Google+ Followers

segunda-feira, 16 de novembro de 2015

Музей волинської ікони – єдиний музей в Україні, який репрезентує регіональну волинську школу іконопису. -- o único museu na Ucrânia, que representa a escola regional de Volyn iconografia. -- the only museum in Ukraine, which represents the regional school Volyn iconography.

Відкритий у серпні 1993року музей продовжив давні церковні традиції збирання, збереження та експонування пам'яток сакрального мистецтва. В унікальній збірці музею – ікони, предмети церковної декоративної різьби, металопластики та скульптура XVI-XVIIIст., які були зібрані під час експедицій по культових спорудах Волині у 70-80-их роках ХХ століття. Колекція музею поповнюється новими експонатами.Волинське малярство – одна з найяскравіших сторінок української культури. Його розквіт, підгрунттям якого були традиції, започатковані епохою Київської Русі, припадає на XVI-XVIIст. Спадкоємність образів, сюжетів, художніх прийомів дозволила волинським малярам довго зберігати самобутність і неповторність свого мистецтва.

Волинським іконам притаманні дотримання східної іконописної традиції з поступовим наростанням західноєвропейських впливів. Найпоширенішими їх проявами є орнаментована декорація тла, використання реалістичних елементів і етнографічних мотивів. Відмінною рисою ікон є колорит, який будується на гармонійному поєднанні вохристого, "цеглового", блідо-рожевого, сіро-голубого, смарагдового кольорів.


Волинські майстри писали ікони традиційно темперними фарбами по крейдяно-клеєвих грунтах (левкас) на соснових чи липових дошках. Тло ікон гравіювали рослинним орнаментом, золотили або сріблили. Перехід до живописного напрямку у волинському іконопису XVII-XVIIІст. приносить зміни в технології письма -- для передачі об'єму і фактури поряд з темперою застосовують кольоровий лак та олійні фарби.Для волинських ікон характерні монументальність і внутрішня сила образів та одночасно простота і безпосередність, життєрадісність, відверта доброзичливість і ліричність. Ці риси залишалися у волинському малярстві, незалежно від стильових змін, що в ньому відбувалися впродовж століть.

Експозиція музею всеохоплююча і надзвичайною цілісна. У восьми залах музею експонується більше 100 ікон XVI-XVIІІст. Твори професійних та народних майстрів дають можливість простежити основні етапи розвитку волинської іконописної школи. Монументальні ікони "Спас у славі" XVIст., "Богородиця Одигітрія" XVIст., "Спас на престолі з чотирма ангелами" XVIІст., "Спас" початку XVIІст., "Моління" XVIІст. вражають величчю і урочистістю, образи наділені високою одухотвореністю і внутрішнім спокоєм.

Твори кола "Волинського іконописця 1630 року"—"Богородиця Одигітрія", "Покрова", "Юрій Змієборець з житієм" вирізняються аскетичністю і статичністю образів, строгістю форм, абсолютною вправністю в лініях рисунку, скрупульозністю в передачі деталей.


Михнівський малярський осередок кінця XVІI-початку XVІIІст, репрезентують ікони "Причащання Святого Онуфрія", "Різдво Богородиці" та "Спас Вседержитель", яким притаманні використання етнографічних елементів, декорування золоченого тла виноградною лозою, насиченість і глибина локальних кольорів.

В музеї експонуються твори видатного українського іконописця Йова Кондзелевича (1667-після 1740р.р.), які є вершиною професійного малярства Волині. Талановитий майстер органічно поєднує східну та західноєвропейську іконописні традиції. Його ікони "Спас Вседержитель", "Святий Георгій", "Юрій Змієборець" зачаровують бездоганно побудованими композиціями, яскравою палітрою дзвінких соковитих кольорів, теплотою живописних ликів.

Барокові тенденції у волинському малярстві поширюються у XVІIІст. і набувають самобутніх і своєрідних рис. Світським характером, пишністю форм, живописним моделюванням і яскравим колоритом, підвищеною декоративністю і мажорним звучанням відзначені ікони "Святий Георгій", "Святий апостол Іоан", "Свята Параскева".Розквіт декоративно-прикладного мистецтва на Волині у XVIIIст. втілився в різьбі іконостасів та елементів церковного інтер'єру. В залах музею можна побачити оригінальні зразки декоративної різьби і скульптури XVII-XVIIIст.: царські врата, свічники та фрагменти кіотів, хрести-розп'яття, фігурки ангелів і святих. На особливу увагу заслуговують царські врата "Древо Єсея" з пластично різьбленими фігурками царів, що символізує родовід Ісуса Христа.

Окремий зал музею облаштований для Холмської Чудотворної ікони Богородиці. Це одна з найдавніших у світі богородичних ікон, унікальна пам'ятка візантійського мистецтва константинопольського письма кінця ХІст., чудотворний образ, який шанується у християнському світі.. З XIIIст. ікона знаходилась у Холмі – столиці Волинсько-Галицького князівства, де прославилась багатьма чудесами, тому й стала іменуватись Холмською. З нею пов'язані імена видатних історичних постатей: князя і короля Данила Галицького, польського короля Яна Казиміра, Папи Римського Климента XII, російського царя Олександра III. Більше як півстоліття доля ікони була невідомою. З 1944року ікону зберігала родина православного священика Гаврила Коробчука. У 2000роціі його донька Надія Горлицька передала ікону до музею. Сьогодні до чудотворного образу йдуть і екскурсанти, і паломники. За давньою традицією у свято Різдва Богородиці і день пошанування Холмської ікони (21 вересня) до неї влаштовують особливо урочисті і велелюдні хресні ходи.Окрім експозиції музею, можна оглянути тематичні виставки, які представляють пам'ятки власної збірки, музеїв України та приватних колекцій. У музеї проводяться тематичні вечори, презентації, зустрічі, концерти камерної музики та духовного співу. Відвідини музею стануть захоплюючою мандрівкою у багатий світ сакрального мистецтва. 
http://volyn-ikona.at.ua/index/0-3

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google
Volyn Icon Museum - o único museu na Ucrânia, que representa a escola regional de Volyn iconografia.

Inaugurado em Agosto de 1993 anos museu antiga igreja continuou a tradição de recolha, conservação e exibindo monumentos de arte sacra. Em uma coleção original do museu -. Ícones, objetos eclesiásticos de esculturas decorativas, esculturas de metal e do século XVI-XVIII, coletados durante expedições ao Volyn edifícios religiosos em 70-80-s do século XX. O acervo do museu é reabastecido com novas exposições.

Pintura Volyn - uma das páginas mais brilhantes da cultura ucraniana. Suas tradições prosperidade, Fundo que foram iniciados durante o Kyiv Rus cai no século XVI-XVII. A sucessão de imagens, histórias, técnicas artísticas permitido o pintor Volyn longo para manter a originalidade e singularidade de sua arte.

Volyn Ícone cumprimento inerente tradição iconográfica Oriente com o aumento gradual das influências ocidentais. As manifestações mais comuns são ornamentados cenário de fundo, use elementos realistas e motivos etnográficos. A ícones característica distintiva é a cor, que é baseado em uma combinação harmoniosa de ocre, "tsehlovoho", rosa pálido, cinza-azul, cor de esmeralda.

Volyn mestres escreveu tradicionalmente tintas têmpera ícones no solo varre-cola (gesso) em placas de calcário ou pinheiro. Fundo ícones ornamento floral hraviyuvaly, dourado ou sriblyly. Ir para a pitoresca zona de Volyn iconografia XVII-XVIIIst. traz mudanças na escrita tecnologia - para o volume e textura, juntamente com a cor usada tempera tinta e tinta a óleo.

Para Volyn Ícone característica força interior e monumentalidade das imagens e, simultaneamente, a simplicidade e espontaneidade, alegria, bondade e lirismo franca. Esses recursos foram pintura Volyn, independentemente de mudanças estilísticas que ocorreram nele por séculos.

A exposição do museu de emergência global e integrada. Em oito salas de exposições do museu mais de 100 ícones de XVI-XVIIIst. Os trabalhos de profissionais e mestres populares permitir localizar as principais etapas do Volyn escola icon pintura. O ícone monumental de "Cristo em glória" XVIst. "Virgin Hodegetria" XVIst., "Cristo no trono com quatro anjos" XVIIst. "Salvador" XVIIst cedo., XVIIst "Oração". grandiosidade impressionante e solenidade, imagens dotadas de alta espiritualidade e paz interior.

Funciona círculo "Volyn ícone pintor em 1630" - "Virgem Hodegetria", "Proteção", "George o vitorioso com a Vida" apresentam imagens estáticas e ascetismo, formulários rigor, domínio absoluto no desenho de linhas, ESCRUPULOSIDADE nos detalhes da transferência.

Myhnivskyy final-início de célula Painter XVII XVIIIst, representando Icons "Participar do St.Onufriy sacramento", "Natividade" e "Cristo Todo-Poderoso", que são inerentes à utilização de elementos etnográficos, decoração fundo dourado videira, saturação e profundidade de cor local.

O museu exibiu as obras de famosos iconographer ucraniano Kondzelevich Job (1667-após 1740r.r.), Que é a parte superior de pintura profissional Volyn. A talentosa artista combina a tradição iconográfica da Europa Oriental e Ocidental. Seu ícone "Cristo Todo-Poderoso", "St. George" "George o vitorioso" charme perfeitamente construído composições, soando paleta luminosa de cores ricas, rostos pintura calor.

Tendências barrocas em pintura Volyn distribuídos em XVIIIst. e adquirir características originais e únicas. Secular, o esplendor das formas, modelagem cor pitoresca e cores vivas, alta ícone de som e decorativo grande marcadas "George", "São João Apóstolo", "São Paraskeva".

O florescimento das artes e ofícios em Volyn no século XVIII. incorporado na escultura e iconografia elementos do interior da igreja. Nas salas do museu poderá ver as amostras originais de esculturas decorativas e esculturas do século XVII-XVIII.: Portões reais, castiçais e fragmentos de Kyoto, cruzes, crucifixos, figuras de anjos e santos. Particularmente notáveis ​​portões reais "Árvore Yeseya" plasticamente esculpidas figuras de reis, simbolizando a linhagem de Jesus Cristo.

Uma sala separada equipada para museu Kholmsk ícone milagroso da Virgem. Este é um dos mais antigos ícones marianos do mundo, um monumento único da arte bizantina de escrever Hist Constantinopla final., A imagem milagrosa que é reverenciado no mundo cristão .. Com XIIIst. ícone estava em Chelm - a capital do galego-Volyn principado, que se tornou famoso muitos milagres, e, portanto, foi nomeado como Chelm. Ela está associada com os nomes de figuras históricas proeminentes: Príncipe e Rei Danylo galego, rei polonês Jan Casimir, o Papa Clemente XII, o czar russo Alexandre III. Mais de metade de um destino ícones do século era desconhecida. Com a família manteve 1944roku ícone ortodoxo padre Gabriel Korobchuk. Em 2000rotsii sua filha Nadia ícone Horlitsi transferido para o museu. Hoje, a imagem milagrosa e os turistas vão e peregrinos. Por tradição, o dia da festa da Natividade da Virgem e veneração dos ícones Chelm (21 de setembro) para organizá-lo procissões especialmente festivos e cheios de gente.


Além do museu, você pode ver exposições que representam a coleção de seus próprios monumentos, museus e coleções particulares da Ucrânia. O museu noites temáticas, apresentações, reuniões, concertos, música de câmara e música espiritual. Uma visita ao museu vai ser uma viagem emocionante para o mundo rico de arte sacra.--in via tradutor do google
Volyn Icon Museum - the only museum in Ukraine, which represents the regional school Volyn iconography.

Opened in August 1993 year old church museum continued the tradition of collecting, preserving and exhibiting monuments of sacred art. In a unique collection of the museum - icons, ecclesiastical objects of decorative carvings, metal sculptures and XVI-XVIII century., Collected during expeditions to Volyn religious buildings in 70-80-ies of XX century. The museum collection is replenished with new exhibits.

Volyn painting - one of the brightest pages of Ukrainian culture. Its prosperity, Background traditions which were initiated during the Kyiv Rus falls on XVI-XVII century. The succession of images, stories, artistic techniques allowed the painter Volyn long to keep originality and uniqueness of his art.

Volyn Icon inherent compliance Eastern iconographic tradition with the gradual increase of Western influences. The most common manifestations are ornamented background scenery, use realistic elements and ethnographic motives. A distinctive feature icons is color, which is based on the harmonious combination of ocher, "tsehlovoho", pale pink, gray-blue, emerald color.

Volyn masters wrote traditionally tempera paints icons on the sweeps-glue soil (gesso) in lime or pine boards. Background icons hraviyuvaly floral ornament, gilded or sriblyly. Skip to the picturesque area of ​​Volyn iconography XVII-XVIIIst. brings changes in technology writing - for volume and texture, along with the color used tempera paint and oil paint.

To Volyn Icon characteristic inner strength and monumentality of images and simultaneously simplicity and spontaneity, cheerfulness, kindness and frank lyricism. These features were Volyn painting, regardless of stylistic changes that occurred in it for centuries.

The museum exposition comprehensive and integrated emergency. In eight halls of the museum exhibits over 100 icons of XVI-XVIIIst. The works of professional and folk masters allow to trace the main stages of Volyn icon painting school. The monumental icon of "Christ in glory" XVIst. "Virgin Hodegetria" XVIst., "Christ on the throne with four angels" XVIIst. "Savior" early XVIIst., "Prayer" XVIIst. impressive grandeur and solemnity, images endowed with high spirituality and inner peace.

Works circle "Volyn icon painter in 1630" - "Virgin Hodegetria", "Protection", "George the Victorious with the Life" feature static images and asceticism, rigor forms, absolute mastery in drawing lines, scrupulousness in the transfer details.

Myhnivskyy Painter cell end-early XVII XVIIIst, representing Icons "Partaking of the sacrament St.Onufriy", "Nativity" and "Christ Almighty," which are inherent in the use of ethnographic elements, decoration gilded background vine, saturation and depth of local color.

The museum exhibited the works of famous Ukrainian iconographer Kondzelevich Job (1667-after 1740r.r.), Which is the top professional painting Volyn. A talented artist combines Eastern and Western European iconographic tradition. Its icon "Christ Almighty," "St. George" "George the Victorious" charm perfectly constructed compositions, sounding bright palette of rich colors, warmth painting faces.

Baroque tendencies in painting Volyn distributed in XVIIIst. and acquire original and unique features. Secular, splendor of forms, modeling picturesque and vivid color, high decorative and major sound icon marked "George", "Saint John the Apostle," "Saint Paraskeva".

The flourishing of arts and crafts in Volyn in the XVIII century. embodied in carving and iconography elements of the church interior. In the halls of the museum can see the original samples of decorative carvings and sculptures of XVII-XVIII century .: royal gates, candlesticks and fragments of Kyoto, crosses, crucifixes, figures of angels and saints. Particularly noteworthy royal gates "Tree Yeseya" plastically carved figures of kings, symbolizing the lineage of Jesus Christ.

A separate room equipped for museum Kholmsk miraculous icon of the Virgin. This is one of the world's oldest Marian icons, a unique monument of Byzantine art of writing Constantinople end HIst., The miraculous image that is revered in the Christian world .. With XIIIst. icon was in Chelm - the capital of Galician-Volyn principality, which became famous many miracles, and therefore was named as Chelm. It is associated with the names of prominent historical figures: Prince and King Danylo Galician, Polish King Jan Casimir, Pope Clement XII, the Russian Tsar Alexander III. More than half a century icons fate was unknown. With family kept 1944roku icon Orthodox priest Gabriel Korobchuk. In 2000rotsii his daughter Nadia icon Horlitsi transferred to the museum. Today, the miraculous image and sightseers go and pilgrims. By long tradition, the feast day of the Nativity of the Virgin and veneration of icons Chelm (21 September) to arrange it especially festive and crowded processions.


In addition to the museum, you can see exhibitions that represent the collection of its own monuments, museums and private collections of Ukraine. The museum themed evenings, presentations, meetings, concerts, chamber music and spiritual music. A visit to the museum will be an exciting journey into the rich world of sacred art.

Nenhum comentário:

Postar um comentário