Listen to the text.

quarta-feira, 25 de novembro de 2015

Notranjskem muzeju Postojna. -- Museu Notranjska em Postojna

Od prvih začetkov delovanja, pa vse do danes (maj 2011), muzej ni imel lastnih prostorov. Prva ideja o kraškem muzeju sega v leto 1908. Na predlog takratne Jamske komisije, naj bi se v poslopju, ki je bilo dograjeno za potrebe političnih uradov, uredil Jamski muzej. Tej ideji je sledila pobuda Ivana Andreja Perka v letu 1912 o Znanstvenem jamskem muzeju, ki naj bi ga zgradili v okolici Postojnske jame. Plemenito pobudo je prekinila prva svetovna vojna. Leta 1929 pa je v okviru takratnega speleološkega inštituta deloval tudi Jamski muzej. 
Prizadevanja mnogih so se pričela uresničevati leta 1947 z zamislijo Lea Vilharja o ustanovitvi muzeja in dokončno utrdila v letu 1949 s poimenovanjem muzeja v Notranjski muzej. Po tistem je muzej še nekajkrat spremenil svoje poimenovanje, prvotno ime pa je ponovno povzel po letu 1990. Največ časa, z vmesnimi prekinitvami vse do leta 1995 , je muzej deloval v stari graščini sredi mesta. Zato se je v zavesti lokalnega prebivalstva utrdilo mnenje o tem, da muzej še danes domuje tam. 

S temi prostori je muzej nekaj časa celo upravljal, leta 1952 pa je bila stavba s strani takratnega Okrajnega ljudskega odbora Postojna predana v upravljanje Slovenski akademiji znanosti in umetnosti Ljubljana za nedoločen čas. Akademija je tako prevzela stavbo Notranjskega muzeja, pri čemer so muzeju dovolili ostati v pritličju tega objekta. V teh prostorih še danes deluje SAZU. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je po letu 1990 na podlagi zakona postala lastnica tega objekta in ga po letu 1995 temeljito prenovila. V letu 1995 se je moral Notranjski muzej zaradi prenove stare graščine sredi mesta seliti v objekt na Ljubljanski 10 v prostore, ki si jih deli z Glasbeno šolo. Muzej je tako leta 1995 dokončno ostal brez svojih prostorov. 

Po osamosvojitveni vojni leta 1991, ko je jugoslovanska vojska zapustila Postojno, se je zdelo, da s pridobitvijo ustreznih prostorov za muzej ne bo težav. Vendar se je izkazalo ravno obratno. Po večletnih dogovarjanjih z različnimi institucijami, je občina Postojna v letu 2002 z Ministrstvom za notranje zadeve sicer sklenila predpogodbo, po kateri naj bi se za potrebe Notranjskega muzeja zagotovili prostori na Gregorčičevem drevoredu 2, v katerih je takrat delovala Policijska uprava Postojna, vendar se ta namera ni uresničila. 


PRELOMNO LETO 2005 Z ODLOČITVIJO TAKRATNE VLADE DO LASTNIH PROSTOROV

Leto 2005 je bilo nedvomno prelomno. Vlada RS, ki jo je takrat vodil g. Janez Janša je sklepom štev.: 47803-53/2005/7 z dne 17.11.2005 na občino Postojna neodplačno in za potrebe postavitve muzejskih zbirk prenesla objekt bivše garnizije na Kolodvorski cesti 3 v Postojni. 

S tem je občina »ujela zadnji vlak« za koriščenje sredstev iz. t.i. kulturnega tolarja v višini takratnih 50 milionov tolarjev ( 208.646 eur). Sredstva, ki jih je Ministrstvo za kulturo v času ministrovanja Vaska Simonittija namenilo za prostore Notranjskega muzeja, so tudi edini prispevek tega ministrstva za ta namen. 

V preostalem sta sredstva za celovito in obsežno prenovo stavbe, ki je trajala pet let, zagotovili občina Postojna in Evropska unija. 


RAZLIČNI PROSTORI IN RAZLIČNE STATUSNE OBLIKE DELOVANJA MUZEJA

Notranjski muzej je v svoji zgodovini deloval v različnih statusnih oblikah. Tako je leta 1974 postal Kraška muzejska zbirka v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni, leta 1990 pa je takratna občina ustanovila Notranjski muzej Postojna. Zadnja statusna sprememba sega v leto 2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega muzeja v javni zavod ZNANJE in ohranitvijo njegove samostojnosti omogočila pričetek delovanja v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtonomno in strokovno rast muzeja.


PO PETLETNI OBSEŽNI IN CELOVITI PRENOVI OBJEKTA NOTRANJSKI MUZEJ KONČNO NA SVOJEM

Prenova objekta, ki je trajala pet let, je bila obsežna in zahtevna, kar pričajo tudi sredstva, ki so bila porabljena za ta namen.


---
Zbirka jamskih arheoloških predmetov 

V zbirki jamskih arheoloških predmetov so predvsem predmeti iz jam slovenskega krasa. Številne kraške jame Pivške kotline: Jama v Lozi, Betalov spodmol, Otoška jama ..., so bile človekovo bivališče že v paleolitiku. Naši predniki pa so se v jame zatekali tudi v obdobjih mlajše kamene dobe - neolitika, bakrene dobe - eneolitika, bronaste dobe in v nemirnih časih pozne antike (Predjama, Roška špilja, Bestažovca, ...). Večje število srednjeveških in novoveških predmetov iz te zbirke dokazuje, da so jame občasno nudile zatočišče ljudem tudi v kasnejših obdobjih zgodovine. Posebnost zbirke so predmeti iz jam Tržaškega krasa, ki so jih našli med arheološkimi izkopavanji konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja.

Zbirka predmetov iz kovinskih obdobij prazgodovine

V zbirki hranimo predmete iz naselbin in grobišč bronaste in železne dobe na Notranjskem. Najpomembnejši in najštevilnejši so iz naselbin železne dobe: Šmihela, Tržišča pri Dolenji vasi, Križne gore, … ter z grobišča pod Križno goro. Oblike predmetov so tako posebne in značilne prav za Notranjsko, da lahko govorimo o enotni železnodobni Notranjski skupini.

Zbirka rimskodobnih predmetov

Zbirka zajema predmete iz naselbinskih najdišč zgodnjega rimskega obdobja: Slavina, Stara Sušica, Šmihel, Žerunšček in Razdrto. Predmeti iz grobov, ki so jih našli na Uncu, Svinji gorici in v Postojni pa so iz obdobja od 1. do vključno 4. stoletja

Zbirka srednjeveških in novoveških predmetov

Najmlajša zbirka arheološkega oddelka obsega predvsem predmete visokega in poznega srednjega veka ter deloma novega veka, ki so jih ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih našli na področju grajskih kompleksov v Predjami in Snežniku. Slikovni del od 14. do 17. stoletja.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti 

http://www.notranjski-muzej.si/index.html


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.


--br
Museu Notranjska em Postojna

Desde o seu início de funcionamento, até hoje (Mai 2011), o Museu não tem instalações próprias. A primeira idéia do museu cárstica remonta a 1908. A pedido do então Caverna Conselho, de estar no edifício, que foi atualizado para as necessidades de cargos políticos, editado Cave Museum. Esta ideia foi seguido por uma iniciativa de Ivan Andrej Perko Em 1912 o museu científico caverna a ser construído nas proximidades de Postojna Cave. Noble iniciativa foi suspensa a Primeira Guerra Mundial. Em 1929, no contexto do então Instituto Speleološkega também atuou Cave Museum.

Os esforços de muitos começaram a implementar em 1947 com a idéia Lea Vilharja que institui o museu e, finalmente consolidou em 1949, nomeando o museu no Museu Notranjska. Depois disso, o museu tem várias vezes alterou a sua denominação, o nome original foi retomada depois de 1990. Na maioria das vezes, de forma intermitente até 1995, o museu é operado em uma antiga mansão no centro da cidade. Portanto, é na mente dos povos locais consolidadas opinião sobre que abriga hoje o Museu lá.

Com estas premissas, o museu algum tempo até conseguiu, em 1952, o edifício foi pelo então Popular do Distrito Comitê Postojna entregou a gestão da Academia Eslovena de Ciências e Artes Ljubljana por um período indeterminado. A Academia também tomou conta do edifício Notranjska Museum, disse que o museu autorizados a permanecer no piso térreo do edifício. Nesses lugares hoje opera SASA. Esloveno Academia de Artes e Ciências, em 1990, com base a lei se tornou o dono desta casa, e depois de 1995, cuidadosamente restaurado. Em 1995, ele teve museu Notranjski devido à renovação da antiga mansão no meio da cidade a se mudar para o edifício em Ljubljana nos seus 10 quartos, que partilha com a Escola de Música. O museu também é em 1995 finalmente saiu sem suas instalações.

Depois da guerra de independência em 1991, quando o exército jugoslavo saiu Postojna, parecia que a aquisição de instalações adequadas para o museu não haverá problemas. No entanto, revelou-se o oposto. Após vários anos de discussões com várias instituições no município de Postojna em 2002 com o Ministério do Interior celebrado um contrato preliminar, segundo a qual, para efeitos do Museu Notranjska fornecer lugares para Gregorčičeva avenida 2, no qual o então agindo Polícia Direcção Postojna, mas esta a intenção não é verdade.

Um ano histórico em 2005 com o então ministro AO ESPAÇO PRÓPRIO

O ano de 2005 foi, sem dúvida, um ponto de viragem. O Governo da República da Eslovénia, que foi, em seguida, chefiada pelo Sr. A decisão de Janez Janša não:. 47803-53 / 2005/7 datada de 17.11.2005, no município de Postojna de forma gratuita e para o layout das colecções dos museus transferidos para as instalações da antiga guarnição de Kolodvorska cesta 3 em Postojna.

Este município "Pegaram o último trem" para a utilização dos fundos. chamado Tolar Cultural dos então 50 milhões tolares (208,646 euros). Os fundos fornecidos pelo Ministério da Cultura no ministro vez Vasko Simonittija reservado para quartos Notranjska Museum, eles também são a única contribuição do Ministério para esta finalidade.

O restante do financiamento para uma reforma abrangente e extensa do edifício, que durou cinco anos, para assegurar o município de Postojna e da União Europeia.

LUGARES DIFERENTES E DIFERENTES FORMAS DE STATUS DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU

Notranjska Museu em sua história, atuou em várias formas de status. Assim, em 1974, tornou-se o Museu Colecção Karst no Instituto de Investigação em Karst Postojna Arts, e em 1990, o município estabeleceu então Notranjska Museum. Última mudança de status começou em 2010, quando o município com a inclusão do Museu Notranjska em uma instituição pública de conhecimento e para a preservação da sua independência lhe permitir iniciar as operações nas novas instalações e garantir as condições para o crescimento profissional e independente do museu.

Após cinco anos de reformas profundas e abrangentes Notranjska Museu finalmente em

Renovação do edifício, que durou cinco anos, era um complexo grande e, que também é evidenciado pelos recursos que foram usados ​​para esta finalidade.

---
Uma coleção de artefatos arqueológicos subterrâneos
A coleção de artefatos caverna são principalmente objetos das cavernas cársticas eslovenos. Bacia Pivka muitas cavernas: Caverna na explicação Betalov spodmol, Otok Caverna ... paradeiro do homem já no Paleolítico eram. Nossos ancestrais estavam na caverna refúgio em tempos de Neolítico - Neolítico, Calcolítico - o Eneolithic, Idade do Bronze e os tempos turbulentos da antiguidade tardia (aperitivos, Roska caverna, Bestažovca ...). Um número maior de objetos medievais e pós-medievais desta coleção mostra que, por vezes, poços fornecer refúgio para as pessoas nos períodos posteriores da história. Coleta de Especialidade de objetos a partir de cavernas do karst Trieste, que foram encontrados durante as escavações arqueológicas no final dos anos 19 e na primeira metade do século 20.

Coleção de metal objetos períodos da pré-história
A coleção é composta de itens de assentamentos e túmulos da Idade do Bronze e do Ferro em Inner. O mais importante e os mais numerosos são os assentamentos da Idade do Ferro: Šmihel, Mercados na vila Dolenja, atravessar as montanhas ... e o cemitério sob a Cruz Mountain. Objetos formas são tão específico e característico para Notranjsko que podemos falar de um único grupo de Ferro Notranjski.

A coleção de objetos romanos
A coleção inclui itens a partir de sites de liquidação do período romano precoce: torneira, Stara Sušica, Šmihel, Žerunšček e Razdrto. Itens de sepulturas que foram encontrados em UNEC, semear Gorica e Postojna são do período a partir de 1 até e incluindo o século 4

A coleção de objetos medieval e moderna
A mais nova coleção do Departamento de Arqueologia consiste principalmente de objetos altos e final da Idade Média eo período moderno em parte pelas escavações arqueológicas de proteção encontradas nos complexos do castelo em Predjama e Sneznik. Obras visuais do 14 ao século 17.

Nenhum comentário:

Postar um comentário