Google+ Followers

terça-feira, 6 de outubro de 2015

на Регионален исторически музей – Пазарджик. -- Regional History Museum - Pazardzhik. -- Museu de História Regional - Pazardzhik.

Нашият музей е съхранил богатствата на културно-историческите паметници, свидетели на многообразна, високо художествена материална култура и изкуство на народите, населявали пазарджишка област от най-древни времена. Надявам се, че виртуалната разходка ще Ви стимулира да посетите нашия музей.Регионален исторически музей - Пазарджик е един от водещите и най-стари музеи в България. Създаден е през 1911 г. с решение на Управителния съвет на читалище "Виделина". През 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей с територия на дейност област Пазарджик. По профил музеят е общоисторически и има следните основни отдели: Археология; История на България ХV-ХІХ в.; Етнография; Нова история; Най-нова история; Фондове и научен архив; Връзки с обществеността. Историческите експозиции са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 кв. м. Музеят притежава собствена специализирана библиотека, реставрационно ателие и фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали, сувенири и кафене.
The Regional Historical Museum of Pazardjik is among the oldest leading museums in Bulgaria. It was established in 1911 after a resolution issued by the Board of managers of Videlina municipal cultural organization. In 2000 it was transformed into a Regional Historical Museum covering the territory of Pazardjik region. The Museum profile is general history. It comprises the Departments as follows: Archeology, History of Bulgaria 15th – 19th c., Ethnography, Modern History, Contemporary History, Depots and Scholarly Archives and PR. The archaeological and historical expositions are arranged in a special building over the area of 1200 sq. m. The Museum is equipped with a library, restoration atelier and photo-laboratory, a souvenir shop and cafe.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://historymuseumpazardzhik.jimdo.com/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


Българските земи се намират на кръстопът. Те са населени от най-древни времена. В Пазарджишка област са известни над 30 селища от праисторическия период, 1000 надгробни могили, 90 ранно и късносредновековни крепости и 60 селища.
България има над 1300 годишна история и според статистиките е на трето място (след Гърция и Италия) по брой археологически паметници.

Древният гръцки историк Херодот описва тракийските племена като второто най-голямо племе в древния свят, след индийците. Най-известните тракийци са Спартак и Орфей.

Прабългарите са основния етнически компонент в структурата на средновековната българска държава. Те идват от централна Азия, от планинския район Памир. Като високо развита цивилизация доминират културно в териториите на централна Азия за дълго време. Предвожданите от хан Аспарух прабългари се установяват на територията на днешна Добруджа и влезли в договорни отношения с живеещите в Мизия славянски племена. На базата на съюза между двата народа е изградена и българската държава през лятото на 680 г.

В зала „Археология" на РИМ – Пазарджик, посетителите могат да видят различните предмети от материалната и духовна култура на Пазарджик и района: модел на праисторическо жилище, антропоморфни и зооморфни керамични изделия от периода на неолита и халколита, различни предмети на идолна и култова пластика, антични и средновековни монети, оръжия, накити и една от най-богатите колекции оброчни плочки на Тракийския конник.

Най-интересните експонати са от праисторическата могила близо до селото в Юнаците и средновековната Крепост Цепина, в планината Родопи, при с. Дорково. Копия на мраморни икони на Св. Св. Петър и Павел датирани в XII – XIII век, открити в църква на крепостта Цепина през 1879, са показани в отделна витрина.

Техните оригинали се намират в Ермитажа в Санкт Петербург.

Над 120 експоната, поставени в две зали, оформят османския период и национално освободителните борби.

Посетителите могат да също така видят макета на Куршум хан - най-големия хан на Балканите, изграден във втората половина на XVI век.

Развитието на Пазарджик и района по време на национално освободителните борби и Априлското въстание като Четвърти революционен окръг (1876) може да бъде проследено чрез оригинални експонати и документални снимки.

Историята на Пазарджик след Освобождението (1878) до средата на XX век: административно, икономически и културно е представена в последните три зали.

Първите стъпки в основаването на местните власти и създаването на ново, независимо и демократично общество са показани в различни направления: административната структура; някои от занаятите, типични от периода; промишленото развитие на града, търговията и банковото дело; развитие на образованието и културната дейност.

Хронологически показани находки, предимно от камък може да бъдат разгледани в Лапидариума на музея: статуи, пътни колони, олтари, култови фигури. Има също така епиграфски паметници и архитектурни елементи.

От касата на музея могат да се закупят информационни материали и сувенири.

Близко до музея има кафенета, място за паркиране. Ресторанти са разположени в близост до културни паметници и здания - старата поща, старата синагога и др.
--in
Regional History Museum - Pazardzhik.

Our museum has preserved the wealth of cultural and historical monuments, witness the diverse, highly rhythmic material culture and art of peoples inhabiting the Pazardzhik region since ancient times. I hope that virtual stroll will stimulate you to visit our museum.
   
Regional History Museum - Pazardzhik is one of the leading and oldest museums in Bulgaria. Created in 1911 by a decision of the Board of "Light." In 2000 it was transformed into the Regional History Museum in area of ​​activity Pazardzhik. In profile, the museum is its general and has the following departments: Archaeology; History of Bulgaria XV-XIX c .; Ethnography; New History; Modern history; Stocks and scientific records; Public relations. Historical exhibitions are housed in a specially built building area of ​​1200 square meters museum has its own specialized library, restoration workshop and photo laboratory, has settled booth to sell promotional items, souvenirs and a cafe.


The Regional Historical Museum of Pazardjik is among the oldest leading museums in Bulgaria. It was established in 1911 after a resolution issued by the Board of managers of Videlina municipal cultural organization. In 2000 it was transformed into a Regional Historical Museum covering the territory of Pazardjik region. The Museum profile is general history. It comprises the Departments as follows: Archeology, History of Bulgaria 15th - 19th c., Ethnography, Modern History, Contemporary History, Depots and Scholarly Archives and PR. The archaeological and historical expositions are arranged in a special building over the area of ​​1200 sq. m. The Museum is equipped with a library, restoration atelier and photo-laboratory, a souvenir shop and cafe.


-
The Bulgarian lands are ancient crossroads. They were populated frommost ancient times. Over 30 settlements from prehistoric period, 1000 sepulchral burial mounds, 90 early and late of the Middle Ages strongholds and the 60 settlements are known.

The state of Bulgaria has more of1 300 years old history and according to the statistics it is ranked third (after Greece and Italy) for the number of its archaeological monuments.

Ancient Greek historian Herodotus describes the Thracians as the second biggest tribe in the Ancient world, after the Indians. The most famous Thracians were Spartacus and Orpheus.

The Bulgarians were the basic ethnic component in the structure of the Mediaeval Bulgarian State. Their original home land was in Central Asia, in the mountainous region of Pamir. As a highly developed civilization they had culturally dominated the territories of central Asia for a long time. The proto-Bulgarians led by khan Asparuh settle down to the territory to a today'sDobroudja and he made contractual esteems with the Slav tribes who live inMoesia. The Bulgarian state in the summer of the 680 is built as well on the base of the union between the two nations

In the "Archaeoloy department" the visitors may see various expositions of the material and spiritual culture of Pazardzhik and the region: a model of a dwelling, anthropomorphic and zoomorphic ceramic utensils from the Neolithic and Chalcolythic Periods, various idol sculptures, cult plastic arts objects, antique, medieval and western European coins, weapons, jewellery and one of the richest collections of votive tablets of the Thracian horse-rider.

Among the most interesting exhibits are the ones from the Prehistoric barrow near Yunacite village and the medieval fortress Tsepina in the Rhodopa Mountains.

Copies of the marble icons of St. St. Peter and Paul from the beginning ofthe XII - XIII century, found at the Tsepina fortress in 1879, are shown in a separate window.

Their originals are kept in the Hermitage in Saint Petersburg.

Over 120 exhibits, placed in two halls, form the topical hubs of the exposition "The Ottoman rule and the national struggle for Liberation".

The visitors may also see the miniature model of Kurshum (bullet) caravanserai -the biggest caravanserai in the Balkans, built in the second half of the XVI century.

The development of Pazardhik and the region during the Revival and its inhabitant's participation in the national struggle for LIberation and in the April Uprising with Fourth Revolutionary military district (1876) as a centre may be followed through rich original exhibits and documentary photographs.

The history of Pazardzhik after the Liberation (1878) to the middle of the XX century: administrative, economic and cultural is introduced in the last three halls.

The first steps in the foundation of the local authorities and the build-up of a new, independent and democratic society are shown: the administrative structure; some of the handicrafts, typical for the period; the industrial development of the city and the one of trade and banking; the educational development and the creation of cultural communities.

Cronologically exhibited finds, mostly stone monuments can be viewed in the museum's Lapidarium: statues, road columns, altars, cult figures. There are also epigraphic monuments and architectural elements. There is a counter in the museum wich sells dealer aids and souvenirs.

Close to the museum there are a lot of cafes, a parking, and restaurants, part of wich are placed into buildings -cultural monuments- the old post-office, synagogues, etc.
--br
Museu de História Regional - Pazardzhik.

O nosso museu tem preservado a riqueza de monumentos históricos e culturais, testemunha a diversidade, a cultura material altamente rítmica e arte dos povos que habitam a região Pazardzhik desde os tempos antigos. Espero que passeio virtual vai estimular você a visitar o nosso museu.
   
Museu de História Regional - Pazardzhik é um dos principais e mais antigos museus na Bulgária. Criado em 1911 por uma decisão do Conselho de "Luz". Em 2000, foi transformado no Museu de História Regional na área de atividade Pazardzhik. De perfil, o museu é a sua geral e tem os seguintes departamentos: Arqueologia; História da Bulgária XV-XIX c.; Etnografia; Nova História; A história moderna; Estoques e registros científicos; Relações públicas. Exposições históricas estão alojados em uma área do edifício especialmente construído de 1200 metros quadrados museu tem a sua biblioteca especializada própria, oficina de restauração e laboratório foto, se estabeleceu estande para vender itens promocionais, lembranças e um café.


O Museu Histórico Regional de Pazardjik está entre os mais antigos museus mais importantes na Bulgária. Foi criado em 1911 depois de uma resolução emitida pelo Conselho de gerentes de Videlina organização cultural municipal. Em 2000, foi transformado em um Museu Histórico Regional que abranja o território da região Pazardjik. O perfil Museum é história geral. É composto pelos Departamentos da seguinte forma:. Arqueologia, História da Bulgária 15o-19a c, Etnografia, História Moderna, História Contemporânea, Depots e acadêmicos Arquivos e PR. As exposições arqueológicos e históricos são dispostos em um prédio especial sobre a área de 1200 sq. m. O Museu está equipado com uma biblioteca, atelier de restauração e foto-laboratório, uma loja de souvenirs e um café.

-
Terras búlgaras estão em uma encruzilhada. Eles são habitadas desde tempos antigos. Na região Pazardjik conhecido mais de 30 assentamentos do período pré-histórico, 1.000 túmulos, 90 castelos medievais precoces e tardias e 60 aldeias.

A Bulgária tem mais de 1300 anos de história e, de acordo com estatísticas ocupa a terceira posição (depois da Grécia e Itália) uma série de monumentos arqueológicos.
O antigo historiador grego Heródoto descreveu as tribos da Trácia, a segunda maior tribo no mundo antigo, após os índios. Os mais famosos trácios eram Spartacus e Orfeu.

Búlgaros são o principal componente étnico na estrutura do estado búlgaro medieval. Eles vêm da Ásia Central, da região montanhosa do Pamir. Como uma cultura dominante civilização altamente desenvolvida nos territórios da Ásia Central por um longo tempo. Liderados por Khan Asparuh Proto ser estabelecido no território de Dobrogea de hoje e entrou em relações contratuais com os residentes em tribos eslavas Mizia. Com base da aliança entre as duas nações é construída Estado búlgaro no verão de 680

No Hall "Arqueologia" de Roma - Pazardzhik, os visitantes podem ver vários objetos de cultura material e espiritual de Pazardzhik e da região: um modelo de uma habitação pré-histórica, cerâmicas antropomórficas e zoomórficas do Neolítico e Calcolítico objetos ídolos e plástico religioso moedas antigas e medievais, armas, jóias e um dos mais ricos acervos de placas votivas do Thracian Horseman.

As exposições mais interessantes são o monte perto da vila pré-histórica e medieval Yunatsite Tsepina nas Montanhas Rhodope com. Dorkovo. Cópias dos ícones de mármore de Sv Sv Pedro e Paulo remonta a XII -.. XIII século, encontrado na igreja da fortaleza Tsepina em 1879 são mostrados em uma janela separada.

Seus originais estão no Hermitage, em São Petersburgo.

Mais de 120 exposições, colocados em dois quartos formar no período otomano e lutas de libertação nacional.

Os visitantes também podem ver bala falsa Khan - o maior pousada na região dos Balcãs, construído na segunda metade do século XVI.

Desenvolvimento de Pazardzhik e da região durante a luta de libertação nacional e da revolta de abril como o Quarto Distrito Revolucionário (1876) pode ser rastreada através de exposições originais e fotografias documentais.

História Pazardzhik depois da Libertação (1878) até meados do século XX: administrativa, econômica e cultural é apresentado nos últimos três salões.

Os primeiros passos para o estabelecimento de autoridades locais e à criação de nova sociedade, independente e democrático são mostrados em várias áreas: estrutura administrativa; Alguns dos artesanatos típicos do período; desenvolvimento industrial da cidade, comércio e serviços bancários; desenvolvimento da educação e atividades culturais.

Cronologicamente artefatos exibidos, principalmente pedra pode ser examinada no Lapidarium do museu: estátuas, colunas de viagem, altares, figuras de culto. Há também monumentos epigráficos e elementos arquitetônicos.

O cofre do museu pode comprar materiais informativos e lembranças.


Perto do museu há cafés, parque de estacionamento. Restaurantes estão localizados perto de monumentos culturais e edifícios - dos antigos Correios, a antiga sinagoga e outros.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://historymuseumpazardzhik.jimdo.com/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Nenhum comentário:

Postar um comentário