Google+ Followers

domingo, 10 de janeiro de 2016

Muzeum Martyrologi Alianckich Jeńców Wojennych, Zagan. --- Museum of Allied Prisoners of War Martyrdom --- Museu do Martírio de prisioneiros aliados de guerra

Żagań miasto położone w południowo zachodniej części Polski nad malowniczo wijącym się Bobrem z rozwiniętym przemysłem włókienniczym, urządzeń chłodniczych i usługami liczące 28.200 mieszkańców na powierzchni 39,98 km2 . Szczyci się ponad 800 letnią historią, która pozostawiła po sobie wspaniałe zabytki m.in. z czasów, gdy było siedzibą książęcą Piastów Śląskich. Od XVIII wieku pruskie. 


Historia Żagania jest od XIX w. nierozłącznie związana z istnieniem na jego obrzeżach obozów, przeznaczonych dla jeńców wojennych. Najwcześniejszy ich rodowód - to 1813 rok. Z tego okresu zachował się zdewastowany cmentarz żołnierzy wojsk napoleońskich. Wojna francusko-pruska także w podobny sposób zaznaczyła tu swoje działanie. Kolejne zbrojne konflikty nie obyły się bez Żagania - stąd też cmentarze jenieckie z okresu I wojny światowej istnieją do dzisiaj. Przykład dokumentu z kartki pisanej w języku polskim 16.02.1916 r. z pobliskiego Świętoszowa.

Ale prawdziwa tragedia dla Żagania to czasy II wojny światowej. Tu w noszącym zniemczoną nazwę Sagan Urząd ds. Jeńców Wojennych uruchomił kompleks obozów jenieckich. W osławionym od 1939 r. w tzw. Mannschafts-Stammlager Stalagu VIIIC i jego filiach zgrupowano jeńców wojennych ok. 30 narodowości, w ilości ponad 300 tys. Wielu z nich nie powróciło do swych rodzin (ok. 120 tys.), zmarli z głodu, chorób, złego traktowania. Najmłodszym obozem żagańskiego "kombinatu" był utworzony wiosną 1942 r. obóz dla zestrzelonych lotników alianckich, bez względu na posiadany stopień.

Dążenie do wolności jest odwiecznym wewnętrznym nakazem - i prawem - człowieka, a także żołnierza, który dostał się do niewoli. Ucieczki jeńców wojennych z obozów w III Rzeszy przybrały rozmiary masowe, a natężenie tego zjawiska rosło z roku na rok. Gdy w 1941 roku oficjalnie niemieckie statystyki zanotowały 15 tysięcy ucieczek, to w roku nastepnym było ich 19 tysięcy, zaś w 1943 roku uciekło z obozów już 33 tysiące jeńców. 

Tu, ze Stalagu Luft 3 dokonano najbardziej brawurowej ucieczki, zakończonej wymordowaniem 50 jej uczestników w tym sześciu Polaków: majora nawigatora Antoniego Kiewnarskiego, porucznika pilota Stanisława Króla oraz poruczników nawigatorów: Włodzimierza Kolanowskiego, Jerzego Mondscheina, Kazimierza Pawluka i Pawła Tobolskiego. Ten historyczny epizod II wojny światowej znalazł bogaty oddźwięk w literaturze, filmie i znany jest w świecie jako "Wielka Ucieczka".Ucieczka lotników z zagania była największą z dotychczasowych. Wcześniej, 06 marca 1943 roku, zbiegło z oflagu w Szubinie 43 brytyjskich oficerów (w tym późniejsi "żagańczycy" Harry Day Ian Cross), w nocy z 19 na 20 września tegoż roku 47 polskich jeńców z Oflagu VI B w Doessel koło Wartburga, w dzień później - 67 Francuzów z oflagu XVIIA w Edelbach w Austrii, wreszcie nocą na 18 grudnia 1943 roku 54 francuskich szeregowców z Marlagu (obóz marynarki wojennej) koło Hamburga. Dopiero w pół roku później "rekord" ten miał być pobity przez 112 jeńców z powstania warszawskiego, którzy zbiegli z transportu na dworcu w Łodzi.

Rozmiar dokonanych zbrodni na terenie Żagania został udokumentowany pod koniec lat 50-tych.

W 1961 r. wzniesiono na terenie byłego obozu pomnik (twórca Mieczysław Welter), a w 1971 r. uruchomiono Muzeum Martyrologi Alianckich Jeńców Wojennych, gromadzące pamiątki po bohaterach II wojny światowej oraz świadectwa dokonanych zbrodni.

W roku 2009 zgodnie z Uchwałą nr XL/83/2009 Rady Miasta Żagań, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 5 maja 2009 roku obowiązuje nowa nazwa - Muzeum Obozów Jenieckich.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti


http://www.muzeum.eline2.serwery.pl/index.php?id=1&lng=pl

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.


--in

Since XIX century, the history of Zagan is inseparably linked with the existance of camps within its borders, meant for prisoners of war.

The earliest in the line - is the year 1813. Retained up to the present, is the devasted cemetery of soldiers of the armies of Napoleon.

The French-Prussian war has also marked its operations in a similar manner here. Consecutive armed conflicts did not occur without Zagan - hence also the cemetery of prisoners from the period of World War I exist up to this day. But the real tragedy for Zagan was the period of World War II. Here the Office for Prisoners of War started a prisoner camps complex. In the famous Stalag VIIIC and its branches, POWs of 30 nationalities were grouped, amounting to over 300 thousand), Many of them did not return to their families (about 120 thousand), who died of hunger, illness and bad treatment. Here, from Stalag Luft-III, the most daring escapes were conducted, ending in the murder of 50 of its participants. This historic episode of World war II met with rich response in literature and on the screen known worldwide as "The Great Escape".

The extent of the crime was documented at the end of the fifties. In 1961, a monument was raised on the terrain of the former camp (creator - Mieczyslaw Welter), and in 1971, the Martyrdom Museum of Allied prisoners of War was opened, accumulating the mementoes of the heros of World War II and evidences of crimes committed.
--br via tradutor do google

  
Zagan cidade localizada na parte sudoeste da polonesa sobre o pitoresco castor enrolamento com um tecido desenvolvido indústria, refrigeração e manutenção de uma população de 28.200 habitantes na superfície de 39,98 km2. Possui mais de 800 anos de história, que deixou um magnífico monumentos, entre outros, desde os dias em que era a residência do Duque da Silésia Piast. Desde o século XVIII Prússia.

-

Sagan história é a partir do século XIX. Indissoluvelmente ligada à existência em seus campos de periferia, destinados a prisioneiros de guerra. O mais antigo de seu pedigree - TI 1813 anos. A partir deste período, ele preservou soldados cemitério devastadas do exército de Napoleão. Guerra Franco-Prussiana de uma maneira semelhante como indicado aqui em execução. Outros conflitos armados não obyły sem Sagan - daí os cemitérios de prisioneiros de guerra da Primeira Guerra Mundial lá hoje. Um exemplo de um documento a partir de um documento escrito em polonês 1916/02/16 r. A partir do Świętoszów nas proximidades.

-

Mas a tragédia real para Żagania os tempos da Segunda Guerra Mundial. Aqui em que leva o nome Germanized Sagan Autoridade. Prisioneiros de Guerra lançou um complexo de campos de prisioneiros. O infame desde 1939. Na chamada. Mannschafts-Stammlager Stalag VIIIC e seus ramos são prisioneiros de guerra aprox agrupados. 30 nacionalidades, dos quais mais de 300 mil. Muitos deles nunca voltaram para suas famílias (120 aprox. Thous.), Morreu de fome, doenças, maus-tratos. O acampamento mais jovem Żagań "combinar" foi criado na primavera de 1942. acampamento para aviadores aliados derrubaram, independentemente do seu grau.

A busca pela liberdade é eterna ordem interna - e da lei - um homem e um soldado que foi feito prisioneiro. A fuga de prisioneiros de guerra dos campos do Terceiro Reich assumiu enorme tamanho e intensidade deste fenômeno crescer de ano para ano. Quando em 1941 as estatísticas oficiais alemãs registrou 15.000 fugas, no ano seguinte, havia 19.000, e em 1943 escapou dos campos têm 33.000 prisioneiros.

-

Aqui, a partir de Stalag Luft 3 fez a fuga mais ousada, culminando assassinato de 50 participantes, incluindo seis pólos: o major Anthony Kiewnarskiego navegador, piloto tenente Stanislaw Rei e tenentes navegadores: Vladimir Kolanowskiego, Jerzy Mondschein, Kazimierz Pavlyuk e Paul Tobolskiego. Este episódio histórico da Segunda Guerra Mundial encontrado um vasto eco na literatura, o cinema, e é conhecida mundialmente como "The Great Escape" aviadores .Ucieczka de efectivos foi o maior até o momento. Mais cedo, 06 março de 1943 ano, coincidindo com o campo de prisioneiros em Szubin 43 oficiais britânicos (incluindo o mais tarde "żagańczycy" Harry Dia Ian Cross), na noite de 19 em 20 de setembro do mesmo ano, 47 prisioneiros polacos de Oflag VI B Doessel perto de Wartburg em um dia mais tarde - 67 franceses de um campo de prisioneiros em Edelbach XVII na Áustria e, finalmente, na noite de 18 de Dezembro de 1943, 54 soldados franceses com Marlagu (acampamento naval), perto de Hamburgo. Não era até meio ano depois "record" estava a ser espancado por 112 prisioneiros da Revolta de Varsóvia, que escapou do transporte para a estação em Lodz.

-

Tamanho feito um crime em Sagan foi documentada no final dos anos 50.

-

Em 1961. Foi construído no local do antigo campo de memorial (criador Mieczyslaw Welter), em 1971. Inaugurado o Museu do Martírio dos Prisioneiros de guerra aliados, coletando memorabilia dos heróis da II Guerra Mundial e do certificado feito um crime.

-

Em 2009, de acordo com a Resolução No. XL / 83/2009 Municipal Zagan, publicada no Jornal Oficial da Província de Lubuskie, 05 de maio de 2009, há um novo nome - o Museu de campos de prisioneiros.

-

-

Desde o século XIX, a história de Zagan está inseparavelmente ligado com a existência de campos dentro de suas fronteiras, significou para prisioneiros de guerra.

O primeiro na linha - é o ano de 1813. Retido até o presente, é o cemitério devasted de soldados dos exércitos de Napoleão.

A guerra franco-prussiana, também tem marcado as suas operações de forma semelhante aqui. Conflitos armados consecutivos não ocorreu sem Zagan - daí também o cemitério de prisioneiros a partir do período da Primeira Guerra Mundial existe até hoje. Mas a tragédia real para Zagan foi o período da Segunda Guerra Mundial. Aqui, o Instituto de prisioneiros de guerra, começou um complexo de campos de prisioneiros. No famoso Stalag VIIIC e seus ramos, prisioneiros de guerra de 30 nacionalidades foram agrupados, no valor de mais de 300 mil), Muitos deles não retornaram para suas famílias (cerca de 120 mil), que morreu de fome, doença e maus-tratos. Aqui, a partir de Stalag Luft III, as fugas eram mais ousados ​​e conduzido, terminando no assassinato de 50 de seus participantes. Este episódio histórico da Segunda Guerra Mundial se reuniu com resposta rica na literatura e na tela conhecida mundialmente como "The Great Escape".A extensão do crime foi documentada no final dos anos cinquenta. Em 1961, um monumento foi levantado sobre o terreno do antigo campo (criador - Mieczyslaw Welter), e em 1971 o Museu Martírio de prisioneiros de guerra aliados foi aberto, acumulando as lembranças do herói da Segunda Guerra Mundial e as evidências de crimes cometido.

Nenhum comentário:

Postar um comentário