Listen to the text.

sexta-feira, 9 de março de 2018

NATIONAL HISTORICAL MUSEUM. OBJECTIVES THAT ARE 60,000 YEARS OF HISTORY. - MUZEU HISTORIK KOMBETAR. OBJEKTE QË TREGOJNË 60.000 VITE HISTORI. - MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. Objetivo: OS 60.000 ANOS DE HISTÓRIA.

On October 28, 1981, the National Museum of History was inaugurated.


About the creation of the museum brought together a team of the best specialists in the country, the areas of history, linguistics, archeology, ethnography, cartography, art and architecture. For this museum was worked organized, according to the respective sections, for almost 3 years, until its opening. The group led by eminent personalities such as Alex Buda, Stefanaq Pollo, Selami Pulaha Skender Anamali, Emin Riza, Burhan Çiraku, Cleanthes Dedi, Iljaz Goga, Snatch Zojzi, Abbas Dojaka, Ramadan Sokoli, Enver Faja, Nina Shehu, Vilson Kilica, Fatmir Haxhiu, Myrteza Fushekati, Met Deliu, Aleksander Meksi and others.

Xhubleta, Albanian Traditional Dress

The xhubleta is an undulating, bell-shaped folk skirt, worn by Albanian women. It usually is hung on the shoulders using two straps. Part of the Albanian traditional clothing it has 13 to 17 strips and 5 pieces of felt. The bossom and the part of the xhubleta covered by the apron are made out of crocheted black wool. The bell shape is accentuated in the back part.

The xhubleta is a unique type of dress for its particular shape, structure, and decorating system. It is worn in Northern Albania, Kosovo, Montenegro, but also in Florina, Greece. There are two types of xhubleta: one is narrow and the other is large.  In regard to colors, only two colors are nowadays used: the white one for the unmarried women and the black one for the married ones, however in the past many colors were used, as witnessed by a 17th-century author, who claimed that the peacock didn't have as many colors as the xhubleta worn by the women of Kelmend. It is thought that the diminishing in colors in the last two centuries is due to the limitation of its use only in remote mountainous areas.

History

Xhubleta has an ancient origin. It represents similarities to wearing of some neolithic figures found in Bosnia, but also in other areas of mediterranean region, they belong to the second millennium BC, and they are linked with old Mediterranean civilisation.National historical museums are the most important responsible for the official interpretation of a country's history, along with the national educational system. They play an important role in protecting identity for the nation, as well as eschewing this self-image for visitors and the outside world. But museums differ from what history writes, because for a museum the language of expression are displayed museum objects along with the data for them.

The National Museum of History is the largest museum institution in Albania and one of the most important.

The building of the National History Museum has a total area of ​​27,000 m2 and has an exhibition area of ​​18,000 m2 and a total volume of 81,000 m3.

There are about 5000 objects in the museum's facilities, which belong to a relatively long period of time from the fourth century BC until the second half of the twentieth century.

The museum is designed so that the presentation is made through eight pavilions.

-Paviano of Antiquity

-Paviano of the Middle Ages

-Pavijon of the National Renaissance

- Independence watch

-Pavijoni i ikone

-Pavijon of the Anti-Fascist National Liberation War

-Pavijon of Communist Terror

-Pavijon by Mother Teresa


mission:

The material and immaterial cultural heritage of Albania is promoted through the stands of the National History Museum, which provides adequate space for exposure to eclipses. The main task of the museum is to develop the educational role to attract the public of the local community as well as foreign tourists. The National History Museum aims to promote the understanding and appreciation of the history of Albania for the local, national and international public and to encourage dialogue between citizens, the Albanian past, the present and the future. For this, it acquires, preserves and studies, immaterial materials and evidence of the historical and cultural heritage of Albania, which communicates and presents them in an environment that promotes education and entertainment.

Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing--al 
MUZEU HISTORIK KOMBETAR. OBJEKTE QË TREGOJNË 60.000 VITE HISTORI.

Më 28 Tetor 1981 u inagurua Muzeu Historik Kombëtar.

Për ngritjen e këtij muzeu u mblodh një ekip me specialistët më të mirë të vendit, të fushave të historisë, gjuhësisë, arkeologjisë, etnografisë, hartografisë, arkitekturës e artit. Për këtë muze u punua në mënyrë të organizuar, sipas seksioneve përkatëse, për gati 3 vjet, deri në hapjen e tij. Grupi i punës drejtohej nga personalitete të shquara si, Aleks Buda, Stefanaq Pollo, Selami Pulaha, Skënder Anamali, Emin Riza, Burhan Çiraku, Kleanthi Dedi, Iljaz Goga, Rrok Zojzi, Abaz Dojaka, Ramadan Sokoli, Enver Faja, Nina Shehu, Vilson Kilica, Fatmir Haxhiu, Myrteza Fushekati, Met Deliu, Aleksander Meksi etj.

Muzetë historikë kombëtarë janë ndër përçuesit më të rëndësishëm të interpretimit zyrtar të historisë së një vendi, krahas dhe me sistemin kombëtar të arsimimit të tij. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e identitetit për kombin si dhe për përcjelljen e këtij vetimazhi tek vizitorët dhe në botën e jashtme. Por muzetë dallojnë nga ajo çka jep historia e shkruar, pasi për një muze gjuha e të shprehurit janë objektet muzeore të ekspozuara, shoqëruar me të dhënat për to.

Muzeu Historik Kombëtar është institucioni muzeor më i madh në Shqipëri dhe një nga më të rëndësishmit.

Godina e Muzeut Historik Kombëtar zë një sipërfaqe të përgjithshme prej 27.000 m2 dhe ka sipërfaqe ekspozimi prej 18.000 m2 dhe një vëllim të përgjithshëm prej 81.000 m3.

Në mjediset e muzeut gjenden rreth 5000 objekte, të cilat i përkasin një periudhe relativisht të gjatë kohore duke filluar nga mijëvjeçari IV para Krishtit dhe deri në gjysmën e dytë të shekullit XX.

Muzeu është konceptuar i tillë, që prezantimi të bëhet nëpërmjet tetë pavijoneve.

-Pavijoni i Lashtësisë

-Pavijoni i Mesjetës

-Pavijoni i Rilindjes Kombëtare

-Pavijoni i Pavarësisë

-Pavijoni i Ikonave

-Pavijoni i Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare

-Pavijoni i Terrorit Komunist

-Pavijoni i Nënë Terezës


Misioni:

Trashëgimia kulturore materiale dhe jomateriale e Shqipërisë promovohet nëpër stendat e Muzeut Historik Kombëtar, i cili siguron hapësira të përshtatshme për ekspozimin ekoleksioneve. Detyra parësore e muzeut është zhvillimi i rolit edukativ për të tërhequr audiencë të gjerë nga komuniteti vendas si dhe nga turistët e huaj. Muzeu Historik Kombëtar synon të nxisë mirëkuptimin dhe vlerësimin e historisë së Shqipërisë tek publiku vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe të inkurajojë dialogun midis qytetarëve, mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. Për këtë qëllim, ai përfton, ruan dhe studion, provat materiale dhe jo materiale të trashëgimisë historike dhe kulturore të Shqipërisë, të cilat i komunikon dhe i paraqet në një mjedis, që nxit edukimin dhe argëtimin.


--br via tradutor do google
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. Objetivo: OS 60.000 ANOS DE HISTÓRIA.

Em 28 de outubro de 1981, inaugurou-se o Museu Nacional de História.

Sobre a criação do museu reuniu uma equipe dos melhores especialistas do país, as áreas da história, lingüística, arqueologia, etnografia, cartografia, arte e arquitetura. Para este museu foi trabalhado organizado, de acordo com as respectivas secções, por quase 3 anos, até a sua abertura. O grupo liderado por personalidades eminentes como Alex Buda, Stefanaq Pollo, Selami Pulaha Skender Anamali, Emin Riza, Burhan Çiraku, Cleanthes Dedi, Iljaz Goga, Snatch Zojzi, Abbas Dojaka, Ramadan Sokoli, Enver Faja, Nina Shehu, Vilson Kilica, Fatmir Haxhiu, Myrteza Fushekati, Met Deliu, Aleksander Meksi e outros.

Os museus históricos nacionais são os mais importantes responsáveis ​​pela interpretação oficial da história de um país, juntamente com o sistema educacional nacional. Eles desempenham um papel importante na proteção da identidade para a nação, além de evitar essa auto-imagem para os visitantes e para o mundo exterior. Mas os museus diferem do que a história escreve, porque para um museu a linguagem de expressão é exibida em objetos de museu junto com os dados para eles.

O Museu Nacional de História é a maior instituição de museus da Albânia e uma das mais importantes.

A construção do Museu Nacional de História tem uma área total de 27.000 m2 e tem uma área de exposição de 18.000 m2 e um volume total de 81.000 m3.

Existem cerca de 5000 objetos nas instalações do museu, que pertencem a um período relativamente longo desde o século IV aC até a segunda metade do século XX.

O museu foi projetado para que a apresentação seja feita através de oito pavilhões.


-Paviano da Antiguidade

-Paviano da Idade Média

-Pavijon do Renascimento Nacional

- Relógio de independência

-Pavijoni i ikone

-Pavijon da Guerra de Libertação Nacional Anti-Fascista

-Pavijon of Communist Terror

-Pavijon por Madre Teresa


missão:

O patrimônio cultural material e imaterial da Albânia é promovido através dos stands do Museu Nacional de História, que proporciona espaço adequado para a exposição a eclipses. A principal tarefa do museu é desenvolver o papel educativo para atrair o público da comunidade local, bem como turistas estrangeiros. O Museu Nacional de História visa promover a compreensão e apreciação da história da Albânia para o público local, nacional e internacional e incentivar o diálogo entre os cidadãos, o passado albanês, o presente e o futuro. Para isso, adquire, preserva e estuda, materiais imateriais e evidências do patrimônio histórico e cultural da Albânia, que os comunica e apresenta em um ambiente que promove educação e entretenimento.O xhubleta é uma saia popular ondulada e em forma de sino, usada pelas mulheres albanesas. Geralmente é pendurado nos ombros usando duas tiras. Parte da roupa tradicional albanesa tem 13 a 17 tiras e 5 pedaços de feltro. O chefe e a parte do xhubleta coberto pelo avental são feitos de lã preta crochada. A forma do sino é acentuada na parte traseira.

O xhubleta é um tipo único de vestido para sua forma particular, estrutura e sistema de decoração. É usado no norte da Albânia, Kosovo, Montenegro, mas também em Florina, na Grécia. Existem dois tipos de xhubleta: um é estreito eo outro é grande. No que diz respeito às cores, apenas duas cores são hoje usadas: a branca para as mulheres solteiras e a negra para as casadas, no entanto, no passado, muitas cores foram usadas, como testemunhou um autor do século XVII, que afirmou que a Pavão não tinha tantas cores quanto o xhubleta usado pelas mulheres de Kelmend. Pensa-se que a diminuição das cores nos últimos dois séculos deve-se à limitação de seu uso apenas em áreas montanhosas remotas.

História
Xhubleta tem uma origem antiga. Representa semelhanças com o uso de algumas figuras neolíticas encontradas na Bósnia, mas também em outras áreas da região mediterrânea, pertencem ao segundo milênio aC e estão ligadas à antiga civilização mediterrânea.

Current optical technologies, used in the medical field, can reveal the Baroque painter's creative process in "Girl with Pearl Earring". As this Dutch museum investigates Vermeer's masterpiece.

Current optical technologies, used in the medical field, can reveal the Baroque painter's creative process in "Girl with Pearl Earring". As this Dutch museum investigates Vermeer's masterpiece.

WORK "GIRL WITH PEARL EARRING" 
WAS PAINTED IN 1665, AND INTEGRATES 
THE ACQUIS OF THE MAURITSHUIS 
MUSEUM, IN THE NETHERLANDS


The image of the turbaned young woman looking over her shoulders is one of the leading representatives of the golden age of the Dutch baroque. Signed by the painter Johannes Vermeer (1632-1675), the work "Girl with pearl earring" was completed in 1665 and has been part of the permanent collection of the Mauritshuis museum in The Hague since 1881. She is the most renowned member of the gallery, which is estimated to receive around 400,000 visitors each year.

Public access to the work, however, should be compromised for the next two weeks. From Monday (March 26) until March 11, an international group of experts submits the chart to a battery of analyzes. The tests are part of a new and intensive research project, dubbed "Girl in the spotlight".

A total of 14 researchers, students and restorers are involved, from different institutes of art and research in the Netherlands and the United States.
They will work 24 hours, without gap, in studying aspects of the screen, pigments, paints and other materials used. Everything so that it is possible to understand better how Vermeer created its main work, more than three centuries.

It will be possible to 'peel' every layer of paint, "explained Emilie Gordenker, director of the museum. According to the director, it is necessary to better understand certain technical aspects of the creative process of the Dutch painter. "We do not know if he used the 'dead-layer' feature very much," or whether he chose materials "from different parts of the world or bought in his own region," he said.

The so-called dead layer is a feature commonly used in oil painting. The technique consists of a kind of sketch on the screen, made in a single color, which will then receive a new layer of paint.

It is the first time since 1994 that the picture goes out of display to be examined. At the time, the researchers even took small fragments of paint out of the paint and applied mapping methods, such as infrared reflectography.
The technique accesses the so-called "underlying drawings", the artist's earliest strokes before the layers of paint go to the canvas. With these tools, it is possible to bring to the fore, also, any adjustments made by the author, or even the existence of forgeries, for example.

 "Although the work does not have to undergo a new restoration process, several advances in non-invasive techniques of analysis have been made in the last 25 years," the institution said in a statement, justifying the most recent intervention.

The idea now is to focus on the use of more modern techniques such as x-ray fluorescence, optical coherence tomography and digital microscopy. Such tools are commonly used in medical applications, such as ophthalmology, and are called "non-invasive". This means that they have little chance of compromising the original work by modifying its composition or by damaging the canvas in any way.

In order not to take away the main work of the museum from the reach of the visitation, the whole process of analysis will happen in a special studio surrounded by glass walls, which allows the visitors to accompany in real time.

"Taking the 'Girl' out of her frame implies that she will not be visible as she usually is to anyone who visits, which is something that really worries us, since people come from a long way to see this painting," Gordenker said in an interview with The New York Times.

"It can happen 'her' [lying] on a bed, with various camera types around her, or covered up by a scanner. So it is possible that those who visit can not see it in the usual way. We want to make sure that those who come can follow the whole process, "Gordenker argues. For no visitor to miss the traditional photo, a 3D rendering of the frame will also be available for the selfies.


After data collection, we intend to create new ways of visualizing the "Girl" in high definition. The different layers of the painting and the creative process of Vermeer can thus be accessed digitally, without the painting having to leave the wall. "After the two-week research period, the 'Pearl-eared Girl' will be one of the best-documented works in the art world," the museum projects.

Peculiarities of the work

Although treated as such, it is believed that the "Pearl Earring Girl" is not exactly a portrait, but rather a "thief." The nomenclature refers to the painting of an imaginary figure, invented by the author, and not a living model. The "tronies" are characterized by representing a person from the shoulders up, dressed in exotic outfits - in this case, the turban. Characteristic of the Dutch baroque, the concept also inspired other renowned artists of the period, like Rembrandt.

The lack of a name for the face painted by Vermeer ended up creating a certain aura of mystery around the girl portrayed. The different interpretations of his identity have even inspired Hollywood. The film version, starring Scarlett Johansson and Colin Firth in 2003, was adapted from the eponymous best-seller to Vermeer's work by American Tracy Chevalier.

The most curious story, however, concerns the earring that gives the work its name. In an article published in the New Scientist magazine in 2014, Dutch astronomer Vincent Icke argues that pearls of this size do not really exist. The light that reflects on the object, in the same way, would not correspond to what a pearl produced by an oyster would do. That is to say: the girl of the pearl earring does not bear any pearl.

The opinion is shared by the very museum in which the work is found. According to a Mauritshuis expert, de facto pearl earrings were not usually a common prop for Dutch girls in the 17th century. The most likely hypothesis is that the ornament used was made of glass, and painted by Vermeer to resemble a original gemstone.


Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing--br

Tecnologias ópticas atuais, usadas na área médica, podem revelar o processo criativo do pintor barroco em “Moça com brinco de pérola” Como este museu holandês investiga a obra-prima de Vermeer. 

A imagem da jovem de turbante que olha por sobre os ombros é uma das principais representantes da era de ouro do barroco holandês. Assinada pelo pintor Johannes Vermeer (1632-1675), a obra “Moça com brinco de pérola" foi finalizada em 1665, e faz parte do acervo permanente do museu Mauritshuis, em Haia, na Holanda, desde 1881. É a integrante de maior renome da galeria, que, estima-se, receba cerca de 400 mil visitantes todos os anos. 

O acesso do público à obra, porém, deve ficar comprometido pelas próximas duas semanas. Desde a última segunda-feira (26) até 11 de março, um grupo internacional de especialistas submete o quadro a uma bateria de análises. Os testes fazem parte de um novo e intensivo projeto de investigação, batizado de “Girl in the spotlight” (A moça sob os holofotes, em tradução livre). 

Estão envolvidos, ao todo, 14 pesquisadores, estudantes e restauradores, de diferentes institutos de arte e pesquisa da Holanda e dos Estados Unidos.  
Eles trabalharão 24 horas, sem intervalo, no estudo de aspectos da tela, dos pigmentos, tintas e outros materiais usados. Tudo para que seja possível entender melhor como Vermeer criou sua principal obra, há mais de três séculos. 

Será possível ‘descascar’ cada camada de tinta”, explicou Emilie Gordenker, diretora do museu. De acordo com a diretora, falta entender melhor certos aspectos técnicos do processo criativo do pintor holandês. “Não sabemos se ele utilizou muito o recurso de ‘camada morta’”, ou se ele optou por materiais “de diferentes partes do mundo ou comprados em sua própria região”, disse. 

A chamada “camada morta” (dead layer, em inglês) é um recurso comumente utilizado na pintura a óleo. A técnica consiste em uma espécie de rascunho na tela, feito em uma única cor, que, depois, receberá uma nova camada de tinta. 

É a primeira vez desde 1994 que o quadro sai de exposição para ser examinado. À época, os pesquisadores chegaram a retirar pequenos fragmentos de tinta da pintura e aplicar métodos de mapeamento, como a reflectografia de infravermelho. 
A técnica acessa os chamados “desenhos subjacentes”, os primeiros traços do artista antes de as camadas de tinta irem para a tela. Com essas ferramentas, é possível trazer à tona, também, eventuais retoques feitos pelo autor, ou até mesmo a existência de falsificações, por exemplo.

 “Ainda que a obra não precise passar por um novo processo de restauração, vários avanços em técnicas de análise não-invasivas foram feitos nos últimos 25 anos”, comenta a instituição, em comunicado, justificando a intervenção mais recente. 

A ideia, agora, é focar no uso de técnicas mais modernas, como fluorescência de raio-x, tomografia de coerência óptica e microscopia digital. Tais ferramentas são comumente usadas em aplicações médicas, como a oftalmologia, e são chamadas “não-invasivas”. Isso quer dizer que têm pouca chance de comprometer a obra original, modificando sua composição ou estragando a tela de alguma forma. 

Para não tirar a principal obra do museu do alcance da visitação, todo o processo de análise acontecerá em um estúdio especial cercado por paredes de vidro, que permite que os visitantes acompanhem em tempo real. 

“Tirar a ‘Moça’ de sua moldura implica que ela não estará visível como costuma estar para quem visita, o que é algo que realmente nos preocupa, já que pessoas vêm de muito longe para ver essa pintura”, disse Gordenker, em entrevista ao jornal The New York Times. 

“Pode acontecer ‘de ela’ [do quadro] estar deitada em uma cama, com vários tipos de câmera ao seu redor, ou então encoberta por um scanner. Então é possível que quem visite não consiga vê-la da forma usual. Queremos nos certificar de que aqueles que vierem possam acompanhar todo o processo”, argumenta Gordenker. Para que nenhum visitante perca a tradicional foto, uma reprodução 3D do quadro também estará disponível para as selfies. 

Após a coleta de dados, pretende-se criar novas formas de visualização da “Moça” em alta definição. As diferentes camadas do quadro e o processo criativo de Vermeer, assim, poderão ser acessados digitalmente, sem que a pintura precise sair da parede. “Depois do período de pesquisa de duas semanas, a ‘Moça com brinco de pérola’ será uma dos trabalhos mais bem documentados do mundo da arte”, projeta o museu.

Peculiaridades da obra 

Embora seja tratada como tal, acredita-se que a “Moça com brinco de pérola” não seja exatamente um retrato, mas sim um “tronie”. A nomenclatura diz respeito à pintura de uma figura imaginária, inventada pelo autor, e não de um modelo vivo. Os “tronies” se caracterizam por representar uma pessoa dos ombros para cima, vestida em trajes exóticos - no caso, o turbante. Característico do barroco holandês, o conceito inspirou também outros artistas de renome do período, como Rembrandt.

A falta de um nome para o rosto pintado por Vermeer acabou criando certa aura de mistério em torno da moça retratada. As diferentes interpretações sobre sua identidade chegaram, inclusive, a inspirar Hollywood. A versão para o cinema, estrelada por Scarlett Johansson e Colin Firth em 2003, foi adaptada do best-seller homônimo à obra de Vermeer, escrito pela americana Tracy Chevalier.

A história mais curiosa, porém, diz respeito ao brinco que dá nome à obra. Em um artigo publicado na revista New Scientist em 2014, o astrônomo holandês Vincent Icke argumenta que pérolas desse tamanho não existem de verdade. A luz que reflete no objeto, da mesma maneira, não corresponderia a que uma pérola produzida por uma ostra faria. Ou seja: a moça do brinco de pérola não ostenta pérola alguma.

A opinião é compartilhada pelo próprio museu em que a obra se encontra. De acordo com um especialista do Mauritshuis, brincos de pérola de fato não costumavam ser um adereço comum para moças holandesas no século 17. A hipótese mais provável é que o ornamento usado fosse de vidro, e pintado por Vermeer de forma a se assemelhar a uma pedra preciosa original.