Google+ Followers

quinta-feira, 21 de julho de 2016

The Coliboaia Cave, Bihor County, Romania – The Oldest Cave Paintings in Europe. ---

Located in the Apuseni Natural Park, in Bihor County, what seemed to be an ordinary cave drew the attention of the most famous speleologists who have discovered here probably the most ancient cave paintings in Europe. They found about ten paintings depicting animal figures going back a few tens of thousands of years ago. The Coliboaia Cave is living proof that the prehistoric man dwelled here and thus left us an amazing archeological treasure.
The discoveries occurred in 2009 when some explorations in the Coliboaia Cave led to the finding of a few wall paintings which left the team of cavers gaping. Tudor Rus (Speodava Ştei), Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Toiciu (Speowest Arad) and Marius Kenesz (Speo Club Zarand Brad) were part of the lucky team. Although the discovery was made in September 2009, it was announced only in May 2010.

The paintings found on the cave walls are all black and they are representations of animals, amongst which there is a bison, a horse, probably a prehistoric feline, two bear heads and two rhinos. It seems that the paintings were drawn by prehistoric people and coal was used. Several engravings were also discovered and bear bones were found scattered on the floor, which led to believe the cave was probably a sanctuary for the old bears who retired to end their lives here. This somehow explained certain signs on the cave walls and it is thought that while their stay in the cave the bears scratched the walls.

The Coliboaia Cave is crossed by an underground river which renders its visitation rather difficult, but luckily the paintings were discovered in a high gallery which protected them from the water which could have wiped them out. It is very likely that these are the only surviving pictures, the rest of them being potentially wiped out by the river waters.

These pictures first struck the cavers who ran into them and then amazed the worldwide archeological community. Thus, a five member French professional team joined the Romanian archeological team with a mission of determining the time period these paintings were made. 

The French team was made up of two cavers (Marcel Meyssonnier and Valérie Plichon), a paleontologist specialized in the cave bear (Michel Philippe), a prehistorian (Françoise Prudhomme) and two cave art specialists (Jean Clottes and Bernard Gély).

The results of the five specialists research were as follows: the Coliboaia Cave paintings are the oldest of their kind not only in Europe, but worldwide and they go back to a very ancient period measured in thousands of years, that is between 23.000 and 35.000 years and belongs to the parietal art back in Gravettian or Aurignacian.

This was a breakthrough discovery for Central Europe attesting parietal art with an age so old, this being all the more interesting for Romanians since the discovery occurred on our national territory. The authenticity of the paintings was established by a process called comparative analysis, which involved the analysis of the paintings in the Coliboaia Cave compared to other cave paintings found across Europe.

Regarding those who drew these paintings on the cave walls, it seems they were cavemen and Jean Clottes believes they were hunter-gatherers. Judging by their areas of interest they did not seem to be familiar with neither agriculture nor livestock. From the point of view of the significance of these pictures, more than one interpretation arises. The French Henri Breuil claims that the paintings are symbolic hunting scenes.

A different interpretation is given by Jean Clottes who alongside other specialists believes that the cave paintings were actually made during religious ceremonies without knowing what the purpose of those ceremonies might have been.The Coliboaia Cave from Bihor County is not open to the public and tourism to avoid the risk of the paintings being destroyed. The cave is under conservation thanks to the Romanian Speleology Federation and the Apuseni Natural Park Administration. The cave is under the archeological authority of the "Tzarii Crishurilor" Museum in Oradea and under the administrative authority of the Bihor County Council.

The Coliboaia Cave is secured and gates were installed to protect the paintings which represent a great asset wealth.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor

Vamos compartilhar.

--
Situată pe teritoriul Parcului Natural Apuseni, judeţul Bihor, o peşteră,  aparent simplă, a intrat recent în atenţia marilor speologi care aveau să descopere acolo cele mai vechi picturi rupestre nu doar din Europa, ci din întreaga lume. S-au descoperit în jur de zece picturi ce înfăţişează figuri de animale care au fost făcute cu câteva zeci de mii de ani în urmă. Peştera Coliboaia este dovada vie că acolo şi-au dus existenţa oamenii preistorici, lăsându-ne astăzi o mare bogăţie arheologică.

 Ecaterina Pop

 Reprezentări de animale pe pereţii peşterii


Descoperirile au fost făcute în anul 2009, când, în urma unor explorări în Peştera Coliboaia, aveau să se lase descoperite câteva picturi rupestre, lăsând cu gura căscată echipa de speologi care se aflau în misiune, echipa compusă din compusă din Tudor Rus (Speodava Ştei), Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Roxana Laura Ţoiciu (Speowest Arad), Marius Kenesz (Speo Club Zarand Brad).

Descoperirea a fost făcută în septembrie 2009, dar a fost anunţată abia în mai 2010.Picturile descoperite de aceştia sunt toate de culoare neagră şi sunt reprezentări de animale, printre care un bizon, un cal, posibil o felină, două capete de urs şi doi rinoceri. Se pare că picturile au fost făcute de oamenii preistorici cu ajutorul cărbunelui. De asemenea, au fost descoperite şi câteva gravuri, iar pe planşeu au fost găsite răsfirate oase de urs. Datorită acestui lucru, s-a constatat că în timpul şederii lor în peşteră, urşii au zgâriat pereţii.

Peştera Coliboaia estre străbătută de un râu subteran, ceea ce face ca parcurgerea peşterii să nu fie uşoară, însă picturile rupestre au fost descoperite într-o galerie înaltă a peşterii, ferite din calea apei care le-ar fi distrus. Probabil, alte picturi au fost şterse de apa râului subteran.

Picturile acestea, care au uimit speologii în mâna cărora s-au lăsat descoperite, au atras atenţia întregii lumi arheologice. Astfel că, echipei de cercetători români li s-au alăturat o echipă franceză formată din 5 specialişti, special veniţi din Franţa. Misiunea francezilor a fost aceea de a atesta perioada când au fost făcute picturile.

Echipa franceză a fost formată din din doi speologi (Marcel Meyssonnier şi Valérie Plichon), un paleontolog specializat pe ursul de peşteră (Michel Philippe), un preistoric (Françoise Prudhomme) şi doi specialişti în arta de peşteră (Jean Clottes şi Bernard Gély).

Cei cinci specialişti au decis în urma cercetărilor întrerprinse de ei: picturile rupestre din Peştera Coliboaia sunt cele mai vechi astfel de picturi nu doar din Europa, ci din întreaga lume, aparţinând unei perioade foarte vechi care se măsoară în mii de ani, între 23.000 şi 35.000 de ani, adică perioada artei parietale, Gravettian sau Aurignacian.

Este pentru prima dată când în Europa Centrală se află despre o asemenea descoperire, care atesta arta parietală atât de veche. Descoperire făcută pe teritoriul ţării noastre. Autenticitatea picturilor a fost făcută printr-un procedeu numit analiză comparativă, care a presupus analiza picturilor din Peştera Coliboaia cu alte picturi rupestre din peşteri din Europa.

În ceea ce priveşte cei care au făcut aceste picturi pe pereţii peşterii, se pare că sunt oameni preistorici, iar Jean Clottes este de părere că aceştia erau vânători-culegători, adică oameni care nu practicau agricultura sau creşterea animalelor.

Din punct de vedere al semnificaţiei acestor picturi, există mai multe interpretări. Una aparţine francezului Henri Breuil a cărui interpretare spune că picturile reprezintă scene de vânătoare simbolice.

O altă interpretare aparţine lui Jean Clottes, care alături de alţi specialişti, consideră că picturile din peşteră erau făcute de fapt, în timpul ceremoniilor religioase, fără a se cunoşte care era scopul acestor ceremonii.

Peştera de la Coliboaia din judeţul Bihor nu este deschisă publicului şi turismului, pentru a nu risca să fie distruse picturile. Ea se află în stare de conservare prin grija Federaţiei Române de Speologie şi a Administraţiei Parcului Natural Apuseni sub autoritatea arheologică a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi administrativă a Consiliului Judeţean Bihor.


Peştera de la Coliboaia este securizată şi au fost amplasate porţi, tocmai pentru a se ajunge cu greu la picturile care reprezintă o mare bogăţie patrimonială şi cărora unii turişti, din păcate, încă nu au învăţat să le acorde respectul cuvenit.

--br via tradutor do google

Localizado no Parque Natural Apuseni, Bihor, uma caverna, aparentemente simples, tem vindo recentemente a atenção de grandes espeleólogos que estavam lá para descobrir pinturas rupestres antigas, não só na Europa, mas em todo o mundo. Eles encontraram cerca de dez pinturas retratando figuras de animais que foram feitas algumas dezenas de milhares de anos atrás. Coliboaia é a prova viva de que não fui existência de povos pré-históricos, deixando-nos hoje uma grande riqueza arqueológica.

 Catherine Pop

 Representações de animais nas paredes das cavernas


As descobertas foram feitas em 2009, quando, depois de algumas explorações Coliboaia, teve que deixar descobriu várias pinturas rupestres, deixando aberta equipe de espeleólogos que estavam na equipe de missão composta por composta de Tudor Russa (Speodava STEI ) Besesek Mihai Valentin Radu Alexandru Roxana Laura Ţoiciu (Speowest Arad), Marius Kenesz (SPEO Clube Zarand Brad).

A descoberta foi feita em setembro de 2009, mas foi anunciado apenas em Maio de 2010.As pinturas descoberto todos eles são preto e são representações de animais, incluindo um búfalo, cavalo, possivelmente, um gato, ter duas cabeças e dois rinocerontes. Parece que as pinturas foram feitas por povos pré-históricos que utilizam carvão. Também foram encontradas algumas gravuras e foram encontrados espalhados sobre os ossos de urso chão. Devido a isso, verificou-se que durante a sua estadia nos ursos das cavernas ter riscado paredes.

Coliboaia Oneness é atravessada por um rio subterrâneo, o que torna a navegação caverna não ser fácil, mas as pinturas rupestres foram descobertas em um alto galeria caverna, longe do caminho de água que seriam destruídos. Talvez outras pinturas foram removidos da subterrânea água do rio.Estas pinturas que tiveram os espeleólogos em cujas mãos ficaram arqueológica descoberta atraiu a atenção mundial. Assim, a equipe de investigação romena foram unidos por uma equipe francesa de 5 especialistas, especialmente da França. A missão francesa foi a depor ao período em que as pinturas foram feitas.

equipe francesa composta por dois espeleólogos (Marcel Meyssonnier e Valérie Plichon), um paleontólogo do urso das cavernas (Michel Philippe), um pré-histórica (Françoise Prudhomme) e dois especialistas na arte da caverna (Jean Clottes e Bernard Gely).Cinco especialistas decidiram que o întrerprinse de suas pinturas rupestres de Coliboaia pesquisa são os mais antigos tais pinturas não só na Europa, mas em todo o mundo, pertencentes a um período muito antigo, que é medido em milhares de anos, entre 23.000 e 35.000 anos, ou seja, a arte parietal período, Gravettian ou Aurignacian.É a primeira vez na Europa Central é de tal descoberta, atestando arte parietal tão velho. Descoberta feita em nosso país. A autenticidade das pinturas foi feita por um processo chamado benchmarking, que envolveu análise Coliboaia outras pinturas em pinturas rupestres em cavernas na Europa.

No que diz respeito aqueles que fizeram estas pinturas nas paredes das cavernas, parece que as pessoas são pré-históricos e Jean Clottes é da opinião de que eles eram caçadores-coletores, pessoas ou seja, que não praticam a agricultura ou pecuária.Em termos de significado dessas pinturas, há várias interpretações. Um francês Henri Breuil pertence cuja interpretação diz que as pinturas representam cenas de caça simbólico.

Outra interpretação pertence a Jean Clottes, que junto com outros especialistas, acredita que as pinturas rupestres foram feitas, na verdade, durante as cerimônias religiosas sem sabia qual era o propósito dessas cerimônias.Coliboaia Caverna de Bihor não é aberto ao público e turismo, a fim de não correr o risco de ser pinturas destruídas. É através do bom estado de conservação romeno Espeleológica Federação e Apuseni Nature Administração do Parque, sob a autoridade Museu Arqueológico de Oradea e administrativa Conselho do Condado de Bihor.

Caverna de Coliboaia é garantido e portões foram localizados apenas para difícil de alcançar pinturas representando grande riqueza e património que alguns turistas, infelizmente, ainda não aprendeu a dar-lhes o devido respeito.

Nenhum comentário:

Postar um comentário