhum comentário:

Postar um comentário