Google+ Followers

domingo, 15 de novembro de 2015

Zambaccian Museum, em Bucareste, Romênia. -- Zambaccian Museum, em Bucareste, Romênia

Colecţionar, critic de artă şi, nu în ultimul rând, un adevărat Mecena al vremurilor sale, Krikor H. Zambaccian (1889-1962) a alcătuit de-a lungul întregii sale vieţi una dintre cele mai bogate şi valoroase colecţii de artă din România - cuprinzând pictură, sculptură, grafică şi mobilier - pe care a dăruit-o statului român în trei etape succesive: în 1947, în 1957 şi ultima parte în 1962.
Actul de donaţie a inclus şi casa în care a locuit colecţionarul, construită după planurile arhitectului C.D. Galin pentru a servi atât ca locuinţă, dar şi ca spaţiu de expunere a operelor de artă. Colecţia era deschisă pentru amatorii de artă o zi pe săptămână încă din 1942, an în care casa a fost terminată. Construcţia a fost extinsă ulterior, în l957, cu scopul de a lărgi spaţiul de expunere. 

Colecţia se remarcă prin calitatea excepţională a lucrărilor de artă românească care reflectă gustul desăvârşit al colecţionarului. Operele prezentate alcătuiesc o veritabilă istorie a picturii româneşti moderne în capodopere. Sunt prezente lucrări de vârf ale maeştrilor secolului al XIX-lea sau de la începutul secolului al XX-lea: Aman (Autoportret), Grigorescu (Intrare în pădurea Fontainbleau, Peisaj din Bretagne, Portret de femeie), Andreescu (Iarna la Barbizon), Luchian (Lăutul, Scară cu flori, Tufănele în ulcică). Alături de aceştia se regăsesc lucrări ale artiştilor din perioada interbelică: Tonitza (Katiuşa lipoveanca, Nina în verde), Pallady (Natură statică cu mănuşă neagră), Petraşcu (Autoportret cu beretă roşie, Natură statică, Portretul lui Zambaccian), Iser, Dărăscu, Ressu etc. Capacitatea colecţionarului de a intui adevărata valoare artistică era egalată doar de generozitatea sa, Zambaccian fiind un sprijin moral şi material pentru mulţi dintre artiştii de valoare ai epocii.

Zambaccian descoperă şi lansează pictori şi sculptori, achiziţionează cele mai valoroase opere ale multora dintre ei şi deseori dă comenzi speciale unor artişti aflaţi la începutul carierei, artişti al căror talent îl apreciază în mod deosebit, precum Alexandru Padina, Alexandru Ciucurencu, Ion Ţuculescu, Corneliu Baba, Horia Damian. Sculpturi de Brâncuşi (Cap de copil), Paciurea (Bust de femeie), Miliţa Petraşcu, Oscar Han (Arcaşul) şi Cornel Medrea întregesc expunerea.

În 2008 muzeul a fost închis pentru lucrări de consolidare şi renovare a clădirii si de reamenajare a expunerii. O buna parte din lucrările prezente în noua formula expoziţională au fost restaurate.

În urma lucrărilor de renovare a casei, spaţiul de expunere a fost extins. Sunt prezentate acum în totalitate cele 19 pânze aparţinând maeştrilor şcolii franceze: Delacroix, Corot, Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, Picasso, Matisse, Bonnard, Utrillo, Marquet. Aceasta este cea mai substanţială şi valoroasă grupare de pictură franceză dintr-o colecţie publică românească.

O altă noutate cu prilejul redeschiderii este sala dedicată lucrărilor de grafică semnate de personalităţi ale picturii precum Grigorescu, Tonitza, Iser, Ressu, Petraşcu, Pallady, Ştefan Dimitrescu şi Magdalena Rădulescu.

Muzeul Zambaccian a fost inaugurat în martie 1947, iar pentru eforturile şi generozitatea sa colecţionarul a fost decorat de către Regele Mihai.http://www.mnar.arts.ro/Muzeul-KH-Zambaccian

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

--br

Collector, crítico de arte e, não menos importante, um verdadeiro patrono de seu tempo, Krikor H. Zambaccian (1889-1962) compilados ao longo de sua vida uma das coleções mais ricas e mais valiosos da arte de Roménia - incluindo pintura, escultura, gráficos e móveis - que deu um Estado romeno em três fases sucessivas: em 1947, 1957 e última parte, em 1962.

      Ato de doação incluiu colecionador que morava na casa construída pelo arquiteto CD Galin para servir tanto como habitação, espaço para exposições, mas também como obras de arte. A coleção foi aberto para os amantes da arte um dia por semana desde 1942, quando a casa foi concluída. A construção foi expandida em l957, a fim de ampliar a área de exibição.

      A coleção se distingue pela qualidade excepcional de obras de arte romenas que refletem o gosto requintado de colecionadores. Obras aparecido uma verdadeira história de modernas obras-primas da pintura romena. Algumas obras de mestres de pico do século XIX ou início do século XX: Aman (Auto-retrato), Grigorescu (Entrada em Fontainbleau Floresta, Paisagem de Brittany, Retrato de uma mulher) Andreescu (Winter Barbizon) Luchian (alaúde, escadas com flores, Tufănele carvão animal). Juntos, eles encontraram obras de artistas do período entre guerras: Tonitza (Katyusha Lipoveanca, verde Nina), Pallady (Still Life com luva preta) Petrascu (Auto-retrato com a boina vermelha, ainda vida, retrato de Zambaccian), Iser, Dărăscu, Ressu etc. Collector capacidade de intuir verdadeiro valor artístico só foi igualada pela sua generosidade, Zambaccian o apoio moral e material para muitos artistas do valor de tempo.

      Zambaccian descobre e lança pintores e escultores, adquirindo as obras mais valiosas de muitos deles e muitas vezes dá ordens artistas especiais nos artistas em início de carreira cujo talento que ele aprecia particularmente, como Alexander Padina Alexander Ciucurencu Ion Tuculescu, Corneliu Baba, Horia Damian. Brancusi escultura (a cabeça do menino) Paciurea (busto feminino), Milita Petrascu, Oscar Han (arqueiro) e Cornel Medrea exposição rodada.

      Em 2008, o museu foi fechado para o fortalecimento e construção de renovação e requalificação de exposição. Grande parte da nova fórmula de exposições apresentadas obras foram restauradas.

      Após a renovação da casa, o espaço de exposição foi ampliada. Eles agora são totalmente apresentadas 19 telas pertencentes aos mestres das escolas francesas: Delacroix, Corot, Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, Picasso, Matisse, Bonnard, Utrillo, Marquet. Este é o grupo mais substancial e valioso da pintura francesa em uma coleção pública romena.

      Outra novidade é a sala de pequeno-almoço durante a reabertura da obra gráfica da pintura assinados por personalidades como Grigorescu, Tonitza, Iser, Ressu, Petrascu, Pallady, Stefan Dimitrescu e Magdalena Radulescu.

      Zambaccian foi inaugurada em março de 1947 e para o esforço e generosidade coletor foi condecorado pelo rei Michael.


Nenhum comentário:

Postar um comentário