Google+ Followers

quarta-feira, 23 de março de 2016

Историјски музеј Србије. --- Historical Museum of Serbia. --- Museu Histórico da Sérvia

Историјски музеј Србије је музејска установа комплексног типа која има задатак да чува и остварује комуникацију јавности са националном историјском баштином. Основан је 1963. године.


Као комплексна музејска установа, Историјски музеј Србије прикупља, чува, изучава, стручно и научно обрађује материјална сведочанства историје Србије, одржава и попуњава музејске збирке, као и информације и документацију о њима и чини их доступним јавности, на одговоран и стручан начин кроз музејске поставке артикулише и интерпретира знања о прошлости Србије и српског народа, као и осталих народа и култура на територији Србије од средњег века до савременог доба.На основу Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији, Историјски музеј Србије је надлежан за уметничко-историјска дела од значаја за историју Србије и то за оружје и војну опрему од краја средњег века, униформе, заставе, знамења, реалије и меморијалне предмете везане за значајне личности и догађаје, карте, планове и атласе, привредно-технички материјал фабричке производње, печате, плакате, фотографије и разгледнице историјске садржине.Историјски музеј такође врши послове заштите непокретности и других ствари од посебног значаја за историју и културу српког народа које се налазе у иностранству и то – Хиландар, Мађарска, Румунија и Трст, а у новије време Хрватска, БиХ. Музеј данас у 25 збирки има преко 35.000 предмета.

У току свог скоро пола века дугог рада, Музеј је организовао репрезентативне изложбе које су приказиване не само у Београду и другим градовима у земљи, него и у Европи и САД: Династија Обреновића – из заоставштине (1996), Р. А. Рајс – Сведок истине о Србији 1914–1918 (1997), Службено одело у Србији у 19. и 20. веку (2001), Први српски устанак и обнова српске државе (2004), Убиство владара или о феномену политичког убиства у Србији у 19. и 20. веку (2008), О херојима и победницима, жртвама игубитницима – изложба скулптуре (2009), Икона – српска духовна и историјска слика (2011). Историјски музеј је такође угостио бројне изложбе из других институција како из земље тако и иностранства (Русија, Немачка, Чехословачка, Румунија, Бугарска, Кина итд).

Музеј има своју сталну публикацију –Зборник Историјског музеја Србије, чији су први бројеви (1954–1965) изашли у Музеју Првог српског устанка. Зборник излази годишње и објављује чланке, расправе, студије, приказе изложби и књига, као и друге прилоге из историје, културе, музеологије. Исто тако, Музеј је издао и неколико врло значајних посебних издања, као што су Валтровић и Милутиновић 1–3, теренска грађа, документи и тумачења савремених истраживача о значају њиховог рада на конституисању дисциплине заштите споменичког наслеђа у Србији, Албум Фрушка гора, Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића, Музеји као места помирења, Зборник радова са 8. конференције Међународне асоцијације историјских музеја одржане у Београду 2008. године, итд.

За изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору Музеј је 1997. године добио Вукову награду.Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Silvija Lazarevic


http://virtuelnimuzejdunava.rs/%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.24.html

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.--in via tradutor do google
Historical Museum of Serbia
Historical Museum of Serbia museum of a complex type whose task is to preserve and to communicate to the public with national historical heritage. It was founded in 1963.

As a complex museum institution, Serbian Historical Museum collects, preserves, studies, professional and scientific processing material evidence of Serbian history, maintains and fills the museum's collections, as well as information and documentation about them and makes them available to the public in a responsible and professional way through the museum exhibit articulate and interpret knowledge about the history of Serbia and the Serbian people and other peoples and cultures on the territory of Serbia from the Middle Ages to modern times.

Pursuant to the Decision on establishing the jurisdiction of the museum by type of artistic and historical works and to the territory, the Historical Museum of Serbia is responsible for the artistic-historical works of significance for the history of Serbia, and to arms and military equipment from the late Middle Ages, uniforms, flags, signs, Memorials and memorial objects related to important figures and events, maps, plans and atlases, economic and technical material factory production, stamps, posters, photos and postcards sadržine.Istorijski historical museum also performs the tasks of protection of immovable property and other items of special significance for the history and culture of the Serbian people who are abroad, and to - Hilandar, Hungary, Romania to Trieste, and more recently Croatia, Bosnia and Herzegovina. Today, the museum has 25 collections of over 35,000 items.

During his nearly half a century long work, the Museum has organized exhibitions representative were shown not only in Belgrade and other cities in the country, but also in Europe and the US: Dynasty Obrenovic - from legacy (1996), R. A. Rice - witness the truth about Serbia, 1914-1918 (1997), Official clothes in Serbia in the 19th and 20th century (2001), the first Serbian uprising and the restoration of the Serbian state (2004), Murder ruler or the phenomenon of political murders in Serbia 19 ., and the 20th century (2008), O heroes and victors, victims igubitnicima - an exhibition of sculpture (2009), Icon - Serbian spiritual and historical pictures (2011). Historical Museum also hosted a number of exhibitions from other institutions from the country and abroad (Russia, Germany, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria, China, etc.).

The museum has a permanent publication -Zbornik the Historical Museum of Serbia, whose first editions (1954-1965) emerged at the Museum of the First Serbian Uprising. The bulletin is issued annually, and publishes articles, discussions, studies, presentations of exhibitions and books, as well as other contributions from the history, culture, museology. Also, the Museum has published a number of very significant special editions, such as Valtrović i Milutinović 1-3, field materials, documents and interpretations of contemporary researchers about the importance of their work on the constitution of discipline protection of cultural heritage in Serbia, Album Fruska Gora, Topčider - Palace of prince Milos Obrenovic, Museums as places of reconciliation, Proceedings of the 8th conference of the International association of historical museums held in Belgrade in 2008, and so on.

For outstanding contribution to the development of culture in the Republic of Serbia and Serbian cultural space museum in 1997 got Vuk's Award.
--br via tradutor do google
Museu Histórico da Sérvia
Museu Histórico da Sérvia museu de um tipo complexo, cuja missão é preservar e comunicar ao público, com patrimônio histórico nacional. Foi fundada em 1963.

Como uma instituição museu complexo, Sérvio Museu Histórico recolhe, preserva, estudos, processamento de prova material profissional e científica da história sérvia, mantém e enche as coleções do museu, bem como informações e documentação sobre eles e os torna disponíveis para o público de uma forma responsável e profissional através da exposição de museu articular e interpretar o conhecimento sobre a história da Sérvia e do povo sérvio e de outros povos e culturas no território da Sérvia desde a Idade Média até os tempos modernos.

De acordo com a decisão, que institui o jurisdição do museu por tipo de trabalhos artísticos e históricos e ao território, o Museu Histórico da Sérvia é responsável pelas obras de arte-histórica de significado para a história da Sérvia, e com armamento e equipamento militar do final da Idade Média, uniformes, bandeiras, sinais, memoriais e objetos memoráveis ​​relacionados com figuras importantes e eventos, mapas, plantas e atlas, produção de material de fábrica económica e técnica, selos, cartazes, fotos e cartões postais sadržine.Istorijski museu histórico também desempenha as funções de protecção de bens imóveis e de outros itens de importância especial para a história e cultura do povo sérvio que estão no exterior, e para - Hilandar, a Hungria, a Roménia a Trieste e, mais recentemente Croácia, Bósnia e Herzegovina. Hoje, o museu tem 25 coleções de mais de 35.000 itens.

Durante sua quase metade de um longo trabalho do século, o Museu organizou exposições representante foram mostrados não só em Belgrado e outras cidades do país, mas também na Europa e os EUA: dinastia Obrenovic - de legado (1996), R. A. Rice - testemunhar a verdade sobre a Sérvia, 1914-1918 (1997), as roupas oficiais na Sérvia no século 19 e 20 (2001), a primeira insurreição sérvio e a restauração do Estado sérvio (2004), Murder régua ou o fenómeno de assassinatos políticos na Sérvia 19 ., e do século 20 (2008), ó heróis e vencedores, vítimas igubitnicima - uma exposição de escultura (2009), Icon - sérvio espirituais e históricas imagens (2011). Historical Museum, também organizou uma série de exposições de outras instituições do país e no exterior (Rússia, Alemanha, Checoslováquia, Roménia, Bulgária, China, etc.).

O museu tem uma publicação permanente -Zbornik o Museu Histórico da Sérvia, cujas edições primeira (1954-1965) surgiu no Museu da primeira insurreição sérvio. O boletim é publicado anualmente, e publica artigos, debates, estudos, apresentações de exposições e livros, bem como outros contributos da história, cultura, museologia. Além disso, o museu tem publicado uma série de edições muito significativos especiais, tais como Valtrović i Milutinovic 1-3, materiais de campo, documentos e interpretações dos pesquisadores contemporâneos sobre a importância de seu trabalho sobre a constituição de protecção disciplina do património cultural na Sérvia, Album Fruska Gora, Topcider - Palácio do príncipe Milos Obrenovic, museus como lugares de reconciliação, Proceedings da 8ª conferência da Associação Internacional de museus históricos, realizada em Belgrado em 2008, e assim por diante.


Nenhum comentário:

Postar um comentário