Google+ Followers

terça-feira, 4 de agosto de 2015

Idea powołania do życia Muzeum w Raciborzu zrodziła się na początku XX wieku, a zainicjowana została przez wykładowców Gimnazjum Królewsko. -- The idea of ​​establishment of the Museum in Racibórz was born in the early twentieth century, and was initiated by the Royal Grammar School teachers -- A idéia de criação do Museu em Racibórz nasceu no início do século XX, e foi iniciado pelos professores Real Grammar School

O MUZEUM

Ewangelickiego w Raciborzu. Na siedzibę muzeum przeznaczono XIV-wieczny budynek pokościelny, należący w przeszłości do zgromadzenia ss. dominikanek, opustoszały i niszczejący od 1911 r. W kościele przeprowadzono konieczne prace remontowo – adaptacyjne. Oficjalne otwarcie muzeum miało miejsce 4 grudnia 1927 r. Pierwsze ekspozycje prezentowały m. in. zbiory naczyń cynowych, szklanych i porcelanowych, militariów, rzeźby i malarstwa sakralnego, ksiąg i przedmiotów liturgicznych, zabytki archeologiczne i etnograficzne. Zorganizowano również ekspozycję mumii egipskiej wraz z kartonażem i sarkofagami.

Zbiory muzeum powiększały się bardzo szybko i wkrótce zaczęło brakować miejsca. Koniecznością stały się ponowne prace remontowe (1936 – 1938), podczas których odkryto dwa freski datowane na pierwszą połowę XVII w. Od roku 1938 r. muzeum zajęło całą powierzchnię dawnego kościoła pod wezwaniem Św. Ducha.Począwszy od 1945 r., przez kilka następnych lat znaczna ilość zbiorów muzealnych uległa zniszczeniu lub zagubieniu. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto na nowo organizację muzeum. Wówczas w jego posiadaniu znajdowało się jedynie 900 muzealiów, a zabytkami opiekował się Powiatowy Referat Kultury. Po 1948 roku wystawiennictwo obejmowało kulturę ludową ziemi raciborskiej, sztukę średniowieczną, rzemiosło artystyczne, militaria oraz zabytki Starożytnego Egiptu. Systematycznie i w bardzo szybkim tempie powiększały się zasoby muzealne, dlatego zaadaptowano na potrzeby ekspozycyjne i administracyjne kolejny budynek przy ul. Chopina 12. Urządzono w nim trzy wystawy w oparciu o własne zbiory. W roku 1964 w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Rzeźniczej 15 umieszczono administrację, magazyny oraz bibliotekę. W roku 1990 Muzeum w Raciborzu stało się jednostką organizacyjną Gminy Racibórz.
Dzisiejsze muzeum mieści się w trzech obiektach muzealnych. W budynku przy ul. Gimnazjalnej 1 (dawny kościół ss. dominikanek) eksponowane są wystawy stałe i czasowe. Przy ul. Chopina 12 prezentowane są wystawy stałe, znajduje się w nim biblioteka muzealna oraz magazyny ze zbiorami. Przy ul. Rzeźniczej 15 ulokowana jest administracja muzeum. Placówka posiada cztery działy merytoryczne działalności podstawowej: Dział Archeologii, Historii, Etnografii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz działy pomocnicze: Dział Oświatowy i Administracyjny, a także pracownie fotograficzną i techniczną.


Muzeum w Raciborzu jest jednym z najstarszych i najbogatszych w eksponaty muzeów na Śląsku. Przez wszystkie lata swojej działalności prezentowało i prezentuje dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne regionu raciborskiego i Śląska. Za pomocą swoich zbiorów popularyzuje historię, sztukę, kulturę materialną we wszystkich jej aspektach, promując nie tylko instytucję ale także Racibórz na terenie kraju i za granicą. Muzeum jest jedną z najstarszych instytucji miejskich w Raciborzu.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://muzeum.raciborz.pl/muzeum-w-raciborzu/

--in
ABOUT THE MUSEUM

The idea of ​​establishment of the Museum in Racibórz was born in the early twentieth century, and was initiated by the Royal Grammar School teachers

 - Evangelical Raciborzu. For a museum devoted fourteenth-century building pokościelny, belonging in the past to gather pp. Dominican, empty and deteriorating since 1911. The church was carried out necessary repair work - adaptation. The official opening of the museum took place on 4 December 1927. The first exhibitions were presented m. Al. blood collection tin, glass and porcelain, militaria, sacred sculptures and paintings, books and liturgical objects, archaeological and ethnographic. Exhibition was also held Egyptian mummy with the cartonnage and sarcophagi.

Museum collections were expanding rapidly, and soon began running out of space. The need to become re-repair works (1936 - 1938), during which discovered two frescoes dating from the first half of the seventeenth century. Since the year 1938. Museum took the entire surface of the former church of the Holy. Spirit.

Starting from 1945., For several years a large number of collections were destroyed or lost. After the Second World War began anew organization of the museum. Then in his possession were only 900 exhibits, and monuments took care of the District Paper Culture. After 1948 years of exhibition included the folk culture of the earth raciborskiej, medieval art, crafts, literature and monuments of Ancient Egypt. Systematically and very quickly expanded with museum resources, and therefore adapted to the needs and Commercial Administrative another building at ul. 12. Chopin all it decorated in the three exhibitions based on their own collections. In 1964, the newly built building at ul. Rzeźnicza 15 administration placed, magazines and a library. In 1990, the Museum in Racibórz has become an organizational unit of the Commune Racibórz.
Today the museum is housed in three buildings museum. The building at ul. High School 1 (former Church ss. Dominican) are exposed to permanent and temporary exhibitions. Street. Chopin's 12 permanent exhibitions are presented, it is in the library, museum and shops with collections. Street. Rzeźnicza 15 administration museum is located. The facility has four departments of the core business: Department of Archaeology, History, Ethnography, Arts and Crafts and support units: Educational and Administrative Department, as well as photographic and technical workshops.

Raciborzu Museum is one of the oldest and richest in exhibits museums in Silesia. Through all the years of its activity it presented and presents the cultural heritage of tangible and intangible raciborskie and Silesia region. By using their collections popularizing history, art, material culture in all its aspects, promoting not only the institution but also Raciborz in Poland and abroad. The museum is one of the oldest municipal institutions in Racibórz.


--br
Sobre o museu

A idéia de criação do Museu em Racibórz nasceu no início do século XX, e foi iniciado pelos professores Real Grammar School

 - Evangélica Raciborzu. Para um museu dedicado século XIV pokościelny prédio, pertencente no passado para reunir pp Dominicana, vazio e se deteriorando desde 1911. A igreja foi realizado trabalho de reparo necessário -. Adaptação. A abertura oficial do museu ocorreu em 4 de Dezembro de 1927. As primeiras exposições foram apresentadas m. Al. sangue coleção de lata, vidro e porcelana, militaria, esculturas sacras e pinturas, livros e objetos litúrgicos, arqueológico e etnográfico. Exposição também foi realizada múmia egípcia com a cartonagem e sarcófagos.

Colecções do museu foram se expandindo rapidamente, e logo começou a correr para fora do espaço. A necessidade de se tornar re-trabalhos de reparação (1936 - 1938), durante a qual descobriu dois afrescos que datam da primeira metade do século XVII Desde o ano de 1938. Museu levou toda a superfície da antiga igreja do Santo.. Espírito.

A partir de 1945, há vários anos um grande número de coletas foram destruídos ou perdidos. Após a Segunda Guerra Mundial começou de novo organização do museu. Em seguida, na sua posse eram apenas 900 exposições, monumentos e cuidou da Cultura Papel District. Depois de 1948 anos de exposição incluiu a cultura popular do raciborskiej terra, arte medieval, artesanato, literatura e monumentos do antigo Egito. Sistematicamente e muito rapidamente se expandiu com recursos do museu, e, portanto, adaptados às necessidades e Comercial Administrativo outro prédio na ul. 12. Chopin tudo isso decorado com as três exposições com base em suas próprias coleções. Em 1964, o prédio recém-construído na ul. Rzeźnicza 15 administração colocado, revistas e uma biblioteca. Em 1990, o Museu de Racibórz tornou-se uma unidade organizacional da Comuna Racibórz.
Hoje, o museu está instalado em três edifícios museu. O edifício em ul. Segundo Grau 1 (ex-ss Igreja. Dominicana) estão expostas a exposições permanentes e temporárias. Street. 12 exposições permanentes de Chopin são apresentados, é na biblioteca, museu e lojas com coleções. Street. Rzeźnicza museu administração 15 está localizado. A instalação tem quatro departamentos do core business: Departamento de Arqueologia, História, Etnografia, Artes e Ofícios e unidades de apoio: Educação e Departamento Administrativo, bem como oficinas de fotografia e técnicas.

Raciborzu Museum é um dos museus mais antigas e ricas em exposições na Silésia. Através de todos os anos da sua actividade que apresentava e apresenta a herança cultural de raciborskie tangível e intangível e região Silésia. Ao usar suas coleções popularizar a arte, história, cultura material em todos os seus aspectos, não promovendo só a instituição, mas também Raciborz na Polônia e no exterior. O museu é uma das mais antigas instituições municipais de Racibórz.

Nenhum comentário:

Postar um comentário