Google+ Followers

domingo, 14 de junho de 2015

Dimitrie Cantemir (1673-1723) Primul român membru al Academiei Regale de Științe de la Berlin -- Dimitrie Cantemir (1673-1723) Romanian first member of the Royal Academy of Sciences in Berlin

Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673 într-o familie nobilă, în localitatea Silișteni din comuna Fălciu, din județul Vaslui,] A fost fiul lui Constantin și al Anei, născută Bantaș. La 14 ani a fost nevoit să plece la Constantinopol (1688-1690), unde a stat 12 ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă, înlocuindu-l pe Antioh, devenit ulterior domn al Moldovei.


În perioada martie - aprilie 1693, după moartea tatălui său, a fost domn al Moldovei, dar Înalta Poartă nu l-a confirmat, astfel încât s-a întors la Constantinopol pentru a-și continua studiile la Academia Patriarhiei Ecumenice. Cu prilejul unui război turco-Austriac, soldat cu bătălia de la Zenta, a traversat Banatul. Antioh, fratele mai mare, și-a însușit întreaga moștenire, lăsându-l într-o situație precară. Din 1695 a fost capuchehaie, adică reprezentant la Constantinopol al fratelui său Antioh, acesta fiind ales domn.

S-a căsătorit cu fiica lui Șerban Cantacuzino, Casandra, care i-a dăruit pe Matei, Constantin, Șerban, Maria și Antioh (viitorul poet, scriitor și diplomat rus Antioh Cantemir (1709 - 1744). Din a doua căsătorie (după moartea Casandrei), cu fiica unui general rus, a avut o fată: Anastasia.

Turcii l-au înscăunat pe Dimitrie Cantemir la Iași în 1710, având încredere în el, dar noul domn-cărturar a încheiat la Luțk în Rusia, la 2 aprilie-13 aprilie 1711, un tratat secret de alianță cu Petru cel Mare, în speranța eliberării țării de sub dominația turcă și precizând integritatea granițelor și faptul că ele vor fi apărate de armata Moldovei. Tratatul a fost publicat de Cantemir în spațiul german. În politica externă s-a orientat spre Rusia ca entitate ortodoxă, opusă Islamului. A fost un adept al domniei autoritare, adversar al atotputernicei mari boierimi și a fost împotriva transformării țăranilor liberi în șerbi.


Gravură poloneză, reprezentându-l în timpul domniei (1710 - 1711)


După numai un an de domnie (1710 - 1711), s-a alăturat lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc, dar n-a plasat Moldova sub suzeranitate rusească. După ce creștinii au fost înfrânți de turci în Bătălia de la Stănilești - ținutul Fălciu pe Prut, neputându-se întoarce în Moldova, a fugit în Rusia, unde a rămas cu familia sa. A devenit consilier intim al lui Petru I (după ce a fost ajutat de ambasadorii Olandei și Franței la Înalta Poartă) și a desfășurat o activitate științifică rodnică. Lângă Harkov i s-a acordat un domeniu feudal și a fost investit cu titlul de Principe Serenissim al Rusiei la 1 august 1711. A contribuit la cartografierea Rusiei și a lucrat în sistem Mercator. Colecția sa de hărți, scrise în latină, se află în Arhiva Cabinetului lui Petru cel Mare de la Petersburg. A scris Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor, susținând latinitatea limbii și a poporului format pe teritoriul vechii Dacii, inclusiv faptul că româna are patru dialecte. Această lucrare a devenit o referință fundamentală pentru corifeii Școlii Ardelene.


Stema


Ca membru al Academiei din Berlin a corespondat cu Leibniz, încercând să stabilească principiile fondării unei Academii Ruse. A murit în refugiu, după campania lui Petru cel Mare la Marea Caspică, în zona Derbent 1723 și a fost înmormântat în Rusia, la Dmitrievka (actualul Dmitrovsk în biserica Sf. Nicolae, construită după planurile sale și cu hramul ca al Bisericii Domnești din Iași.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração: 
Gabriela Mangirov

ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir


--in
Cantemir (1673-1723) Romanian first member of the Royal Academy of Sciences in Berlin

Cantemir was born on October 26, 1673 in a noble family in the area Silisteni of Fălciu, Vaslui County,] He was the son of Constantine and Anna, born Bantaş. At 14 he was forced to leave Constantinople (1688-1690), where he spent 12 years as a pledge of his father near the High Gate, replacing Antioch, later ruler of Moldavia.

During March-April 1693, after his father was Prince of Moldavia, but not confirmed Porte, so he returned to Constantinople to continue his studies at the Academy of Ecumenical Patriarchate. On the occasion of a Turkish-Austrian war, ended with the Battle of Zenta, crossed Banat. Antiochus big brother, has acquired the entire inheritance, leaving it in a precarious situation. Since 1695 was capuchehaie, ie Constantinople representative of his brother Antiochus, he was elected prince.

He married Serban Cantacuzino's daughter, Casandra, who gave Matthew Constantine Serban, Maria and Antioch (the future poet, writer and diplomat Russian Antioch Cantemir (1709-1744). From the second marriage (after the death of Cassandra) with the daughter of a Russian general had a girl: Anastasia.

Turks enthroned on Cantemir in Iasi in 1710, trusting in him, but the new gentleman-scholar concluded in Lutsk in Russia, from April 2 to April 13, 1711, a secret treaty of alliance with Peter the Great, hoping release the country from Turkish domination and integrity of borders and stating that they will be defended by the army of Moldova. Cantemir Treaty was published in the German. In foreign policy oriented towards Russia as a whole orthodox Islam opposite. He was a supporter of authoritarian rule, the opponent was the mighty boyars and free peasants into serfs against transformation.

Polish engraving, representing the reign (1710 - 1711)

Coat
After just one year of his reign (1710 - 1711), Peter the Great joined the Russian-Turkish war, but he placed Moldova under Russian suzerainty. Once Christians were defeated by the Turks at the Battle of Stănileşti - Fălciu the Prut border, unable to return to Moldova, he fled to Russia, where he stayed with his family. He became a counselor of Peter I (after being helped by the ambassadors of the Netherlands and France at the Porte) and held a fruitful scientific activity. Near Kharkov was given a feudal and was invested with the title of Prince Serenissim of Russia on 1 August 1711. He helped map of Russia and worked in Mercator system. 

The collection of maps, written in Latin, is in the Cabinet archive of Peter the Great in St. Petersburg. He wrote Chronicle of the Roman vechimei Moldovan-Vlachs, claiming Latin origin language and format in the territory of ancient Dacia people, including the fact that Romanian has four dialects. This work has become a fundamental reference for the leaders of the Transylvanian School.

As a member of the Berlin Academy corresponded with Leibniz, trying to establish the founding principles of the Russian Academy. He died in retreat after Peter the Great's campaign Caspian, Derbent area in 1723 and was buried in Russia, the Dmitrievka (Dmitrovsk current church St. Nicholas, built after his plans and dedicated as the Princely Church in Iasi .

Nenhum comentário:

Postar um comentário