Google+ Followers

quarta-feira, 22 de julho de 2015

Vinnitsa Museum - Історія Вінницького обласного краєзнавчого музею розпочалася на початку ХХ ст., коли в травні 1918 р. міська Дума прийняла рішення про утворення в місті крайового музею, доручивши цю справу Подільському товариству охорони історичних пам'яток. -- Vinnitsa Museum - History of Vinnytsia Regional Museum began in the early twentieth century. When in May 1918 City Council adopted a decision to set up in the regional museum, instructing the case Podolsk Society of historic monuments.

Історія музею
 Г.В. Брілінг (1867-1941) - один із засновників музею.Серед засновників музею були представники місцевої інтелігенції: художники В.Ф.Коренєв, С.І.Слободянюк-Подолян, архівіст Ю.С.Александрович, а також юрист Г.В.Брілінг, котрий присвятив музеєві майже 20 років. Основою колекції музею стали зібрання Вінницького повітового земства, Подільського товариства сільського господарства, приватні збірки членів Подільського товариства охорони історичних пам'яток. Першу експозицію було відкрито в травні 1919 р. на квартирі художника В.Ф.Коренєва, яка знаходилась на вул. Дворянській, в будинку Вілинського (нині вул. М.Грушевського, 30).

Музей перед Другою світовою війною
З грудня 1921 р. музей містився в будинку Топчевського (нині музична школа № 1 на вул. Г.Артинова, 21) і мав три відділи: історико-археологічний, етнографічно-економічний та відділ мистецтв. Незважаючи на важкі часи музей приймав відвідувачів, проводив збирацьку та просвітницьку роботу. У 1921 р. в музеї побувало 6 506 чол., у 1926 р. кількість відвідувачів збільшилась в два з половиною рази (близько 16 тис. чол.). Влітку 1929 р. музей переїхав в одну із будівель історико-архітектурного комплексу ХVІІ ст. "Мури", де й знаходиться сьогодні. На той час музей діяв як історико-побутовий, а його експозиція складалася з п'яти відділів: етнографічного, історико-археологічного, агропромислового, революції та відділу мистецтв.

 Фрагмент експозиції 1930-х років.
Напередодні Другої світової війни музейна колекція нараховувала близько 13 тис. одиниць зберігання. Під час німецько-фашистської окупації (1941-1944) музей був відкритий для відвідувачів, проте, його експозиція обмежувалась показом природничої, етнографічної та художньої колекцій. У 1944 р. німці вивезли з музею понад 6000 предметів - переважно речі з етнографічної, археологічної та нумізматичної збірок. Незначну частину вдалось повернути, але більшість у непридатному для експонування стані. По завершенню війни в музеї був створений новий відділ Великої Вітчизняної війни.

Музей в кінці минулого століття
 Зовнішній вигляд музею після реконструкції в 1960-х роках
У жовтні 1964 р. розпочалася повна реконструкція приміщень, в результаті якої музей отримав 20 експозиційних залів загальною площею понад 2000 м2. Була розгорнута широка робота з комплектування музейної колекції, проводились пошукові археологічні, етнографічні, природничі експедиції. Саме тоді визначилась нині діюча структура експозиції з відділами природи та історії краю. Художній проект і оформлення нової експозиції здійснили українські, російські та латвійські художники.

 Учасники археологічної експедиції, 1984
В червні 1970 р. оновлений музей відкрив двері для відвідувачів.

Сучасна доба музею
Упродовж останніх років змінився зовнішній вигляд музею. У 2005-2006 роках відремонтовано фондосховище, проведено реконструкцію фасаду та покрівлі музею, завдяки чому він органічно увійшов в архітектурний ансамбль історичного комплексу "Мури". Внаслідок археологічних та етнографічних експедицій суттєвих змін зазнала і експозиція краєзнавчого музею, значно доповнена унікальними знахідками.

Нині Вінницький краєзнавчий музей - відомий науково-методичний та пам'ятко-охоронний центр східного регіону Поділля. Його фонди нараховують біля 100 тис. одиниць зберігання, серед яких - унікальна колекція золотих прикрас доби бронзи та сарматського періоду, яка експонувалась на шести міжнародних виставках. Славиться музей нумізматичною та етнографічною збірками, колекцією зброї та мінералів. При музеї діє бібліотека, заснована у 1920 р. Її довоєнний фонд знищено у 1943 р. Сучасна збірка містить понад 10,5 тис. видань кінця ХVІІІ - поч. ХХІ ст., переважно українською, російською та польською мовами.

Щороку музей відвідують понад 200 тисяч людей - вінничан та гостей міста.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://vinnytsia-museum.in.ua/history


--in
Vinnitsa Museum - History of Vinnytsia Regional Museum began in the early twentieth century. When in May 1918 City Council adopted a decision to set up in the regional museum, instructing the case Podolsk Society of historic monuments.


History museum
 GV Briling (1867-1941) - one of the founders of the museum.


Among the founders of the museum were representatives of local intellectuals, artists V.F.Korenyev, S.I.Slobodyanyuk-Podolyan, archivist Yu.S.Aleksandrovych and H.V.Brilinh lawyer, who dedicated museum for almost 20 years. The basis of the museum's collection were gathering Vinnitsa county district council, Podolsky Society of Agriculture, private collections of members of the Society of Podil historical monuments. The first exhibition was opened in May 1919 at the apartment of the artist V.F.Korenyeva that was on the street. Noble, the house Vilynskoho (now st. Grushevkiy, 30).

Museum before World War II
Since December 1921 the museum was located in the building Topchevskoho (now a music school number 1 on the street. H.Artynova, 21) and had three divisions: historical and archaeological, ethnographic, economic and Arts department. Despite the difficult times the museum received visitors, conducted collectively and educational work. In 1921 the museum was visited by 6506 people. In 1926 the number of visitors has increased two and a half times (about 16 thousand. People.). In summer 1929 the museum moved into one of the buildings of historical and architectural complex of the XVII century. "Walls", where he is today. At that time, the museum acted as historical-household, and his exposition consisted of five divisions: ethnographic, historical, archaeological, agricultural, revolution and art department.

 Fragment of the exposition of 1930.
Before the Second World War museum collection numbered about 13 thousand. Units. During the Nazi occupation (1941-1944) the museum was open to visitors, but its exposure was limited to showing the natural, ethnographic and artistic collections. In 1944 the Germans were taken from the museum more than 6,000 items - mostly things of ethnographic, archaeological and numismatic collections. A small part could return, but in most unsuitable for exposure condition. After the war, the museum was a new department WWII.

The museum at the end of the last century
 The exterior of the museum after the reconstruction in 1960
In October 1964 began full reconstruction of the premises as a result of which the museum received 20 exhibition halls with a total area of ​​over 2000 m2. Was launched extensive work manning of the museum's collection, the search conducted archaeological, ethnographic, natural expedition. It was determined then current operating structure of departments exposition of nature and history of the region. Art Project and design new exhibition made Ukrainian, Russian and Latvian artists.

 Member archaeological expedition, 1984
In June 1970 new museum opened its doors to visitors.

The modern day museum
In recent years, changed the look of the museum. In 2005-2006 Repository repaired, reconstructed facade and roof of the museum, so it came naturally to the architectural ensemble historic complex "walls". As a result of archaeological and ethnographic expeditions undergone significant changes and exposure museum, significantly complemented unique finds.

Today Vinnitsa Museum - known scientific and methodological center guard Interest-eastern region skirts. Its funds comprise about 100 thousand. Units, among them - a unique collection of gold ornaments of the Bronze Age and Sarmatian period, which exhibited at six international exhibitions. Famous numismatic museum and an ethnographic collection, a collection of weapons and minerals. The museum has a library, founded in 1920 destroyed her pre-war fund in the 1943 Contemporary collection contains more than 10.5 thousand. Editions late eighteenth - early. XXI cent., Mostly Ukrainian, Russian and Polish.


Each year the museum is visited by more than 200,000 people - vinnichan and visitors.

Nenhum comentário:

Postar um comentário