Google+ Followers

segunda-feira, 29 de junho de 2015

Mânăstirea Podgoria Copou - Mănăstirea Podgoria Copou (cunoscută și ca Bisericuța dintre vii) este o mănăstire ortodoxă de maici, situată în mijlocul unor vii din Grădina Botanică din Iași, pe str. Podgoriilor. -- Copou Vineyard Monastery - Monastery Vineyard Copou (also known as the Little Church of the living) is an Orthodox monastery of nuns, situated amidst live Botanical Garden of Iaşi, str. Vineyard.

Biserica a fost ctitorită în anul 1638 de domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) și are hramul Sfinților Atanasie și Chiril.Mănăstirea "Sf. Atanasie și Chiril" (Biserica Copou) din Iași a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2004. Pe această listă este trecut anul 1809 ca perioadă de datare a construcției.


Fondarea mănăstirii

În locul unde se află astăzi mănăstirea, era o moșie domnească unde a existat anterior o biserică de lemn. Există o legendă conform căreia în timpul unei invazii a tătarilor în Iași, Doamna Tudosca (Teodosia), soția lui Vasile Lupu, a fugit în pădure și s-a ascuns într-o scorbură de copac. Odată trecut pericolul, domnitorul și-a căutat soția pe aceste dealuri și a găsit-o cu ajutorul câinelui său de vânătoare, Copou. Voievodul a tăiat copacul scorburos și, în semn de mulțumire că și-a găsit soția nevătămată, a hotărât zidirea unei mănăstiri. 

În anul 1638, conform pisaniei în limba slavonă aflată deasupra peretelui dintre pridvor și pronaos, voievodul Vasile Lupu a ctitorit în aceste locuri o biserică de piatră. Biserica aceasta a fost zidită înainte de construirea ctitoriei lui Vasile Lupu de la Mănăstirea Trei Ierarhi, fiind închinată Mănăstirii Caracalu de la Muntele Athos. 

Ea a fost sfințită la 30 aprilie 1638 de către patriarhul Chiril Lukaris al Constantinopolului.

Pisania în limba slavonă a fost tradusă de către episcopul Melchisedec Ștefănescu astfel: "Cu voința Tatălui, cu conlucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, iată eu rob stăpânului meu Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Treimei închinător, Io Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domnitor al Țării Moldovei și prea iubita Doamna noastră Teodosia și cu prea iubiții copii Ioan Voievod și Maria și Ruxanda, voi și zidi această sfântă rugă în numele sfântului părintelui nostru Atanasie cel mare, Arhiepiscopul Alexandriei. În anul 7146 (=1638), Aprilie 30. Și s-a sfințit cu mâna preasfântului Patriarh Kiril". După detronarea lui Vasile Lupu în anul 1653, biserica a fost arsă și dărâmată, fiind reconstruită de mai multe ori în decursul timpului, astfel încât nu se mai recunoaște nimic din stilul bisericii originare.

Între anii 1983-1986, prin stăruința preotului paroh Vasile Vaida, s-au efectuat lucrări de restaurare, consolidare în interior și exterior, împodobire cu frescă, policandre și mobilier (un nou cafas) prin contribuția benevolă a credincioșilor și cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și Sucevei. Pictura bisericii a fost realizată de către pictorii Vasile și Violeta Carp din București. În tabloul votiv sunt reprezentați Vasile Lupu și Doamna Tudosca.

A fost construită o casă parohială mare, cu mai multe încăperi, mansardă și anexe gospodărești. Construcția casei parohiale a fost executată de către IPROCHIM, prin bunăvoința prof.dr.ing. Dumitru Rădăuceanu. Ulterior, s-au îmbunătățit căile de acces la biserică, fiind construită o alee betonată și s-a sistematizat cimitirul. Ultimul paroh al Parohiei "Sf. Atanasie" - Podgoria Copou a fost preotul Teodor Mera.

După aproape 150 de ani, la 20 aprilie 2001 (de sărbătoarea Duminicii Mironosițelor), mitropolitul Daniel Ciobotea al Moldovei și Bucovinei a reactivat Mănăstirea "Sf. Atanasie" din Podgorii - Iași, ca mănăstire de călugărițe, aparținând de Mănăstirea Galata. Reactivarea a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (temei nr. 6544 din 28.10.1993) și de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (temei nr. 2445/2001). 

La 29 aprilie 2001 a avut loc slujba de reactivare a mănăstirii, săvârșită de un mare sobor de preoți și diaconi în frunte cu mitropolitul Daniel. Cu această ocazie, biserica a primit și un al doilea hram, Duminica mironosițelor.

Inițial au venit aici trei monahii de la Mănăstirea Galata. Prima egumenă a fost numită maica rasoforă Teodora Vrânceanu (n. 1974). În anii următori, casa parohială de lângă biserică a fost extinsă pentru a fi transformată într-un corp de chilii pentru călugărițe. Pe lângă pravilă, maicile se mai ocupă cu lucrul în atelierele de broderie, croitorie și pictură bisericească.


Biserica se află în mijlocul unui cimitir în care sunt înmormântați printre alții:

acad.prof.dr. Dimitrie Mangeron (1906-1991);
prof.dr. Mihai Todosia (1927-1995) - fost rector al Universității "Al.I. Cuza" din Iași;
prof.dr.doc. Gheorghe Bădărău (1915-1992) - membru al Academiei de Științe Medicale;
prof.dr.doc. Mihail Peiu - renumit entomolog și care a donat Muzeului Olteniei din Craiova o colecție de lepidoptere autohtone de 1.500 exemplare;
prof.dr. Costache Teșu - profesor de pedologie și rector al Universității Agronomice din Iași;
prof.dr. Eugenie Turenschi - profesor de botanică la Universitatea Agronomică din Iași;
prof.dr. Mihai Cotruț;
Bogdan M. Sadoveanu (1912-1920) - fiul lui Mihail Sadoveanu etc.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração:
Gabriela Mangirov

www.ziarulevenimentul.ro/.../a-biserica-dintre-viia-manastirea-podgoria-...
www.crestinortodox.ro/manastiri/manastirea-podgoria-copou-117605.html--in
Copou Vineyard Monastery - Monastery Vineyard Copou (also known as the Little Church of the living) is an Orthodox monastery of nuns, situated amidst live Botanical Garden of Iaşi, str. Vineyard.

The church was founded in 1638 by Prince Vasile Lupu (1634-1653) and is the patron Saints Athanasius and Cyril.

The monastery "St. Athanasius and Cyril" (Church Copou) of Iaşi has been included on the list of historical monuments in Iasi County in 2004. That list last period of 1809 as a construction dating.

Founding monastery
In the place where the monastery stands today, it was a princely estate where there was previously a wooden church. There is a legend that during an invasion of the Tatars in Iasi, Ms. Tudosca (Theodosia), wife of Vasile Lupu, fled into the woods and hid in a hollow tree.

Once past the danger, the Prince and his wife looked on these hills and found her using his hunting dog, Copou. The prince cut the tree hollow and in gratitude that he found his wife unharmed decided building a monastery.

In 1638, according to the inscription in Slavonic above the wall of the porch and narthex, Prince Vasile Lupu founded in these places a stone church. This church was built before building the foundation of Vasile Lupu Three Hierarchs Monastery, the holy monastery of Mount Athos Caracalu.

It was consecrated on 30 April 1638 by the Patriarch of Constantinople Cyril Lukaris.

Slavonic inscription was translated by Bishop Melchizedek Stefanescu follows: "The will of the Father, the Son and cooperation with the commission of the Holy Spirit, here I rob my master Lord God and Savior Jesus Christ and the Trinity worshiper, Prince Vasile Io, with God's mercy Ruler of Moldavia and beloved Our Lady Theodosia and beloved children Prince John and Mary and Ruxandra, you and build this holy prayer in the name of our father St. Athanasius the Great, Archbishop of Alexandria. In the year 7146 (= 1638) , April 30. And he consecrated Patriarch Kiril Blessed hand ".

After the overthrow of Vasile Lupu in 1653, the church was burned and torn down, and rebuilt several times over the years, so do not recognize anything original style church.

Between 1983-1986, the parish priest Vasile Vaida perseverance were conducted restoration work, building exteriors and interiors decorated with frescoes, chandeliers and furniture (a new steel-lattice mast) through voluntary contributions of the faithful and with the support of the Moldovan Metropolitan and Suceava. Church painting was done by painters and Violeta Vasile Carp in Bucharest. The votive painting are represented Vasile Lupu and Mrs. Tudosca.

A parsonage was built a big, with several rooms, attic and annexes. Construction rectory was executed by IPROCHIM, courtesy prof.dr.ing. Dumitru Rădăuceanu. Subsequently, improved access routes to the church, built a concrete driveway and was systematized cemetery. Last vicar of the Parish "St. Athanasius" - Vineyard Copou was the priest Teodor Mera.
After nearly 150 years, on 20 April 2001 (the Feast of Dives Sunday), Metropolitan Daniel of Moldavia and Bucovina Ciobotea reactivated monastery "St. Athanasius" in the Vineyards - Iaşi, the nunnery, belonging to the Monastery Galata. Reactivation was approved by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church (theme no. 6544 of 28.10.1993) and the Metropolitan Synod of the Metropolitan of Moldavia and Bucovina (theme no. 2445/2001).

On 29 April 2001 he held the office of reactivation of the monastery, perpetrated by a large group of priests and deacons headed by Metropolitan Daniel. On this occasion, the church received a second patron, Sunday Dives.

Originally came here three monks from the monastery of Galata. The first superior was called Mother Teodora rasoforă Vrânceanu (n. 1974). In subsequent years, the parsonage next to the church was enlarged and transformed into a body of cells for nuns. Besides codex, is dealing with nuns working in workshops embroidery, tailoring and religious painting.

The church is in the middle of a cemetery in which are buried among others:

• acad.prof.dr. Dimitrie Mangeron (1906-1991);
• Prof. Michael Todosia (1927-1995) - former rector of the University "Alexandru Ioan Cuza" University;
• Prof.dr.doc. George Bădărău (1915-1992) - Member of the Academy of Medical Sciences;
• Prof.dr.doc. Michael Peiu - renowned entomologist and the Oltenia Museum donated a collection of local Lepidoptera 1,500 copies;
• Prof. Costache Teşu - Professor of Soil Science and Agricultural University rector of the city;
• Prof. Eugenie Turenschi - Agronomic professor of botany at the University of Iaşi;
• Prof. Michael COTR;

• Bogdan M.Sadoveanu (1912-1920) - son of Michael Sadoveanu etc.

Nenhum comentário:

Postar um comentário