Google+ Followers

quarta-feira, 23 de dezembro de 2015

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Polska -- Museu de Stone Mountain, Polônia -- Museum of Stone Mountain, Poland

Muzeum w Kamiennej Górze zostało założone ponad siedemdziesiąt lat temu przez grupę pasjonatów niemieckich, którzy pokonywali typowe trudności związane z organizacją placówki. Kamienna Góra w latach 20. XX stulecia należała do niewielu miast Dolnego Śląska, które nie miało muzeum. W tym mieście lnu, które właśnie obchodziło 600-lecie istnienia, powstało muzeum regionalne.


Muzeum w Kamiennej Górze powstawało dzięki zaangażowaniu grona kompetentnych osób i pasjonatów. Dnia 23 września 1932 r. założone Towarzystwo Muzeum Regionalnego powiatu kamiennogórskiego powołało komisję ekspertów, których zadaniem było gromadzenie i opracowanie naukowe eksponatów. Eksperci pracowali w składzie: prof. Arndt, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum Zoologicznego w Berlinie, prof. Gothan z Berlina, prof. Berg z Berlina, prof. Maetschkez Wrocławia, dr Peukert z Wrocławia, Kruber – nauczyciel z liceum z Jeleniej Góry i ojciec Nikolaus von Lutterotti OSB – archiwista 
i historyk sztuki, benedyktyn z Krzeszowa. Tak powstały podstawy muzeum.

Opracowanie zbiorów rozpoczęto od utworzenia działów muzeum: przyrodniczego, etnograficznego i historycznego. Dzięki współpracy naukowców takich jak: prof. Arndt, dr Hamburger, prof. Mätschke, prof. Gothan, zbudowano ważną placówkę kultury o znaczeniu historycznym na terenie przygranicznym. Bardzo rzeczowo brzmi treść listu komisji do spraw Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze z dnia 12 listopada 1932 r. do magistratu, w którym ubolewa się, że miasto nie jest w stanie „wesprzeć dobrze zaczętego dzieła” i prosi władze miejskie o znalezienie wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia. Zaznaczono, że „finansowa zapaść miasta nie pozwala na tego rodzaju dotacje”, więc muzeum mogło otrzymać jedynie pomieszczenia muzealne w budynku dawnej poczty, przekazanym nieodpłatnie przez magistrat.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu miejscowych kolekcjonerów, a szczególnie starosty powiatu kamiennogórskiego dra Fibranza, uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego odbyło się w czerwcu 1939 r., jego kierownikiem i współzałożycielem został historyk-regionalista, Ernst Kunick. Podczas uroczystego otwarcia muzeum opiekunowie wszystkich działów prezentowali kolekcje i przedstawiali plany rozwoju. Kurt Frahne skierował wówczas uwagę na potrzebę gromadzenia eksponatów związanych z historią tkactwa i włókiennictwa w powiecie kamiennogórskim. Wskazał, że „w perspektywie włókiennictwo będzie wiodącym działem tego muzeum i pomnikiem najważniejszej dziedziny miejscowego życia gospodarczego i wysokiej jakości rzemiosła, z którego Kamienna Góra słynie od wieków.”


W tym czasie na Dolnym Śląsku było 56 muzeów regionalnych w 41 powiatach dwóch rejencji. Tylko dwa powiaty nie miały muzeum. Z kolei 25 powiatów miało po jednym muzeum, 10 powiatów po dwa muzea, 3 powiaty miały po trzy muzea i w jednym powiecie były cztery muzea. Trzy zasadnicze zadania, jakie spoczywały na muzeum, to opieka nad zbiorami, organizacja wystaw i kulturotwórcza rola muzeum. W tym zakresie rola muzeum się nie zmieniła.

Od początku zakładano, że wiodącym profilem muzeum będzie tkactwo i włókiennictwo, ponieważ dawniej całe Sudety były regionem tkackim. Już 
w średniowieczu tkactwo rozwijało się na tych ziemiach. Wozy kupieckie z Wrocławia, Legnicy i Świdnicy ciągnęły na południe, do Pragi, Lipska, Norymbergii 

i Wenecji. Od połowy XVII stulecia Kamienna Góra, obok Jeleniej Góry, była najprężniej rozwiniętym ośrodkiem tkactwa, a następnie lniarskiego przemysłu tekstylnego. Tekstylia lniane wyprodukowane w regionie słynęły z wysokiej jakości i eksportowano je do wielu krajów świata. Powiat kamiennogórski był zdominowany przez przemysł włókienniczy. W Kamiennej Górze, Lubawce i Chełmsku znajdowało się 50% wszystkich śląskich krosien lniarskich. 
W okolicznych wsiach, jak przez dwustu laty, słychać było klekot krosien.

-
Po wojnie w tej kamienicy mieściły się urzędy oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka. W 1947 r. II i III piętro zajęło Muzeum Regionalne, prowadzone przez wiele lat przez pierwszego kierownika muzeum – Stanisława Sabaka. Przez dziesięciolecia muzeum się przekształcało i wzbogacało zbiory. 
Komisja koordynacyjna muzeów śląskich obradująca w 1965 r. postulowała zatrudnienie zoologa w Muzeum Śląska Opolskiego, w Muzeum Przyrodniczym 
w Cieplicach oraz w Muzeum Regionalnym w Kamiennej Górze. W tym czasie w zbiorach muzeum była imponująca kolekcja przyrodnicza, przejęta 
z Gabinetu Osobliwości przy Kościele Łaski. W latach 70. ubiegłego stulecia przekazano część tego zbioru do Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach oraz do Muzeum w Wałbrzychu.

Od 1969 roku muzeum funkcjonowało jako Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy muzeum na Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze.

-
W 2008 r. przeprowadzono remont kapitalny muzeum przy zaangażowaniu środków z budżetu gminy Kamienna Góra i UE, w ramach programu INTERREG III A. Pan Burmistrz Krzysztof Świątek osobiście towarzyszył wielkim zmianom w muzeum podczas remontu. Po zakończeniu prac 13 września 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby muzeum. Na uroczystość przybył wicemarszałek Sejmu, wicepremier RP, JE Ks. Biskup Diecezji Legnickiej Stefan Cichy, wielu parlamentarzystów, władze wojewódzkie i przedstawiciele wielu dyscyplin życia społecznego z regionu. 
Muzeum znacznie zwiększyło powierzchnię wystawienniczą i magazynową. Dziedziniec czteroskrzydłowej kamienicy został przykryty szklanym dachem, tworząc nową przestrzeń do działań kulturalnych i nową jakość estetyczną.

Dzięki życzliwości władz samorządowych muzeum po remoncie otrzymało nowe możliwości pozyskania nowoczesnego i profesjonalnego wyposażenia. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, czy decyzja o podjęciu tego przedsięwzięcia była słuszna. Remont placówki był wydarzeniem historycznym w dziejach muzeum, które zmieniło swój wizerunek, stało się placówką nowoczesną, z profesjonalnym wyposażeniem.

Po remoncie Muzeum zajmuje dużą kamienicę wraz z obszerną, trójskrzydłową oficyną, połączoną z budynkiem głównym. Obiekt został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariottiCultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google
Museu de Stone Mountain foi fundada há mais de 70 anos atrás por um grupo de apaixonados alemão, que superou as dificuldades inerentes associadas com a organização da instituição. Stone Mountain nos anos 20 do século XX foi uma das poucas cidades da Baixa-Silésia, que não têm um museu. Nesta cidade de linho, que acaba de celebrar o 600º aniversário, estabeleceu um museu regional.

Museu em Stone Mountain surgiu graças ao empenho de um grupo de pessoas competentes e entusiastas. 23 de setembro de 1932. Fundada a Sociedade do concelho Museu Regional Kamienna nomeou uma comissão de peritos, cuja tarefa era recolher e desenvolver exposições científicas. Especialistas trabalhou no seguinte composição: prof. Arndt, fundador e primeiro diretor do Museu Zoológico de Berlim, prof. Gothan de Berlim, prof. Berg de Berlim, prof. Maetschkez Wroclaw, Dr. Peukert de Wroclaw, Kruber - professor do ensino médio a partir de Jelenia Gora e Nikolaus von pai Lutterotti OSB - Arquivista
e historiador de arte, um monge beneditino de Krzeszów. Isso é como os jardins do museu.

Desenvolvimento da colheita começou com a criação de departamentos do museu: o património natural, etnográfico e histórico. Graças à cooperação de cientistas como Prof. Arndt Dr. Hamburger, prof. Matschke, Professor. Gothan, eles construíram uma importante instituição cultural de importância histórica na região de fronteira. Muito eficiente é a comissão carta Museu Regional em Stone Mountain em 12 de Novembro de 1932. Para o magistrado, na qual lamenta que a cidade não é capaz de "apoiar o trabalho bem zaczętego" e pediu às autoridades municipais de encontrar apoio financeiro para este projeto. Notou-se que o "colapso financeiro da cidade não permite essas subvenções," para que o museu poderia receber apenas museu quarto em uma antiga estação de correios, apresentada de forma gratuita pelo magistrado.

Graças ao grande empenho dos coletores locais, e especialmente Kamienna Governador de Distrito Dr. Fibranza abertura cerimonial do Museu Regional foi realizada em junho de 1939., o Seu gerente e co-fundador do historiador-regionalista, Ernst Kunick. Durante a cerimônia de os guardiões do museu de todos os departamentos abertura apresentaram coleções e apresentaram planos de desenvolvimento. Kurt Frahne então dirigido a atenção para a necessidade de recolher exposições sobre a história da tecelagem e indústria têxtil no distrito Kamienna. Ele ressaltou que "em vista de têxteis será o principal departamento do museu e do monumento das áreas mais importantes da vida económica local e artesanato de alta qualidade, que Stone Mountain é famosa por séculos."
-
Neste momento na Baixa Silésia foram 56 museus regionais em 41 distritos de dois regência. Apenas dois municípios não têm um museu. Por outro lado, 25 municípios tiveram um museu, 10 municípios após dois museus, três municípios tinham os três museus e em um distrito havia quatro museus. Três tarefas básicas que estavam no museu, o cuidado das coleções, organização de exposições e papel cultural do museu. A este respeito, o papel do museu não mudou.

Desde o início pensava-se que o perfil de líder do museu será tecelagem e têxteis, porque uma vez que toda a região dos Sudetos foram tecendo. Já
Na Idade Média, tecelagem desenvolvido nessas terras. Carros salesmanship de Wroclaw, Legnica e Swidnica esticada ao sul de Praga, Leipzig, Nuremberg
e Veneza. A partir de meados do século XVII, Stone Mountain, ao lado de Jelenia Gora, foi o centro desenvolvido mais rápido para tecer, em seguida, a indústria têxtil de linho. Linho têxtil produzido na região era famosa por sua alta qualidade e exportado para vários países do mundo. Distrito Kamiennogórski foi dominado pela indústria têxtil. O Stone Mountain, Lubawka e Chełmsko foram de 50% de todos os teares de linho Silesian.
Nas aldeias vizinhas, como os duzentos anos atrás, você podia ouvir o barulho dos teares.

-
Depois da guerra, o edifício abrigava os escritórios e da Biblioteca Distrital e Municipal. Em 1947. II e III andar levou o Museu Regional, executado por muitos anos pelo primeiro gerente do museu - Stanislaw Sabaka. Durante décadas, o museu ser transformado e enriquecido coleções.
Museus Silesian reunião da Comissão de Coordenação em 1965. postulado emprego zoólogo em Opole Museu Silesia, Museu de Ciências Naturais
em Teplice e no Museu Regional em Stone Mountain. Naquela época, o museu tem uma coleção impressionante de recursos naturais, adquiridos
o Gabinete de Curiosidades na Igreja da Graça. Na década de 70 do século passado transferiu parte desta coleção para o Museu da Natureza em Teplice e Museu em Wałbrzych.

Desde 1969, o museu funcionou como o Museu da Baixa Silésia Weaving. Em 2011 o nome foi mudado para o museu para o Museu de Tecelagem
em Stone Mountain.

-
Em 2008. Foi completamente renovado museu com a participação de fundos provenientes do orçamento municipal Stone Mountain e da UE, no âmbito do INTERREG III A Lord Mayor Krzysztof Swiatek pessoalmente acompanhado por grandes mudanças no museu durante a renovação. Após a conclusão dos trabalhos em 13 de setembro de 2008. cerimonial de abertura da sede do museu. A cerimônia veio o vice-presidente do Sejm, o vice-primeiro-ministro da Polónia, Mons. O Bispo da diocese de Legnica Stefan Cichy, muitos deputados, autoridades provinciais e representantes de várias disciplinas da vida social na região.
Museu aumentou consideravelmente o espaço de exposição e de armazenamento. O edifício de quatro pátio foi coberto com um telhado de vidro, criando um novo espaço para atividades culturais e uma nova qualidade estética.

-
Graças à gentileza do governo local renovado, o museu recebeu novas oportunidades de aquisição de equipamento moderno e profissional. Hoje, ninguém duvida de que a decisão de empreender este projeto estava certo. Reparação do estabelecimento foi um evento histórico na história do museu, que mudou a sua imagem, tornou-se uma instituição moderna com equipamento profissional.

Após a renovação do museu ocupa uma grande casa da cidade com ampla dependência, trójskrzydłową ligado ao edifício principal. O edifício foi adaptado para deficientes.--in via tradutor do google
Museum of Stone Mountain was founded over seventy years ago by a group of passionate German, who overcame the inherent difficulties associated with the organization of the institution. Stone Mountain in the 20s of the twentieth century was one of the few towns in Lower Silesia, which did not have a museum. In this city of flax, which has just celebrated the 600th anniversary, it established a regional museum.

Museum in Stone Mountain arose thanks to the commitment of competent group of people and enthusiasts. September 23, 1932. Founded the Society of the Regional Museum Kamienna county appointed a committee of experts, whose task was to collect and develop scientific exhibits. Experts worked in the following composition: prof. Arndt, founder and first director of the Zoological Museum in Berlin, prof. Gothan from Berlin, prof. Berg from Berlin, prof. Maetschkez Wroclaw, Dr. Peukert from Wroclaw, Kruber - high school teacher from Jelenia Gora and father Nikolaus von Lutterotti OSB - Archivist
and art historian, a Benedictine monk from Krzeszów. That's how the museum grounds.

Development of the harvest began with the creation of departments of the museum: natural, ethnographic and historical heritage. Thanks to the cooperation of scientists such as Prof. Arndt Dr. Hamburger, prof. Matschke, Professor. Gothan, they built an important cultural institution of historical importance in the border region. Very businesslike is the letter committee Regional Museum in Stone Mountain on 12 November 1932. To the magistrate, in which regrets that the city is not able to "support the well zaczętego work" and asked the municipal authorities to find financial support for this project. It was noted that the "financial collapse of the city does not allow for such grants," so the museum could receive only room museum in a former post office, submitted free of charge by the magistrate.

Thanks to the great commitment of local collectors, and especially Kamienna District Governor Dr. Fibranza ceremonial opening of the Regional Museum was held in June 1939., His manager and co-founder of historian-regionalist, Ernst Kunick. During the opening ceremony of the museum guardians of all departments they presented collections and presented plans for development. Kurt Frahne then directed attention to the need to collect exhibits on the history of weaving and textile industry in the district Kamienna. He pointed out that "in view of textiles will be the leading department of the museum and the monument of the most important areas of local economic life and high quality craftsmanship, which Stone Mountain is famous for centuries."
-
At this time in Lower Silesia were 56 regional museums in 41 districts of two regency. Only two counties did not have a museum. On the other hand, 25 counties had one museum, 10 counties after two museums, three counties had the three museums and in one district there were four museums. Three basic tasks that lay at the museum, the care of the collections, organization of exhibitions and cultural role of the museum. In this respect, the role the museum has not changed.

From the beginning it was assumed that the leading profile of the museum will be weaving and textiles, because once the whole Sudeten region were weaving. Already
In the Middle Ages weaving developed on these lands. Cars salesmanship from Wroclaw, Legnica and Swidnica stretched south to Prague, Leipzig, Nuremberg
and Venice. From the mid-seventeenth century, Stone Mountain, next to Jelenia Gora, was the fastest-developed center for weaving, then the linen textile industry. Flax textile produced in the region was famous for its high quality and exported to many countries of the world. Kamiennogórski district was dominated by the textile industry. The Stone Mountain, Lubawka and Chełmsko were 50% of all looms Silesian linen.
In the surrounding villages, as the two hundred years ago, you could hear the clatter of looms.

-
After the war, the building housed the offices and the District and Municipal Library. In 1947. II and III floor took the Regional Museum, run for many years by the first manager of the museum - Stanislaw Sabaka. For decades, the museum be transformed and enriched collections.
Silesian museums Coordination Commission meeting in 1965. Postulated zoologist employment in Opole Silesia Museum, Museum of Natural Sciences
in Teplice and in the Regional Museum in Stone Mountain. At that time, the museum has an impressive collection of natural, acquired
the Cabinet of Curiosities at the Church of Grace. In the 70s of the last century it transferred part of this collection to the Museum of Nature in Teplice and Museum in Wałbrzych.

Since 1969, the museum functioned as the Museum of Lower Silesian Weaving. In 2011 the name was changed to the museum to the Museum of Weaving
in Stone Mountain.

-
In 2008. Was completely renovated museum with the involvement of funds from the municipal budget Stone Mountain and the EU, under the INTERREG III A Lord Mayor Krzysztof Swiatek personally accompanied by great changes in the museum during the renovation. After completion of the work on 13 September 2008. Ceremonial opening of the headquarters of the museum. The ceremony came the deputy speaker of the Sejm, Deputy Prime Minister of Poland, Mons. The Bishop of the Diocese of Legnica Stefan Cichy, many MPs, provincial authorities and representatives of many disciplines of social life in the region.
Museum greatly increased the exhibition space and storage. The four-building courtyard was covered with a glass roof, creating a new space for cultural activities and a new aesthetic quality.

-
Thanks to the kindness of local government renovated the museum received new opportunities to acquire modern and professional equipment. Today, no one doubts whether the decision to undertake this project was right. Repair of the establishment was a historic event in the history of the museum, which changed its image, it has become a modern institution with professional equipment.

After the renovation the museum occupies a large town house with extensive, trójskrzydłową outbuilding connected to the main building. The building was adapted for the disabled.

Nenhum comentário:

Postar um comentário