Google+ Followers

quarta-feira, 18 de novembro de 2015

HISTORIA MUZEUM ARCHITEKTURY we Wrocławiu, Poland --- MUSEU HISTÓRICO DA ARQUITETURA Wroclaw, Polônia

Jedyne w Polsce Muzeum Architektury istnieje od 1965 roku. Mieści się w gotyckich wnętrzach dawnego klasztoru bernardynów z XV wieku, który składa się z kościoła św. Bernardyna ze Sienny i czworoboku klasztornego wokół wirydarza. Jako jedna z nielicznych zachowanych budowli średniowiecznych tego typu na Śląsku, należy do najcenniejszych zabytków Wrocławia. Na szczególną uwagę zasługuje wirydarz, który - widoczny z wnętrz muzeum - przyciąga zwiedzających swoim niepowtarzalnym urokiem.


KOLEKCJA DZIAŁU ARCHITEKTURY ŚREDNIOWIECZNEJ

Kolekcja działu architektury średniowiecznej,
choć nie jest liczna (obejmuje obecnie około 200 eksponatów),
to ze względu na wartość artystyczną i historyczną
zgromadzonych zabytków stanowi ważną część zbiorów
Muzeum Architektury. W większości są to dzieła o śląskiej proweniencji.  


Powstanie klasztoru związane jest z działalnością św. Jana Kapistrana - współzałożyciela zakonu bernardynów. Kapistran mianowany przez papieża Mikołaja V Generalnym Inkwizytorem przeciw zepsuciu obyczajów i kacerstwu, rozpoczął w 1450 r. trwającą sześć lat podróż misyjną, w trakcie której nauczał i zakładał nowe klasztory bernardyńskie. W 1453 roku przybył do Wrocławia z grupą 30 braci. Od Rady Miejskiej otrzymał plac pod budowę klasztoru i w tym samym roku stanął w tym miejscu drewniany kościół. 10 lat później zaczęto budować obecny murowany kościół i zabudowania klasztorne. Pracami przy świątyni kierował Hnas Berthold z Łużyc. Prace trwały przez następne 9 lat do 1517 roku. Kościół został usytuowany po południowej stronie klasztoru.

Działalność bernardynów we Wrocławiu trwała około 70 lat. W wyniku konfliktu z franciszkanami z klasztoru św. Jakuba i Radą Miejską Wrocławia, bernardyni zostali zmuszeni do opuszczenia miasta w 1522roku. Budynki klasztorne zamieniono na szpital miejski, a kościół przekazano ewangelikom, którzy użytkowali go do 1945 roku.

Pod koniec II wojny światowej zespół klasztorny został zbombardowany. Odbudowany w latach 1956-1974 został przystosowany do potrzeb muzealnych. Układ budynków dawnego klasztoru pozostał do dziś niezmieniony. 

Muzeum jest członkiem-założycielem Światowej Konfederacji Muzeów Architektury (ICAM). 

Muzeum spełnia ważną rolę jako instytucja kulturalna, w której odbywają się - poza wystawami - festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne, promocje najnowszych technologii związanych z architekturą.


http://www.ma.wroc.pl/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


--br

MUSEU HISTÓRICO DA ARQUITETURA

Wroclaw


COLEÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA MEDIEVAL

Coleção de departamento de arquitetura medieval,
embora não seja grande (atualmente inclui cerca de 200 exposições)
isto é devido ao valor histórico e artístico
as relíquias coletadas é uma parte importante das coleções
Museu de Arquitetura. A maioria deles são obras de origem Silesian.

Único Museu da Polónia de Arquitetura lá desde 1965. É abrigado em um interiores góticos do antigo mosteiro Bernardo do século XV, que consiste em uma igreja. Bernardino de Sienna Igreja e um quadrilátero monástica torno de um jardim prazer. Como um dos poucos edifícios medievais preservados deste tipo em Silesia, os monumentos mais preciosos de Wroclaw. Particularmente notável é o pátio, o que - visto a partir do interior do museu - atrai visitantes com seu charme único.

O surgimento do mosteiro está associada com a atividade de St. João Capistrano - co-fundador da ordem Bernardine. Capistrano nomeado pelo Papa Nicolau V Geral inquisidor contra a corrupção dos costumes e kacerstwu começou em 1450. Durou seis anos viagem missionária, durante o qual ele ensinou e fundou novos mosteiros Bernardins. Em 1453 ele veio para Wroclaw com um grupo de 30 irmãos. Uma vez que o Conselho da Cidade foi o local para a construção de um mosteiro no mesmo ano ele ficou aqui uma igreja de madeira. 10 anos depois, eles começaram a construir a atual Igreja e Mosteiro de tijolo edifícios. O trabalho no templo levou Hnas Berthold de Lusatia. O trabalho continuou durante os próximos nove anos para 1517 anos. A igreja foi localizado no lado sul do mosteiro.

Atividade Bernardine em Wrocław durou cerca de 70 anos. Como resultado do conflito com os franciscanos do mosteiro de St .. James e da Câmara Municipal de Wroclaw, Bernardine foram forçados a deixar a cidade em 1522roku. Os edifícios do mosteiro foi transformado em um hospital da cidade, ea igreja entregue protestantes que o Utilities até 1945.

No final da II Guerra Mundial, o mosteiro foi bombardeada. Reconstruída nos anos 1956-1974 foi adaptado para as necessidades do museu. Os edifícios do sistema do antigo mosteiro manteve-se inalterada até hoje.

O museu é um membro fundador da Confederação Mundial dos Museus Arquitetura (ICAM).

O museu tem um papel importante como uma das instituições culturais em que - para além de exposições - festivais, concertos, espetáculos de teatro, promoções das últimas tecnologias relacionadas com a arquitetura.

Nenhum comentário:

Postar um comentário