Google+ Followers

quinta-feira, 8 de outubro de 2015

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie Poland -- Museu de gás em Paczków, Polonia, -- Gas Museum in Paczków

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie to nowoczesna, dynamiczna i różnorodna ekspozycja, która znakomicie oddaje tempo zmian, szybkość technologicznego rozwoju i ewolucję przemysłu gazowniczego w Polsce i na świecie. Obiekt jest zdecydowanie jedną z najcenniejszych wizytówek turystycznych map Opolszczyzny.Paczkowskie Muzeum Gazownictwa działa od 1991 roku. Pomysł utworzenia gazowniczego skansenu pojawił się jeszcze przed wyłączeniem z eksploatacji dawnej miejskiej gazowni, którą zamknięto ostatecznie w 1977 roku. W starej gazowni, która przez 76 lat produkowała gaz dla Paczkowa, oczyszczono, zabezpieczono i odremontowano obiekty gazownicze, odnowiono piece oraz zaaranżowano teren pod sale ekspozycyjne.

Pod koniec lat 80-tych prace przy tworzeniu Muzeum nabrały tempa, a oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 23 listopada 1991 roku. Od tamtej pory Muzeum jest jednym z głównych symboli turystycznych Paczkowa - co roku odwiedza je około 10 tysięcy osób.
Ekspozycja Muzeum Gazownictwa jest jedną z największych tego typu w Europie - składa się na nią ponad 3000 eksponatów, które prezentowane są w salach wystawowych i ekspozycjach plenerowych o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.

Imponująca kolekcja starych gazomierzy (300 sztuk), gazowych urządzeń gospodarstwa domowego, palników labolatoryjnych, starodawnych elementów wyposażenia łazienek i kuchni oraz urządzeń niezbędnych do produkcji gazu klasycznego wymagała odpowiedniego wyeksponowania, dlatego już od kilku lat planowano modernizację Muzeum.
Pieczę i mecenat nad Muzeum Gazownictwa w Paczkowie sprawuje Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego - firma kontynuująca techniczną działalność wcześniejszej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. W 2004 roku Zarząd GOSD podjął decyzję o modernizacji Muzeum, a prace remontowe ruszyły już rok później. Te dwa lata odmieniły obiekt nie do poznania.

12 października 2007 roku Muzeum Gazownictwa odkryło przed światem swoje nowe oblicze. Teren ekspozycyjny przekształcono w nowoczesne centrum muzealno-wystawienniczo-szkoleniowe, które łączy w sobie tradycję z technologicznymi nowinkami. W profesjonalnie przygotowanych prezentacjach na temat produkcji gazu wykorzystywana jest technika "światło-dźwięku". Gazownictwo pokazane jest w układzie chronologicznym i tematycznym. Interaktywne wystawy znakomicie pokazują historię gazu domowego i przemysłowego, poszerzając wiedzę odwiedzających na ten temat.
Oświetlenie terenu stanowią czynne latarnie gazowe, a wygląd budynków i urządzeń pozostał niemal taki jak 100 lat temu, kiedy wybudowano gazownię.

Muzeum posiada nowoczesną salę konferencyjną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. W sali odbywać się mogą prezentacje, sympozja i konferencje na 80 osób. Na terenie obiektu mogą być również organizowane kameralne narady i spotkania w urządzonym w stylu retro saloniku konferencyjnym na 18 osób.
Muzeum posiada także bibliotekę, ze stale powiększającym się księgozbiorem. Dla chętnych do dłuższego zwiedzania przygotowane są cztery komfortowe pokoje gościnne (10 miejsc noclegowych) z łazienkami i kompletnie wyposażonymi aneksem kuchennym.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.paczkow.pl/
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


--br
Museu de gás em Paczków é uma exposição moderna, dinâmica e diversificada, que reflete perfeitamente o ritmo da mudança, a taxa de desenvolvimento tecnológico ea evolução da indústria do gás na Polónia e no mundo. A propriedade é definitivamente um dos mais valiosos mapas cartões turísticos de Opole.

Paczkowskie Museu de gás opera desde 1991. A idéia de criar o gás museu ainda apareceu antes de encerrar o funcionamento das antigo gasómetro municipais, que acabou por ser encerrado em 1977. Nos velhos fábrica de gás, que há 76 anos para o gás Paczkowa produzidos, purificados, instalações de gás natural garantidos e restaurados, fogões renovados e área arranjado para salas de exposições.
No final dos anos 80 trabalha para a criação do museu ganhou impulso, ea abertura oficial das instalações teve lugar 23 de novembro de 1991 ano. Desde então, o museu é um dos principais símbolos do turismo Paczkowa - a cada ano visitada por cerca de 10.000 pessoas.
Exposição Museu de gás é uma das maiores de seu tipo na Europa - é composto por mais de 3.000 exposições, que são apresentados nas salas de exposição e exposições ao ar livre com uma área total de mais de 1000 m2.
Uma coleção impressionante de metros de idade (300 unidades), aparelhos a gás, queimadores de laboratório, elementos antigos da cozinha e banheiro, acessórios e equipamentos necessários para a produção de um gás clássico exigem uma visibilidade adequada, porque há vários anos planejados modernização do Museu.
Custódia e patrocínio Museu de gás em Paczków exerce Górnośląski Operador do Sistema de Distribuição - a empresa de continuar as operações técnicas da Alta Silésia Gas Company anteriormente. Em 2004, a GOSD Administração decidiu modernizar o Museu, e trabalhos de renovação começou um ano depois. Estes dois anos mudaram o objeto não é saber.
12 de outubro de 2007 Museu de gás descoberto ao mundo uma nova face. Área de exposição foi transformado em um museu moderno e exposição e treinamento que combina a tradição com inovações tecnológicas. As apresentações profissionalmente preparados na técnica de produção de gás usado é o "som-luz". O gás é mostrado na cronológica e temática. Exposições interativas mostram a história do grande gás doméstico e industrial, a sensibilização dos visitantes sobre o assunto.
Iluminação da área são um processo aberto lampiões a gás, ea aparência dos edifícios e equipamentos permaneceram quase como 100 anos atrás, quando ele construiu uma planta de gás.
O museu tem uma moderna sala de conferências equipada com high-end equipamentos de áudio-visual. O salão pode tomar apresentações lugar, simpósios e conferências para 80 pessoas. A área também pode ser organizadas reuniões íntimas e reuniões nas instalações para conferências salão de estilo retro para 18 pessoas.
O museu também tem uma biblioteca, com cada vez maior coleção de livros. Para aqueles dispostos a explorar quatro quartos confortáveis ​​(10 camas) já preparado com casas de banho e uma kitchenette totalmente equipada.

--inGas Museum in Paczków is a modern, dynamic and diverse exhibition, which perfectly reflects the pace of change, the rate of technological development and the evolution of the gas industry in Poland and in the world. The property is definitely one of the most valuable cards tourist maps of Opole.
aczkowskie Gas Museum operates since 1991. The idea of ​​creating the museum gas yet appeared before shutting down the operation of the former municipal gasworks, which was eventually closed in 1977. In the old gasworks, which for 76 years for Paczkowa gas produced, purified, secured and restored natural gas facilities, renovated stoves and arranged area for exhibition halls.
In the late 80s works for the creation museum gained momentum, and the official opening of the facility took place November 23, 1991 year. Since then, the museum is one of the main symbols of tourism Paczkowa - every year visited by about 10,000 people.
Exposure Gas Museum is one of the largest of its kind in Europe - it consists of more than 3,000 exhibits, which are presented in the exhibition halls and outdoor exhibitions with a total area of ​​over 1000 m2.
An impressive collection of old meters (300 units), gas appliances, burners LABORATORY, ancient elements of kitchen and bathroom fittings and equipment necessary for the production of a classical gas require adequate visibility, because for several years planned modernization of the Museum.
Custody and patronage Gas Museum in Paczków exercises Górnośląski Distribution System Operator - the company continuing the technical operations of Upper Silesian Gas Company earlier. In 2004, the Management GOSD decided to modernize the Museum, and renovation work started a year later. These two years have changed the object is not to know.
12 October 2007 Gas Museum discovered to the world a new face. Exposition area was transformed into a modern museum and exhibition and training that combines tradition with technological innovations. The professionally prepared presentations on gas production technique used is the "light-sound". Gas is shown in chronological and thematic. Interactive exhibits show the history of the great domestic and industrial gas, raising awareness of visitors on the subject.
Illumination of the area are an open gas lamps, and the appearance of buildings and equipment remained almost like 100 years ago when he built a gas plant.
The museum has a modern conference room equipped with high-end audio-visual equipment. The hall can take place presentations, symposia and conferences for 80 people. The area may also be arranged intimate meetings and meetings in the retro-style lounge conference facilities for 18 people.
The museum also has a library, with constantly growing collection of books. For those willing to explore longer prepared four comfortable guest rooms (10 beds) with bathrooms and a fully equipped kitchenette.

Nenhum comentário:

Postar um comentário