Google+ Followers

terça-feira, 6 de outubro de 2015

V Notranjskem muzeju Postojna. -- The Notranjska Museum in Postojna -- O Museu Notranjska em Postojna

Muzej krasa je osrednja slovenska razstava, ki je popolnoma posvečena predstavitvi zgodovine in sedanjosti svetovnega fenomena - krasa. Poglobljena predstavitev krasa je dinamično zasnovana, saj se v njej prepletajo dokumentarna gradiva, redki in dragoceni predmeti, interaktivne vsebine ter tudi številne praktične delavnice. Posebna pozornost je namenjena otrokom in mladini, ki se bodo lahko o kraških pojavih učili neposredno, skozi igro in ustvarjanje.Prvo nadstropje Muzeja krasa je namenjeno dinamični predstavitvi fenomena krasa – od razburljivega potovanja v preteklost in razkrivanja ključnih dejavnikov, ki so omogočili nastanek krasa, do kronološkega pregleda njegovega tisočletnega razvoja ter predstavitve ključnih kraških območij v Sloveniji in seveda vseh z njim povezanih pojavov. Celotno drugo nadstropje razstave je namenjeno najbolj privlačnemu kraškemu pojavu, kraškim jamam. Skrivnostna podzemna prostranstva so predstavljena kot pribežališča ledenodobnih živali, kot bivališča naših prednikov, kot skrivališča zakladov ter tudi kot velik navdih sodobnega človeka in njegovih avantur na področju športnega in raziskovalnega jamarstva. 

--
Od prvih začetkov delovanja, pa vse do danes (maj 2011), muzej ni imel lastnih prostorov. Prva ideja o kraškem muzeju sega v leto 1908. Na predlog takratne Jamske komisije, naj bi se v poslopju, ki je bilo dograjeno za potrebe političnih uradov, uredil Jamski muzej. Tej ideji je sledila pobuda Ivana Andreja Perka v letu 1912 o Znanstvenem jamskem muzeju, ki naj bi ga zgradili v okolici Postojnske jame. Plemenito pobudo je prekinila prva svetovna vojna. Leta 1929 pa je v okviru takratnega speleološkega inštituta deloval tudi Jamski muzej. 

Prizadevanja mnogih so se pričela uresničevati leta 1947 z zamislijo Lea Vilharja o ustanovitvi muzeja in dokončno utrdila v letu 1949 s poimenovanjem muzeja v Notranjski muzej. Po tistem je muzej še nekajkrat spremenil svoje poimenovanje, prvotno ime pa je ponovno povzel po letu 1990. Največ časa, z vmesnimi prekinitvami vse do leta 1995 , je muzej deloval v stari graščini sredi mesta. Zato se je v zavesti lokalnega prebivalstva utrdilo mnenje o tem, da muzej še danes domuje tam. 

S temi prostori je muzej nekaj časa celo upravljal, leta 1952 pa je bila stavba s strani takratnega Okrajnega ljudskega odbora Postojna predana v upravljanje Slovenski akademiji znanosti in umetnosti Ljubljana za nedoločen čas. Akademija je tako prevzela stavbo Notranjskega muzeja, pri čemer so muzeju dovolili ostati v pritličju tega objekta. V teh prostorih še danes deluje SAZU. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je po letu 1990 na podlagi zakona postala lastnica tega objekta in ga po letu 1995 temeljito prenovila. V letu 1995 se je moral Notranjski muzej zaradi prenove stare graščine sredi mesta seliti v objekt na Ljubljanski 10 v prostore, ki si jih deli z Glasbeno šolo. Muzej je tako leta 1995 dokončno ostal brez svojih prostorov. 

Po osamosvojitveni vojni leta 1991, ko je jugoslovanska vojska zapustila Postojno, se je zdelo, da s pridobitvijo ustreznih prostorov za muzej ne bo težav. Vendar se je izkazalo ravno obratno. Po večletnih dogovarjanjih z različnimi institucijami, je občina Postojna v letu 2002 z Ministrstvom za notranje zadeve sicer sklenila predpogodbo, po kateri naj bi se za potrebe Notranjskega muzeja zagotovili prostori na Gregorčičevem drevoredu 2, v katerih je takrat delovala Policijska uprava Postojna, vendar se ta namera ni uresničila. 

PRELOMNO LETO 2005 Z ODLOČITVIJO TAKRATNE VLADE DO LASTNIH PROSTOROV

Leto 2005 je bilo nedvomno prelomno. Vlada RS, ki jo je takrat vodil g. Janez Janša je sklepom štev.: 47803-53/2005/7 z dne 17.11.2005 na občino Postojna neodplačno in za potrebe postavitve muzejskih zbirk prenesla objekt bivše garnizije na Kolodvorski cesti 3 v Postojni. 

S tem je občina »ujela zadnji vlak« za koriščenje sredstev iz. t.i. kulturnega tolarja v višini takratnih 50 milionov tolarjev ( 208.646 eur). Sredstva, ki jih je Ministrstvo za kulturo v času ministrovanja Vaska Simonittija namenilo za prostore Notranjskega muzeja, so tudi edini prispevek tega ministrstva za ta namen. 

V preostalem sta sredstva za celovito in obsežno prenovo stavbe, ki je trajala pet let, zagotovili občina Postojna in Evropska unija. 

RAZLIČNI PROSTORI IN RAZLIČNE STATUSNE OBLIKE DELOVANJA MUZEJA

Notranjski muzej je v svoji zgodovini deloval v različnih statusnih oblikah. Tako je leta 1974 postal Kraška muzejska zbirka v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni, leta 1990 pa je takratna občina ustanovila Notranjski muzej Postojna. Zadnja statusna sprememba sega v leto 2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega muzeja v javni zavod ZNANJE in ohranitvijo njegove samostojnosti omogočila pričetek delovanja v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtonomno in strokovno rast muzeja.

PO PETLETNI OBSEŽNI IN CELOVITI PRENOVI OBJEKTA NOTRANJSKI MUZEJ KONČNO NA SVOJEM

Prenova objekta, ki je trajala pet let, je bila obsežna in zahtevna, kar pričajo tudi sredstva, ki so bila porabljena za ta namen.

---
VIZIJA MUZEJA
Zaposleni v Notranjskem muzeju Postojna ocenjujemo, da je naša ustanova med pomembnimi spodbujevalci kulturnega in turističnega dogajanja v Postojni in v širši notranjsko - kraški regiji. S pomočjo ustanovitelja Občine Postojna smo konec leta 2005 končno dobili nove prostore v nekdanji komandi garnizije na Kolodvorski cesti 3 v Postojni in s tem možnost, da zaživimo v celoti kot pravi muzej. To je tudi pogoj, da predstavimo svoje bogate zbirke širši javnosti, s postavitvijo stalne razstave pa bomo zaokrožili podobo Postojne in celotnega slovenskega kraškega prostora. Otvoritev prenovljenih prostorov je bila 20.5.2011. Prizadevali si bomo tudi za čimbolj celovito predstavitev bogate etnološke in arheološke dediščine Cerknice in Cerkniškega jezera (Kravanjeva hiša) ter Fužine v Grahovem.
----
Arheološki oddelek
V Notranjskem muzeju Postojna je arheološki oddelek najstarejši in največji. Evidentiranih ima več tisoč predmetov iz vseh arheoloških obdobij, predvsem s področja Notranjske in Tržaškega krasa. Z nastavitvijo arheologa leta 1955 smo v muzeju pričeli načrtno pridobivati predmete - predvsem z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji, jih sistematično urejati, dokumentirati in proučevati. Posebno pozornost pri proučevanju posvečamo predmetom iz kraških jam.Rezultate obdelave predmetov predstavljamo v strokovnih publikacijah, s predavanji in z vodenjem posameznikov in skupin v muzeju in na arheoloških najdiščih.

Biološki oddelek
V oddelku zbiramo in obdelujemo favnistične in floristične podatke, na osnovi katerih opravljamo sistematske in naravovarstvene ekspertize za območje Notranjske. Osrednja pozornost je posvečena jamski (podzemeljski) favni in popisovanju večine živalskih skupin, živečih v slovenskih jamah. V okviru muzejske dejavnosti objavljamo, razstavljamo in populariziramo našo živo naravno dediščino, pripravljamo pa se tudi na bodočo stalno postavitev Notranjskega muzeja v Postojni.

Etnološki oddelek
Ta oddelek strokovno deluje od 1992. leta tudi z občasnimi razstavami zunaj muzeja. Etnološko dediščino v muzeju zastopajo predmeti s področja materialne, pa tudi socialne in duhovne kulture. Oddelek ima za težišče preučevanja identiteto človeka, živečega na kraških tleh.

Zgodovinski oddelek
Zgodovinski oddelek glede na svoje poslanstvo pridobiva predmete, slikovno in drugo dokumentarno gradivo, ki je nastalo oziroma bilo rabljeno na področju petih notranjskih občin, predvsem v času od 19. stoletja do danes; po pomenu in številu predmetov izstopa predvsem gradivo, povezano z zgodovino Postojne in Postojnske jame. V prihodnosti bo naše delo usmerjeno predvsem k pripravi stalne razstave, katere osnovna tema bodo že prej omenjeni Postojna, kras in Postojnska jama. Občasne razstave vsaka po svoje sestavljajo to osnovno temo in pravzaprav sodijo v sklop priprav za stalno razstavo.

Konservatorska restavratorska delavnica
Konservatorska restavratorska delavnica je najmlajši oddelek Notranjskega muzeja, saj deluje šele od leta 1998. Ukvarja se s konserviranjem in restavriranjem predmetov premične kulturne dediščine ter dokumentiranjem konservatorskih in restavratorskih posegov. Sodeluje tudi pri pridobivanju novih predmetov na terenu in redno spremlja mikroklimatske pogoje hranjenja muzealij v depojskih prostorih muzeja.Konservatorska restavratorska delavnica je ustrezno opremljena za konserviranje in restavriranje keramičnih predmetov in arheoloških kovin ter nudi osnovno zaščito tudi ostalim predmetom, ki jih hrani muzej.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.notranjski-muzej.si/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


--in

The Notranjska Museum in Postojna


Museum of Slovenian karst is the main exhibition, which is completely dedicated to presenting the history and the present global phenomena - karst. An in-depth presentation of the karst dynamic design, because it combines documents, rare and valuable objects, interactive content as well as a number of practical workshops. Special attention is paid to children and young people who will be able to learn about the karst phenomena directly through the game and creation.

The first floor of the Museum of karst is intended for dynamic presentation of the karst phenomena - from exciting journey into the past and reveal the key factors that enabled the genesis, the chronological survey of his millennial development and demonstration of key karst areas in Slovenia and, of course, all related phenomena. The entire second floor is dedicated to the most attractive karst phenomenon Karst caves. Mysterious underground expanse are presented as a refuge of Ice Age animals, such as residence of our ancestors, such as hiding treasures, as well as a great inspiration modern man and his adventures in the field of sports research and caving.


-
From its beginnings of operation, until today (May 2011), the Museum did not have own premises. The first idea of ​​the karst museum dates back to 1908. At the request of the then Cave Board, to be in the building, which has been upgraded for the needs of political offices, edited Cave Museum. This idea was followed by an initiative of Ivan Andrej Perko In 1912 the Scientific cave museum to be built in the vicinity of Postojna Cave. Noble initiative was suspended the First World War. In 1929, in the context of the then Speleološkega Institute also acted Cave Museum.

The efforts many have started to implement in 1947 with the idea Lea Vilharja establishing the museum and finally consolidated in 1949 by naming the museum in the Notranjska Museum. After that, the museum has several times changed its denomination, the original name was again taken up after 1990. Most of the time, intermittently until 1995, the museum is operated in an old mansion in the middle of the city. Therefore, it is in the minds of local people consolidated opinion on that today houses the museum there.

With these premises, the museum some time even managed, in 1952, the building was by the then District People's Committee Postojna handed over the management of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Ljubljana for an indefinite period. The Academy has also taken over the building Notranjska Museum, said the museum allowed to stay on the ground floor of this building. In these places today operates SASA. Slovenian Academy of Arts and Sciences in 1990 on the basis of the law became the owner of this house, and after 1995, thoroughly renovated. In 1995 he had Notranjski museum due to renovation of the old mansion in the middle of the city to move into the building in Ljubljana in the 10 rooms, which it shares with the Music School. The museum is also in 1995 finally left without their premises.

After the war of independence in 1991, when the Yugoslav army left Postojna, it seemed that the acquisition of suitable premises for the museum will not be problems. However, it has proved the opposite. After several years of discussions with various institutions in the municipality of Postojna in 2002 with the Ministry of the Interior concluded a preliminary contract, according to which, for the purposes of the Notranjska Museum provide places to Gregorčičeva avenue 2, in which the then acting Police Directorate Postojna, but this the intention is not true.

A landmark year in 2005 with the then MINISTER TO OWN SPACE
The year 2005 was undoubtedly a turning point. The Government of the Republic of Slovenia, which was then headed by Mr. Janez Janša's decision no .: 47803-53 / 2005/7 dated 17.11.2005 in the municipality of Postojna free of charge and for the layout of museum collections transferred to the facility of the former garrison at Kolodvorska cesta 3 in Postojna.
This municipality "caught the last train" for the use of funds from. so-called Cultural Tolar of the then 50 million tolars (208,646 euros). The funds provided by the Ministry of Culture at the time minister Vasko Simonittija earmarked for rooms Notranjska Museum, they are also the only contribution of the Ministry for this purpose.
The remainder of the funding for a comprehensive and extensive renovation of the building, which lasted five years, to ensure the municipality of Postojna and the European Union.

VARIOUS LOCATIONS AND DIFFERENT FORMS OF OPERATING STATUS OF THE MUSEUM
Notranjska Museum in its history, acted in various forms of status. Thus, in 1974 it became the Karst Museum Collection at the Institute for Karst Research in Postojna Arts, and in 1990, the then municipality established Notranjska Museum. Last status change began in 2010 when the municipality with the inclusion of the Notranjska Museum in a public institution of knowledge and the preservation of its independence enable it to commence operations in the new premises and ensure the conditions for independent and professional growth of the museum.

After five years of deep and comprehensive renovations Notranjska Museum finally in
Renovation of the building, which lasted five years, was a large and complex, which is also evidenced by the resources that were used for this purpose.

---
VISION OF THE MUSEUM
Employees of the Notranjska Museum in Postojna, we estimate that our institution between important promoters of the cultural and tourism events in Postojna and in the wider Inner - karst region. With the help of the founder of the Municipality of Postojna, at the end of 2005, finally getting new premises in the former command of the garrison at Kolodvorska cesta 3 in Postojna and the possibility that realized its full potential as a real museum. It is also a prerequisite to present its rich collections to the general public with a permanent exhibition, we will round off the image of Postojna and the entire Slovenian karst area. Opening of the renovated premises was 20.5.2011. We will also strive to find a comprehensive presentation of the rich ethnological and archaeological heritage of Christchurch and Lake Cerknica (Kravanja house) and Fužine in Grahovo.

----
Archaeological Department
The Notranjska Museum in Postojna the archaeological department of the oldest and largest. It has recorded several thousand objects from all archaeological periods, especially in the area of ​​Inner and Carso. By setting an archaeologist in 1955 it was at the museum began to systematically acquire objects - especially with protective archaeological excavations, by systematically edited, documented and studied. Special attention is devoted to the study of the subject matter of karst jam.Rezultate treatment of objects presented in scientific publications, lectures and the conduct of individuals and groups in the museum and at archaeological sites.
Biology Section
Section collect and process floristic and faunal data, based on which we perform systematic and conservation expert for the area of ​​Inner. The main attention is paid to the cave (underground) and fauna inventory of most animal groups living in the Slovenian caves. In the context of museum activities are published, exhibit and popularize our living natural heritage, we are also preparing for a future permanent exhibition of the Notranjska Museum in Postojna.
Ethnology Department
This section operates from a professional in 1992 with temporary exhibitions outside the museum. Ethnological heritage of the museum representing objects in the field of physical as well as social and spiritual culture. The department has to focus examining the identity of a man living on karst soil.
Historical Section
Historical Department in relation to its mission of gaining items, pictures and other documents, which occurred or was used for five Notranjska municipalities, especially during the 19th century; the importance and number of items stand out above all material related to the history of Postojna and the Postojna Cave. In the future, our work will be directed primarily to the preparation of the permanent exhibition, whose main theme will be the previously mentioned Postojna, Kras and Postojna Cave. Temporary exhibitions, each in their own way up the basic theme and actually fall within the scope of preparations for a permanent exhibition.
Conservation and restoration workshop
Conservation and restoration workshop is the youngest section of the Notranjska Museum, because it works only since 1998. It deals with conservation and restoration of movable cultural heritage objects and documentation of conservation and restoration procedures. It also participates in the acquisition of new objects on the ground and regularly monitor the microclimate conditions of storage of museum objects in storage areas muzeja.Konservatorska restoration workshop is properly equipped for the conservation and restoration of ceramic objects and archaeological metals and offers basic protection also other objects held by the museum.--br
O Museu Notranjska em Postojna

Museum of esloveno cárstica é a exposição principal, que é totalmente dedicado a apresentar a história eo presente fenômenos globais - Karst. Uma apresentação detalhada do design dinâmico carste, porque combina documentos, objetos raros e valiosos, conteúdo interativo, bem como uma série de workshops práticos. É dada especial atenção às crianças e aos jovens, que será capaz de aprender sobre os fenômenos cársticos diretamente através do jogo e criação.

O primeiro andar do Museu de carste destina-se a apresentação dinâmica dos fenômenos cárstica - desde emocionante viagem ao passado e revelar os principais fatores que possibilitaram a gênese, a pesquisa cronológica de seu desenvolvimento milenar e demonstração de áreas cársticas chave na Eslovénia e, é claro, todos os fenômenos relacionados. Todo o segundo andar é dedicado aos mais atraentes fenômeno cárstica cavernas Karst. Extensão subterrâneo misterioso são apresentados como um refúgio de animais da Idade do Gelo, como residência de nossos ancestrais, tais como tesouros escondidos, bem como uma grande inspiração homem moderno e suas aventuras no campo da pesquisa de esportes e espeleologia.


-
Desde o seu início de funcionamento, até hoje (Mai 2011), o Museu não tem instalações próprias. A primeira idéia do museu cárstica remonta a 1908. A pedido do então Caverna Conselho, de estar no edifício, que foi atualizado para as necessidades de cargos políticos, editado Cave Museum. Esta ideia foi seguido por uma iniciativa de Ivan Andrej Perko Em 1912 o museu científico caverna a ser construído nas proximidades de Postojna Cave. Noble iniciativa foi suspensa a Primeira Guerra Mundial. Em 1929, no contexto do então Instituto Speleološkega também atuou Cave Museum.

Os esforços de muitos começaram a implementar em 1947 com a idéia Lea Vilharja que institui o museu e, finalmente consolidou em 1949, nomeando o museu no Museu Notranjska. Depois disso, o museu tem várias vezes alterou a sua denominação, o nome original foi retomada depois de 1990. Na maioria das vezes, de forma intermitente até 1995, o museu é operado em uma antiga mansão no centro da cidade. Portanto, é na mente dos povos locais consolidadas opinião sobre que abriga hoje o Museu lá.

Com estas premissas, o museu algum tempo até conseguiu, em 1952, o edifício foi pelo então Popular do Distrito Comitê Postojna entregou a gestão da Academia Eslovena de Ciências e Artes Ljubljana por um período indeterminado. A Academia também tomou conta do edifício Notranjska Museum, disse que o museu autorizados a permanecer no piso térreo do edifício. Nesses lugares hoje opera SASA. Esloveno Academia de Artes e Ciências, em 1990, com base a lei se tornou o dono desta casa, e depois de 1995, cuidadosamente restaurado. Em 1995, ele teve museu Notranjski devido à renovação da antiga mansão no meio da cidade a se mudar para o edifício em Ljubljana nos seus 10 quartos, que partilha com a Escola de Música. O museu também é em 1995 finalmente saiu sem suas instalações.

Depois da guerra de independência em 1991, quando o exército jugoslavo saiu Postojna, parecia que a aquisição de instalações adequadas para o museu não haverá problemas. No entanto, revelou-se o oposto. Após vários anos de discussões com várias instituições no município de Postojna em 2002 com o Ministério do Interior celebrado um contrato preliminar, segundo a qual, para efeitos do Museu Notranjska fornecer lugares para Gregorčičeva avenida 2, no qual o então agindo Polícia Direcção Postojna, mas esta a intenção não é verdade.

Um ano histórico em 2005 com o então ministro AO ESPAÇO PRÓPRIO
O ano de 2005 foi, sem dúvida, um ponto de viragem. O Governo da República da Eslovénia, que foi, em seguida, chefiada pelo Sr. A decisão de Janez Janša não:. 47803-53 / 2005/7 datada de 17.11.2005, no município de Postojna de forma gratuita e para o layout das colecções dos museus transferidos para as instalações da antiga guarnição de Kolodvorska cesta 3 em Postojna.
Este município "Pegaram o último trem" para a utilização dos fundos. chamado Tolar Cultural dos então 50 milhões tolares (208,646 euros). Os fundos fornecidos pelo Ministério da Cultura no ministro vez Vasko Simonittija reservado para quartos Notranjska Museum, eles também são a única contribuição do Ministério para esta finalidade.
O restante do financiamento para uma reforma abrangente e extensa do edifício, que durou cinco anos, para assegurar o município de Postojna e da União Europeia.

LUGARES DIFERENTES E DIFERENTES FORMAS DE STATUS DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU
Notranjska Museu em sua história, atuou em várias formas de status. Assim, em 1974, tornou-se o Museu Colecção Karst no Instituto de Investigação em Karst Postojna Arts, e em 1990, o município estabeleceu então Notranjska Museum. Última mudança de status começou em 2010, quando o município com a inclusão do Museu Notranjska em uma instituição pública de conhecimento e para a preservação da sua independência lhe permitir iniciar as operações nas novas instalações e garantir as condições para o crescimento profissional e independente do museu.

Após cinco anos de reformas profundas e abrangentes Notranjska Museu finalmente em
Renovação do edifício, que durou cinco anos, era um complexo grande e, que também é evidenciado pelos recursos que foram usados ​​para esta finalidade.

---
VISÃO DO MUSEU
Funcionários do Museu Notranjska em Postojna, estimamos que nossa instituição entre os promotores importantes dos eventos culturais e de turismo em Postojna e no interior mais amplo - região cárstica. Com a ajuda do fundador do Município de Postojna, no final de 2005, finalmente recebendo novas instalações no antigo comando da guarnição de Kolodvorska cesta 3 em Postojna ea possibilidade de que o seu pleno potencial como um verdadeiro museu. Ele também é um pré-requisito para apresentar suas coleções ricas ao público em geral com uma exposição permanente, vamos arredondar a imagem de Postojna e toda a área cárstica esloveno. Abertura das instalações foi renovado 20.5.2011. Nós também nos esforçamos para encontrar será uma apresentação abrangente do rico património etnológico e arqueológico de Christchurch e Lake Cerknica (casa Kravanja) e Fužine em Grahovo.

----
Departamento Arqueológico
O Museu Notranjska em Postojna o departamento arqueológico da maior e mais antigo. Ele já gravou vários milhares de objetos de todos os períodos arqueológicos, especialmente na área de Inner e Carso. Ao definir um arqueólogo em 1955 ele estava no museu começou a adquirir sistematicamente objetos - especialmente com escavações arqueológicas de proteção, por sistematicamente editadas, documentado e estudado. Especial atenção é dedicada ao estudo do assunto de tratamento cárstica jam.Rezultate de objetos apresentados em publicações científicas, palestras e a conduta dos indivíduos e grupos no museu e em sítios arqueológicos.
Biologia Seção
Seção coletar e processar dados florísticos e faunísticos, com base em que nós executamos especialista sistemática e conservação para a área de Inner. A principal atenção é dada para a caverna (metro) e inventário de fauna da maioria dos grupos animais que vivem nas cavernas eslovenas. No contexto das actividades do museu são publicados, exposições e popularizar o nosso património natural vivo, nós também estão se preparando para uma futura exposição permanente do Museu Notranjska em Postojna.
Departamento de Etnologia
Esta seção opera a partir de um profissional em 1992, com exposições temporárias fora do museu. Património etnológico do museu que representam objetos no campo da cultura física, bem como social e espiritual. O departamento tem de se concentrar examinar a identidade de um homem que vive em solo cárstica.
Setor Histórico
Departamento histórica em relação à sua missão de ganhar itens, gravuras e outros documentos, o que ocorreu ou foi usado para cinco municípios Notranjska, especialmente durante o século 19; a importância eo número de itens destacam-se acima todo o material relacionado com a história de Postojna e Postojna Cave. No futuro, o nosso trabalho será direcionado principalmente para a preparação da exposição permanente, cujo tema principal será a Postojna anteriormente mencionado, e Kras Postojna Cave. Exposições temporárias, cada um à sua maneira até o tema básico e realmente se inserem no âmbito dos preparativos para uma exposição permanente.
Conservação e restauro oficina
Conservação e oficina de restauração é a seção mais jovem do Museu Notranjska, porque ele só funciona desde 1998. Trata-se de conservação e restauro de móveis e objetos do patrimônio cultural documentação dos procedimentos de conservação e restauro. Participa também na aquisição de novos objetos no chão e monitorar regularmente as condições microclimáticas de armazenamento de objectos de museu em áreas de armazenamento muzeja.Konservatorska oficina de restauração está devidamente equipadas para a conservação e restauração de objetos de cerâmica e metais arqueológicos e oferece proteção básica também outros objetos detidos pelo museu.

Nenhum comentário:

Postar um comentário