Google+ Followers

segunda-feira, 6 de julho de 2015

A budapesti Szépművészeti Múzeum 1906. december 1-jén, Ferenc József osztrák császár és magyar király jelenlétében nyitotta meg kapuit. -- The Museum of Fine Arts in Budapest, opened its doors in Franz Josef Emperor of Austria and King of Hungary, in the presence of on 1 December 1906.

A Múzeum története

Története ekkor már bő egy évszázados múltra tekintett vissza, hiszen az 1896-ban elhatározott múzeumalapítással a magyar főúri és egyházi gyűjtőknek a 18-19. században kialakított kol­lekcióit egyesítették az új múzeumépületben.


A Szépművészeti Múzeum nemzeti gyűjtemény, és története szo­rosan összefügg a magyarországi műgyűjtés történetével. Szemben a szerencsésebb nemzetek nagy közgyűjteményeivel, amelyeket többnyire uralkodók évszázadok alatt felhalmozott műkincsei alapoztak meg, ez a múzeum a magyar nemességnek köszönheti létét. A bécsi császári és királyi gyűjteményekből csupán kevés mű jutot­t ide: 1848-ban, Kossuth Lajos rendeletére a budai kamaraelnöki lakást díszítő dara­bokból köztulajdonba vett festmények között volt például Dürer Férfíképmása. 

A magyar főúri gyűjtemények közül a legjelentősebb az Ester­házy-gyűjtemény volt, amelyet 1870-71-ben vásárolt meg a ma­gyar állam. Ez a kollekció alapozta meg az Országos Képtárat, a Szépművészeti Múzeum közvetlen elődjét. Az Esterházyaktól származó rajzok és fest­mények között voltak Leonardo, Raffaello, Correggio, Rembrandt és Tiepolo művei, több száz holland és flamand kép, valamint jónéhány kiemelkedő spanyol festmény: Ribera, Murillo, Goya alkotásai.

A Nemzeti Múzeumból került át az Országos Képtárba a jelen­tős reformkori pesti gyűjtő, Jankovich Miklós gyűjteménye, a többi között Jacopo Tintoretto és Andrea Pisano műveivel, vala­mint Pyrker János László egri érsek és velencei pátriárka közel kétszáz da­rabból álló hagyatéka, például Hans Memling, Gentile Bellini, Giorgione, Giovanni Battista Tie­polo és Veronese képeivel. 

1872-ben Ipolyi Arnold tudós püspök, a magyar művészettörténet-írás nagy alakja számos korai olasz és német táblaképet adományozott az Országos Képtárnak: Ambrogio Lorenzetti, Sassetta, Sano di Pietro, Michele Pannonio innen származó festményei jól kiegészítették az Esterházy Képtár korai mestereket nélkülöző anya­gát. Ezután a szisztematikus műtárgy-gyarapítás időszaka következett, amelyben az 1884-ben igazgatóvá kinevezett Pulszky Károly tevékenyen vett részt. 

Pulszky kitűnő érzékkel és hozzáértéssel vásárolt, elsősor­ban Itáliában, de Európa más országainak műkereskedőitől is. Szerzeményei közül kiemelkedő Sebastiano del Piombo és Barend van Orley egy-egy festménye, az olasz freskók sora, valamint számos, főként itáliai szobor. Pulszkynak jelentős szerepe volt a Szép­művészeti Múzeum tervezetének előkészítésében is. 

Már a mú­zeum új épületébe került Pálffy János gróf ha­gyatéka 1912-ben, többek között Tiziano, Veronese, Petrus Christus, Jacob van Ruisdael, Jan Steen műveivel. Két további gyűjtemény a század elején önálló múzeumként vált közkinc­csé: a jeles pesti gyűjtő, Ráth György múzeuma 1905-től és a Zichy Képtár. Ezek képzőművészeti anyagát az 1950-es évek­ben csatolták a Szépművészeti Múzeumhoz.

A Múzeum Schickedanz Albert és Herzog Fülöp által tervezett épületében kezdetben a képtár mellett a nagyszobrászat híres darabjainak másolataiból álló gipszgyűjtemény is helyet kapott. 

Az eredeti műtárgyak fokozatosan kiszorították a másolatokat a múzeum épületéből. Az ókori művészet emlékeinek gyűjtése 1908-ban kezdődött meg Paul Arndt müncheni gyűjteményéből vásárolt szobrokkal. A kollekció a különböző hazai múzeumokban őrzött antik és egyiptomi műveknek a Szépművészeti Múzeumba kerülésével egészült ki, egy 1934-es törvénynek köszönhetően.

A 20. század első felében néhány nagylelkű adomány, mint Delhaes István, Nemes Marcell és Majovszky Pál ajándéka jelentette a szerzeményezés fő forrását. Delhaesnak elsősorban 18. és 19. századi osztrák és német műveket, Nemesnek többek között egy El Greco-festményt, Majovszky Pálnak 19. századi és 20. század eleji, elsősorban francia rajzokat köszönhetünk. 

A Múzeum 1914-ben vásárolta meg, elsősorban Petrovics Elek igazgató kitartó munkájának köszönhetően, Ferenczy István értékes bronzgyűjteményét, később pedig azokat a műveket, amelyek megalapozták a 19. és 20. századi Gyűjteményt. Az utóbbi évtizedekben többnyire szűkös anyagi keretek között, gondos vásárlások és adományozások révén gyarapodnak tovább a Múzeum gyűjteményei.

Bodnár Szilvia

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.szepmuveszeti.hu/muzeum_tortenete


--in
The Museum of Fine Arts in Budapest, opened its doors in Franz Josef Emperor of Austria and King of Hungary, in the presence of on 1 December 1906.

The Museum of History

History was already more than a century of history looked back since in 1896 decided múzeumalapítással the Hungarian aristocracy and church collectors of 18-19. collections century joined with the new museum building.

The National Museum of Fine Arts collection, and history is closely connected with the history of Hungarian art collection. Unlike the more fortunate nations large public collections, which are mostly accumulated over centuries of art treasures rulers were based in this museum of the Hungarian nobility owes its very existence. The imperial and royal collections is little work here: Lajos Kossuth regulation was in 1848 among the paintings decorating the apartment Buda Chamber of Commerce president pieces such as Dürer Férfíképmása in the public domain.

The Hungarian aristocratic collections, the most significant was the Esterhazy collection, which was acquired in 1870-71 by the Hungarian state. This was based on the collection of the National Gallery, the Museum of Fine Arts immediate predecessor. Were among drawings and paintings from the Esterházys Leonardo, Raphael, Correggio, Rembrandt and Tiepolo's works, hundreds of Dutch and Flemish pictures, as well as several prominent Spanish painting Ribera, Murillo, Goya's works.


The National Museum was transferred to the National Gallery of significant reform era Pest collection, Miklos Jankovich collection, among others Jacopo Tintoretto and Andrea Pisano's works, as well as János László Pyrker Eger Archbishop and Patriarch of Venice almost two hundred pieces of legacy, such as Hans Memling, Gentile Bellini, Giorgione, Giovanni Battista Tiepolo and Veronese paintings.

In 1872, Arnold Ipolyi scholar bishop of Hungarian art history writing in great shape many early Italian and German table can be donated to the National Picture Tarn: Ambrogio Lorenzetti, Sassetta, Sano di Pietro, Michele Pannonio paintings from from well-complemented by the Esterházy Gallery of early masters lacking substance. Then the systematic work of art-period acquisitions followed, which in 1884 appointed director Charles Pulszky actively participated.

Pulszky excellent sense of competence and purchased, primarily in Italy but also in other European countries műkereskedőitől. His compositions Sebastiano del Piombo are outstanding and Barend Orley is a painting by the Italian series of frescoes, as well as a number of mainly Italian statues. PULSZKY played an important role in preparing the draft of the Fine Arts Museum.

Has it been to the new museum building legacy of Count John Palffy in 1912, including Titian, Veronese, Petrus Christus, Jacob van Ruisdael and Jan Steen's works. Two other collections at the beginning of the century, it became an independent museum in the public domain: the famous Pest collector, George Rath museum from 1905 and the Zichy Gallery. They are artistic material in the 1950s was accompanied by the Fine Arts Museum.

Initially designed by Albert Schickedanz and Fülöp Herzog in the building next to the museum gallery is housed in the large sculpture consisting of plaster copies of famous pieces of the collection as well.

The original copies of the works of art gradually squeezed out of the museum building. The relics of ancient art collection began in 1908, bought the collection of Paul Arndt Munich statues. The collection of the various national museums and ancient Egyptian works preserved in the Museum of Fine Arts aversion has been added, thanks to a 1934 law.

In the early 20th century, some generous donations, as Stephen Delhaes, Marcell Nemes and Paul's gift Majovszky was the main source of acquisition. Delhaes mainly 18th and 19th century German and Austrian works that do not fall including an El Greco painting of Paul Majovszky 19th century and early 20th century French drawings mainly owe.


The museum bought it in 1914, primarily due to the hard work Petrovich Elek director, Istvan Ferenczy's precious bronze collection and later the works that established the 19th and 20th century collection. In recent decades, mostly in tight financial framework, further enriched by the museum's collection through purchases and donations provided.


--br
O Museu de Belas Artes de Budapeste, abriu suas portas em Franz Josef imperador da Áustria e rei da Hungria, na presença de em 01 de dezembro de 1906.

O Museu de História

A história já foi mais do que um século de história olhou para trás desde então, em 1896, decidiu múzeumalapítással da aristocracia e da Igreja colecionadores húngaros de 18-19. século coleções juntou-se com o novo edifício do museu.

O Museu Nacional de Belas Artes coleção, ea história está intimamente ligada com a história da coleção de arte húngara. Ao contrário das nações mais afortunados grandes colecções públicas, que são principalmente acumulados ao longo de séculos de tesouros de arte governantes foram baseadas neste museu da nobreza húngara deve a sua própria existência. As coleções imperiais e reais é pouco trabalho aqui: Lajos Kossuth regulamento foi, em 1848, entre as pinturas que decoram o apartamento Buda Câmara de Comércio presidente peças como Dürer Férfíképmása em domínio público.

As coleções de aristocratas húngaros, o mais significativo foi a coleção Esterhazy, que foi adquirida em 1870-1871 pelo Estado húngaro. Isto foi baseado na coleção da National Gallery, o Museu de Belas Artes antecessor imediato. Estavam entre desenhos e pinturas do Esterházys Leonardo, Rafael, Correggio, Rembrandt e obras de Tiepolo, centenas de holandeses e flamengos imagens, bem como vários Pintura espanhola proeminente Ribera, Murillo, obras de Goya.


O Museu Nacional foi transferido para a National Gallery of Pest coleção significativa era da reforma, recolha Miklos Jankovich, entre outros Jacopo Tintoretto e obras de Andrea Pisano, bem como János László Pyrker Eger Arcebispo e Patriarca de Veneza quase duas centenas de peças de legado, como Hans Memling, Gentile Bellini, Giorgione, Giovanni Battista Tiepolo e Veronese pinturas.

Em 1872, Arnold Ipolyi erudito bispo de húngaro escrito a história da arte em grande forma muitos cedo tabela italiano e alemão podem ser doados ao National Imagem Tarn: Ambrogio Lorenzetti, Sassetta, Sano di Pietro, pinturas Michele Pannonio de partir bem complementado pela Galeria Esterházy dos mestres adiantados substância que faltam. Em seguida, o trabalho sistemático de aquisições arte do período seguido, que em 1884 nomeado diretor Charles Pulszky participou ativamente.

Pulszky excelente senso de competência e comprados, principalmente em Itália, mas também em outros países europeus műkereskedőitől. Suas composições Sebastiano del Piombo são excelentes e Barend Orley é uma pintura pela série italiana de afrescos, bem como uma série de estátuas principalmente italianos. PULSZKY desempenhou um papel importante na elaboração do projeto do Museu de Belas Artes.

Tem sido para o novo edifício do museu legado do Conde João Palffy em 1912, incluindo Ticiano, Veronese, Petrus Christus, Jacob van Ruisdael e obras de Jan Steen. Duas outras coleções no início do século, tornou-se um museu independente do domínio público: o coletor de Pest famoso, George museu Rath de 1905 e da Galeria Zichy. Eles são material artístico na década de 1950 foi acompanhada pelo Museu de Belas Artes.

Inicialmente projetado por Albert Schickedanz e Fülöp Herzog no prédio ao lado da galeria museu está instalado na grande escultura que consiste de cópias em gesso de peças famosas da coleção também.

As cópias originais das obras de arte gradualmente expulsos do edifício do museu. As relíquias de coleção de arte antiga começou em 1908, comprou a coleção de Paul Arndt Munique estátuas. A coleção dos vários museus nacionais e obras egípcias antigas preservadas no Museu de Belas Artes aversão foi adicionado, graças a uma lei 1934.

No início do século 20, algumas doações generosas, como Stephen Delhaes, Marcell Nemes e dom de Paul Majovszky era a principal fonte de aquisição. Delhaes principalmente obras século 18 e 19 alemães e austríacos que não se enquadram incluindo uma pintura de El Greco Paul Majovszky do século 19 e desenhos franceses do início do século 20, principalmente devido.

O museu comprou-o em 1914, principalmente devido ao trabalho duro diretor Petrovich Elek, coleção bronze precioso de Istvan Ferenczy e mais tarde os trabalhos, que apoiou a coleção 19 e 20 do século. Nas últimas décadas, principalmente no quadro financeiro apertado, continuou a prosperar na coleção do museu por meio de compras e doações prestados.

Szilvia Bodnar


Fonte: edisonmariotti #edisonmariotti http://www.szepmuveszeti.hu/muzeum_tortenete

Nenhum comentário:

Postar um comentário