Google+ Followers

terça-feira, 1 de setembro de 2015

Siedzibą Muzeum w Sosnowcu jest Pałac Schöna -- The Museum in Sosnowiec is Schön's -- O Museu em Sosnowiec é o palácio de Schön

Wraz ze swoim bratem Franzem przybył on do Sosnowca w 1875 roku. Osada ta, leżąca na zachodniej rubieży Imperium Rosyjskiego, była wówczas atrakcyjnym terenem dla zagranicznych inwestorów. Dogodne warunki do rozwijania działalności gospodarczej zadecydowały o osiedleniu się tutaj niemieckich przemysłowców branży włókienniczej.Schönowie należeli do najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli. Zyski czerpali z dwóch wybudowanych przez siebie fabryk włókienniczych. Trzypokoleniowa rodzina mieszkała w Sosnowcu do 1945 roku i w ciągu tych kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta. Położyła ogromne zasługi dla jego rozwoju, między innymi starała się o nadanie praw miejskich, współfinansowała wiele przedsięwzięć publicznych i organizowała szereg akcji charytatywnych. Troszczyła się także o swoich pracowników budując dla nich osiedle mieszkaniowe. Podczas I

--
PAŁAC SCHÖNA - SIEDZIBA MUZEUM
Okazały, reprezentacyjny pałac Ernst wzniósł wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej, którą wybudował w 1886 r. Niestety autor projektu ani też dokładna data budowy obiektu nie są znane. Jego bryła zaznaczona jest już na planie Sielca (ówczesnej wsi) z lat 1884-1886, ale budowę ukończono prawdopodobnie dopiero dziesięć lat później.

Pałac, usytuowany na planie czworoboku z basztami w trzech narożach, reprezentuje styl neobarokowy. Posiada cztery kondygnacje, nakrywa go dach mansardowy, a baszty mają cebulaste hełmy. Partię przyziemia zaznaczono kamienną okładziną. Elewacje bogato ozdobiono sztukaterią, wśród której przeważają liście i owoce dębu z monogramem "S". Widoczne są także płyciny dekorowane rocaille´ami i bogatymi girlandami. Na fasadzie spotykamy motyw ludzkiej twarzy, kartusze i hermy. 

Pierwotnie fasada pałacu znajdowała się od strony kolei. W latach 40. XX w. przeniesiono ją na stronę południową, od strony fabryki, na miejsce wyburzonej okazałej oranżerii. 

Układ wnętrz również uległ zmianie. Na parterze znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne: owalna, bogato zdobiona stiukami sień prowadziła do węższego westybulu. Po obu jego stronach mieściły się szatnie damska i męska. Potem wchodziło się do okazałego hallu, będącego rodzajem dziedzińca wewnętrznego. Wznosi się on przez wszystkie kondygnacje i zamknięty jest świetlikiem. Okna wszystkich pięter wychodzą na dziedziniec. Na wprost sieni znajduje się wejście prowadzące niegdyś do 50-osobowej jadalni połączonej z otwartą na taras loggią. Stąd przechodzono do pokoju bilardowego i bufetowego, gdzie w czasie balów podawano przekąski.

Po lewej stronie hallu znajdowała się sala balowa z wystrojem w stylu neorokokowym. Poza różowo-złotą kolorystyką uwagę gości zwracały kilimy z przedstawieniami czterech pór roku. Stąd wchodzono do oranżerii oraz do pokojów dla pań i panów. Pokój dla pań znajdował się po lewej stronie oranżerii i utrzymany był w stylu angielskim. Dziś mieści się tu szatnia, a z pierwotnego wyposażenia zachowały się neogotyckie elementy - kwietnik i ażurowa konstrukcja przy baszcie. Pokój dla panów, naprzeciwko pokoju dla pań, urządzony był w stylu mauretańskim. Sala balowa nie istnieje i obecnie pełni funkcje wystawowe i recepcyjne. 

Z hallu reprezentacyjna klatka schodowa prowadzi na pierwsze piętro. Metalowa balustrada z motywami winnej latorośli oraz trzy witraże na półpiętrze są ostatnimi, autentycznymi elementami wyposażenia. 

Witraże powstały tuż po zakończeniu budowy, ale twórca ich pozostaje nieznany. Umieszczono je w trzech podłużnych łukowato zamkniętych oknach o wymiarach 3 x 1,5 m. Skomponowane są według jednej zasady - pełna, siedząca w rozbudowanej arkadzie postać: kobieta z kądzielą, Hermes i kobieta z nożycami strzygąca baranka. Całość otacza bordiura z winnej latorośli, taka sama jak na balustradzie klatki schodowej. Postaci i architektura wywodzą się z form antycznych. Jest to alegoria rodziny Schönów - właścicieli pałacu i fabryk włókienniczych. Program ideowy, zgodnie z protestanckim etosem, to apoteoza pracy jako źródła bogacenia się. Jest to jedyny tego typu zespół witraży w naszym regionie. 

Pierwsze piętro pałacu mieściło sypialnie, toalety i prywatne pokoje właściciela. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Ernst Schön pozostał do końca życia kawalerem. Na drugim piętrze, na które wiodą już skromne i wąskie schody, znajdowały się pokoje gościnne, dla służby oraz spiżarnia. 

W suterenach mieściły się pomieszczenia gospodarcze, m.in. pralnia parowa. 

Pierwotnie budowla dekorowana była bogatymi sztukateriami, które jednak nie zachowały się do dziś, a obecne są dowolną ich rekonstrukcją. 

Pałac należał do najważniejszych centrów życia towarzyskiego Sosnowca. Odbywały się tu nie tylko ekskluzywne bale, ale także koncerty muzyczne i inne imprezy kulturalne.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.muzeum.org.pl/?p=p_3


--in
The Museum in Sosnowiec is Schön's Palace built by a family member as manufacturers of Werdau in Saxony, Ernst.

Together with his brother Franz he came to Sosnowiec in 1875. This settlement, which lies on the western borderlands of the Russian Empire, was then an attractive place for foreign investors. Favourable conditions for the development of economic activities decided to settle down here German industrialists textile industry.

Schönowie were among the wealthiest and most influential citizens. Profits derive from two built their textile factories. Three-generation family lived in Sosnowiec until 1945 and during these decades actively participated in the social life of the city. She put a huge contribution to its development, among other things, sought the granting of civic rights, co-funded many public and organized a number of charity. Also he cared about his workers building a housing development for them. During the
-
The Schön's Palace - seat of the Museum

Proved, representative of Ernst palace erected along the northern end of worsted spinning mill, which was built in 1886. Unfortunately, the author of the project, nor the exact date of construction of the facility are not known. Its shape is selected on the set Sielec (then village) from the years 1884 to 1886, but construction was completed probably only ten years later.

The palace, located on a square plan with towers at three corners represent the neo-baroque style. It has four floors, it covers a mansard roof and towers are onion helmets. Party basement marked stone cladding. The facades richly decorated with stucco, among which predominate oak leaves and fruits monogrammed "S". It also includes panels decorated rocaille'ami and rich garlands. On the facade we meet theme of the human face, cartouches and hermy.

Originally the facade of the palace was on the side of the railway. In the 40 twentieth century. It was moved to the South, from the factory, the place demolished stately conservatory.

Interior layout has also changed. On the ground floor were representative rooms: oval, richly decorated with stucco hall led to a narrower vestibule. On both sides fit into the changing rooms for men and women. Then he entered the stately hall, being a kind of internal courtyard. It stands by all floors and a skylight is closed. The windows all floors overlook the courtyard. Straight ahead is the entrance hallway leading once for a 50-seat dining room combined with an open terrace loggia. Hence przechodzono to the billiard room and the buffet, where during proms were given snacks.

On the left side of the hall was a ballroom decorated in neo-rococo style. In addition to the pink-and-gold color scheme drew visitors' attention rugs with representations of the four seasons. Hence wchodzono the conservatory and rooms for ladies and gentlemen. Room for ladies was on the left side of the conservatory and was maintained in English style. Today it houses a cloakroom, and original equipment preserved Gothic elements - flowerbed and openwork structure with the tower. Room for men, in front of the room for the ladies, was decorated in Moorish style. Ballroom does not exist and currently serves as exhibition and reception.

From the hall ceremonial staircase leads to the first floor. The metal railing with motifs of grapevines and three stained-glass windows on the mezzanine are the last authentic pieces of equipment.

Stained-glass windows were created shortly after the completion of construction, but the creator of them remains unknown. They were placed in three longitudinal arched windows closed 3 x 1.5 m. Composed are, according to one rule - full, sitting in an extensive arcade character: a woman with distaff, Hermes and woman with scissors pricking lamb. The whole surrounds the fringe of the vine, the same as on the balustrade staircase. Characters and architecture derive from the ancient form. This is an allegory Schöns family - owners of the palace and textile factories. Ideological program, according to the Protestant ethos, the apotheosis of work as a source of enrichment. It is the only such team stained-glass windows in our region.

The first floor of the palace housed bedrooms, toilets and private rooms of the owner. It is worth mentioning that Ernst Schön remained a bachelor for life. On the second floor, which lead already modest and narrow stairs, there were rooms for servants and a pantry.

The basement housed utility rooms, including laundry room.

Originally the building was decorated with rich stucco, but have not survived to this day, and are present in any of their reconstruction.

The palace was one of the most important centers of social life Sosnowiec. There were not only exclusive balls, but also musical concerts and other cultural events.
--br
O Museu em Sosnowiec é o palácio de Schön construído por um membro da família como fabricantes de Werdau em Saxony, Ernst.

Juntamente com seu irmão Franz ele veio para Sosnowiec em 1875. Este acordo, que se encontra nas fronteiras ocidentais do Império Russo, foi, então, um lugar atraente para os investidores estrangeiros. Condições favoráveis ​​para o desenvolvimento das actividades económicas decidiu se estabelecer aqui industriais alemães indústria têxtil.

Schönowie estavam entre os cidadãos mais ricos e mais influentes. Os lucros derivam de dois construíram suas fábricas têxteis. Família de três gerações viviam em Sosnowiec até 1945 e durante essas décadas participaram activamente na vida social da cidade. Ela colocou uma enorme contribuição para o seu desenvolvimento, entre outras coisas, procurou a atribuição de direitos cívicos, muitos público co-financiado e organizado uma série de caridade. Também ele se preocupava com os seus trabalhadores a construção de um conjunto habitacional para eles. Durante o
-
O Palácio do Schön - sede do Museu

Provado, representante da Ernst palácio erguido ao longo da extremidade norte da fábrica de fiação de lã, que foi construído em 1886. Infelizmente, o autor do projeto, nem a data exata da construção da instalação não são conhecidos. Sua forma é selecionado no set Sielec (então vila) a partir dos anos 1884 a 1886, mas a construção foi concluída, provavelmente, apenas dez anos depois.

O palácio, localizado em uma planta quadrada com torres em três cantos representam o estilo neo-barroco. Ele tem quatro andares, que abrange um telhado de mansarda e torres são capacetes de cebola. Partido porão marcado revestimento em pedra. As fachadas ricamente decorado com estuque, entre os quais predominam folhas de carvalho e frutas monograma "S". Ele também inclui painéis rocaille'ami decorados e guirlandas ricos. Na fachada encontramos tema do rosto humano, cartelas e hermy.

Originalmente, a fachada do palácio estava do lado da estrada de ferro. No 40 do século XX. Ele foi transferido para o Sul, a partir da fábrica, o lugar demolido conservatório imponente.

Divisões interiores também mudou. No piso térreo foram quartos representativos: oval, ricamente decorado com estuque salão levou a um vestíbulo estreito. Em ambos os lados encaixar nos vestiários para homens e mulheres. Então ele entrou no salão imponente, sendo uma espécie de pátio interno. Ergue-se por todos os andares e uma clarabóia está fechado. As janelas todos os andares têm vista para o pátio. Em frente é o corredor de entrada que conduz uma vez para uma sala de jantar com 50 lugares combinado com um terraço loggia aberta. Daí przechodzono para a sala de bilhar e buffet, onde durante bailes de finalistas receberam lanches.

No lado esquerdo do corredor havia um salão de baile decorado em estilo neo-rococó. Além do esquema de cor-de-rosa e dourado chamou tapetes atenção dos visitantes com representações das quatro estações. Daí wchodzono do conservatório e salas para senhoras e senhores. Quarto para senhoras estava do lado esquerdo do conservatório e foi mantida no estilo Inglês. Hoje abriga um bengaleiro e equipamento original preservada elementos góticos - canteiro e estrutura a céu aberto com a torre. Quarto para os homens, na frente da sala para as senhoras, foi decorado em estilo mourisco. Ballroom não existe e atualmente serve como exposição e recepção.

A partir do hall escadaria cerimonial leva ao primeiro andar. A grade de metal com motivos de videira e três vitrais no mezanino estão as últimas autênticas peças de equipamento.

Vitrais foram criados logo após a conclusão da construção, mas o criador deles permanece desconhecido. Eles foram colocados em três janelas em arco longitudinal fechado 3 x 1,5 m Composta são, de acordo com uma regra - completa, sentado em uma personagem de arcade grande:. Uma mulher com roca, Hermes e uma mulher com uma tesoura picar cordeiro. O conjunto envolve a franja da videira, o mesmo que na escadaria balaustrada. Personagens e arquitetura derivam da forma antiga. Este é um Schons família alegoria - Os proprietários das fábricas do palácio e têxtil. Programa ideológico, de acordo com o ethos protestante, a apoteose do trabalho como uma fonte de enriquecimento. É a única tal equipe vitrais em nossa região.

O primeiro andar do palácio abrigava quartos, banheiros e salas privadas do proprietário. Vale ressaltar que a Ernst Schön permaneceu solteiro para a vida. No segundo andar, que já levam escadas modestos e estreitas, não havia quartos para funcionários e uma despensa.

O porão abrigava salas de utilidade, incluindo lavanderia.

Originalmente, o edifício foi decorado com estuque ricos, mas não sobreviveram a este dia, e estão presentes em qualquer uma das sua reconstrução.

O palácio era um dos centros mais importantes da vida social Sosnowiec. Havia não só bolas exclusivas, mas também concertos musicais e outros eventos culturais.

Nenhum comentário:

Postar um comentário