Google+ Followers

quinta-feira, 24 de março de 2016

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, các viện bảo tàng lớn nhất Việt Nam. --- Vietnam History Museum, the largest museum in Vietnam.. --- Vietnam History Museum, o maior museu no Vietnã.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cùng với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là hai bảo tàng đã được sát nhập dưới tên Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (cũ) là nơi lưu giữ những hiện vật, phản ánh các nền văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước của người Việt Nam từ thuở ban đầu khai sáng đến ngày ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Viện bảo tàng có phong cách kiến trúc Đông Dương, nằm ở số 1 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Viện Bảo tàng mở cửa đón khách cả tuần, trừ thứ hai. Tại đây còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như Trống đồng Đông Sơn, gốm Bát Tràng, tượng thần Shiva, cọc gỗ trong trận Bạch Đằng,...

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là thành viên của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM), là thành viên sáng lập Hiệp hội các bảo tàng quốc gia châu Á (ANMA).


Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1958 trên cơ sở kế thừa Bảo tàng Louis Finot do người Pháp xây dựng năm 1926 và hoạt động vào năm 1932. Đây là Viện bảo tàng của trường Viễn Đông Bác cổ. Ngày ấy, đây là nơi trưng bày những đồ cổ thu thập từ các nước ở Đông Nam Á. Nǎm 1958, người Pháp bàn giao lại ngôi nhà này cho chính quyền cách mạng mới.

Kiến trúc.

Bảo tàng Louis Finot (Bảo tàng lịch sử ngày nay) thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (École Française d’Extrème - Orient), do các kiến trúc sư C.Batteur và E.Hébrard thiết kế năm 1925 có thể được coi là một đại diện lớn của phong cách Kiến trúc Đông Dương, một phong cách nỗ lực kết hợp các giá trị của nền kiến trúc Pháp với các giá trị kiến trúc bản địa. Công trình được khởi công năm 1926 và hoàn thành năm 1932 trên khu đất phía sau Nhà hát lớn, chạy dọc theo bờ đê sông Hồng và là điểm kết thúc của tuyến phố Quaï Guillemoto (phố Trần Quang Khải ngày nay), một vị trí có thể tạo ra điểm nhấn kiến trúc cho tuyến đường bờ đê.

Mặt bằng bảo tàng được kiến tạo theo yêu cầu của không gian kiến trúc trưng bày nên được cấu tạo dựa trên những không gian khẩu độ lớn. Không gian chính sảnh hình bát giác có kích thước mỗi cạnh lớn lên đến 11m, không gian trưng bày chính nằm ngay sau đại sảnh có hình chữ nhật kéo dài và được tổ chức theo hình thức xuyên phòng có sự chuyển tiếp được tổ chức khéo léo. Ngoài ra còn có các không gian trưng bày chuyên đề nằm ở hai phía của đại sảnh tạo thành một tổng thể trưng bày khoáng đạt.

Phía dưới tầng trưng bày là một tầng trệt cao 2,5m nơi tổ chức các phòng phục chế, lưu trữ, kho và bộ phận hành chính, tầng này cũng mang ý nghĩa của một tầng cách ẩm làm cho không gian trưng bày phía trên luôn khô ráo trong điều kiện độ ẩm cao ở Hà Nội.

Hình khối mặt đứng công trình được nhấn mạnh bởi hệ thống mái che khối sảnh hình bát giác nhô cao phía trên công trình. Đây là một hệ ba lớp mái bao gồm mái trên có độ dốc lớn và được ngăn cách với các mái dưới bởi hệ thống cửa lấy sáng và một hệ con sơn liên tục, phía dưới là hai lớp mái có độ dốc nhỏ hơn. Mặc dù hình khối theo kiểu bát giác mang nhiều nét của kiến trúc Trung Hoa cổ, nhưng nhìn toàn bộ khối mái này lại gợi cho chúng ta hình ảnh của tháp chuông chùa Keo, Thái Bình do cách xử lý khéo léo của các kiến trúc sư - tác giả theo kiểu hệ mái ba lớp với các con sơn liên tục chồng lên nhau. Bảo tàng là một công trình văn hoá lớn lúc bấy giờ nên khối sảnh bát giác mang nhiều tính hình thức của chủ nghĩa Biểu hiện là điều dễ hiểu và tạo được ấn tượng tốt.

Toàn bộ hệ mái cho các khu trưng bày được cấu tạo theo kiểu mái chồng diêm hai lớp thường thấy ở các công trình tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam truyền thống. Khe hở giữa hai lớp mái đóng vai trò thoát gió trong hệ thống thông gió tự nhiên của công trình. Lớp mái phía dưới đua rộng ra khỏi hệ thống tường ngoài, có tác dụng che nắng và chống mưa hắt cho hệ thống cửa mở rộng phía dưới, đồng thời tạo bóng đổ trên mặt đứng làm tăng vẻ duyên dáng cho toà nhà. Phần mái đua được đỡ bởi hàng cột kép kết hợp với hệ con sơn cách điệu cùng các hoạ tiết trên lan can tạo ra một dáng vẻ Á Đông rõ rệt.
--in via tradutor do google
Vietnam History Museum, the largest museum in Vietnam.
Vietnam History Museum along with Vietnam Revolution Museum is two museums were merged under the name National History Museum. Vietnam History Museum (old) is the repository of artifacts, reflecting the culture, the history of building and defending the country from Vietnam from the beginning to the day enlightening introduction Vietnam Democratic State Republic. Museum style architecture Indochina, located at 1 Trang Tien Street, Hoan Kiem District, Hanoi. Museum is open all week, except Mondays. It also preserved many precious artifacts such as Dong Son Drum, Bat Trang pottery, statues of Shiva, the Battle of Bach Dang wooden stakes, ...

Vietnam History Museum is a member of the International Council of Museums (ICOM), is a founding member of the Association of Asian national museum (Anma).

Vietnam History Museum was established September 3, 1958 on the basis of inheriting Louis Finot Museum built by the French in 1926 and operation in 1932. This is the museum of the ancient Far East. On it, this is the place showcases antiques collected from countries in Southeast Asia. Nǎm 1958, the French handed over the house to the new revolutionary government.

Architecture.

Louis Finot Museum (Historical Museum today) in the French School of Far East shares (École Française d'Extreme - Orient), so the architects designed E.Hebrard C.Batteur and 1925 can be considered as a large representative of Indochina-style architecture, a style that combines the efforts of the architectural value of the French with the local architectural value. Construction began in 1926 and completed in 1932 on the land behind the Opera House, running along the banks of the Red River dyke and is the end of the street Quai Guillemoto (Tran Quang Khai Street today), a location can create architectural accents embankment roads.

Museum space is created at the request of exhibiting architectural space should be formed based on the large aperture space. The main lobby space octagonal large size up to 11m each side, the main exhibition spaces located behind a rectangular hall with long and is held in the form of a regular room with a well-organized transition climb. There is also the thematic exhibition spaces located on either side of the hall forming a spacious master display.

The bottom floor is a ground floor exhibit 2.5m high which organized the restoration rooms, storage, warehouse and administrative departments, this story also carries the meaning of a moisture-storey exhibition space makes above always dry in high humidity conditions in Hanoi.

Cube facade works is emphasized by the roof system blocks octagonal lobby raised above the building. This is a three-tier system on the roof includes steep roof and roof separated from the bottom by the intake system and a human light continuous coating, the bottom is two classes smaller sloping roof. Although styled octagonal shapes are more delicate ancient Chinese architecture, but this roof the whole block look back reminds us of the bell tower image Keo Pagoda, Thai Binh's deft handling of architecture Professor - author style three-tier system with the roof painted constantly overlap. The museum is a great cultural works at that time should block octagonal lobby brings many forms of Expressionism is easy to understand and create a good impression.

The entire roof system for the display area is formed by two layers of overlapping roof style common in the works of religious, traditional beliefs Vietnam. A gap between two layers of roof drainage role wind in the natural ventilation of the building. The bottom layer of the roof from the system wide racing outside walls, shading effects and rain splashing against the chain expanded bottom and create shadows on the facade increases the charm of the building. The roof is supported by columns racing dual subsystems combined with stylized painted along the railing textures create a distinct Asian look.--br via tradutor do google
Vietnam History Museum, o maior museu no Vietnã.

Vietnam History Museum, juntamente com Vietnam Museu da Revolução é dois museus foram fundidos sob o nome de Museu de História Nacional. Vietnam History Museum (de idade) é o repositório de artefatos, refletindo a cultura, a história da construção e defender o país do Vietnã desde o início até o dia introdução esclarecedora Vietnam Estado Democrático República. estilo Museu arquitetura Indochina, localizado na 1 Trang Tien Street, Hoan Kiem District, Hanoi. Museu está aberto durante toda a semana, excepto segundas-feiras. Ele também preservou muitos artefatos preciosos, como Dong Son Drum, Bat Trang cerâmica, estátuas de Shiva, a Batalha de Bach Dang estacas de madeira, ...

Vietnam History Museum é um membro do Conselho Internacional de Museus (ICOM), é membro fundador da Associação de Museu Nacional asiática (Anma).

Vietnam History Museum foi estabelecido 03 de setembro de 1958, com base em herdar Louis Finot museu construído pelos franceses em 1926 e operação em 1932. Este é o Museu do Antigo Oriente. Por isso, este é o lugar apresenta colecção de antiguidades de países do Sudeste Asiático. Nǎm 1958, o francês entregou a casa para o novo governo revolucionário.

Arquitetura.

Louis Finot Museum (Museu Histórico de hoje) na escola francesa de ações Extremo Oriente (École Française d'Extreme - Oriente), de modo que os arquitetos projetaram E.Hebrard C.Batteur e 1925 pode ser considerado como um grande representante da arquitetura Indochina-estilo, um estilo que combina os esforços do valor arquitectónico dos franceses com o valor arquitectónico local. A construção começou em 1926 e concluída em 1932 na terra atrás do Opera House, que corre ao longo das margens do Rio Vermelho dique e é o final da rua Quai Guillemoto (Tran Quang Khai rua hoje), uma localização pode criar estradas aterro acentos arquitectónicos.

Museu espaço é criado a pedido de exibindo espaço arquitectónico deve ser formado com base no grande espaço de abertura. O lobby principal espaço octogonal grande tamanho até 11m de cada lado, os principais espaços de exposição localizados atrás de um salão retangular com comprimento e é realizada sob a forma de um quarto regular com uma transição bem organizada artesanato. Há também os espaços de exposições temáticas localizados em cada lado do corredor formando um display principal espaçoso.

O piso inferior é um piso térreo exposições 2.5m alta que organizou a quartos de restauração, armazenamento, armazém e departamentos administrativos, esta história também carrega o significado de um espaço de exposição de umidade andares faz acima sempre seco em condições de alta umidade em Hanói.

obras de fachada Cube é enfatizada pelo sistema bloqueia telhado átrio octagonal levantada acima do edifício. Este é um sistema de três camadas no telhado inclui telhado íngreme e telhado separado do fundo pelo sistema de admissão e um revestimento contínuo de luz humana, o fundo é duas classes menores telhado inclinado. Embora formas octogonais estilo são mais delicados arquitetura antiga chinesa, mas este teto todo o bloco olhar para trás nos lembra da imagem Torre de sino Keo Pagoda, manipulação hábil de Thai Binh da arquitetura Professor - estilo autor sistema de três camadas com o teto pintado constantemente se sobrepõem. O museu é um ótimo obras culturais naquele tempo deve bloquear átrio octagonal traz muitas formas do expressionismo é fácil de entender e criar uma boa impressão.
todo o sistema de teto para a área de exibição é formada por duas camadas de sobreposição de estilo tecto comum nas obras de religiosos, crenças tradicionais Vietnã. A lacuna entre duas camadas de drenagem do telhado papel do vento na ventilação natural do edifício. A camada inferior do telhado da vasta corridas sistema fora dos muros, efeitos de sombreamento e salpicos de chuva contra a parte inferior da cadeia expandida e criar sombras na fachada aumenta o charme do edifício. O telhado é apoiada por colunas de corrida subsistemas dupla combinados com estilizado pintado ao longo das texturas trilhos criar uma aparência asiática distinta.

Nenhum comentário:

Postar um comentário