Google+ Followers

quinta-feira, 3 de dezembro de 2015

Inovativnost pri restavriranju in sanaciji kamna -- Innovation in the restoration and rehabilitation of stone -- Inovação na restauração e reabilitação de pedra

Parteli se že dalj časa ukvarja s sanacijo, restavriranjem in ohranjanjem vseh vrst kamna. Z leti smo si tako pridobili mnogo izkušenj in referenc, predvsem na področju spomeniško zaščitenega kamna.
Ne obdelujemo samo kamna, ampak tudi glinene izdelke, štukature, freske, oljnate slike ter izdelke iz lesa in kovine. Saniramo vlažne prostore s sušilnimi ometi, obnavljamo stare objekte in svetujemo pri obnovi. Med drugim smo obnovili secesijske štukature v dvorani hotela Union v Ljubljani, strop in stenske štukature v sejni dvorani ljubljanske univerze, Plečnikove stebre v atriju Nuka in Šoli Valentina Vodnika, čez 500 spomenikov, več kot 50 grobnic, portalov, reliefov, nad 30 kamnitih kipov (Kalin, Gorše, Kralj …) in še bi lahko naštevali.

Naša inovativnost pri obdelavi, obnovi in ohranjanju izdelkov iz kamna prednjači pred vsemi vrstami peskanja, mikroerozivno obdelavo, visokim pritiskom vode, brušenjem in vsemi agresivnimi kemičnimi sredstvi. Obdelava, ki jo ponujamo, se bistveno razlikuje – tako postopki kot tudi rezultati. Postopki temeljijo na izsledkih dolgoletnih preizkušanj pravilne kombinacije različnih profesionalnih restavratorskih sredstev. Zaščita je nujno potrebna kot sklepna faza sanacije zaradi vse večjih emisij iz ozračja (kisel dež, UV, smog …). Tudi to izvajamo s pravilno kombiniranimi profesionalnimi sredstvi za kamen.

Za obdelavo zahtevnejši je apnenec podpečan, eden najlepših slovenskih kamnov. Stoletja so ga lomili na pobočju hriba svete Ane, uporabljali pa so ga že Rimljani pri gradnji Emone. Po Sloveniji ga najdemo v portalih, podbojih, stebrih, kamnitih mizah, policah, stenah … Podpeškega apnenca ne kopljejo več, zato ima še večjo vrednost, po obdelavi pa ga je treba temeljito zaščititi s kakovostnimi impregnacijami, ki jih ne dobimo v vsaki trgovini s sredstvi za kamen. Pri pravilni obdelavi podpečana se pokaže svetlo sinji videz kamna, lepo pa se vidijo bele lise – 200 milijonov let stare litiotidne školjke.

Žal je danes pomembna le cena opravljenih storitev, medtem ko so videz, obstojnost in kakovost na zadnjem mestu. Najlaže je pripeljati težke stroje in z njimi uničevati portale, reliefe, kipe …, ker je cenovno najugodnejše. S tem pa se kulturnim spomenikom že dalj časa dela nepopravljiva škoda. Ni dovolj delati samo obrtniško, temveč celostno, natančno in odgovorno, predvsem pa spoštljivo do vrhunskih izdelkov izjemnih mojstrov, ki niso ustvarjali samo za zaslužek, ampak je to bilo tudi njihovo življenje.

( objavljeno v reviji Korak št. III/07 )
OPIS DEL

I. Gre za postopke, ki niso kemično agresivni (pH je v nevtralnem območju) in ne poškodujejo vrhnje plasti sanirane površine.

Dela izvajamo s posebnimi restavratorskimi sredstvi, ki so namenjena restavriranju kamna in z našimi ekološkimi aditivi, ki ta sredstva naredijo učinkovitejša.Večletno razvijanje in preizkušanje na raznovrstnih kameninah in drugih materialih, ki se uporabljajo v kiparstvu, gradbeništvu in kamnoseštvu, nas je pripeljalo do zavidljivih rezultatov.

II. Po odstranjevanju nečistoč in saniranju odbitih delov površino globinsko utrdimo s posebnimi sredstvi za utrjevanje poroznih kamenin. Po utrditvi dodatno izvajamo impregnacijo, ki ščiti površino pred kislim dežjem, oljem, voskom, barvami, soli in pred UV žarki(razpadanje). Površine ostanejo paropropustne, vendar odporne na nastanek madežev iz solitra in na razraščanje alg in mahu.

Tako saniranim površinam je potrebno občasno obrisati umazanijo, ki se nabira na površini, s hladno vodo brez čistil in brez truda.

III. Pri saniranju starih fasad nanašamo po odstranjevanju poškodovanega ometa posebno peščeno reparaturno malto in peščenec za popravila večjih poškodovanih mest.Po želji lahko s peščencem naredimo premaz kot okrasni omet. Po sanaciji ometa izvajamo tudi impregnacijo, z istimi sredstvi kot pri sanaciji kamna, ki podaljša življenjsko dobo tako obdelane fasade.

III. Pri saniranju starih fasad nanašamo po odstranjevanju poškodovanega ometa posebno peščeno reparaturno malto in peščenec za popravila večjih poškodovanih mest.Po želji lahko s peščencem naredimo premaz kot okrasni omet. Po sanaciji ometa izvajamo tudi impregnacijo, z istimi sredstvi kot pri sanaciji kamna, ki podaljša življenjsko dobo tako obdelane fasade.

IV. Pri poškodbah na kamnu ali odbitih delih uporabljamo restavratorsko-štukaturne malte izjemne trdnosti in oprijemljivosti na podlago, ki jih lahko po želji obdelujemo, štokamo, brusimo, modeliramo in barvno prilagajamo osnovni niansi kamna.

V. Antigrafitna zaščita je premaz s posebnimi sredstvi, ki omogočajo lažje in cenejše odstranjevanje napisanih grafitov iz predhodno zaščitenih površin.

Uspešno odstranjujemo grafite iz vseh nezaščitenih površin, brez poškodb površine fasad ali drugih materialov.

VI. Uporabljamo tudi posebno čistilno sredstvo, ki je tako blago, da odstrani samo nečistoče in ohrani barve na štukaturah, freskah in oljnatih slikah.

Barve postanejo spet takšne kakršne so bile, ko jih je nanesel umetnik.

VII. Obnavljamo in ščitimo tudi izdelke iz lesa in kovineCultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.

--in via tradutor do google
Innovation in the restoration and rehabilitation of stone

Company Parteli has long engaged in the rehabilitation, restoration and conservation of all kinds of stone. Over the years we have also gained a lot of experience and track record, particularly in the area of ​​the protected monument of stone.

Do not treated only stone, but also clay products, stucco, murals, paintings and oily products of wood and metal. Repaired damp-drying plaster, renovating old buildings and advise reconstruction. Among other things, we renovated Art Nouveau stucco in the hall of Hotel Union in Ljubljana, ceiling and wall stucco in the Chamber of the Ljubljana University, central columns in the atrium of Nuka and salt Valentina Guide, over 500 monuments, more than 50 tombs, portals, reliefs, and over 30 stone sculptures (Kalin, Gorse, King ...) and much more.

Our innovation in the treatment, rehabilitation and conservation of stone products ahead of all types of sandblasting, mikroerozivno processing, high-pressure water, grinding and all the aggressive chemical means. The treatment that we offer, is radically different - both the procedures and the results. Procedures based on the results of many years of trials the correct combination of different professional restoration funds. Protection is urgently needed as the final phase of rehabilitation due to growing emissions from the atmosphere (acid rain, UV, smog ...). Again, this is carried out properly combined with professional agents stone.

For more demanding processing limestone Podpečan, one of the most beautiful Slovenian stones. For centuries it was breaking on the slopes of the hill St. Anne, they were used by the Romans in the construction of the Emona. After Slovenia can be found in portals, jambs, pillars, stone tables, shelves, walls ... Podpeč limestone is not mined anymore, so it has an even greater value, after treatment but should be thoroughly protected with high-quality impregnation, we do not get in each trade means stone. For the correct processing of Podpečan shows the appearance of a bright blue stone, nice but you can see white spots - 200 million years old litiotidne shells.

Unfortunately, today only important price of services rendered, while the appearance, durability and quality in last place. The easiest way is to bring heavy machinery and with them destroyed the portals, reliefs, sculptures ... because it is the best price. This is a cultural monument for a long time part irreparable damage. It is not enough just to work a craftsman, but rather a comprehensive, accurate and responsible, especially with respect to the outstanding masters of world-class products that are not only creating profits, but it was also their lives.


(Published in the journal Step no. III / 07)
--------------------------------
DESCRIPTION

I. These are procedures that are not chemically aggressive (pH in the neutral range) and do not damage the top layer of repaired surface.
Work is carried out with the specific restoration funds intended for the restoration of stone and with our organic additives, these funds učinkovitejša.Večletno is committed to the development and testing of a variety of rocks and other materials used in sculpture, construction and quarry industry, has led us to an enviable Results.


II. After removing impurities and renovating parts of the reflected surface of the deep hardened by specific means of consolidating the porous rock. To consolidate further impregnation is carried out, which protects the surface against acid rain, oil, wax, paint, salt and UV rays (decomposition). Surfaces remain vapor-permeable, but the emergence of resistant stains of saltpetre and overgrowth of algae and moss.

Thus restored surfaces should be periodically wiped the dirt that accumulates on the surface with cold water without detergents and effortlessly.


III. When renovating old buildings is applied after removing the damaged plaster repair mortar special sand and sandstone to repair major injuries mest.Po optionally be done with silicate coating and decorative plaster. After the restoration of the plaster also carried out impregnation by the same means as in the rehabilitation of stone, which prolongs the life of both cultivated facade.


III. When renovating old buildings is applied after removing the damaged plaster repair mortar special sand and sandstone to repair major injuries mest.Po optionally be done with silicate coating and decorative plaster. After the restoration of the plaster also carried out impregnation by the same means as in the rehabilitation of stone, which prolongs the life of both cultivated facade.


IV. In the case of damage to the stone or the reflected parts used for restoration and stucco mortar exceptional strength and adhesion to the substrate, which may optionally be treated, štokamo, sanded, modeling, and color adjust basic shade stone.


V. Antigrafitna protection of the coating with special agents that make it easier and cheaper removing graffiti from previously written-protected areas.
We effectively remove graffiti from all unprotected surfaces without damage to the surface of facades or other materials.


VI. We also use special cleaning agent, which is so mild that it only removes impurities and maintain the color on stucco, frescoes and oil paintings.
Colors become again such as they were when they sprayed the artist.VII. We renovate and protect the products of wood and metal

--br via tradutor do google
Inovação na restauração e reabilitação de pedra

Empresa Parteli tem desde há muito empenhado na reabilitação, restauração e conservação de todos os tipos de pedra. Ao longo dos anos, temos também ganhou muita experiência e trajetória, particularmente na área do monumento de pedra protegida.

Não tratado apenas de pedra, mas também produtos de argila, estuque, pinturas murais, pinturas e produtos oleosos de madeira e metal. Reparado gesso úmido de secagem, renovação de edifícios antigos e reconstrução aconselhar. Entre outras coisas, nós renovado Art Nouveau estuque no hall do Hotel Union em Ljubljana, teto e parede de estuque na Câmara da Universidade de Ljubljana, colunas centrais no átrio do Guia Nuka e sal Valentina, mais de 500 monumentos, mais de 50 túmulos, portais, relevos, e mais de 30 esculturas em pedra (Kalin, Tojo, o rei ...) e muito mais.

A nossa inovação no tratamento, reabilitação e conservação de produtos de pedra à frente de todos os tipos de jateamento, mikroerozivno processamento, água de alta pressão, moagem e todos os meios químicos agressivos. O tratamento que oferecemos, é radicalmente diferente - tanto os procedimentos e os resultados. Procedimentos baseados nos resultados de muitos anos de testes a combinação correta de diferentes fundos de restauração profissionais. Proteção é urgentemente necessária como a fase final de reabilitação devido às emissões crescentes da atmosfera (chuva ácida, poluição atmosférica, UV ...). Novamente, isso é realizado adequadamente combinado com agentes profissionais de pedra.

Para mais exigente calcário processamento Podpecan, uma das mais belas pedras eslovenos. Durante séculos foi quebrando nas encostas do monte St. Anne, eles foram usados ​​pelos romanos na construção do Emona. Após a Eslovénia pode ser encontrado em portais, ombreiras, colunas, mesas de pedra, prateleiras, paredes ... Podpeč calcário não é mais minado, por isso tem um valor ainda maior, após o tratamento, mas deve ser bem protegido com impregnação de alta qualidade, nós não entrar em cada comércio significa pedra. Para o processamento correto de Podpecan mostra a aparência de uma pedra azul brilhante, bom, mas você pode ver manchas brancas - 200 milhões de anos escudos litiotidne idade.

Infelizmente, hoje só importante preço dos serviços prestados, enquanto a aparência, durabilidade e qualidade em último lugar. A maneira mais fácil é trazer maquinaria pesada e com eles destruíram os portais, relevos, esculturas ... porque é o melhor preço. Este é um monumento cultural por um longo tempo parcial danos irreparáveis. Não é suficiente apenas para trabalhar um artesão, mas sim uma abrangente, precisa e responsável, especialmente no que diz respeito aos mestres em circulação de produtos de classe mundial que não estão apenas criando lucros, mas também era suas vidas.


(Publicado na revista Passo no. III / 07)
--------------------------------
DESCRIÇÃO

I. Estes são procedimentos que não são quimicamente agressivos (pH na faixa neutra) e não prejudicam a camada superior da superfície reparada.
O trabalho é realizado com os fundos de restauração específicos destinados para a restauração da pedra e com os nossos aditivos orgânicos, estes fundos učinkovitejša.Večletno está comprometida com o desenvolvimento e teste de uma variedade de pedras e outros materiais utilizados na escultura, construção e indústria pedreira, levou-nos a uma invejável Resultados.


II. Após a remoção de impurezas e renovar partes da superfície refletida da profunda endurecido por meios específicos de consolidação da rocha porosa. Para consolidar ainda mais a impregnação é realizada, que protege a superfície contra a chuva ácida, óleo, cera, pintura, sal e raios UV (decomposição). Superfícies permanecer permeável ao vapor, mas o surgimento de manchas resistentes de salitre e crescimento excessivo de algas e musgo.

Assim superfícies restauradas deve ser limpo periodicamente a sujeira que se acumula na superfície com água fria sem detergentes e sem esforço.


III. Quando da renovação de edifícios antigos é aplicada após a remoção da areia especial argamassa de reparação gesso danificado e arenito para reparar lesões graves mest.Po opcionalmente ser feito com revestimento de silicato e gesso decorativo. Após a restauração do reboco também efectuou impregnação pelo mesmo meio como na reabilitação de pedra, o que prolonga a vida de ambos fachada cultivada.


III. Quando da renovação de edifícios antigos é aplicada após a remoção da areia especial argamassa de reparação gesso danificado e arenito para reparar lesões graves mest.Po opcionalmente ser feito com revestimento de silicato e gesso decorativo. Após a restauração do reboco também efectuou impregnação pelo mesmo meio como na reabilitação de pedra, o que prolonga a vida de ambos fachada cultivada.


IV. No caso de danos para a pedra ou as partes reflectidas utilizados para a restauração e estuque argamassa excepcional resistência e adesão ao substrato, o qual pode, opcionalmente, ser tratada, štokamo, polida, modelagem, e ajustar a cor de base de pedra sombra.


V. Antigrafitna protecção do revestimento com agentes especiais que tornam mais fácil e mais barato remoção de graffiti das áreas previamente escritas protegidas.
Nós eficazmente remover grafites de todas as superfícies não protegidas sem danificar a superfície de fachadas ou de outros materiais.


VI. Nós também usamos agente de limpeza especial, que é tão leve que apenas remove as impurezas e manter a cor em estuque, afrescos e pinturas a óleo.
Cores tornam-se mais uma vez como eles eram quando eles pulverizado o artista.VII. Nós renovar e proteger os produtos de madeira e metal

Nenhum comentário:

Postar um comentário