Google+ Followers

domingo, 30 de julho de 2017

Hue Royal Maritime Museum. Vietnam - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Việt Nam --- Hue Royal Maritime Museum. Vietnã

The Royal Antiquities Museum of Hue is a museum under the management of Hue Imperial Relics Center. The main building of the wooden museum, with 128 precious wooden pillars, on the columns carved with four sacred figures: long-li-quy-worship and more than 1000 poems in Han. This building is the Long An power built in 1845 under the reign of the Nguyen Dynasty, the reign of Thieu Tri. At present, the museum displays more than 300 gold, chinaware, porcelain, Hue, royal and royal artifacts, the costumes of the Nguyen dynasty, giving visitors an overview of Hue royal life.


Located in the Citadel, this is the earliest established museum in Hue, in 1923, with the first name of the Musee 'Khai Dinh. After that, it was changed five times: Hue Ancient Temple (since 1947, under the Central Council). On September 29, 1958, according to Decree 1479-DG / ND, the Institute of Antiques changed its name to the Hue Museum of the Institute of Archeology, the Ministry of National Education of the Republic of Vietnam. At the same time the Antiquities Chamber was also incorporated into the Hue Museum. Then renamed the Museum of Antiquities (since 1979), the Antiquities Museum of Hue (since 1992) Hue Museum of Fine Arts (since 1995) and finally the Hue Imperial Museum of Art .


The Museum of Antiquities in Hue has up to 700 artifacts: pottery, glazed pottery from the Ly dynasty to the Nguyen dynasty. There are also Chinese, Japanese, French ceramics ... It can be said that the museum is a collection of ceramics of the Nguyen and other countries.


In addition to the exhibits on display, the museum also stores thousands of other artifacts. The most famous here is the blue glaze, commonly known as "Bleu de Hue" - also known as "Hue lam Hue". This is a "high-tech" type of furniture, made by the Nguyen court from the famous pottery factory in China, based on preferences, designs, sizes that the king of Vietnam Outlined in the "order". Thus, antiques are blue is the work has no copies and is "unique" by the work according to orders. In glaze ware there are also some products made in France, Japan, Britain, USA ... About 100 clothes of kings, queens, princes, mandarins, soldiers are also stored in warehouses. few. There are also many unique handcrafted artifacts that are considered invaluable.On the campus of this museum, there is another warehouse that houses more than 80 Cham artifacts collected in the ancient Ou and Ly Ly, and brought out from Tra Kieu during archaeological excavations there. In 1927. Cham artifacts have been evaluated by researchers as rare cultural heritages.

In the museum, textiles play a very important role, reflecting the life and activities of people during the dynasty and is a testament to a historical period. It reflects the golden age of the dynasty and is one of the living specimens reflecting the Vietnamese textile industry in a historical period.

Hue was the capital of Vietnam under Nguyen dynasty where the king's residence and work and the place of recreation games. The game of imperial mandarins and elites was very rich, and King Bao Dai appeared in many Western-style games. In particular, Bao Dai and Tu Duc have a very special game and two very good game this lake.

In Hue Imperial Museum of Fine Arts is presenting three types of ponds.

The costumes of the Nguyen rulers are also of many kinds and each of them has its own name, color and is worn only on specific occasions. These can be divided into groups: tidal costumes, tidal costumes, ritual and casual clothing. Each group includes: shirts, hats, belts, trousers, boots, hosiery ... sewn in their own way, with their own names and different color patterns. Currently in Hue Museum of Fine Arts is quite full of the costumes of the Nguyen Dynasty.
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 
A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 

but what modifies the way of looking and hearing.
--vt
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là một viện bảo tàng trực thuộc sự quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Tòa nhà chính của viện bảo tàng bằng gỗ, có 128 cây cột gỗ quý, trên các cột có hình chạm khắc tứ linh: long - li - quy - phụng và hơn 1000 bài thơ bằng chữ Hán. Tòa nhà này chính là điện Long An xây năm 1845 dưới thời vua Hiến tổ nhà Nguyễn, niên hiệu là Thiệu Trị. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 300 hiện vật bằng vàng, sành, sứ, pháp lam Huế, ngự y và ngự dụng, trang phục của hoàng thất nhà Nguyễn, cho khách tham quan một cái nhìn tổng thể về cuộc sống cung đình Huế.

Nằm trong Thành Nội, đây là Bảo tàng được thành lập sớm nhất ở Huế, vào năm 1923, với danh xưng đầu tiên là Musee’ Khải Định. Sau đó, nó đã năm lần được thay đổi tên: Tàng Cổ Viện Huế (từ năm 1947, dưới thời hội đồng chấp chính Trung Kỳ). Ngày 29 tháng 9 năm 1958 chiếu theo Nghị định 1479-DG/NĐ thì Viện Tàng cổ đổi tên thành Viện Bảo tàng Huế thuộc Viện Khảo cổ, Bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Nam Cộng hòa. Cùng lúc đó Phòng Cổ vật Chàm cũng được sát nhập vào Viện Bảo tàng Huế. Rồi lần lượt đổi tên là Nhà trưng bày cổ vật (từ năm 1979), Bảo tàng cổ vật Huế (từ năm 1992) Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế (từ năm 1995) và cuối cùng là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện có tới 700 hiện vật: gốm mộc, gốm tráng men từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn. Ngoài ra còn có gốm sứ Trung Hoa, Nhật Bản, Pháp... Có thể nói bảo tàng là một bộ sưu tập gốm sứ của triều Nguyễn và các nước.

Ngoài các hiện vật được trưng bày, bảo tàng còn cất giữ hàng ngàn hiện vật khác. Nhiều nhất ở đây là đồ sứ men lam, thường được gọi là "Bleu de Hue" – còn gọi là đồ cổ "pháp lam Huế". Đây là "đồ kiểu" được chế tác bằng kỹ thuật cao, do triều đình nhà Nguyễn đặt làm từ các lò sản xuất đồ gốm nổi tiếng bên Trung Hoa, căn cứ theo sở thích, mẫu mã, kích cỡ mà vua quan Việt Nam nêu ra trong "đơn đặt hàng". Như thế, đồ cổ pháp lam là các tác phẩm không có bản sao và là "độc nhất vô nhị" bởi do các tác phẩm làm theo đơn đặt hàng. Trong kho gốm men cũng có một số đồ sản xuất tại Pháp, Nhật, Anh, Mỹ... Khoảng 100 bộ áo quần của các vua, hoàng hậu, hoàng tử, quan lại, lính tráng cũng đang được lưu giữ ở kho đồ vải. Ngoài ra còn rất nhiều hiện vật làm bằng thủ công khá độc đáo được xem là vô giá.

Trong khuôn viên bảo tàng này, còn có một nhà kho khác tàng trữ hơn 80 hiện vật Chàm được sưu tầm tại vùng châu Ô, châu Lý ngày xưa, và mang ra từ Trà Kiệu trong những cuộc khai quật khảo cổ học tại đó vào năm 1927. Riêng các hiện vật Chàm đã từng được những nhà nghiên cứu đánh giá là những di sản văn hóa quy hiếm.

Trong bảo tàng, đồ dệt có vai trò hết sức quan trọng, phản ánh đời sống, sinh hoạt của người dân thời vương triều và là một minh chứng cho một thời kỳ lịch sử. Nó phản ánh một thời kỳ vàng son của vương triều và là một trong những tiêu bản sống phản ánh nghề dệt truyền thông của người Việt trong một giai đoạn lịch sử.

Huế là kinh đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn là nơi ăn ở và làm việc của vua quan và là nơi diễn ra những trò chơi tiêu khiển. Trò chơi của vua quan và giới thượng lưu bấy giờ rất phong phú, đến đời vua Bảo Đại xuất hiện thêm rất nhiều trò chơi mang phong cách Tây Âu. Trong đó, Bảo Đại và Tự Đức có một trò chơi rất đặc biệt và hai ông rất giỏi trò chơi đầu hồ này.

Trong Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế hiện đang trưng bày ba loại đầu hồ.

Trang phục của các bậc vua chúa nhà Nguyễn cũng có nhiều loại và mỗi loại lại có tên gọi riêng, màu sắc riêng và chỉ mặc trong những dịp cụ thể. Các thứ ấy có thể phân thành các nhóm: trang phục thiết đại triều, trang phục thiết thường triều, trang phục nghi lễ và thường phục. Mỗi nhóm bao gồm: áo, mũ, đai, quần, hốt, giày ủng, hia hài... được may theo cách thức riêng, có tên gọi riêng và có màu sắc hoa văn khác nhau. Hiện nay trong Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế còn khá đầy đủ về các trang phục của vua chúa triều Nguyễn.
--br via tradutor do google
Hue Royal Maritime Museum.

O Royal Antiquities Museum of Hue é um museu sob a gestão do Hue Imperial Relics Center. O edifício principal do museu de madeira, com 128 pilares preciosos de madeira, nas colunas esculpidas com quatro figuras sagradas: adoração longa e mais de 1000 poemas em Han. Este edifício é o poder Long An construído em 1845 sob o reinado da Dinastia Nguyen, o reinado de Thieu Tri. Atualmente, o museu exibe mais de 300 artefatos de ouro, porcelana, porcelana, Hue, real e real, os figurinos da dinastia Nguyen, dando aos visitantes uma visão geral da vida real de Hue.

Localizado na Citadela, este é o primeiro museu estabelecido em Hue, em 1923, com o primeiro nome do Musee 'Khai Dinh. Depois disso, mudou cinco vezes: Templo antigo de Hue (desde 1947, sob o Conselho Central). Em 29 de setembro de 1958, de acordo com o Decreto 1479-DG / ND, o Instituto de Antiguidades mudou seu nome para o Museu Hue do Instituto de Arqueologia, o Ministério da Educação Nacional da República do Vietnã. Ao mesmo tempo, a Câmara das Antiguidades também foi incorporada ao Museu Hue. Em seguida, renomeou o Museu das Antiguidades (desde 1979), o Museu das Antiquidades de Hue (desde 1992) Museu das Belas Artes de Hué (desde 1995) e, finalmente, o Museu de Arte Imperial de Hue.

O Museu das Antiguidades em Hue tem até 700 artefatos: cerâmica, cerâmica glazada da dinastia Ly para a dinastia Nguyen. Há também cerâmica chinesa, japonesa e francesa ... Pode-se dizer que o museu é uma coleção de cerâmica do Nguyen e de outros países.

Além das exposições em exibição, o museu também armazena milhares de outros artefatos. O mais famoso aqui é o esmalte azul, comumente conhecido como "Bleu de Hue" - também conhecido como "Hue lam Hue". Este é um tipo de mobiliário "de alta tecnologia", feito pelo tribunal de Nguyen, da famosa fábrica de cerâmica da China, com base em preferências, desenhos, tamanhos que o rei do Vietnã descreveu na "ordem". Assim, as antiguidades são azuis, o trabalho não tem cópias e é "único" pelo trabalho de acordo com os pedidos. Em artigos de esmalte, existem também alguns produtos fabricados na França, Japão, Grã-Bretanha, EUA ... Cerca de 100 roupas de reis, rainhas, príncipes, mandarins e soldados também são armazenadas em armazéns. poucos. Há também muitos artefatos artesanais únicos que são considerados inestimáveis.

No campus deste museu, há outro armazém que abriga mais de 80 artefatos Cham coletados no antigo Ou e Ly Ly, e trazidos de Tra Kieu durante as escavações arqueológicas lá. Em 1927. Os artefatos de Cham foram avaliados pelos pesquisadores como heranças culturais raras.

No museu, os têxteis desempenham um papel muito importante, refletindo a vida e as atividades das pessoas durante a dinastia e é um testemunho de um período histórico. Ele reflete a idade de ouro da dinastia e é um dos espécimes vivos que refletem a indústria têxtil vietnamita em um período histórico.

Hue foi a capital do Vietnã sob a dinastia Nguyen, onde a residência e o trabalho do rei eo lugar dos jogos recreativos. O jogo dos mandarins e elites imperiais era muito rico, e o rei Bao Dai apareceu em muitos jogos do estilo ocidental. Em particular, Bao Dai e Tu Duc têm um jogo muito especial e dois muito bons jogos neste lago.

Em Hue, o Museu Imperial de Belas Artes apresenta três tipos de lagoas.

Os trajes dos governantes Nguyen também são de vários tipos e cada um deles tem seu próprio nome, cor e é usado apenas em ocasiões específicas. Estes podem ser divididos em grupos: trajes de marés, trajes de maré, roupa ritual e casual. Cada grupo inclui: camisas, chapéus, cintos, calças, botas, meias ... costurados à sua maneira, com seus próprios nomes e diferentes padrões de cores. Atualmente, no Museu das Belas Artes de Hue está bastante cheio dos trajes da Dinastia Nguyen.

Nenhum comentário:

Postar um comentário