Google+ Followers

domingo, 10 de janeiro de 2016

Norrsundets Arbetarmuseum, Norrsundet, SUECIA --- Norrsundets Working Museum, Norrsundet, SUECIA --- Museu de Trabalho Norrsundets, Norrsundet, SUECIA

Historien börjar inte med oss, det finns alltid föregångare, de tidigare generationernas liv är den grund vi står på. Under slutet av 1860-talet när den första bofasta befolkningen anlände till Norrsundet fanns inte det samhälle man kan åse idag, Norrsundet var då en obebodd plats där det lastades ut trä och järnvaror och där djur vallades på fäbodar. Genom vädrets högre makter, grosshandlares och sjöfarares kännedom om hamnområdet och slit och umbärande från inflyttande människor har under årens lopp samhället Norrsundet byggts upp till vad det är idag. Norrsundets Arbetarmuseum vill inte framstå som ett nostalgikabinett med repiga bilder och prylar staplade på varandra, utan skall hellre ses som en historieverkstad där man vill påvisa arbetarrörelsens kamp och idéer. Här lyfts de namnlösa fram ur historien, de som med slit och släp, tålmodigt och uppoffrande arbete i industrier och folkrörelser förvandlat Norrsundet från att vara en nybyggarort till ett industrisamhälle.

Liksom orten Norrsundet har sin historia har även kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum sin, med Jan Westlund i spetsen marscherade eldsjälarna för att bevara sitt nedläggningshotade föreningshus då i början på 1980-talet. Folkets Hus stod färdigt 1983 och de många föreningar som varit verksamma i den gamla skolan vid Ådala förväntades flytta sin verksamhet till de nya lokalerna i Folkets Hus och därefter ämnade kommunen riva fastigheten Ådala skola för att bereda plats för ett radhus. En del föreningar såsom Unga Örnar, Musikkåren och PRO flyttade över sin verksamhet till det nya Folkets Hus medan Norrsundets Arbetarteaterförening (NATF) stannade kvar och kämpade emot kommunens beslut, man ansåg att en byggnad med ett sådant kulturhistoriskt värde borde bevaras och NATF insåg även att teaterns verksamhet vid denna tidpunkt var för stor för att inrymmas i Folkets Hus. Jan Westlund insåg att de inte kunde bevara fastigheten enbart som teaterlokal och så lanserades idén om att fastigheten behövdes till ett arbetarmuseum. 

Arbetarmuseet valdes att göras till en korporativ sammanslutning mellan ortens arbetarrörelseorganisationer och beslutet om att utveckla ett arbetarmuseum i Norrsundet togs vid ett temamöte om kultur inom Hamrånge Socialdemokratiska förening. Dan Hedberg som var ordförande i s-föreningen vid denna tidpunkt blev också museets första ordförande. Inom kommunledningen var man inte glada över att fastigheten ockuperats, men en verksamhet startad av rörelsen kunde inte heller gärna avhysas. Alla kommunalråd var dock inte emot den nya verksamheten som etablerats, Ture Edbom skänkte ett vunnet kulturpris a´2500 kronor som grundplåt till museet och genom Edboms donation gavs arbetarmuseet legitimitet inom rörelsen.

Att utveckla arbetarmuseet till något som verkligen kan berätta om arbetarfamiljernas vardag, drömmar och ideologier har varit en arbetsam process för de som varit engagerade, såsom det första museet i landet med inriktning mot arbetarkultur har man inte haft mycket att inhämta inspiration ifrån. När arbetarmuseet sedan väl började ta form var det många som hjälpte till med det praktiska arbetet, särskilt aktiva vid denna tidpunkt var Dan Hedberg och Conny Molin. Efter ett antal år av insamlande av material och uppbyggande av såväl exteriör miljö som interiör invigdes så museet inofficiellt den 10 april 1986 med en konstutställning av konstnären Anders Åberg, den officiella invigningen kom att ske först 1989.

I den fd. Ådala skola uppförd 1897 visar nu museet genom föremål och arkivmaterial för eftervärlden den samhällsutveckling som generationer av arbetarfamiljer utvecklat. Dagens arbetarmuseum består av ett antal olika enheter, rumsmiljöer från olika årtionden, handelsbod, samlingssal, bibliotek och arkiv samt expedition. 

Ådala. Till höger Ådala skola uppförd 1897. Till vänster bostad för sågverkets inspektor fram till 1915, därefter kassörsbostad, efter 1950-talet bostad för sågställare och byggmästare. Fotot hämtat ur Norrsundssamlingen, fotograf okänd.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.--in via tradutor google

Norrsundets Working Museum, Norrsundet, SUECIA

The story begins not with us, there is always predecessor, the previous generation's life is the ground we stand on. During the late 1860s when the first resident population arrived Norrsundet was not the society you can witness today, Norrsundet was then an uninhabited place where it was loaded wooden and iron goods and where animals forage was on the mountain pastures. The weather's higher powers, grosshandlares and seafarers aware of the port area and toil and privation of immigrant people have over the years society Norrsundet built up to what it is today.

Norrsundets Working Museum does not want to appear as a nostalgia cabinet with scratched images and stuff piled on each other, but should rather be seen as a historical workshop where you want to demonstrate the workers' struggle and ideas. This raised the nameless out of history, those with toil, patient and devoted work in the industries and social movements transformed Norrsundet from being a nybyggarort to an industrial society.

Like the resort Norrsundet has its history also cultureassociation Norrsundets Working Museum's, with Jan Westlund at the head marched enthusiasts to preserve its threatened with closure association house since the early 1980s. People's House was completed in 1983 and the many compounds that were active in the old school at Ådala expected to relocate to the new premises in the People's House, and then the municipality intended to demolish the property Ådala school to make room for a townhouse. Some compounds such as Young Eagles, The Band and PRO moved their operations to the new People's House while Norrsundets Workers' Theatre Association (NATF) stayed and fought against the municipality's decision, it was felt that a building with such historical value should be preserved and NATF also realized that theater operations at the time was too large to be accommodated in the People's House. January Westlund realized that they could not preserve the property only as a theater room and so launched the idea that the property was needed for a working museum.

Labour Museum was chosen to be made into a corporative association between the resort workers' organizations and the decision to develop a working museum in Norrsundet taken at a theme meeting on culture within Hamrånge Social Democratic Association. Dan Hedberg, who was chairman of the S-corporation at that time also became the museum's first chairman. Within the municipality the management was not happy that the property occupied, but an activity started by the motion could not be happy ousted. All councilors were not against the new operation established, Ture Edbom donated gained Cultural a'2500 crowns as seed money for the museum and through Edboms donation was working museum legitimacy within the movement.

To develop working museum into something that can really tell you about working families' everyday lives, dreams and ideologies have been a laborious process for those who have been involved, such as the first museum in the country with a focus on working culture has not had much to gather inspiration from. When working museum since well began to take shape, there were many who helped with the practical work, particularly active at this time was Dan Hedberg and Conny Molin. After years of collecting materials and building both exterior environment interior was inaugurated as the museum unofficially April 10, 1986 with an exhibition of the artist Anders Åberg, the official opening was to take place first, 1989.

In the former. Ådala school was built in 1897 now shows the museum through objects and archival material for posterity the development that generations of working families developed. Today's working museum consists of a variety of devices, room environments from different decades, shop, assembly hall, library and archives, and expedition.

Ådala. To the right Ådala school was built in 1897. To the left the residence for the sawmill inspector until 1915, then treasurer of residence, after the 1950s home of sågställare and builder. Photo taken from Norrsund collection, photographer unknown.


--br via tradutor do google

Museu de Trabalho Norrsundets, Norrsundet, SUECIA

A história não começa por nós, há sempre predecessor, a vida da geração anterior é o chão que pisamos. Durante o final da década de 1860, quando a primeira população residente chegaram Norrsundet não era a sociedade que você pode testemunhar hoje, Norrsundet era então um lugar desabitado onde foi carregado bens de madeira e de ferro e onde os animais forragem estava nas pastagens de montanha. O tempo mais altos poderes, grosshandlares e marítimos conscientes da área portuária e labuta e privações de pessoas imigrantes têm sobre a sociedade anos Norrsundet construído até o que é hoje.

O Museu de Trabalho Norrsundets não quer aparecer como um armário de saudade com imagens e outras coisas empilhados uns sobre os outros riscadas, devendo antes ser vista como uma oficina histórico onde você quer demonstrar luta e idéias dos trabalhadores. Isso levantou o inominável fora da história, aqueles com labuta, trabalho paciente e dedicado nas indústrias e movimentos sociais transformadas Norrsundet de ser um nybyggarort para uma sociedade industrial.

Como o resort Norrsundet tem a sua história também cultureassociation Norrsundets de Trabalho Museu, com Jan Westlund na cabeça marcharam entusiastas para preservar a sua ameaçado de casa associação fechamento desde o início de 1980. Casa do Povo foi concluída em 1983 e os muitos compostos que estavam ativos na velha escola em adala esperado para mudar para as novas instalações na Casa do Povo, e, em seguida, o município destina-se a demolir a propriedade adala escola para fazer o quarto para um sobrado. Alguns compostos, como Jovens Eagles, The Band e PRO transferiram as suas operações para a nova Casa do Povo enquanto Theatre Association Norrsundets Trabalhadores (NATF) ficou e lutou contra a decisão do município, considerou-se que um edifício com tal valor histórico deve ser preservado e NATF também percebeu que operações de teatro na época era muito grande para ser acomodados em Casa do Povo. Janeiro Westlund percebeu que não poderia preservar a propriedade apenas como uma sala de teatro e por isso lançou a ideia de que a propriedade era necessário para um museu de trabalho.

Museu do Trabalho foi escolhido para ser feita em uma associação corporativa entre as organizações dos trabalhadores e resort a decisão de desenvolver um museu de trabalho em Norrsundet tomada em uma reunião temática sobre a cultura dentro Hamrånge Associação Social Democrata. Dan Hedberg, que era presidente da S-corporação na época também se tornou o primeiro presidente do museu. Dentro do município a gestão não estava feliz que a propriedade ocupada, mas uma atividade iniciada pelo movimento não poderia ser feliz deposto. Todos os conselheiros não estavam contra a nova operação estabelecida, Ture Edbom doou ganhou coroas a'2500 culturais como capital inicial para o museu e por meio de doação Edboms estava trabalhando museu legitimidade dentro do movimento.

Para desenvolver museu trabalhando em algo que pode realmente dizer-lhe sobre o trabalho das famílias diárias vidas, sonhos e ideologias ter sido um processo trabalhoso para aqueles que estiveram envolvidos, como o primeiro museu do país com foco na cultura de trabalho não teve muito para reunir inspiração. Ao trabalhar museu desde bem começou a tomar forma, havia muitos que ajudaram com o trabalho prático, particularmente activa neste momento era Dan Hedberg e Conny Molin. Depois de anos de coleta de materiais e construção de ambos ambiente exterior interior foi inaugurado como o museu não oficialmente 10 de abril de 1986 com uma exposição do artista Anders Åberg, a abertura oficial foi a ter lugar em primeiro lugar, de 1989.

No ex. Adala escola foi construída em 1897 agora mostra o museu através de objetos e material de arquivo para a posteridade o desenvolvimento que as gerações de famílias de trabalho desenvolvido. Museu de trabalho de hoje consiste em uma variedade de dispositivos, ambientes de sala de diferentes décadas, loja, sala de reunião, biblioteca e arquivos, e expedição.

Adala. Para a escola adala direito foi construído em 1897. Para o deixou a residência para o inspector serraria até 1915, então tesoureiro de residência, após a casa 1950 de sågställare e construtor. Foto tomada da coleção Norrsund, fotógrafo desconhecido.


Nenhum comentário:

Postar um comentário