Google+ Followers

quarta-feira, 25 de novembro de 2015

GERDA WEGENER - En fortælling om kærlighed mellem maler og muse, der sprænger rammerne for kønnets grænser. - - A tale of love between a teacher and muse, that breaks boundaries of gender boundaries. -- Um conto de amor entre um professor e musa, que rompe limites de fronteiras de gênero.

Gerda Wegener (1885-1940) er en unik skikkelse i dansk kunst. Som kvindelig kunstner skildrer hun på enestående vis kvinders skønhed med lige dele indlevelse og begær. Flirtende piger, glamourøse divaer og sensuelle kvinder er blandt Gerda Wegeners yndlingsmotiver. Hertil kommer billederne af hendes transkønnede ægtefælle, Lili Elbe, der som model i Gerda Wegeners kunst udviklede sin kvindelige identitet.
Gerda Wegener, Lili med fjervifte (detalje), 1920. Foto: Morten Pors


-
Netop Gerda Wegeners tvetydige seksualitet og historien om hendes ægtefælle var for svær at forholde sig til i samtiden. Hun sprængte rammerne for sit køn og for kønslig identitet i det hele taget. I dag er tematikken i hendes værker højaktuel. Transkønnede har i den grad indtaget massemedierne, og transikoner som Laverne Cox og Caitlyn Jenner giver de transkønnede en stemme i populærkulturen. Hollywood har opsnappet historien om Lili og Gerda, og filmen The Danish Girl har dansk premiere i februar 2016.
-
I den hidtil største udstilling med denne banebrydende kunstner møder vi en eksperimenterende livslyst fra de farverige og løsslupne 1920ere, der rammer en nerve i vores egen tid.
-
”Kvinden skal slippe sine kvindelige Instinkter og Egenskaber løs, spille paa hele sin kvindelige Charme, og vinde Konkurrencen med Manden i Kraft af sin Kvindelighed – aldrig fordi hun prøver paa at efterligne ham.”
-
Gerda Wegener, 1934

Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934.
Foto: Teatermuseet i Hofteatret
Maler og muse
-
I 1904 giftede Gerda Wegener, f. Gottlieb, sig med landskabsmaleren Einar Wegener (1882-1931), der i dag er kendt som transkvinden Lili Elbe. Lili var Gerda Wegeners yndlingsmodel, og i kunsten skabte de sammen et frirum, hvor Lili kunne udleve sin kvindelige identitet. I 1930 støttede Gerda Wegener ægtefællen, da Lili som en af historiens første gennemgik en række kønsmodificerende operationer. Hun døde året efter som følge af komplikationer efter en sidste operation.
-
Gerda Wegener er i sin kunst fascineret af menneskers leg med identitet gennem udklædning, masker og teater. I skildringerne af Lili poserer Lili som kvinde med sminke, skiftende parykker, kjoler, sko og eksotiske vifter. Vi kommer tæt på parrets venskab og kærlighed som hinandens maler og muse på tværs af de gængse kønsrelationer.
-
”Einar Wegener følte sig som et Menneske, der tvinges til at gaa rundt i en Dragt, som snærer ham og hvori han følte sig latterlig.”
-
Lili Elbe, 1931


Gerda og Einar Wegener foran Gerdas Sur
la route d'Anacapri under udstillingen i
Ole Haslunds Hus,1924. Foto: Det Kongelige Bibliotek
-
Et omstridt værk genfundet
-
En af de største stridigheder nogensinde i dansk kunst skyldtes afvisningen af Gerda Wegeners Portræt af Ellen von Kohl fra både Charlottenborgudstillingen og Den Frie Udstilling i 1907. Det medførte et væld af indlæg i Politiken for og imod den åndfulde, forfinede symbolisme, som man anså billedet for at repræsentere. Modstanderne fik tilnavnet ’bondemalerne’. Gerda Wegener holdt sig udenfor ’bondemalerstriden’, men arrangerede selv en udstilling af billedet i en kunsthandel. Siden har værket ikke været vist, men det er nu genfundet og hænger på ARKEN, så alle ved selvsyn kan overveje, hvordan portrættet i den grad kunne skille vandene i dansk kunstliv anno 1907.
-
”Efter mange Aars Ørkenvandring har der atter vist sig et Foraarstegn i dansk Kunst.”
-
Kunstneren Gudmund Hentze om Gerda Wegeners Portræt af Ellen von Kohl i Politiken i 1907.
-
En dansk pariserinde


Gerda Wegener, Karnevallet (detalje), u.å. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener skilte vandene i København, men fik stor succes i Paris, hvor hun og Lili boede fra 1912 og to årtier frem. De deltog ivrigt i det parisiske forlystelsesliv, som det fremgår af Gerda Wegeners mange skildringer af fest og karneval.
-
Gerda Wegener blev hurtigt en populær portrætmaler og udstillede på Paris’ vigtigste årlige kunstudstillinger, sågar i den franske pavillon på verdensudstillingen i 1925, hvor hun vandt to guldmedaljer. Hertil kommer illustrationer særligt til erotisk litteratur samt design af glasmosaikker til parisiske butikker og rigmandshj
-
Ingen af de store danske kunstmuseer købte nogle af Gerda Wegeners værker, men den franske stat købte tre. Disse er i dag i Centre Pompidous samling – og to af dem kan opleves på ARKENs store udstilling.
-
Kunstner og bladtegner
-
Igennem hele sit kunstnerliv beskæftigede Gerda Wegener sig både med kunst i traditionel forstand og den populære massekultur. Hun vekslede mellem at deltage i vigtige kunstudstillinger primært i Paris og at levere enorme mængder af reklamer, bladtegninger og bogillustrationer inden for mode, satire, humor og erotik.
-
Gerda Wegener fik sit gennembrud som tegner, da hun i 1908 vandt en tegnekonkurrence i Politiken med den bundne opgave at skildre ‘Kjøbenhavnerinden’ og igen i 1909 en om ‘Gadens Figurer’. Herefter blev hun fast knyttet til Politiken som bladtegner. Samtidig leverede Gerda Wegener tegninger til flere andre blade som Klods Hans, Tik-Tak og Vore damer, og i Frankrig var hendes tegninger til førende franske magasiner hendes primære indtægtskilde frem til midten af 1920erne.
-
”Naar man én Gang har fundet Paris, saa kan man ikke tænke sig at leve andre Steder. Selvom jeg elsker Italien, naar jeg vender tilbage og lugter Paris, saa er jeg lykkelig.”
-
Gerda Wegener, 1924


Forsideillustration af Gerda Wegener til Vore Damer, 19. oktober, 1927
-
#malerogmuse
-
Del dine egne billeder fra udstillingen på Instagram og se dem live her på siden.
Husk også at følge ARKEN på @arkenmuseum.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 

http://www.arken.dk/udstilling/gerda-wegener/

colaboração: Jussara Gonzo

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
---in via tradutor do google
GERDA WEGENER - A tale of love between a teacher and muse, that breaks boundaries of gender boundaries.
-
Gerda Wegener, Lili with feather fan (detail), 1920. Photo: Morten Pors
-
Gerda Wegener (1885-1940) is a unique figure in Danish art. As a female artist portrays her uniquely female beauty with equal empathy and desire. Flirty girls, glamorous divas and sensual women are among Gerda Wegener's favorite motifs. In addition, pictures of her transgender spouse, Lili Elbe, which model of Gerda Wegener's art developed her female identity.
-
Just Gerda Wegener's ambiguous sexuality and the story of her husband was too difficult to deal with at the time. She blew up the framework for her gender and sexual identity in general. Today is the theme of her works are highly topical. Transgender people have so consumed the mass media, and transgender icons such as Laverne Cox and Caitlyn Jenner allows Transgenders a voice in popular culture. Hollywood has intercepted story of Lili and Gerda, and the film The Danish Girl has Danish premiere in February 2016th
-
In the largest exhibition of this pioneering artist we meet an experimental zest from the colorful and riotous 1920s that hits a nerve in our own time.
-
"She should get her feminine instincts and qualities loose, play the entire female charm, and win the competition with the man by virtue of his womanhood - not because she's trying to mimic him."
-
Gerda Wegener, 1934
-
Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934. Photo: Theatre Museum
Painter and mouse
-
In 1904 married Gerda Wegener, f. Gottlieb, with landscape painter Einar Wegener (1882-1931), which today is known as trans woman Lili Elbe. Lili was Gerda Wegener's favorite model, and in the art they created together a space where Lili could live his female identity. In 1930 supported Gerda Wegener spouse when Lili as one of history's first underwent a series of gender-switching operations. She died the following year due to complications after a final operation.
-
Gerda Wegener in his art intrigued by people playing with identity through costumes, masks and theater. In depictions of Lili Lili posing as a woman with make-up, changing wigs, dresses, shoes and exotic fans. We get close to the couple's friendship and love each other's picturesque and mouse across the prevalent gender relations.
-
"Einar Wegener felt like a man who is forced to go around in a costume, which movement free and easy him and which he felt ridiculous."
-
Lili Elbe, 1931
-
Gerda and Einar Wegener in front of Gerda's Sur la route d'Anacapri during the exhibition in the Ole Haslund house 1924th Photo: The Royal Library
-
A contentious work rediscovered
-
One of the biggest disputes ever in Danish art was due to the rejection of Gerda Wegener Portrait of Ellen von Kohl, both Charlottenborg exhibition and The Free Exhibition in 1907. This led to a plethora of posts in politics for and against the soulful, subtle symbolism, as you saw the picture to represent. Opponents was nicknamed 'farm painters'. Gerda Wegener remained outside the 'peasant painter dispute', but even arranged an exhibition of the picture in an art trade. Since the plant has not been shown, but it is now recovered and hangs on the ARK, so everyone can see for themselves consider how the portrait in the degree could divide the waters in Danish art anno 1907th
-
"After many years of Desert Hiking has again proved a Foraarstegn in Danish art."
-
The artist Gudmund Hentze about Gerda Wegener Portrait of Ellen von Kohl in politics in the 1907th
-
A Danish Parisienne
-
Gerda Wegener, Carnival (detail), u.å. Photo: Morten Pors
-
Gerda Wegener divided them in Copenhagen, but was a great success in Paris, where she and Lili lived from 1912 and two decades. They participated eagerly in the Parisian entertainment scene, as evidenced by Gerda Wegener's many depictions of celebration and carnival.
-
Gerda Wegener quickly became a popular portrait painter and exhibited at the Paris' most important annual art exhibitions, even in the French Pavilion at the World Exhibition in 1925, where she won two gold medals. Moreover illustrations particularly for erotic literature, and design of glass mosaics to Parisian shops and rigmandshj
-
None of the major Danish art museums bought some of Gerda Wegener's works, but the French government bought three. These are now in the Centre Pompidou's collection - and two of them can be seen at ARKEN exhibition.
-
Artist and cartoonist
-
Throughout his artistic employed Gerda Wegener both with art in the traditional sense and the popular mass culture. She alternated between participating in major art exhibitions primarily in Paris and to deliver huge amounts of advertisements, cartoons and book illustrations in fashion, satire, humor and eroticism.
-
Gerda Wegener got his breakthrough as a draw when she in 1908 won a drawing competition in politics with the bound task to portray 'Kjøbenhavnerinden' and again in 1909, one on 'The street's figures'. She then firmly linked to politics as a cartoonist. At the same time delivered Gerda Wegener drawings for several other magazines like Clumsy Hans, Tik-Tak and our ladies, and in France, her drawings for leading French magazines her primary source of income until the mid-1920s.
-
"When we once found Paris, so one can not imagine living elsewhere. Although I love Italy, when I return and smells Paris, so I am happy. "
-
Gerda Wegener, 1924
-
Cover illustration by Gerda Wegener to Our Ladies, October 19, 1927
-
#malerogmuse
-
Share your own photos from the show on Instagram and see them here.

Remember to follow the ARK onarkenmuseum.
--br via tradutor do google
Gerda Wegener - Um conto de amor entre um professor e musa, que rompe limites de fronteiras de gênero.
-
Gerda Wegener, Lili com ventilador da pena (detalhe), 1920. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener (1885-1940) é uma figura única na arte dinamarquês. Como uma artista feminina retrata sua beleza excepcionalmente feminino com a mesma empatia e desejo. Meninas flirty, divas glamourosas e sensuais mulheres estão entre os motivos favoritos de Gerda Wegener. Além disso, fotos de seu cônjuge transgender, Lili Elbe, qual o modelo da arte de Gerda Wegener desenvolveu sua identidade feminina.
-
Apenas sexualidade ambígua de Gerda Wegener ea história de seu marido era muito difícil de lidar no momento. Ela explodiu a estrutura para seu gênero e identidade sexual em geral. Hoje é o tema de suas obras são de grande actualidade. Transgêneros têm tão consumido a mídia de massa, e os ícones transexuais como Laverne Cox e Caitlyn Jenner permite Transgenders uma voz na cultura popular. Hollywood interceptou história de Lili e Gerda, eo filme The Girl dinamarquês dinamarquês tem estréia em fevereiro de 2016
-
Na maior exposição deste artista pioneiro nos encontrarmos um entusiasmo experimental da década de 1920 coloridos e desenfreadas que atinge um nervo em nosso próprio tempo.
-
"Ela deve ter seus instintos e qualidades femininas solto, jogar todo o charme feminino, e vencer a competição com o homem em virtude de sua condição de mulher -. Não porque ela está tentando imitá-lo"
-
Gerda Wegener, 1934
-
Gerda Wegener, Eva-Heramb, 1934. Foto: Museu do Teatro
Pintor e mouse
-
Em 1904 casou-se com Gerda Wegener, f. Gottlieb, com Einar Wegener pintor de paisagens (1882-1931), que hoje é conhecido como mulher transexual Lili Elbe. Lili era modelo favorito de Gerda Wegener, e na arte que eles criaram juntos um espaço onde Lili poderia viver sua identidade feminina. Em 1930 apoiou cônjuge Gerda Wegener quando Lili como uma das história do primeiro passou por uma série de operações de mudança de sexo. Ela morreu no ano seguinte, devido a complicações após uma operação final.
-
Gerda Wegener em sua arte intrigado com as pessoas que jogam com identidade através de trajes, máscaras e teatro. Em representações de Lili Lili posando como uma mulher com make-up, mudança de perucas, vestidos, sapatos e fãs exóticos. Nós chegar perto de amizade do casal e amor pitoresca e mouse do outro através das relações de gênero prevalentes.
-
"Einar Wegener sentia como um homem que é forçado a ir ao redor em um traje, que o movimento livre e fácil ele e que ele se sentiu ridículo."
-
Lili Elbe, 1931
-
Gerda e Einar Wegener em frente de Gerda Sur la route d'Anacapri durante a exposição na casa 1924 Ole Haslund Foto: A Biblioteca Real
-
Uma obra controversa redescoberto
-
Uma das maiores disputas de sempre na arte dinamarquês foi devido à rejeição de Gerda Wegener Retrato de Ellen von Kohl, tanto exposição Charlottenborg e A Exposição gratuito em 1907. Isso levou a uma infinidade de lugares na política a favor e contra o soulful, simbolismo sutil, como você viu a foto representar. Os opositores foi apelidado de pintores de fazenda '. Gerda Wegener permaneceu fora do "camponês pintor disputa ', mas ainda organizados uma exposição da imagem em um comércio de arte. Desde que a planta não tenha sido mostrado, mas agora está recuperado e paira sobre a arca, para que todos possam ver por si mesmos como o retrato considerar no grau poderia dividir as águas em arte dinamarquês anno 1907
-
"Depois de muitos anos de Caminhada Deserto tem vez provou uma Foraarstegn na arte dinamarquês."
-
O artista Gudmund Hentze sobre Gerda Wegener Retrato de Ellen von Kohl na política no 1907
-
A Parisienne dinamarquês
-
Gerda Wegener, Carnaval (detalhe), u.å. Foto: Morten Pors
-
Gerda Wegener dividiu-os em Copenhague, mas foi um grande sucesso em Paris, onde ela e Lili viveu entre 1912 e duas décadas. Eles participaram ansiosamente na cena de entretenimento parisiense, como evidenciado por muitas representações de Gerda Wegener de festa e carnaval.
-
Gerda Wegener rapidamente se tornou um pintor de retratos popular e exibido no mais importantes exposições anuais de arte de Paris ", mesmo no Pavilhão francês na Exposição Mundial em 1925, onde ganhou duas medalhas de ouro. Além disso ilustrações especialmente para a literatura erótica e concepção de mosaicos de vidro de lojas parisienses e rigmandshj
-
Nenhum dos grandes museus de arte dinamarquês comprou algumas das obras de Gerda Wegener, mas o governo francês comprou três. Estes são agora na coleção do Centro Pompidou - e dois deles podem ser vistos na exposição ARKEN.
-
Artista e cartunista
-
Ao longo de sua empregada artístico Gerda Wegener tanto com a arte no sentido tradicional ea cultura de massa popular. Ela alternava entre participando em grandes exposições de arte, principalmente em Paris e para entregar grandes quantidades de propagandas, desenhos animados e ilustrações de livros de moda, sátira, humor e erotismo.
-
Gerda Wegener teve a sua descoberta como um empate quando em 1908 ganhou um concurso de desenho na política com a tarefa limite para retratar 'Kjøbenhavnerinden' e novamente em 1909, um em 'Os números da rua'. Ela, então, firmemente ligada à política como um cartunista. Ao mesmo tempo entregue desenhos Gerda Wegener para várias outras revistas como Clumsy Hans, Tik-Tak e as nossas senhoras, e na França, os seus desenhos para as principais revistas francesas sua principal fonte de renda, até meados de 1920.
-
"Quando uma vez encontrado Paris, por isso não se pode imaginar viver em outro lugar. Embora eu amo a Itália, quando eu voltar e cheiros Paris, por isso estou feliz. "
-
Gerda Wegener, 1924
-
Ilustração da capa por Gerda Wegener para Nossas Senhoras, 19 out 1927
-
#malerogmuse
-
Compartilhe suas próprias fotos do show no Instagram e vê-los aqui.

Lembre-se de seguir o onarkenmuseum ARK.


via ---
Nos séculos passados a maioria esmagadora (para não dizer a totalidade) de artistas que faziam trabalho erótico eram homens. Nenhuma mulher decente faria este tipo de arte pervertida (alias, “mulheres decentes” não podiam fazer nada!).
Porém, estreando a categoria da Dinamarca no blog, conheceremos a dama Gerda Wegener!
Esta autora não só teve uma carreira interessante, mas uma vida pessoal muito interessante. Era filha de um pastor evangélico (!) e foi casada com Einer Wegener, que posava para ela em trajes femininos… e acabou por criar a personalidade de Lili, mais tarde se assumindo como transsexual.
No início do século XX operações de trocas de sexo eram raras, perigosas e proibidas em alguns países. Lili faleceu após complicações pós-operatórias na sexta cirurgia. Mesmo assim, Einer/Lili foi sempre apoiado(a) pela sua mulher Gerda durante todo este processo.
Infelizmente, logo após ficar viúva, a obra da artista acabou ficando um pouco demodé diante de outros novos e vigorosos artistas eróticos que surgiram e ela acabou morrendo na pobreza.
Mesmo assim sua arte ficou e vamos apreciá-la agora!
g0g1g2g3g4g5g6g7g8g9

Nenhum comentário:

Postar um comentário