Google+ Followers

sexta-feira, 2 de outubro de 2015

Muzeul Național de Istorie a României.

8 mai 2015, se împlinesc 43 de ani de la inaugurarea Muzeului Național de Istorie a României. Crearea acestui muzeu a fost o provocare pentru autorităţi, dar şi pentru specialişti, deoarece a reprezentat o proiecţie, mai concentrată, a întregului sistem al muzeelor de istorie din ţară.În anul 1968 s-a creat cadrul legal corespunzător pentru organizarea Muzeului Naţional de Istorie. Prin Hotărârea nr. 1448/1968 din 03/07/1968, Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decidea înființarea muzeului, al cărui patrimoniu „se va constitui din piese de valoare republicană aflate în administrarea instituţiilor muzeale, bibliotecilor şi centrelor de documentare, subordonate Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, Academiei Republicii Socialiste România, ministerelor, altor organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetelor executive ale consiliilor populare, arhivelor statului, din piesele care vor fi obţinute din partea unor organizaţii obşteşti sau persoane fizice, prin donaţii sau achiziţii, precum şi din rezultatele unor cercetări organizate special în acest scop. La selecţionarea pieselor se va ţine seama şi de necesităţile instituţiilor care le deţin, pentru a nu se dezorganiza activitatea sau colecţiile acestora. De asemenea, Muzeul Naţional de Istorie a României îşi va putea completa patrimoniul prin obţinerea din străinătate – în original sau în copie – a unor exponate şi documente care se referă la istoria României”.
Pentru a adăposti muzeul au fost luate în calcul Palatul Justiţiei, Palatul Poştelor şi clădirea Sfatului Popular al Capitalei, dar s-a discutat și despre posibilitatea construirii unui sediu nou. În final, clădirea Poştei Centrale din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, a fost atribuită Muzeului Naţional de Istorie.

Pe 20 martie 1970, apărea noua (şi ultima) „Hotărâre a Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România privind înfiinţarea de Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România”, care stabilea și componența Comisiei de Organizare, al cărei președinte era academicianul Constantin Daicoviciu. S-a început amenajarea Palatului Poştei în ritm accelerat şi, doi ani mai târziu, pe 8 mai 1972, era deschis pentru public cel mai mare muzeu de istorie din România.

Primul colectiv de specialişti, iniţial detaşaţi, apoi transferaţi „în interesul serviciului” la muzeu, era format din: Sarafolean Gavrilă – şef secţie, Chiţescu Lucian – şef secţie, Leahu Valeriu – şef secţie, David-Ţeposu Lucia – şef secţie, Vâlcu Gheorghiţă – muzeograf principal, Ştefănescu Liviu – muzeograf principal, Popescu Elena – muzeograf principal, Burda Ştefan – muzeograf principal, Ilincioiu Ion – muzeograf principal, Ligor Alexandru – muzeograf principal și Chivulescu Emilia – secretar dactilo.

Realizarea expoziţiei de bază a Muzeului Național de Istorie a fost o chestiune foarte complexă şi foarte complicată. În cadrul acesteia trebuiau expuse obiecte cu o mare relevanţă istorică, dar, mai presus de aceasta, trebuia să coabiteze adevărul istoric cu cerinţele ideologice. Expoziţia de bază a fost încă de la început împărţită pe secţii, pentru fiecare secţie existând o comisie de specialişti însărcinată cu analiza tematicii. Credem că merită să-i amintim pe cei care au făcut parte din aceste comisii:

– Comisia de specialişti pentru secţia de istorie medie: prof. univ. dr. Gheorghe Ştefan, prof. univ. Mihai Berza, Octavian Iliescu, prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, dr. Constantin Şerban, dr. Ştefan Olteanu, Lucian Chiţescu);

– Comisa de istorie modernă: prof. univ. dr. C.C. Giurescu – preşedintele comisiei, dr. Cornelia Bodea, membru, dr. Dan Berindei, membru, dr. Vasile Netea, membru, Elena Pălănceanu, secretar, Ion Ilincioiu, secretar);

– Comisia de specialişti de pe lângă Tezaurul istoric: acad. Andrei Oţetea – preşedinte, Corina Nicolescu, Alexandrina Alexandrescu, Ecaterina Dunăreanu–Vulpe, Octav Iliescu, Bucur Mitrea, Xenia Ghica – arhitect, Viorica Caşoianu – arhitect, Mircea Sfârlea, Ştefan Burda, Radu Florescu, Mircea Neicov – Departamentul Cultelor, Nicolae Vlasa – Muzeul de Istorie Cluj;

– Comisia de Istorie Antică: Emil Condurachi – preşedinte, Ion Ardeleanu, Petre Alexandrescu – cercetător principal la Institutul de Arheologie, Hadrian Daicoviciu – director adjunct Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Nicolae Lupu – decanul Facultăţii de Istorie și Filozofie Sibiu, Xenia Ghica – arhitect, Adrian Rădulescu – director Muzeul de Arheologie Constanţa, Lucia Ţeposu – şef Secţie Istorie Antică Muzeul Naţional de Istorie);

– Comisia de Istorie Contemporană (Aron Petric, Titu Georgescu, Banyai Ladislau, Şerban Cioculescu, Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Carol Gölner, Victor Axenciuc, Constantin Mocanu, Gavrilă Sarafolean, arh. Dumitru Stănescu).

Organizarea expoziţiei permanente a presupus amenajarea, proiectarea şi realizarea a 55 de săli de expunere cu o suprafaţă expoziţională de 15 000 m2; au fost instalate 1 500 sisteme de expunere în care au fost expuse cca. 50 000 de valori de muzeu; au fost întocmite 300 de texte explicative de săli şi vitrine; au fost alcătuite 64 hărţi, 80 de grafice și 9 000 de etichete.

Prima formă a expoziţiei permanente a fost organizată în 40 de zile! S-a lucrat aproape zilnic câte 14-16 ore. Expoziţia de bază a Muzeului de Istorie a R.S.R., aşa cum a rezultat, era întinsă în 50 de săli, la care se adăugau Cabinetul Numismatic, Lapidarium-ul şi Tezaurul Istoric. La etajul al doilea a existat, pentru scurt timp, expoziţia de artă medievală românească.

Adunând sub un singur acoperiş cele mai importante mărturii ale trecutului României, nu este de mirare că muzeul a reprezentat un punct de atracţie pentru publicul din ţară, dar şi din străinătate. În același timp, regimul comunist a privit muzeul ca pe un instrument al propagandei şi, odată (sau mai ales) cu realizarea Expoziţiei Omagiale (1978), ca pe un pilon de bază în cadrul mecanismului cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Urmărind istoria acestei instituţii în anii comunismului găsim suficiente dovezi care să ne convingă atât de rolul său de instituţie muzeală de prim rang, dar şi de cel de organism bine „încorsetat” în chingile ideologiei „Epocii de Aur”.


Muzeul Naţional de Istorie a României continuă să fie este una dintre instituţiile reprezentative ale culturii româneşti, deţinând un fond foarte valoros de bunuri de patrimoniu mobil care ilustrează toate perioadele semnificative din trecutul poporului român, cât şi din vremea unor civilizaţii care au existat în vechime pe actualul teritoriu al ţării noastre.

Bogatul patrimoniu include peste 650.000 piese (un număr care sporeşte anual şi între care se numără obiecte remarcabile), organizat în următoarele colecţii: ceramică, lapidarium-tegularium, numismatică, filatelie, medalistică-sigilografie, tezaur, manuscrise, tipărituri, artă plastică, artă decorativă, fototecă istorică, stampe, hărţi, metal, armament şi echipament, textile şi mobilier.

În septembrie 2002 expoziţia permanentă a Muzeului Naţional de Istorie a fost împachetată, obiectele luând drumul depozitelor. Reabilitarea structurii de rezistenţă a început în iarna aceluiaşi an, lucrările fiind executate, până în septembrie 2005, în proporţie de aproximativ 50%. Finalizarea lucrării de reconstrucţie era aşteptată pentru mijlocul anului 2007, termen care nu a putut fi respectat.

Din cauza faptului că muzeul s-a aflat în reparaţii capitale, cea mai mare parte a expoziţiilor sunt temporar închise sau în reorganizare. Pe măsură ce lucrările de consolidare a clădirii se vor relua, expoziţia istorică permanentă va fi redeschisă, treptat.

Muzeul prezintă publicului, în prezent, două mari expoziţii permanente – Tezaur Istoric, respectiv Lapidarium-Copia Columnei lui Traian – şi expoziţii temporare cu tematică diversă, organizate în Holul Central.
 Muzeul Național de Istorie a României.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.mnir.ro/index.php/43-de-ani-de-la-inaugurarea-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei/

colaboração: Gabriela Mangirov 

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.--in
May 8, 2015, marks 43 years since the inauguration of the National Museum of Romanian History. The creation of this museum was a challenge for the authorities, but also for specialists, because it represented a projection, more concentrated, the whole system of history museums in the country.
In 1968 it created the appropriate legal framework for the organization of the National History Museum. By Decision no. 1448/1968 of 07.03.1968, the Council of Ministers of the Socialist Republic of Romania decided the establishment of the museum, whose heritage "will consist of valuables republican institutions under the administration of museums, libraries and documentation centers, subordinated to the State Committee Culture and Art, the Socialist Republic of Romania, ministries and other central bodies of state administration and executive committee popular, state archives, songs which will be obtained from public organizations or individuals through donations or acquisitions, and the results of research organized especially for this purpose. When selecting parts will take into account the needs of the institutions we have, to not disrupt their work or collections. Also, National Museum of Romanian History will be complete by acquiring foreign assets - the original or a copy - of exhibits and documents relating to the history of Romania. "

To house the museum they were considered the Justice Palace, the Palace of Post and People's Council of the Capital building, but also discussed the possibility of building a new headquarters. Finally, the central post office building in Bucharest, Calea Victoriei. 12 was assigned to the National History Museum.

On March 20, 1970, appear new (and last) "Decision of the Council of Ministers of the Socialist Republic of Romania on the establishment of the History Museum of the Socialist Republic of Romania" establishing and membership of the Organizing Commission, whose chairman was Academician Constantin Daicoviciu. It began construction of the Palace of Post apace and, two years later, on May 8, 1972, was opened to the public the largest history museum in Romania.

The first group of specialists originally posted, then transfer "for work" at the museum, was made up of: Sarafolean Gabriel - Head of Section, Chiţescu Lucian - head of section, Leahu Valeriu - head of section, David-Teposu Lucia - Head of Section, Vâlcu Gheorghiţă - main curator, Liviu Stefanescu - main curator, Elena Popescu - main curator, Stephen Burda - main curator, Ilincioiu Ion - main curator, Ligor Alexander - the main curator and Chivulescu Emilia - Secretary dactilo.

Making permanent exhibition of the National Museum of History was a very complex issue and very complicated. Within that expose objects of great historical relevance, but beyond that, historical truth had to cohabit with ideological requirements. The main exhibition was from the outset divided into sections, each section there is a committee of specialists responsible for thematic analysis. We believe that it is worth to remember those who were part of this committee:

- Committee of experts for medieval history department: prof. Dr. dr. George Stephen, prof. dr. Michael storks, Octavian Iliescu, prof. Dr. dr. Ion Ionaşcu, dr. Constantin Serban, dr. Stefan Olteanu Lucian Chiţescu);

- Committed modern history: prof. Dr. dr. C.C. Giurescu - committee chairman, Dr. Cornelia Bodea member, dr. Dan Berindei member, dr. Vasile net member, Elena Palanceanu, secretary, Ion Ilincioiu Secretary);

- Committee of experts attached to the historical treasure: Acad. Andrei Oţetea - President, Corina Nicolescu, Alexandrina Alexandrescu, Catherine Dunăreanu fox, Octav Iliescu, Bucur Mitrea, Xenia guessed it - architect, Viorica Caşoianu - architect, Mircea Sfarlea Stephen Burda, Radu Florescu, Mircea Neicov - Department of Religious Affairs Nicholas Vlas - History Museum Cluj;

- Commission of Ancient History: Emil Condurachi - President Ion Ardeleanu, Petre Alexandrescu - researcher at the Institute of Archaeology, Hadrian Daicoviciu - deputy director of the History Museum of Transylvania, Nicolae Lupu - Dean of the Faculty of History and Philosophy Sibiu, Xenia guessed it - architect Adrian Radulescu - Archaeology Museum director, Lucia Teposu - Ancient History Department Head National History Museum);

- Commission of Contemporary History (Aron Petric, Titu Georgescu, Banyai Ladislas, Serban Cioculescu, Ion Ardeleanu Vasile Arima, Carol Gölner Victor Axenciuc, Constantin Mocanu, Gavrila Sarafolean, arch. Dumitru Stanescu).

The organization has assumed the permanent exhibition planning, design and construction of 55 exhibition halls with an exhibition area of ​​15,000 m2; They were installed in 1500 in which the exposure system was set approx. 50 000 museum values; They were drawn 300 texts halls and showcases; They were made 64 maps, 80 charts and 9 000 labels.

The first form of the permanent exhibition has been organized in 40 days! It worked almost daily by 14-16 hours. The main exhibition of the Museum of History RSR, as a result, was flat in 50 rooms, with an additional Numismatic Cabinet, Lapidarium and Historical Treasure. On the second floor there briefly, Romanian medieval art exhibition.

Gathering under one roof the most important testimonies of Romania's past, it is no wonder that the museum was a point of attraction for the country but also abroad. At the same time, the communist regime regarded the museum as an instrument of propaganda and once (or especially) the realization Tribute Exhibition (1978), as a basic pillar place under Nicolae Ceausescu's personality cult. Following its history under communism we find sufficient evidence to convince us of its role as the leading museum institution, but also the body good "corseted" the shackles of ideology "Golden Age".


National Museum of Romanian History continues to be one of the representative institutions of the Romanian culture, owning a fund valuable cultural goods Mobile illustrating all significant periods in the history of the Romanian people and the time of civilizations which existed in seniority the current territory of our country.

The rich heritage includes over 650,000 pieces (a number that increases annually which include items outstanding), organized in the following collections: ceramics, Lapidary-tegularium, numismatics, philately, medals-sigillography, treasury, manuscripts, prints, fine art, art decorative, historical Photographs, prints, paper, metal, weapons and equipment, textiles and furniture.

In September 2002 the permanent exhibition of the National Museum of History was packed objects road taking deposits. Rehabilitation strength structure began in winter of the same year, the works being executed by September 2005, approximately 50%. Complete reconstruction work was expected for mid-2007, the term could not be respected.

Because the museum was in repairs, most of the exhibitions are temporarily closed or reorganized. As the consolidation of the building will resume, permanent historical exhibition will be reopened gradually.

The museum presents to the public, currently two major permanent exhibits - Historical Thesaurus, respectively Lapidarium copy of Trajan's Column - temporary exhibitions with different themes, organized in the hall.


--br
08 de maio de 2015, marca 43 anos desde a inauguração do Museu Nacional de História. A criação deste museu foi um desafio para as autoridades, mas também para os especialistas, porque representava uma projeção, mais concentrado, todo o sistema de museus de história no país.


Em 1968 ele criou o quadro jurídico adequado para a organização do Museu de História Nacional. Pela Decisão n. 1448/1968 de 1968/03/07, o Conselho de Ministros da República Socialista da Roménia decidiu a criação do museu, cuja herança "será composto de objetos de valor instituições republicanas, sob a administração de museus, bibliotecas e centros de documentação, subordinado ao Comitê Estadual Cultura e Arte, a República Socialista da Roménia, ministérios e outros organismos centrais da administração do Estado e do comité executivo popular, arquivos estaduais, canções que serão obtidos a partir de organizações públicas ou indivíduos através de doações ou aquisições, e os resultados da investigação organizada especialmente para esta finalidade. Quando selecionando partes levará em conta as necessidades das instituições que temos, não perturbar o seu trabalho ou coleções. Além disso, o Museu Nacional de História será completa com a aquisição de ativos estrangeiros - o original ou uma cópia -. De exposições e documentos relacionados com a história da Roménia "

Para abrigar o museu eles foram considerados o Palácio da Justiça, o Palácio dos Correios e do Conselho Popular do edifício Capital, mas também discutiram a possibilidade de construção de uma nova sede. Finalmente, o edifício da estação de correios central em Bucareste, Avenida Vitória. 12 foi atribuído ao Museu de História Nacional.

Em 20 de março de 1970, aparecem novos (e último) "Decisão do Conselho de Ministros da República Socialista da Roménia sobre a criação do Museu de História da República Socialista da Roménia" estabelecer e membro da Comissão Organizadora, cujo presidente era o acadêmico Constantin Daicoviciu. Ele começou a construção do Palácio dos Correios em ritmo acelerado e, dois anos depois, em 08 de maio de 1972, foi aberto ao público o maior museu de história na Roménia.

O primeiro grupo de especialistas originalmente postados, em seguida, transferir "para o trabalho" no museu, era composta de: Sarafolean Gabriel - Chefe de Secção, Chiţescu Lucian - chefe da seção, Leahu Valeriu - chefe da seção, David-Teposu Lucia - Chefe de Secção, Vâlcu Gheorghiţă - curador principal, Liviu Stefanescu - curador principal, Elena Popescu - curador principal, Stephen Burda - curador principal, Ilincioiu Ion - curador principal, Ligor Alexander - o curador principal e Chivulescu Emilia - Secretário dactilo.

Fazendo exposição permanente do Museu Nacional de História era uma questão muito complexa e muito complicado. Dentro desse expor objetos de grande relevância histórica, mas além disso, a verdade histórica teve de conviver com os requisitos ideológicos. A principal exposição foi, desde o início dividido em seções, cada seção há um comitê de especialistas responsáveis ​​pela análise temática. Nós acreditamos que vale a pena para lembrar aqueles que faziam parte dessa comissão:

- Comité de peritos para medieval departamento de história:. Prof Dr. dr. George Stephen, prof. dr. Michael cegonhas, Octavian Iliescu, prof. Dr. .. dr Ion Ionascu, dr Constantin Serban, dr Stefan Olteanu Lucian Chiţescu.);

- História moderna Compromisso:. Prof Dr. dr. C.C. Presidente da comissão, membro do Dr. Cornelia Bodea, dr membro Dan Berindei, dr Vasile membro da rede, Elena Palanceanu, secretário, secretário Ilincioiu Ion) - Giurescu;..

- Comité de peritos ligados ao tesouro histórico: Acad. Andrei Oţetea - Presidente, Corina Nicolescu, Alexandrina Alexandrescu, Catherine Dunăreanu raposa, Octav Iliescu, Bucur Mitrea, Xenia adivinhou - arquiteto, Viorica Caşoianu - arquiteto, Mircea Sfarlea Stephen Burda, Radu Florescu, Mircea Neicov - Departamento de Assuntos Religiosos Nicholas Vlas - History Museum Cluj;

- Comissão de História Antiga: Emil Condurachi - O presidente Ion Ardeleanu, Petre Alexandrescu - pesquisador do Instituto de Arqueologia, Adriano Daicoviciu - vice-diretor do Museu de História da Transilvânia, Nicolae Lupu - Decano da Faculdade de História e Filosofia Sibiu, Xenia adivinhou - arquiteto Adrian Radulescu - director Museu de Arqueologia, Lucia Teposu - História Antiga Chefe de Departamento Museu Histórico Nacional);

- Comissão de História Contemporânea (Aron Petric, Titu Georgescu, Banyai Ladislas, Serban Cioculescu, Ion Ardeleanu Vasile Arima, Carol Gölner Victor Axenciuc, Constantin Mocanu, Gavrila Sarafolean, arco Dumitru Stanescu.).

A organização assumiu o planejamento exposição permanente, design e construção de 55 salas de exposições com uma área de exposição de 15.000 m2; Eles foram instalados em 1500 no qual o sistema de exposição foi ajustado aprox. 50 000 valores museu; Eles foram sorteados 300 textos salões e mostras; Elas foram feitas 64 mapas, 80 gráficos e 9 000 rótulos.

A primeira forma da exposição permanente foi organizada em 40 dias! Ele trabalhou quase diariamente por 14-16 horas. A principal exposição do Museu de História RSR, como resultado, ficou estável em 50 quartos, com um Gabinete de Numismática adicional, Lapidarium e histórico tesouro. No segundo andar há brevemente, romena medieval exposição de arte.

Reunindo sob o mesmo teto os testemunhos mais importantes do passado da Roménia, não é de admirar que o museu foi um ponto de atração para o país, mas também no exterior. Ao mesmo tempo, o regime comunista considerado o museu como um instrumento de propaganda e uma vez (ou especialmente) a realização de exposições Tribute (1978), como um lugar pilar básico sob culto à personalidade de Nicolae Ceausescu. Na sequência da sua história sob o comunismo nós encontrar provas suficientes para nos convencer do seu papel como a principal instituição museu, mas também o corpo bom "corseted" os grilhões da ideologia "Golden Age".


Museu Nacional de História continua a ser uma das instituições representativas da cultura romena, possuir um fundo de bens culturais valiosos Móvel ilustrando todos os períodos significativos da história do povo romeno eo tempo de civilizações que existia na antiguidade o atual território do nosso país.

A rica herança inclui mais de 650 mil peças (um número que aumenta anualmente, que incluem itens pendentes), organizada nas seguintes coleções: cerâmica, Lapidação-tegularium, numismática, filatelia, medalhas-sigilografia, tesouraria, manuscritos, gravuras, Belas Artes, Arte decorativas, fotografias históricas, impressão, papel, metal, armas e equipamentos, têxteis e mobiliário.

Em setembro de 2002, a exposição permanente do Museu Nacional de História estava lotado de depósitos objetos de estrada. Estrutura força reabilitação começou no Inverno do mesmo ano, as obras que está sendo executado em Setembro de 2005, aproximadamente 50%. O trabalho de reconstrução completa era esperado para meados de 2007, o termo não poderia ser respeitado.

Porque o museu estava em reparos, a maioria das exposições estão temporariamente fechados ou reorganizados. Como a consolidação do edifício será retomada, exposição histórica permanente será reaberta gradualmente.

O museu apresenta ao público, atualmente duas grandes exposições permanentes - Historical Thesaurus, cópia respectivamente Lapidarium da Coluna de Trajano - exposições temporárias com diferentes temas, organizados no salão.
Nenhum comentário:

Postar um comentário