Google+ Followers

quarta-feira, 2 de dezembro de 2015

Muzeum Historyczne w Ełku, historia mówiona. --- Museu Histórico em Elk, a história oral. --- Historical Museum in Elk, oral history

Historia mówiona » Miejsca » Wieża ciśnień

Zbudowania w 1895 roku na ówczesnym Przedmieściu Garncarskim. Dzięki niej Ełk otrzymał nowe ujęcie wody, która popłynęła do mieszkań. Było to wielkie osiągnięcie cywilizacyjne.

WIEŻA CIŚNIEŃ

Ujęcie wody znajdowało się w lesie, około czterech kilometrów od miasta. Z sześciu studzien głębinowych woda płynęła do zbiornika retencyjnego skąd rurami tłoczono ją do wieży ciśnień. Tu znajdował się zbiornik, z którego woda pod odpowiednim ciśnieniem płynęła do ełckich mieszkań. Sieć wodna liczyła około 30 kilometrów. Ełk zużywał wówczas około

2 milionów litrów wody. Dziś, dużo większe miasto, zużywa około 12 milionów litrów wody.

Sama wieża stała się jedną z najładniejszych i najbardziej charakterystycznych dla Ełku budowli. Obecnie stanowi jeden z architektonicznych symboli miasta.

Wieża jest budowlą pięciokondygnacyjną, z otynkowaną pierwszą i drugą oraz piątą kondygnacją. Kondygnacje druga, trzecia oraz czwarta i piąta rozdzielono kordonowym gzymsem arkadowym. Pierwsza i druga kondygnacja rozmieszczone zostały na planie ośmioboku. Są one boniowane, z drzwiami umieszczonymi w masywnym portalu uskokowym. Wieża została nakryta dachem kopulastym z lukarnami i latarnią.

Dziś wieża ciśnień jest wyłącznie atrakcją turystyczną. Znajduje się w niej placówka o nazwie „Muzeum Kropli Wody”. Nazwa nawiązuje do dawnej funkcji wieży. W jej wnętrzu można zobaczyć szereg eksponatów związanych z przeszłością miasta i regionu. Z wieży roztacza się piękny widok na miasto i okolicę. Dzięki nocnemu oświetleniu obiekt wygląda atrakcyjnie również po zachodzie słońca.

W wieży ciśnień ma swój siedzibę Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Niemieckiej „Mazury”.

(na podstawie Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza)

---

Pomysł powołania muzeum w Ełku jest już bardzo stary. W opublikowanym w 2000 r. na łamach „Rozmaitości Ełckich” felietonie o znamiennym tytule Ciągoty muzealne ks. Jerzy Hajduga pisał: „Wyobraźmy sobie, że w Ełku wreszcie otworzono muzeum”. Pomysł ten doczekał się swojej realizacji dopiero niedawno. Sekwencja zdarzeń, która doprowadziła w końcu do powołania nowej instytucji kultury, rozpoczęła się w roku 2010, gdy Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie organizacji Muzeum, a następnie Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powołał Pełnomocnika ds. utworzenia Muzeum. We wrześniu 2011 r. ukonstytuowało się Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, skupiające ludzi wspierających dzieło budowy tego rodzaju instytucji w naszym mieście. Ostatnim akordem było przyjęcie przez Radę Miasta 28 sierpnia 2012 uchwały w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania mu statutu.

   Cytowany wyżej ks. Hajduga pisał, iż „Powoli należy przyzwyczajać ludzi nie tylko do odwiedzania, ale i do zwiedzania Ełku.” Także ta idea została już, przynajmniej częściowo urzeczywistniona w postaci pierwszej publikacji Muzeum, którą była książka Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca pt. Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym .

   Obecna, tymczasowa siedziba Muzeum, mieści się w kamienicy przy ulicy Małeckich 3, która przed II wojną światową nosiła nazwę Placu Królowej Luizy 13 (Königin-Luise-Platz 13). Położona przy parku kamienica była jednym z bardziej nobliwych adresów w Ełku. W ełckich księgach adresowych z 1930 i 1938 r. znajdujemy informacje, iż zamieszkiwali ją wyżsi urzędnicy miejscy, naczelnicy, sędziowie i asesorzy położonego nieopodal sądu oraz kupcy i lekarze. W 1930 r. właścicielem kamienicy był emerytowany dyrektor Albert Henning, a w 1938 r. kamienica była własnością Käte Stempel.

   W polu zainteresowań Muzeum Historycznego w Ełku oprócz samego miasta znajdują się także Mazury, jako pewnego rodzaju fenomen historyczny i kulturowy. Dziejów miasta  i jego mieszkańców nie da się analizować w oderwaniu od dziejów regionu. Z drugiej strony, w zachowanej przestrzeni miejskiej Ełku, w skali mikro, widać ślady procesów, które przez wieki kształtowały życie całych Mazur. Czynniki takie jak przyroda, pogranicze (narodów, państw, kultur) nacisk modernizacyjny z jego dobrodziejstwami (kolej żelazna) i przekleństwami (nowoczesne nacjonalizmy) odcisnęły swoje piętno na mieście i całych Mazurach.

   Jesteśmy po to, by poznawać, chronić, przybliżać współczesnym i przekazać naszym następcom niepowtarzalne wielokulturowe dziedzictwo Ełku i Mazur. Naszą misją jest służba na polu kształtowania człowieka świadomego swej tożsamości i otwartego na tożsamość innych ludzi. Dialog z odbiorcą, z naszym gościem, wcale nie musi oznaczać ulegania jego zachciankom, schlebiania mu, unikania tematów trudnych bądź trywializowania spraw ważnych. Nie chodzi nam o oferowanie gotowego kanonu, lecz o stworzenie przestrzenido debaty. Warto zwrócić uwagę, że takie podejście zakłada duże zaufanie do odbiorców kultury (traktujemy ich jak partnerów do rozmowy) oraz do tzw. wartości kanonicznych. Zakładamy bowiem, że te wartości jednak obronią się same.
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://www.mhe-elk.pl/?wieza-cisnien,146

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
--br via tradutor do google
TORRE DE PRESSÃO
A história oral 
Construído em 1895 no então subúrbio cerâmica. Graças a Elk recebeu a nova formulação da água que fluiu em apartamentos. Foi uma grande conquista da civilização.

A ingestão de água estava na floresta, cerca de quatro quilómetros da cidade. Com seis poços em águas profundas fluiu para o reservatório onde os tubos foram pressionados para a torre de água. Houve um tanque, a partir do qual flui a água a uma pressão apropriada para ełckich apartamentos. Sistema de água consistia de cerca de 30 quilômetros. Elk consumida em seguida, alguns
2 milhões de litros de água. Hoje, muito maior cidade, consome cerca de 12 milhões de litros de água.

A torre em si tornou-se uma das características mais bela e da estrutura de Elk. Atualmente é um dos símbolos arquitectónicos da cidade.

A torre é um prédio de cinco andares, com primeiro e segundo engessada ea quinta camada. Pisos segunda, terceira e quarta e quinta foram separados cordon arcada cornija. O primeiro e segundo andar são definidas em um plano octogonal. Eles são rusticated, com a porta disposta na uskokowym maciça real. A torre foi coberta com um teto abobadado com dormers e uma lanterna.

Hoje, a torre é a única atração turística. Ele está localizado no mecanismo chamado "Museu de gotas da água." O nome refere-se ao ex-função da torre. Dentro você pode ver uma série de exposições relacionadas com o passado da cidade e da região. A torre oferece uma bela vista da área da cidade e arredores. Graças ao objeto night-light tem uma aparência atraente, mesmo após o por do sol.

A torre tem sua sede Association of German National Minority "Masuria".
(com base em percursos educativos e turísticos desenvolvidos por Casimir Bogusz)

---

Museu Histórico em Elk

   A idéia de um museu em Elk já é muito antiga. Em publicada em 2000. Na coluna "Variety Ełckich", inclinações intitulado significativamente museu Padre. George Hajduga escreveu: "Imagine que em Elk finalmente abriu o museu". Esta ideia tem vivido a sua implementação recente. A sequência de eventos que levou à criação de novas instituições culturais começou em 2010, quando o Conselho Municipal aprovou uma resolução de intenções sobre a organização do Museu, eo prefeito Thomas Andrukiewicz nomeado Plenipotenciário. Museu da Criação. Em setembro de 2011. Ukonstytuowało para Elk Society Museum, reunindo pessoas para apoiar o trabalho da construção de tais instituições em nossa cidade. A última nota foi a adopção pela resolução do Conselho Municipal de 28 de agosto de 2012 sobre a criação do Museu Histórico em Elk e dar-lhe o estatuto.

   Fr. citados acima. Hajduga escreveu que "Lentamente, você deve habituar as pessoas não só para visitar, mas também para explorar Elk." Além disso, essa idéia já foi, pelo menos parcialmente, realizado na forma da primeira publicação do Museu, que foi o livro Michal Olszewski e Raphael Żytyńca sex Elk. Spacerownik a cidade única.

   A atual sede, temporárias do Museu, instalado no prédio na rua Maleckis 3, que antes da Segunda Guerra Mundial foi chamado a Praça da Rainha Louise 13 (Königin-Luise-Platz 13). Localizado na casa do parque era um dos endereços mais nobres em Elk. Em livros de endereços ełckich de 1930 e 1938. Nós encontrar a informação que habitava seus altos funcionários municipais, chefes, juízes e assessores localizados perto do tribunal e os comerciantes e médicos. Em 1930 ,. O proprietário do edifício era um diretor aposentado do Albert Henning em 1938. Casa foi possuído por Kate selo.

   No interesse da adição Museu Histórico em Elk para a cidade são também Masuria, como uma espécie de fenômeno histórico e cultural. História da cidade e de seus habitantes não podem ser analisados ​​isoladamente da história da região. Por outro lado, no espaço urbano preservado Elk, no nível micro, você vai ver vestígios dos processos, que durante séculos moldaram a vida de toda Mazur. Fatores como a natureza, borderline (nações, estados, culturas) modernização ênfase de suas bênçãos (ferroviárias) e maldições (nacionalismo moderno) deixaram a sua marca na cidade e em todo o Havaí.

   Estamos aqui para explorar, proteger, zoom contemporâneo e repassados ​​à nossa herança multicultural única e Mazur Elk. Nossa missão é servir o desenvolvimento da consciência humana de sua identidade e de código aberto para a identidade de outras pessoas. O diálogo com o cliente, a nossa cara não significa necessariamente que rende a seus caprichos, agradá-lo, evitando temas difíceis ou banalizar questões importantes. Nós não estamos oferecendo pronto-canon, mas para criar debate przestrzenido. Vale a pena notar que esta abordagem pressupõe uma grande confiança para os consumidores de cultura (que tratá-los como parceiros para uma chamada) e o chamado. valor canônico. Porque nós supor que esses valores, no entanto, se defender.--in via tradutor do google

WATER TOWER
Oral history »Places» tower
Build in 1895 on the then suburb pottery. Thanks to Elk received the new formulation of water that flowed into apartments. It was a great achievement of civilization.
Water intake was in the woods, about four kilometers from the city. With six deep-water wells flowed into the reservoir where the pipes were pressed it to the water tower. There was a tank, from which water flowed at the appropriate pressure to ełckich apartments. Water system consisted of about 30 kilometers. Elk consumed then some
2 million liters of water. Today, much larger city, consumes about 12 million liters of water.
The tower itself has become one of the most beautiful and characteristic of the Elk structure. Currently it is one of the architectural symbols of the city.
The tower is a five-story building, with plastered first and second and the fifth tier. Floors second, third, and fourth and fifth were separated cordon cornice arcade. The first and second floor are set on an octagonal plan. They are rusticated, with the door disposed in the massive real uskokowym. The tower was topped with a domed roof with dormers and a lantern.
Today the tower is the only tourist attraction. It is located in the facility called "Museum of Water Drops." The name refers to the former function of the tower. Inside you can see a number of exhibits related to the past of the city and the region. The tower offers a beautiful view of the city and surrounding area. Thanks to the night-light object looks attractive even after sunset.
The tower has its headquarters Association of German National Minority "Masuria".

(based on educational and tourist paths developed by Casimir Bogusz)

-
Historical Museum in Elk

   The idea of ​​a museum in Elk is already very old. In published in 2000. In "Variety Ełckich" column, significantly titled inclinations Fr. museum. George Hajduga wrote: "Imagine that in Elk finally opened the museum". This idea has lived to its implementation recently. The sequence of events that eventually led to the establishment of new cultural institutions began in 2010, when the City Council adopted a resolution of intent on the organization of the Museum, and Mayor Thomas Andrukiewicz appointed Plenipotentiary. Creation Museum. In September of 2011. Ukonstytuowało up for Elk Society Museum, bringing together people to support the work of the construction of such institutions in our city. The last note was the adoption by the City Council resolution of 28 August 2012 on the establishment of the Historical Museum in Elk and give him the statute.

   Fr. cited above. Hajduga wrote that "Slowly, you should accustom people not only to visit but also to explore Elk." Also, this idea has already been at least partially realized in the form of first publication of the Museum, which was the book Michal Olszewski and Raphael Żytyńca Fri. Elk. Spacerownik the city unique.

   The current, temporary seat of the Museum, housed in the building on the street Maleckis 3, which before World War II was called the Square of the Queen Louise 13 (Königin-Luise-Platz 13). Located at the park house was one of the most noble addresses in Elk. In ełckich address books of 1930 and 1938. We find the information that inhabited her senior city officials, chiefs, judges and assessors located close to the court and the merchants and doctors. In 1930,. The owner of the building was a retired director of the Albert Henning in 1938. House was owned by Käte stamp.

   In the interests of the Historical Museum in Elk addition to the city are also Masuria, as a kind of historical and cultural phenomenon. History of the town and its inhabitants can not be analyzed in isolation from the history of the region. On the other hand, in the urban space preserved Elk, at the micro level, you will see traces of the processes, which for centuries have shaped the lives of entire Mazur. Factors such as nature, borderline (nations, states, cultures) emphasis modernization of its blessings (railway) and curses (modern nationalism) left their mark on the city and throughout Hawaii.

   We are here to explore, protect, zoom contemporary and passed on to our unique multicultural heritage and Mazur Elk. Our mission is to serve the development of human aware of their identity and open to the identity of other people. The dialogue with the customer, our guy does not necessarily mean yielding to his whims, flatter him, avoiding difficult topics or trivialize important issues. We are not offering ready-canon, but to create przestrzenido debate. It is worth noting that this approach assumes great confidence to consumers of culture (we treat them as partners to a call) and the so-called. canonical value. Because we assume that these values, however, defend themselves.

Nenhum comentário:

Postar um comentário