Google+ Followers

quinta-feira, 17 de dezembro de 2015

Колекція Харківського художнього музею -- Coleção Kharkov Art Museum

одне з найстаріших і найцінніших за складом мистецьких зібрань в Україні.БецькийІсторія унікальної збірки музею веде свій початок від 1805 року - часу придбання Харківським університетом 2477 графічних аркушів західноєвропейських майстрів. У цю колекцію входили твори видат­них художників XVI—XVIII ст.: А.Дюрера, Х.Гольціуса, Л.Джордано, П.Брейгеля Старшого, А. ван Дейка, Ф.Буше та інші.

У 1856 -1858 р.р. колекція поповнилася дарунками випускника університету Івана Бецького - він пожертвува понад 500 творів європейських живописців XVI - XVIII ст., зокрема Й. ван Клєве, Ф Фуріні, Л. Мехуса, А. Саккі, П. да Картона та ін.

За заповітом ще одного вихованця університету Аркадія Алфьорова 1873 року надійшло 50 картин нідерландських і голландських майстрів, серед яких Я. ван Скорель, Ф.Флоріс, А.Вердуль, С. де Влігер, 420 малюнків і акварелей Я. ван Гойєна, П. Молейна, Ф. Парміджаніно, Л. Лейденського та ін., 3000 гравюр майстрів різних європейських шкіл.

АлферовТвори з цих колекцій, що входили до складу університетського Музею красних мистецтв і старожитностей, сьогодні є основою відді­лу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею.

Іншим предтечею нашої колекції був заснований 1886 року Харківський міський художньо-промисловий музей - один з перших загальнодоступних музеїв Російської імперії. Його діяльність була пов'язана переважно з творчістю українських і російських ху­дожників. І сьогодні у відділі українського і російського мистецтва XVI-поч. XX століть із збереженої колекції художньо-про­мислового музею представлені твори І.Рєпіна, С.Васильківського, М.Ге, К.Пинєєва, Г.Мясоєдова, І.Шишкіна, В.Сурикова, 

В.Полєнова тощо.

1920-ті роки – час кардинальних реформ у музейній справі Хар­кова. Університетський Музей красних мистецтв і старожитностей та художньо-промисловий музей реорганізовано у Центральний ху­дожньо-історичний музей державного значення (1920 р.), потім художню колекцію введено до складу створеного 1922 року Соціального музею ім. Артема, а 1927 року виведено під новою назвою – Харківський державний художньо-історичний музей.

1920 року націоналізовано унікальну приватну колекцію «цукро­вого короля» П.Харитоненка, що знаходилася в колишньому його маєтку «Наталівка». На початку 1930-х років части­ну його колекції передано до Харкова, зокрема твори І.Шишкіна, Ф.Малявина, В.Сурикова, В.Полєнова, М.Нестерова.

1934 року організовано Українську державну картинну галерею, яка об'єднала майже всі художні цінності Харкова. УДКГ було від­крито 1935 року.

У 1937-1939 роках колекція УДКГ піддалася репресіям - з неї вилучено до «спецфонду» твори видатних майстрів українського авангарду (зараз вони знаходяться у Національному художньому му­зеї України).

Напередодні Великої Вітчизняної війни колекція УДКГ нараховува­ла близько 75 тис. експонатів, вважалася однією з найкращих у СРСР. При цьому, однак, вона не була включена до плану евакуації, внаслі­док чого вдалося евакуювати лише найцінніші експонати (4711 од.). Колекція, що залишилася в окупації, існувала як Харківський україн­ський художній музей, з якого нацисти цілеспрямовано вивозили екс­понати до Німеччини, а за кілька днів до звільнення Харкова спалили музейний будинок разом із залишками колекції.

Повернуті з евакуації і знайдені в руїнах галереї експонати постали основою післявоєнного музею, який одержав нову назву - Харківський державний музей українського мистецтва. З 1944 р. музей був розміщений у будинку, спорудженому за проектом О. Бекетова. Згодом він ще дві­чі перейменовувався: Харківський державний музей образотворчого мистецтва (1949), Харківський художній музей (1965).

У післявоєнні роки музей, у буквальному розумінні відроджу­ючись із попелу, активізує експозиційно-виставкову, науково-про­світницьку, збиральницьку діяльність. Незважаючи на непоправні втрати, музейне зібрання набуває популярності.

У 1970-х роках музей поповнюється колекціями О.Підкопая – М.Підкопай, О.Крігер – М.Фрадкіна, К.Шпектор.

1986 рік ознаме­нований приєднанням Пархомівского історико-художнього музею (Краснокутськнй р-н). Цей музей, створений 1955 року шкільним вчителем П.Ф.Луньовим, має унікальну колекцію зразків об­разотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'яток архео­логії та історії. У його зібранні стародавні ікони, твори Т.Шевченка, І.Шишкіна, К.Крижицького, А.Архипова, О.Бенуа, С.Коньонкова, В.Касіяна тощо. Сьогодні Пархомівський художній музей ім. П.Ф.Луньова є автономним відділом ХХМ.

З 1994 року філією Харків­ського художнього музею є Музей народного мисте­цтва Слобожанщини, заснований 1991 року. У фондах МНМС, що зараз є відділом ХХМ, зберігаються рідкісні зразки вишивки, кераміки, різьблення по дереву, народного живопису.

Сьогодні фонди Харківського художнього му­зею нараховують близько 25 тис. експонатів за­хідноєвропейського, українського, російського живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового (зокрема східного) мистецтва XV—XXІ сторіч.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.


Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google

Coleção Kharkov Art Museum
- Uma das coleções mais antigas e valiosas de composição artística na Ucrânia.
BetskyyIstoriya coleção original do museu remonta a 1805 - o momento da compra Kharkiv Universidade em 2477 folhas gráficas de artistas ocidentais. Nesta coleção incluiu obras de artistas proeminentes de séculos XVI-XVIII:. A.Dyurera, H.Holtsiusa, L.Dzhordano, P.Breyhelya Elder, A. van Dyck, F.Bushe e outros.

Em 1856 -1858 GG coleção de presentes reabastecido universitário John Betskoho - ele doações de mais de 500 obras de pintores europeus XVI - XVIII. séculos, incluindo J. Van Klyeve, F Furini, L. Mehusa, A. Sacco P. da papelão e outros.

Legado outro animal de estimação Universidade Arcadia em 1873 Alferov recebeu 50 pinturas de mestres holandeses e holandesas incluindo J. van Skorel, F.Floris, A.Verdul, S. de Vlieger, 420 desenhos e aquarelas por J. van Hoyyena, P. Moleyna F. Parmidzhanino, L. Leiden et al., 3000 imprime artistas de diferentes escolas europeias.

AlferovTvory dessas coleções, que faziam parte do Museu da Universidade de Belas Artes e Antiguidades, hoje é a base do departamento de arte estrangeira do Museu de Arte Kharkiv.

Outro precursor de nossa coleção foi fundada em 1886 Kharkiv Cidade Industrial Arte do Museu - um dos primeiros museus públicos Império. Sua atividade foi associada principalmente com o trabalho de artistas ucranianos e russos. Hoje, no Departamento de ucranianos e russos arte XVI-início. XX preservada coleção de Arte e Indústria Museu apresenta obras por Ilya Repin, S.Vasylkivskoho, M.He, K.Pynyeyeva, H.Myasoyedova, I.Shyshkina, V.Surykova,

V.Polyenova mais.

1920 - uma reforma radical no Museu de Kharkov. Universidade Museu de Belas Artes e Antiguidades eo Museu de Arte e Indústria foi reorganizado no Kunsthistorisches Museum Central de importância nacional (1920), em seguida, uma colecção de arte criada incorporada no 1922 Museum social. Artem, e em 1927 foi removido sob um novo nome - Kharkov Art e Museu de História.

1920 nacionalizou única coleção particular "Sugar King" P.Harytonenka, que estava em sua antiga propriedade "Natalivka." No início dos anos 1930, parte de sua coleção transferido para Kharkiv, incluindo obras I.Shyshkina, F.Malyavyna, V.Surykova, V.Polyenova, M.Nesterova.

1934 organizada pela galeria de arte Estado ucraniano, que reúne quase todos os valores artísticos de Kharkov. UDKH foi inaugurado em 1935.

Nos anos 1937-1939 coleção UDKH submetido a repressão - com ele removido o "fundo especial" obras de famosos artistas de vanguarda da Ucrânia (agora eles estão no Museu Nacional de Arte da Ucrânia).

Na véspera da coleção da Segunda Guerra Mundial UDKH contados cerca de 75 mil. Pieces, considerado um dos melhores na URSS. Neste caso, no entanto, não foi incluída no plano de evacuação, de modo que apenas conseguiu evacuar exposições mais valiosos (4711 unidades) .. A coleção permaneceu em ocupação existia como Museu de Arte da Ucrânia Kharkov, que exibe os nazistas deliberadamente exportados para a Alemanha, e alguns dias antes da libertação de Kharkov queimado edifício do museu com os restos de coleção.

Voltou a evacuar e galerias encontradas nas ruínas de artefatos do pós-guerra apareceu fundação do museu, que recebeu um novo nome - Kharkov State Museum of Art ucraniano. Desde 1944 o museu foi localizado em um prédio projetado por O. Beketov. Mais tarde, ele renomeado duas vezes: Kharkov State Museum of Fine Arts (1949), Museu de Arte de Kharkiv (1965).

Após o museu da guerra, literalmente das cinzas vidrodzhuyuchys ativa exposição, exposição, científicos, educacionais, atividades zbyralnytsku. Apesar do museu perda irreparável coleção está ganhando popularidade.

Na década de 1970, as colecções do museu são atualizadas O.Pidkopaya - M.Pidkopay, O.Kriher - M.Fradkina, K.Shpektor.

1986 marcou a adesão Parhomivskoho History and Art Museum (distrito Krasnokutskny). Este museu, fundado em 1955 professor de escola P.F.Lunovym, tem uma colecção única de amostras de belas artes, arte decorativa e aplicada, monumentos históricos e arqueológicos. Na sua reunião antigos ícones, obras de Shevchenko, I.Shyshkina, K.Kryzhytskoho, A.Arhypova, O.Benua, S.Kononkova, V.Kasiyan mais. Today Art Museum Parkhomivka. P.F.Lunova é um departamento autónomo de HHM.

Desde 1994, uma filial do Museu Museum of Folk Art Slobodian Kharkiv Arte foi fundada em 1991. Os fundos MNMS que é hoje o Departamento de HHM, continuam a ser raros exemplos de bordado, cerâmica, escultura em madeira, pintura folk.
Hoje os fundos Museu de Arte Kharkiv representam cerca de 25 mil. Pedaços de, ucraniano, russo pintura ocidental europeu, gráficos, escultura, decoração (especialmente orientais) séculos XV-Art XXI.

Nenhum comentário:

Postar um comentário