Google+ Followers

sexta-feira, 30 de outubro de 2015

Muzeum Miasta Jaworzna, Polska -- Museu da Cidade de Jaworzno, Polônia -- Museum of the City of Jaworzno, Poland

Za datę powstania muzeum przyjmuje się 23 maja 1972 roku, czyli dzień powołania Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego. Chociaż próby utworzenia muzeum podejmowane były już wcześniej przez pojedyncze osoby lub organizacje, wszystkie kończyły się jednak niepowodzeniem wobec braku zainteresowania władz miasta.Celem stało się gromadzenie i eksponowanie przedmiotów kultury materialnej oraz dzieł sztuki mających bezpośredni związek z regionem jaworznickim i miastem. Zaczątek zbiorów stanowiły przejęte od kopalń zbiory starych map i planów górniczych. Dużą część przekazali w darze członkowie PTTK. Były to: sprzęty domowego użytku, narzędzia gospodarskie oraz prace plastyków amatorów. Ofiarodawcą był także zarząd ZBOWiD-u, który przekazał dokumenty związane z działalnością konspiracyjną Jaworznian podczas II wojny światowej.

Otwarcie ekspozycji odbyło się 15 grudnia 1972 roku w Domu Technika przy ul. Grunwaldzkiej 37. Pierwszym kustoszem był Władysław Gnyp. Powstały następujące działy: geologiczno – petrograficzny, górniczo – przemysłowy, sztuki ludowej, historii rozwoju miasta, numizmatyczny, pamięci narodowej. Organizowano również okolicznościowe wystawy czasowe.

Miejsca na ekspozycję było jednak niewiele. Systematyczne powiększanie zbiorów pociągało za sobą konieczność należytego eksponowania i magazynowania. Rozpoczęto starania o zmianę budynku na większy. Zakończone zostały przeniesieniem muzeum do nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 35. Remont pomieszczeń wykonała kopalnia „Jaworzno”. Zbiory udostępniono zwiedzającym w dniu 28 maja 1975 roku.

Nowa siedziba od początku okazała się za mała. Starania o przyznanie dodatkowego metrażu w tym samym budynku nie przyniosły oczekiwanych efektów. Władze miejskie zapewniały, że do pięciu lat muzeum znajdzie siedzibę w projektowanym parku rozrywki w Osiedlu Stałym. Planowano go połączyć ze skansenem górniczym, którego przygotowanie rozpoczęła kopalnia „Komuna Paryska” („Jan Kanty”). Projekt ten nie doczekał się jednak realizacji.

Na początku lat osiemdziesiątych władze miasta zadecydowały o przejęciu od kopalni „Jaworzno” budynku przy ulicy Pocztowej 5 i jego adaptacji na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej i muzeum. Budynek wyremontowano z dotacji MBP, toteż ona właśnie stała się w 1986 roku jego głównym użytkownikiem. Wiosną następnego roku muzeum zajęło 4 pokoje na pierwszym piętrze. Przeprowadzki dokonano pod okiem kustosza inż. Kazimierza Byrczka.

W 1994 roku placówka została podporządkowana organizacyjnie Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kierownikiem muzeum została wówczas Barbara Rapacz, historyk sztuki. Przydzielone cztery pomieszczenia pozwoliły na utworzenie kilku działów oraz galerii PRO-AM w której organizowano wystawy czasowe i spotkania z twórcami nieprofesjonalnymi.

Znacząca zmiana nastąpiła 17 czerwca 1998 roku. Uchwałą Rady Miejskiej nadano placówce status Muzeum Miasta Jaworzna. Bezpośredni nadzór nad placówką sprawuje gmina. Od lipca 1999 roku funkcję dyrektora pełni mgr Przemysław Dudzik.

--
Jaworzno ma uprawnienia miejskie od 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna i Długoszyn pochodzą z lat 1229-1243. Nieco późniejsze dotyczą Jelenia (1303 rok), Szczakowej (II poł. XIV wieku) i Dąbrowy (XVI wiek). Wymienione osady, obecnie dzielnice miasta, rozwijały się samodzielnie w granicach istniejącej od 1335 roku jaworznickiej parafii.

Duże znaczenie dla dziejów tej ziemi miało jej położenie. Historycznie związane z Małopolską, Jaworzno, w okresie staropolskim leżało na pograniczu ówczesnego państwa polskiego. Wzdłuż rzeki Przemszy w okolicy Jelenia przebiegała zachodnia granica państwa, która przetrwała niezmieniona do 1918 roku. W czasach zaborów jaworznicki teren był pograniczem nie tylko od strony Jelenia, ale doszła także druga granica na Przemszy Białej koło Szczakowej. Austriackie Jaworzno pojawia się wówczas, obok rosyjskiego Sosnowca i niemieckich Mysłowic jako miejscowość usytuowana wokół punktu znanego w historiografii jako Trójkąt Trzech Cesarzy.

W okresie staropolskim historia Jaworzna to dzieje wsi i chłopów. Niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju miejscowości miało górnictwo kruszcowe, które istniało tutaj od wczesnego średniowiecza oraz górnictwo węglowe zapoczątkowane w 1767 roku w Szczakowej, gdzie powstała pierwsza polska kopalnia. Wielkim bodźcem w rozwoju Jaworzna było przeprowadzenie przez Szczakową linii kolejowej na trasie Kraków – Mysłowice, która w 1850 roku przeszła na własność skarbu austriackiego jako Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, a następnie została włączona w ogólnokrajową sieć kolejową Austrii. Dzięki temu Szczakowa uzyskała status ważnego połączenia kolejowego.

Uruchomienie kopalń węgla i hut cynkowych sprowadziło do jaworznickiej okolicy osiedleńców z różnych stron. Większość przybyła zza pobliskiej granicy na Przemszy, czyli z Pruskiego Śląska, ale również z Czech, Węgier. Żyła tu również silnie reprezentowana społeczność żydowska. Do dzisiaj pozostał ślad jej obecności w postaci okazałego kirkutu – cmentarza. Liczba mieszkańców rosła systematycznie w miarę rozwoju tutejszych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.

Współczesne miasto Jaworzno jest efektem kolejnych reform administracyjnych przeprowadzonych po 1945 roku, kiedy to w pierwotny obręb miasta włączano systematycznie pomniejsze gminy i miasteczka. Obecnie Jaworzno, pod względem powierzchni należy do największych miast w Polsce i zamieszkiwane jest przez blisko stutysięczną ludność.


http://www.muzeum.jaw.pl/sklep/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=38

http://www.muzeum.jaw.pl/sklep/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=32

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.--br
Museu da Cidade de Jaworzno, Polônia
A data da fundação do museu assumiu em 23 de maio de 1972, ou seja, o dia da nomeação da Comissão Organizadora do Museu Regional social. Ao tentar criar o museu já foram realizadas por indivíduos ou organizações, mas tudo terminou em fracasso contra a falta de interesse das autoridades da cidade.

O objetivo era coletar e exibição de artefatos e obras de arte que têm uma relação direta com a região ea cidade de Jaworzno. O núcleo da coleção foram retirados das minas coleções de velhos mapas de mineração e planos. Uma grande parte dos membros Pttk presente entregou. Estes foram: utensílios domésticos, ferramentas agrícolas e o trabalho de artistas amadores. Benfeitor também foi uma placa ZBoWiD-u, que entregou os documentos relacionados com as actividades da Jaworznian subterrânea durante a Segunda Guerra Mundial.

Abertura da exposição foi realizada em 15 de dezembro 1972, a House of Tecnologia, ul. Grunwald 37. O primeiro curador foi Wladyslaw Gnyp. As seguintes seções: resultantes geológicas - petrographic, mineração industrial -, arte popular, a história do desenvolvimento da cidade, numismático, memória nacional. Também organizou exposições ocasionais.

Exposição Lugares foi, no entanto, muito pouco. Permanentemente estender a colheita implica a necessidade para a exibição e armazenamento adequado. Começou os esforços para mudar para um edifício maior. Acabou museu foram transferidos para a nova sede na ul. Grunwald 35. Adaptação das instalações feitas mine "Jaworzno". Coleção abriu ao público em 28 de maio de 1975.

A nova sede a partir do início acabou por ser muito pequeno. Os esforços para dar filmagens adicionais no mesmo edifício não trazer os resultados esperados. As autoridades municipais devem garantir que, em cinco anos, o museu será sede no parque de diversões proposto na propriedade Permanente. Foi planejado para se conectar-lo com museu a céu aberto de mineração, que começou a elaborar meu "Comuna de Paris" ("John Edges"). Esse projeto, porém, não viveu para implementação.

No início dos anos oitenta, as autoridades da cidade decidiram assumir a partir da mina edifício "Jaworzno" no Postal 5 e sua adaptação às necessidades da Biblioteca Municipal e Museu. O edifício foi renovado com doações MBP, então ela só se tornou em 1986 o seu principal usuário. Na primavera do próximo ano, o museu levou quatro quartos no primeiro andar. Movendo feita sob a supervisão do curador Eng. Kazimierz Byrczka.

Em 1994, a instituição estava subordinado organizacionalmente City Public Library. O chefe do museu foi então Barbara Rapacz, um historiador de arte. Atribuídos quatro áreas ajudou a criar vários departamentos e galerias PRO-AM no qual organizadas exposições e encontros com artistas não profissionais.

Uma mudança significativa ocorreu 17 jun 1998. Resolução do Conselho da Cidade foi atribuído o estatuto de Museu instalação da Cidade de Jaworzno. Supervisão direta é exercida instituição município. Desde julho de 1999, o director de totalmente Przemysław Dudzik.

-
Jaworzno tem permissões cidade desde 1901. Os primórdios de sua história, no entanto, remonta à virada dos séculos XII e XIII. Os primeiros registros dos mais antigos assentamentos rurais Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna e Długoszyn dos anos 1229-1243. Um pouco mais tarde referir Cervo (1303 anos), Szczakowa (no segundo semestre. Século XIV) e Dabrowa (século XVI). Esses assentamentos, agora distritos da cidade, desenvolvido de forma independente dentro do desde 1335 anos Jaworzno freguesia existente.

De grande importância para a história desta terra foi sua localização. Historicamente associado com Malopolska, Jaworzno, na parte antiga da Polônia estava na fronteira entre o estado, em seguida, polonês. Ao longo do rio cervos Przemsza correu ao redor da fronteira oeste do país, que tem sobrevivido inalterado até 1918. Em tempos de anexação área Jaworzno era uma fronteira não só dos veados, mas também alcançou o segundo limite na roda Przemsza Branco Szczakowa. Austrian Jaworzno, em seguida, aparece ao lado de Sosnowiec russo e alemão Myslowice uma cidade situada em torno de um ponto conhecido na historiografia como o Triângulo de Três Imperadores.

Na antiga história de Jaworzno é uma história da aldeia e camponeses. Sem dúvida, de grande importância para o desenvolvimento da cidade foi o minério de mineração que existia aqui desde a Idade Média e mineração de carvão cedo começou em 1767 em Szczakowa, onde ele construiu a primeira mina polonesa. Grande impulso para o desenvolvimento Jaworzna SZCZAKOWA foi realizada pela linha ferroviária de Cracóvia - Myslowice, que em 1850 tornou-se propriedade do tesouro austríaco como o Imperial e Real privilegiada Imperador Ferdinand Northern Railway, e foi, em seguida, se transformou em uma rede ferroviária nacional da Áustria. Graças Szczakowa adquiriu o estatuto de uma importante ligação ferroviária.

A partir das minas de carvão e as fundições de zinco trouxe para Jaworzno colonos da área de diferentes ângulos. A maioria veio de trás de uma fronteira nas proximidades, na Przemsza, ou seja, Silésia prussiana, mas também da República Checa e da Hungria. Ela morava aqui também representado fortemente a comunidade judaica. Até hoje, ele continua a ser um traço de sua presença na forma de um magnífico cemitério - um cemitério. O número de residentes cresceu de forma constante com o desenvolvimento do artesanato industrial e local.


A moderna cidade de Jaworzno é o resultado de sucessivas reformas administrativas realizadas depois de 1945, quando o recinto original da cidade sistematicamente integrados nos municípios e cidades menores. Atualmente Jaworzno, em termos de área é uma das maiores cidades da Polônia e é habitada por quase cem mil pessoas.


--in
Museum of the City of Jaworzno, Poland
The date of the founding of the museum assumed on May 23, 1972, ie the day of the appointment of the Organizing Committee of Social Regional Museum. While attempting to create the museum have already been undertaken by individuals or organizations, but all ended in failure against the lack of interest of the city authorities.

The aim was to collect and display of artefacts and works of art that have a direct relationship with the region and the city of Jaworzno. The nucleus of the collection were taken from the mines collections of old mining maps and plans. A large part of the gift handed PTTK members. These were: household utensils, farm tools and the work of amateur artists. Benefactor was also a board ZBoWiD-u, who handed over the documents related to the activities of the underground Jaworznian during World War II.

Opening of the exhibition was held on 15 December 1972 the House of Technology, ul. Grunwald 37. The first curator was Wladyslaw Gnyp. The resulting following sections: geological - petrographic, mining - industrial, folk art, the history of development of the city, numismatic, national memory. Also organized occasional exhibitions.

Places exposure was, however, very little. Permanently extend the harvest entail the need for proper displaying and storing. Began efforts to change to a larger building. Finished museum were transferred to new headquarters at ul. Grunwald 35. Refurbishment of premises made mine "Jaworzno". Collection opened to the public on 28 May 1975.

The new headquarters from the beginning turned out to be too small. Efforts to give additional footage in the same building did not bring the expected results. Municipal authorities should ensure that for five years the museum will seat in the proposed amusement park in the estate Permanent. It was planned to connect him with open air museum of mining, which it began drafting mine "Paris Commune" ("John Edges"). This project, however, did not live to implementation.
In the early eighties, the city authorities decided to take over from the mine "Jaworzno" building on the Postal 5 and its adaptation to the needs of the City Library and Museum. The building was renovated with grants MBP, so she just became in 1986 its main user. In the spring of next year, the museum took four rooms on the first floor. Moving made under the supervision of the curator Eng. Kazimierz Byrczka.

In 1994, the institution was subordinated organizationally City Public Library. The head of the museum was then Barbara Rapacz, an art historian. Assigned four areas helped create several departments and galleries PRO-AM in which organized exhibitions and meetings with artists unprofessional.

A significant change took place 17 June 1998. Resolution of the City Council has been given the status of facility Museum of the City of Jaworzno. Direct supervision is exercised municipality institution. Since July 1999 the Director of fully Przemysław Dudzik.

-
Jaworzno has permissions city since 1901. The beginnings of its history, however, dates back to the turn of the twelfth and thirteenth centuries. The first records of the oldest rural settlements Jaworzno, Ciężkowice, Byczyna and Długoszyn from the years 1229-1243. A little later refer Deer (1303 years), Szczakowa (the second half. Fourteenth century) and Dabrowa (XVI century). These settlements, now districts of the city, developed independently within the existing since 1335 years Jaworzno parish.

Of great importance for the history of this land was its location. Historically associated with Malopolska, Jaworzno, in the old Poland lay on the border between the then Polish state. Along the river Przemsza deer ran around the western border of the country, which has survived unchanged until 1918. In times of annexation Jaworzno area was a frontier not only from the deer, but also reached the second limit on Przemsza White wheel Szczakowa. Austrian Jaworzno then appears beside Sosnowiec Russian and German Myslowice a town situated around a point known in historiography as the Triangle of Three Emperors.

In the old story of Jaworzno is a history of the village and peasants. Undoubtedly of great importance for the development of the town was mining ore that existed here since the early Middle Ages and coal mining started in 1767 in Szczakowa, where he built the first Polish mine. Great impetus to the development Jaworzna SZCZAKOWA was carried out by the railway line Krakow - Myslowice, which in 1850 became the property of the Austrian treasury as the Imperial and Royal privileged Emperor Ferdinand Northern Railway, and was then turned into a nationwide rail network of Austria. Thanks Szczakowa acquired the status of an important rail link.

Starting the coal mines and zinc smelters brought to Jaworzno area settlers from different angles. Most came from behind a nearby border on Przemsza, that is, Prussian Silesia, but also from the Czech Republic and Hungary. She lived here also strongly represented the Jewish community. To this day, he remains a trace of its presence in the form of a magnificent cemetery - a cemetery. The number of residents grew steadily with the development of the local industrial and craft.


The modern city of Jaworzno is the result of successive administrative reforms carried out after 1945, when the original precinct of the city consistently integrated in smaller municipalities and towns. Currently Jaworzno, in terms of area is one of the largest cities in Poland and is inhabited by nearly one hundred thousand people.

Nenhum comentário:

Postar um comentário